Help Print this page 

Document 32014R0668

Title and reference
Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 668/2014 ( 2014. gada 13. jūnijs ), ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām
  • In force
OJ L 179, 19.6.2014, p. 36–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/668/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 179/36


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 668/2014

(2014. gada 13. jūnijs),

ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 7. panta 2. punkta otro daļu, 11. panta 3. punktu, 12. panta 7. punkta otro daļu, 19. panta 2. punkta otro daļu, 22. panta 2. punktu, 23. panta 4. punkta otro daļu, 44. panta 3. punktu, 49. panta 7. punkta otro daļu, 51. panta 6. punkta otro daļu, 53. panta 3. punkta otro daļu un 54. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (ES) Nr. 1151/2012 tika atcelta un aizstāta Padomes 2006. gada 20. marta Regula (EK) Nr. 509/2006 par lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem kā garantētām tradicionālām īpatnībām (2) un Padomes 2006. gada 20. marta Regula (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (3). Ar Regulu (ES) Nr. 1151/2012 Komisijai ir piešķirtas pilnvaras pieņemt deleģētos un īstenošanas aktus. Lai jaunajā tiesiskajā regulējumā nodrošinātu lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmu sekmīgu darbību, ar šādiem aktiem būtu jāpieņem daži noteikumi. Jaunajiem noteikumiem būtu jāaizstāj īstenošanas noteikumi, kas izklāstīti Komisijas 2006. gada 14. decembra Regulā (EK) Nr. 1898/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (4), un Komisijas 2007. gada 18. oktobra Regulā (EK) Nr. 1216/2007, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 509/2006 par lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem kā garantētām tradicionālām īpatnībām (5). Minētās regulas ir atceltas ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 664/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 attiecībā uz Savienības simbolu izveidi aizsargātiem cilmes vietas nosaukumiem, aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm un garantētām tradicionālām īpatnībām un attiecībā uz dažiem noteikumiem saistībā ar iegūšanas avotu, dažiem procedūras noteikumiem un dažiem papildu pārejas noteikumiem (6).

(2)

Būtu jānosaka konkrēti noteikumi par valodas rakstzīmju lietošanu aizsargātos cilmes vietas nosaukumos, aizsargātās ģeogrāfiskās izcelsmes norādēs un garantētu tradicionālo īpatnību nosaukumos un par garantētu tradicionālo īpatnību nosaukumam pievienotā apgalvojuma tulkojumiem, lai nodrošinātu to, ka operatori un patērētāji visās dalībvalstīs var izlasīt un saprast šos nosaukumus un apgalvojumus.

(3)

Lai ražotājiem, kompetentajām iestādēm un kontroles struktūrām sagādātu drošu un uzticamu darbības bāzi, ģeogrāfiskais apgabals, uz kuru attiecas aizsargātais cilmes vietas nosaukums un aizsargātā ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, produkta specifikācijā būtu jānosaka tik detalizēti un precīzi, lai nerastos neskaidrības.

(4)

Būtu jāparedz pienākums tādu dzīvnieku izcelsmes produktu specifikācijā, kuru nosaukumi ir reģistrēti kā aizsargāti cilmes vietas nosaukumi, ietvert detalizētus dzīvnieku barības izcelsmes un kvalitātes noteikumus, lai garantētu vienādu produkta kvalitāti un saskaņotu minēto noteikumu izstrādes veidu.

(5)

Ar aizsargātiem cilmes vietas nosaukumiem un aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm apzīmēta produkta specifikācijā būtu jāiekļauj pasākumi, ko veic, lai nodrošinātu to, ka produkta izcelsme ir noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1151/2012 7. panta 1. punkta d) apakšpunktā. Lai būtu iespējams izsekot produktam, izejvielām, dzīvnieku barībai un citiem elementiem, kas iegūti noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā, minētajiem pasākumiem vajadzētu būt skaidriem un sīki izstrādātiem.

(6)

Attiecībā uz nosaukuma reģistrācijas vai grozījuma apstiprināšanas pieteikumiem, kas attiecas uz atšķirīgiem produktiem, ir jānosaka, kādos gadījumos produkti ar tādu pašu reģistrēto nosaukumu ir uzskatāmi par atšķirīgiem produktiem. Lai nepieļautu to, ka produkti, kas neatbilst cilmes vietas nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm piemērojamajām prasībām, kas minētas Regulas (ES) Nr. 1151/2012 5. panta 1. un 2. punktā, tiek tirgoti ar reģistrētu nosaukumu, reģistrācijas prasību ievērošana būtu jāpierāda attiecībā uz katru atšķirīgo produktu, uz kuru attiecas pieteikums.

(7)

Lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta iepakošana vai darbības, kas saistītas ar tā sagatavošanu, piemēram, griešana vai rīvēšana, ko atļauts veikt tikai noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā, ierobežo preču brīvu apriti un pakalpojumu sniegšanas brīvību. Ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas judikatūru, šādus ierobežojumus var uzlikt tikai tad, ja tie ir nepieciešami, samērīgi un nodrošina ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu vai cilmes vietas nosaukumu reputāciju. Kā minēts Regulas (ES) Nr. 1151/2012 7. panta 1. punkta e) apakšpunktā, attiecībā uz šādiem ierobežojumiem ir jāsniedz ar konkrēto produktu saistīts pamatojums.

(8)

Lai sistēma darbotos raiti, būtu jāprecizē pieteikumu, iebildumu, grozījumu un anulēšanas pieprasījumu iesniegšanas procedūras.

(9)

Lai nodrošinātu vienādas un efektīvas procedūras, būtu jānodrošina pieteikumu, iebildumu, grozījumu un anulēšanas pieprasījumu veidlapas, kā arī veidlapas vienoto dokumentu publicēšanai attiecībā uz nosaukumiem, kas reģistrēti pirms 2006. gada 31. marta.

(10)

Juridiskās noteiktības labad būtu skaidri jānorāda kritēriji, kā nosakāma reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas un grozījuma pieteikuma iesniegšanas diena.

(11)

Procesa racionalizācijas un standartizācijas vajadzībām būtu jānosaka vienoto dokumentu garuma ierobežojums.

(12)

Standartizācijas vajadzībām būtu jāpieņem īpaši noteikumi par produkta un ražošanas metodes aprakstu. Lai nodrošinātu nosaukuma reģistrācijas vai grozījuma apstiprināšanas pieteikumu vieglu un ātru izskatīšanu, produkta un ražošanas metodes aprakstā būtu jāiekļauj tikai svarīgi un salīdzināmi elementi. Būtu jāvairās no atkārtojumu, netiešu prasību un lieku daļu iekļaušanas.

(13)

Juridiskās noteiktības labad būtu jānosaka iebildumu procedūras termiņi un minēto termiņu sākuma datumu noteikšanas kritēriji.

(14)

Pārredzamības labad informācijai par grozījuma pieteikumiem un anulēšanas pieprasījumiem, kura jāpublicē saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 50. panta 2. punktu, vajadzētu būt izsmeļošai.

(15)

Racionalizēšanas un vienkāršošanas labad būtu jāparedz, ka pieteikumus, informāciju un dokumentus ir atļauts nosūtīt tikai elektroniski.

(16)

Būtu jāizklāsta noteikumi par to, kā izmantojami simboli un norādes par produktiem, kurus tirgo ar aizsargātiem cilmes vietas nosaukumiem, aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm vai kā garantētas tradicionālās īpatnības, tostarp noteikumi par atbilstošajām valodas redakcijām, kas jāizmanto.

(17)

Būtu jāprecizē noteikumi par reģistrēto nosaukumu lietošanu kopā ar simboliem, norādēm vai atbilstošajiem saīsinājumiem, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1151/2012 12. panta 3. un 6. punktā un 23. panta 3. punktā.

(18)

Lai nodrošinātu norāžu, saīsinājumu un simbolu vienādu aizsardzību un palielinātu sabiedrības informētību par Savienības kvalitātes shēmām, būtu jāparedz noteikumi par norāžu, saīsinājumu un simbolu izmantošanu plašsaziņas līdzekļos vai reklāmas materiālos saistībā ar produktiem, kas ražoti saskaņā ar attiecīgo kvalitātes shēmu.

(19)

Lai nodrošinātu pārredzamību un juridisko noteiktību, būtu jāpieņem noteikumi par aizsargātu cilmes vietas nosaukumu, aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un garantētu tradicionālo īpatnību reģistra saturu un formu.

(20)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības produktu kvalitātes politikas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īpaši noteikumi par nosaukumu

1.   Aizsargātu cilmes vietas nosaukumu, aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi vai garantētas tradicionālās īpatnības nosaukumu reģistrē oriģinālrakstībā. Ja oriģinālrakstība nav ar latīņu alfabēta burtiem, kopā ar nosaukumu oriģinālrakstībā reģistrē transkripciju ar latīņu alfabēta burtiem.

2.   Ja garantētas tradicionālās īpatnības nosaukums ir papildināts ar apgalvojumu, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1151/2012 18. panta 3. punktā, un minētais apgalvojums ir jātulko citās oficiālajās valodās, šādus tulkojumus iekļauj produkta specifikācijā.

2. pants

Ģeogrāfiskā apgabala definīcija

Attiecībā uz aizsargātiem cilmes vietas nosaukumiem un aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm ģeogrāfisko apgabalu nosaka tik precīzi, lai nerastos neskaidrības, un, ciktāl iespējams, norāda fiziskas vai administratīvas robežas.

3. pants

Īpaši noteikumi par dzīvnieku barību

Tāda dzīvnieku izcelsmes produkta specifikācijā, kura nosaukums ir reģistrēts kā aizsargāts cilmes vietas nosaukums, ietver sīki izstrādātus noteikumus par dzīvnieku barības izcelsmi un kvalitāti.

4. pants

Izcelsmes apliecinājums

1.   Ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi apzīmēta produkta specifikācijā nosaka procedūras, kas operatoriem jāizveido, lai sniegtu izcelsmes apliecinājumu attiecībā uz produktu, izejvielām, dzīvnieku barību un citiem elementiem, kam saskaņā ar produkta specifikāciju jābūt iegūtiem noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā.

2.   Operatori spēj identificēt:

a)

visu saņemto izejvielu un/vai produktu partiju piegādātāju, daudzumu un izcelsmi;

b)

piegādāto produktu saņēmēju, daudzumu un galamērķi;

c)

saistību starp katru a) apakšpunktā minēto saņemto partiju un katru b) apakšpunktā minēto piegādāto partiju.

5. pants

Vairāku atšķirīgu produktu apraksts

Ja nosaukuma reģistrācijas vai grozījuma apstiprināšanas pieteikumā ir aprakstīti vairāki atšķirīgi produkti, kurus ir tiesības apzīmēt ar minēto nosaukumu, reģistrācijas prasību ievērošanu apliecina atsevišķi attiecībā uz katru šādu produktu.

Šā panta piemērošanas vajadzībām “atšķirīgi produkti” ir produkti, kuri – lai gan tos apzīmē ar vienu un to pašu reģistrēto nosaukumu – tiek nošķirti, kad tos laiž tirgū, vai kurus patērētāji uzskata par dažādiem produktiem.

6. pants

Procedūras prasības attiecībā uz reģistrācijas pieteikumiem

1.   Aizsargāta cilmes vietas nosaukuma vai aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes gadījumā Regulas (ES) Nr. 1151/2012 8. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajā vienotajā dokumentā iekļauj informāciju, kas prasīta šīs regulas I pielikumā. To sagatavo, aizpildot minētajā pielikumā paredzēto veidlapu. Tas ir lakonisks un apjomā nepārsniedz 2 500 vārdu, izņemot pienācīgi pamatotus gadījumus.

Vienotajā dokumentā iekļautā atsauce uz produkta specifikācijas publikāciju norāda ierosināto produkta specifikācijas redakciju.

2.   Garantētas tradicionālās īpatnības gadījumā produkta specifikācijā, kas minēta Regulas (ES) Nr. 1151/2012 19. pantā, iekļauj šīs regulas II pielikumā prasīto informāciju. To sagatavo, aizpildot minētajā pielikumā paredzēto veidlapu.

3.   Pieteikuma iesniegšanas diena ir diena, kurā pieteikums elektroniski nosūtīts Komisijai. Komisija nosūta saņemšanas apstiprinājumu.

7. pants

Īpaši noteikumi par produkta un ražošanas metodes aprakstu

1.   Vienotajā dokumentā, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1151/2012 8. panta 1. punkta c) apakšpunktā un iekļauts aizsargāta cilmes vietas nosaukuma vai aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrācijas pieteikumā, produktu identificē, izmantojot definīcijas un standartus, kurus parasti izmanto attiecībā uz minēto produktu.

Aprakstā galveno uzmanību pievērš ar reģistrējamo nosaukumu apzīmētā produkta specifikai, izmantojot mērvienības un parastus vai tehniskus salīdzināšanas kritērijus, bet neietverot tehniskas īpašības, kas piemīt visiem minētā veida produktiem, un saistītās obligātās juridiskās prasības, kas piemērojamas visiem minētā veida produktiem.

2.   Garantētu tradicionālo īpatnību gadījumā produkta aprakstā, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1151/2012 19. panta 1. punkta b) apakšpunktā, norāda tikai tās īpašības, kas vajadzīgas, lai identificētu produktu un tā specifiku. Tajā neatkārto vispārīgus pienākumus un jo īpaši tehniskas īpašības, kas piemīt visiem minētā veida produktiem, un saistītās obligātās juridiskās prasības.

Ražošanas metodes aprakstā, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1151/2012 19. panta 1. punkta c) apakšpunktā, iekļauj tikai spēkā esošo ražošanas metodi. Vēsturisko praksi iekļauj tikai tad, ja to joprojām izmanto. Apraksta tikai konkrētā produkta iegūšanai vajadzīgo metodi, un to dara tā, lai ar šīs metodes palīdzību produktu varētu iegūt jebkurā vietā.

Kā galvenos elementus, kas apliecina produkta tradicionālo iedabu, norāda svarīgākos elementus, kas nav mainījušies, un sniedz precīzas un labi dokumentētas atsauces.

8. pants

Kopējie pieteikumi

Regulas (ES) Nr. 1151/2012 49. panta 1. punktā minēto kopējo pieteikumu attiecīgā dalībvalsts vai pieteikuma iesniedzēja grupa no attiecīgās trešās valsts iesniedz Komisijai tieši vai ar minētās trešās valsts iestāžu starpniecību. Tajā iekļauj Regulas (ES) Nr. 1151/2012 8. panta 2. punkta c) apakšpunktā vai 20. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto paziņojumu no visām attiecīgajām dalībvalstīm. Regulas (ES) Nr. 1151/2012 8. un 20. pantā izklāstītās prasības ir izpildītas visās attiecīgajās dalībvalstīs un trešās valstīs.

9. pants

Iebildumu procedūras noteikumi

1.   Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. panta 2. punkta piemērošanas vajadzībām pamatotu paziņojumu par iebildumu sagatavo, aizpildot šīs regulas III pielikumā paredzēto veidlapu.

2.   Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. panta 3. punkta pirmajā daļā minētais trīs mēnešu periods sākas dienā, kad ieinteresētajām personām ir elektroniski nosūtīts aicinājums panākt savstarpēju vienošanos.

3.   Paziņojumu, kas minēts Deleģētās regulas (ES) Nr. 664/2014 5. pantā, un informāciju, kas jānosūta Komisijai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. panta 3. punkta otro daļu, sagatavo viena mēneša laikā pēc apspriešanās beigām, aizpildot šīs regulas IV pielikumā paredzēto veidlapu.

10. pants

Procedūras prasības attiecībā uz produkta specifikācijas grozījumiem

1.   Aizsargāta cilmes vietas nosaukuma vai aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes gadījumā apstiprināšanas pieteikumus attiecībā uz produkta specifikācijas grozījumu, kas nav maznozīmīgs, sagatavo, aizpildot V pielikumā paredzēto veidlapu. Minētos pieteikumus aizpilda saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 8. pantā izklāstītajām prasībām. Grozīto vienoto dokumentu sagatavo, aizpildot šīs regulas I pielikumā paredzēto veidlapu. Grozītajā vienotajā dokumentā iekļautā atsauce uz produkta specifikācijas publikāciju norāda ierosināto atjaunināto produkta specifikācijas redakciju.

Garantētas tradicionālās īpatnības gadījumā apstiprināšanas pieteikumu attiecībā uz produkta specifikācijas grozījumu, kas nav maznozīmīgs, sagatavo, aizpildot šīs regulas VI pielikumā paredzēto veidlapu. Minētos pieteikumus aizpilda saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 20. pantā izklāstītajām prasībām. Grozīto produkta specifikāciju sagatavo, aizpildot šīs regulas II pielikumā paredzēto veidlapu.

Informācijā, kas jāpublicē saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 50. panta 2. punktu, ietver pienācīgi aizpildītu pieteikumu, kas minēts šā punkta pirmajā un otrajā daļā.

2.   Maznozīmīga grozījuma apstiprināšanas pieteikumus, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta otrajā daļā, sagatavo, aizpildot šīs regulas VII pielikumā paredzēto veidlapu.

Maznozīmīgu grozījumu apstiprināšanas pieteikumiem attiecībā uz aizsargātiem cilmes vietas nosaukumiem vai aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm pievieno atjauninātu vienoto dokumentu (ja tas grozīts), kuru sagatavo, aizpildot I pielikumā paredzēto veidlapu. Grozītajā vienotajā dokumentā iekļautā atsauce uz produkta specifikācijas publikāciju norāda ierosināto atjaunināto produkta specifikācijas redakciju.

Attiecībā uz pieteikumiem, kuru izcelsme ir Savienībā, dalībvalstis iekļauj paziņojumu, ka tās uzskata pieteikumu par atbilstošu nosacījumiem, kas paredzēti Regulā (ES) Nr. 1151/2012 un atbilstīgi tai pieņemtajos noteikumos, un atsauci uz atjaunināto produkta specifikāciju. Attiecībā uz pieteikumiem, kuru izcelsme ir trešās valstīs, attiecīgā grupa vai trešās valsts iestādes pievieno atjaunināto produkta specifikāciju. Gadījumos, kas minēti Deleģētās regulas (ES) Nr. 664/2014 6. panta 2. punkta piektajā daļā, maznozīmīga grozījuma apstiprināšanas pieteikumos ietver atsauci uz atjauninātās produkta specifikācijas publikāciju, ja pieteikumu izcelsme ir dalībvalstīs, un atjaunināto produkta specifikāciju, ja pieteikumu izcelsme ir trešās valstīs.

Garantētu tradicionālo īpatnību gadījumā maznozīmīga grozījuma apstiprināšanas pieteikumiem pievieno atjaunināto produkta specifikāciju, kas sagatavota, aizpildot II pielikumā paredzēto veidlapu. Dalībvalstis iekļauj paziņojumu, ka tās uzskata pieteikumu par atbilstošu nosacījumiem, kas paredzēti Regulā (ES) Nr. 1151/2012 un atbilstīgi tai pieņemtajos noteikumos.

Informācijā, kas jāpublicē saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta otro daļu, ietver pienācīgi aizpildītu pieteikumu, kā minēts šā punkta pirmajā daļā.

3.   Paziņojumu Komisijai par pagaidu grozījumu, kas minēts Deleģētās regulas (ES) Nr. 664/2014 6. panta 3. punkta otrajā daļā, sagatavo, aizpildot šīs regulas VIII pielikumā paredzēto veidlapu. Tam pievieno dokumentus, kas paredzēti Deleģētās regulas (ES) Nr. 664/2014 6. panta 3. punkta otrajā daļā.

4.   Grozījuma pieteikuma iesniegšanas diena ir diena, kurā pieteikums elektroniski nosūtīts Komisijai. Komisija nosūta saņemšanas apstiprinājumu.

11. pants

Anulēšana

1.   Reģistrācijas anulēšanas pieprasījumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 54. panta 1. punktu sagatavo, aizpildot šīs regulas IX pielikumā paredzēto veidlapu.

Anulēšanas pieprasījumiem pievieno Regulas (ES) Nr. 1151/2012 8. panta 2. punkta c) apakšpunktā vai 20. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto paziņojumu.

2.   Informācijā, kas jāpublicē saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 50. panta 2. punktu, ietver pienācīgi aizpildītu anulēšanas pieprasījumu, kā minēts šā panta 1. punkta pirmajā daļā.

12. pants

Iesniegšanas līdzekļi

Pieteikumi, informācija un dokumenti, ko iesniedz Komisijai saskaņā ar 6., 8., 9., 10., 11. un 15. pantu, ir elektroniskā formā.

13. pants

Simbolu un norāžu izmantošana

1.   Savienības simbolus, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1151/2012 12. panta 2. punktā un 23. panta 2. punktā un noteikti ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 664/2014 2. pantu, reproducē saskaņā ar šīs regulas X pielikumu.

2.   Norādes “AIZSARGĀTS CILMES VIETAS NOSAUKUMS”, “AIZSARGĀTA ĢEOGRĀFISKĀS IZCELSMES NORĀDE” un “GARANTĒTA TRADICIONĀLĀ ĪPATNĪBA” simbolā var lietot jebkurā no Savienības oficiālajām valodām, kā noteikts šīs regulas X pielikumā.

3.   Ja Regulas (ES) Nr. 1151/2012 12. un 23. pantā minētie Savienības simboli, norādes vai atbilstošie saīsinājumi ir produkta marķējumā, kopā ar tiem norāda reģistrēto nosaukumu.

4.   Norādes, saīsinājumus un simbolus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 44. panta 1. punktu var izmantot plašsaziņas līdzekļos vai reklāmas materiālos, lai popularizētu kvalitātes shēmu vai reklamētu reģistrētos nosaukumus.

5.   Produkti, kas laisti tirgū pirms šīs regulas stāšanās spēkā un neatbilst 1. un 2. punktam, drīkst palikt tirgū, līdz ir beigušies to krājumi.

14. pants

Aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrs un Garantētu tradicionālo īpatnību reģistrs

1.   Tiklīdz ir stājies spēkā tiesību akts, ar kuru reģistrē aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, Komisija Aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1151/2012 11. panta 1. punktā, reģistrē šādus datus:

a)

produkta reģistrētais nosaukums (vai nosaukumi);

b)

produkta grupa, kā minēts šīs regulas XI pielikumā;

c)

atsauce uz tiesību aktu, ar ko reģistrē nosaukumu;

d)

informācija, ka nosaukums ir aizsargāts kā ģeogrāfiskās izcelsmes norāde vai cilmes vietas nosaukums;

e)

izcelsmes valsts vai valstis.

2.   Tiklīdz ir stājies spēkā tiesību akts, ar kuru reģistrē garantētu tradicionālo īpatnību, Komisija Garantētu tradicionālo īpatnību reģistrā, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1151/2012 22. panta 1. punktā, reģistrē šādus datus:

a)

produkta reģistrētais nosaukums (vai nosaukumi);

b)

produkta grupa, kā minēts šīs regulas XI pielikumā;

c)

atsauce uz tiesību aktu, ar ko reģistrē nosaukumu;

d)

pieteikuma iesniedzējas grupas vai grupu valsts vai valstis;

e)

informācija par to, vai lēmumā par reģistrāciju paredzēts, ka garantētas tradicionālās īpatnības nosaukumam jāpievieno apgalvojums, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1151/2012 18. panta 3. punktā;

f)

tikai attiecībā uz pieteikumiem, kas saņemti pirms Regulas (ES) Nr. 1151/2012 stāšanās spēkā, – informācija par to, vai reģistrācija notiek bez nosaukuma rezervēšanas.

3.   Ja Komisija apstiprina produkta specifikācijas grozījumu, kas ietver reģistros iekļautās informācijas izmaiņas, tā svītro sākotnējos datus un ieraksta jaunos datus, kas ir spēkā no dienas, kad stājas spēkā grozījuma apstiprināšanas lēmums.

4.   Kad stājas spēkā anulēšana, Komisija svītro nosaukumu no attiecīgā reģistra.

15. pants

Pārejas noteikumi

Vienotā dokumenta publicēšanas pieprasījumu, kuru dalībvalsts iesniegusi saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 664/2014 8. panta 1. punktu, attiecībā uz aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, kura reģistrēta pirms 2006. gada 31. marta, sagatavo, aizpildot šīs regulas I pielikumā paredzēto veidlapu.

16. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šīs regulas 9. panta 1. punkts attiecas tikai uz tām iebildumu procedūrām, kurām dienā, kad šī regula stājas spēkā, Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. panta 1. punkta pirmajā daļā paredzētais trīs mēnešu periods nav sācies.

Šīs regulas 9. panta 3. punkts attiecas tikai uz tām iebildumu procedūrām, kurām dienā, kad šī regula stājas spēkā, Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. panta 1. punkta pirmajā daļā paredzētais trīs mēnešu periods nav beidzies.

Šīs regulas X pielikuma 2. punkta pirmo teikumu piemēro no 2016. gada 1. janvāra, neskarot produktus, kas ir laisti tirgū pirms minētā datuma.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 13. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  OV L 93, 31.3.2006., 1. lpp.

(3)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(4)  OV L 369, 23.12.2006., 1. lpp.

(5)  OV L 275, 19.10.2007., 3. lpp.

(6)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 17. lpp.


I PIELIKUMS

VIENOTS DOKUMENTS

[Nosaukums, kā norādīts 1. punktā:] “…”

ES Nr.: [tikai ES vajadzībām]

[Izvēlēties vienu, atzīmējot ar “X”:]

ACVN

AĢIN

1.   Nosaukums vai nosaukumi [ACVN vai AĢIN]

[Nosaukums, kuru ierosināts reģistrēt, vai – ja iesniegts pieteikums produkta specifikācijas grozījuma apstiprināšanai vai publicēšanas pieprasījums saskaņā ar šīs regulas 15. pantu – reģistrētais nosaukums]

2.   Dalībvalsts vai trešā valsts

3.   Lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta apraksts

3.1.   Produkta veids [norādīts XI pielikumā]

3.2.   Apraksts par produktu, uz kuru attiecas 1. punktā minētais nosaukums

[Galvenie aspekti, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1151/2012 7. panta 1. punkta b) apakšpunktā. Lai identificētu produktu, izmantot definīcijas un standartus, kurus parasti izmanto attiecībā uz minēto produktu. Produkta aprakstā galveno uzmanību pievērst tā specifikai, izmantojot mērvienības un parastus vai tehniskus salīdzināšanas kritērijus, bet neietverot tehniskas īpašības, kuras piemīt visiem minētā veida produktiem, un saistītās obligātās juridiskās prasības, kas piemērojamas visiem minētā veida produktiem (šīs regulas 7. panta 1. punkts).]

3.3.   Dzīvnieku barība (tikai dzīvnieku izcelsmes produktiem) un izejvielas (tikai pārstrādātiem produktiem)

[Attiecībā uz ACVN: apstiprināt, ka dzīvnieku barība un izejvielas ir iegūtas attiecīgajā apgabalā. Ja dzīvnieku barība vai izejvielas iegūtas ārpus attiecīgā apgabala, detalizēti aprakstīt minētos izņēmumus un pamatot tos. Minētajiem izņēmumiem jābūt saskaņā ar noteikumiem, kas pieņemti atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1151/2012 5. panta 4. punktam.

Attiecībā uz AĢIN: norādīt izejvielu kvalitātes prasības vai izcelsmes ierobežojumus. Pamatot visus šos ierobežojumus. Šādiem ierobežojumiem jābūt saskaņā ar noteikumiem, kas pieņemti atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1151/2012 5. panta 4. punktam, un tiem jābūt pamatotiem attiecībā uz saikni, kas minēta tās pašas regulas 7. panta 1. punkta f) apakšpunktā.]

3.4.   Konkrēti ražošanas posmi, kas jāveic noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā

[Pamatot visus ierobežojumus vai atkāpes.]

3.5.   Ar reģistrēto nosaukumu apzīmētā produkta griešanas, rīvēšanas, iepakošanas u. c. īpašie noteikumi

[Ja nav, atstāt tukšu. Pamatot visus ierobežojumus, kas attiecas uz konkrēto produktu.]

3.6.   Ar reģistrēto nosaukumu apzīmētā produkta marķēšanas īpašie noteikumi

[Ja nav, atstāt tukšu. Pamatot visus ierobežojumus.]

4.   Ģeogrāfiskā apgabala īsa definīcija

[Vajadzības gadījumā iekļaut apgabala karti.]

5.   Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu

[Attiecībā uz ACVN: cēloniska saikne starp produkta kvalitāti vai īpašībām un ģeogrāfisko vidi ar tai piemītošajiem dabas un cilvēka faktoriem, vajadzības gadījumā arī produkta apraksta vai ražošanas metodes elementi, kas pamato šo saikni.

Attiecībā uz AĢIN: cēloniska saikne starp ģeogrāfisko izcelsmi un vajadzības gadījumā produkta attiecīgo kvalitāti, reputāciju vai citām īpašībām.

Skaidri norādīt, uz kuriem konkrētajiem faktoriem (produkta reputācija, attiecīgā kvalitāte, citas īpašības) pamatojas cēloniskā saikne, un sniegt informāciju tikai par attiecīgajiem faktoriem, vajadzības gadījumā iekļaujot produkta apraksta vai ražošanas metodes elementus, kas pamato šo saikni.]

Atsauce uz specifikācijas publikāciju

(šīs regulas 6. panta 1. punkta otrā daļa)


II PIELIKUMS

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJA GARANTĒTU TRADICIONĀLO ĪPATNĪBU GADĪJUMĀ

[Nosaukums, kā norādīts 1. punktā:] “…”

ES Nr.: [tikai ES vajadzībām]

Dalībvalsts vai trešā valsts “…”

1.   Reģistrējamais nosaukums vai nosaukumi

2.   Produkta veids [kā norādīts XI pielikumā]

3.   Reģistrācijas pamatojums

3.1.   Produkts:

iegūts ar minētajam produktam vai pārtikas produktam paredzētajai tradicionālajai praksei atbilstošu ražošanas veidu, pārstrādi vai sastāvu;

ražots no tradicionāli izmantotām izejvielām vai sastāvdaļām.

[Paskaidrot.]

3.2.   Nosaukums:

ir tradicionāli lietots attiecībā uz īpašo produktu;

identificē produkta tradicionālo raksturu vai specifiskās iezīmes.

[Paskaidrot.]

4.   Apraksts

4.1.   Ar 1. punktā minēto nosaukumu apzīmētā produkta apraksts, tostarp tā galvenās fizikālās, ķīmiskās, mikrobioloģiskās vai organoleptiskās īpašības, kas ir produkta specifikas pamatā (šīs regulas 7. panta 2. punkts)

4.2.   Apraksts (vajadzības gadījumā ar norādījumiem par izmantoto izejvielu vai sastāvdaļu raksturu un īpašībām) par ražošanas metodi, kas jāievēro ar 1. punktā minēto nosaukumu apzīmētā produkta ražotājiem, un par produkta sagatavošanas metodi (šīs regulas 7. panta 2. punkts)

4.3.   Apraksts par galvenajiem elementiem, kas nosaka produkta tradicionālās īpašības (šīs regulas 7. panta 2. punkts)


III PIELIKUMS

PAMATOTS PAZIŅOJUMS PAR IEBILDUMU

[Izvēlēties vienu, atzīmējot ar “X”:]

ACVN

AĢIN

TGĪ

1.   Produkta nosaukums

[kā publicēts Oficiālajā Vēstnesī (OV)]

2.   Oficiālā atsauce

[kā publicēta Oficiālajā Vēstnesī (OV)]

Atsauces numurs:

OV publikācijas datums:

3.   Kontaktinformācija

Kontaktpersona:

Vārds: …

Uzvārds: …

Grupa/organizācija/persona:

Vai valsts iestāde:

 

Struktūrvienība:

Adrese:

Tālrunis: + …

E-pasta adrese:

4.   Iebilduma iemesls

Attiecībā uz ACVN/AĢIN:

Neatbilstība Regulas (ES) Nr. 1151/2012 5. pantā un 7. panta 1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem

Nosaukuma reģistrācija būtu pretrunā Regulas (ES) Nr. 1151/2012 6. panta 2. punktam (augu šķirne vai dzīvnieku šķirne)

Nosaukuma reģistrācija būtu pretrunā Regulas (ES) Nr. 1151/2012 6. panta 3. punktam (nosaukums, kas ir pilnīgs vai daļējs homonīms)

Nosaukuma reģistrācija būtu pretrunā Regulas (ES) Nr. 1151/2012 6. panta 4. punktam (esoša preču zīme)

Reģistrācija apdraudētu nosaukumu, preču zīmju vai produktu pastāvēšanu, kā norādīts Regulas (ES) Nr. 1151/2012 10. panta 1. punkta c) apakšpunktā

Nosaukums, kuru ierosināts reģistrēt, ir sugas vārds; jāsniedz informācija, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1151/2012 10. panta 1. punkta d) apakšpunktā

Attiecībā uz GTĪ:

Neatbilstība Regulas (ES) Nr. 1151/2012 18. pantā izklāstītajiem nosacījumiem

Nosaukuma reģistrācija nebūtu saderīga ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 noteikumiem (Regulas (ES) Nr. 1151/2012 21. panta 1. punkta a) apakšpunkts)

Nosaukums, kuru ierosināts reģistrēt, ir likumīgs, atzīts un ekonomiski nozīmīgs līdzīgiem lauksaimniecības produktiem vai pārtikas produktiem (Regulas (ES) Nr. 1151/2012 21. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

5.   Iebilduma apraksts

Sniegt pienācīgi pamatotus iebilduma iemeslus un pamatojumu.

Paskaidrot arī iebilduma celšanas likumīgās intereses, izņemot gadījumus, kad iebildumu ceļ valsts iestādes, kurām skaidrojums par likumīgām interesēm nav jāsniedz. Iebilduma paziņojumam jābūt parakstītam un datētam.


IV PIELIKUMS

PAZIŅOJUMS PAR TO, KA BEIGUSIES APSPRIEŠANĀS PĒC IEBILDUMU PROCEDŪRAS

[Izvēlēties vienu, atzīmējot ar “X”:]

ACVN

AĢIN

TGĪ

1.   Produkta nosaukums

[kā publicēts Oficiālajā Vēstnesī (OV)]

2.   Oficiālā atsauce [kā publicēta Oficiālā Vēstnesī (OV)]

Atsauces numurs:

OV publikācijas datums:

3.   Apspriešanās rezultāts

3.1.   Iebildumu cēlājs vai cēlāji, ar kuriem panākta vienošanās

[Pievienot vienošanās vēstuļu kopijas un norādīt visus faktorus, kuru dēļ bija iespējams panākt vienošanos (Deleģētās regulas (ES) Nr. 664/2014 5. pants).]

3.2.   Iebildumu cēlājs vai cēlāji, ar kuriem vienošanās nav panākta

[Pievienot informāciju, kas minēta Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. panta 3. punkta otrās daļas pēdējā teikumā.]

4.   Produkta specifikācija un vienotais dokuments

4.1.   Produkta specifikācija ir grozīta:

… Jā (1)

… Nē

4.2.   Vienotais dokuments ir grozīts (tikai ACVN un AĢIN):

… Jā (2)

… Nē

5.   Datums un paraksts

[Nosaukums]

[Struktūrvienība/organizācija]

[Adrese]

[Tālrunis:+]

[E-pasta adrese:]


(1)  * Ja atbilde ir “Jā”, pievienot grozījumu aprakstu un grozīto produkta specifikāciju.

(2)  Ja atbilde ir “Jā”, pievienot atjaunināta dokumenta kopiju.


V PIELIKUMS

Apstiprināšanas pieteikums attiecībā uz produkta specifikācijas grozījumu, kas nav maznozīmīgs, aizsargāta cilmes vietas nosaukuma/aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes gadījumā

Grozījuma apstiprināšanas pieteikums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta pirmo daļu

[Reģistrētais nosaukums] “…”

ES Nr.: [tikai ES vajadzībām]

[Izvēlēties vienu, atzīmējot ar “X”:]

ACVN

AĢIN

1.   Pieteikuma iesniedzēja grupa un tās likumīgās intereses

[Tās grupas nosaukums, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese, kura ierosina grozījumu (attiecībā uz trešo valstu pieteikumiem norādīt arī to iestāžu vai, ja pieejams, to struktūru nosaukumu un adresi, kuras pārbauda produkta specifikācijas noteikumu ievērošanu). Izklāstīt arī pieteikuma iesniedzējas grupas likumīgās intereses.]

2.   Dalībvalsts vai trešā valsts

3.   Produkta specifikācijas punkts, uz kuru attiecas grozījums vai grozījumi

Produkta nosaukums

Produkta apraksts

Ģeogrāfiskais apgabals

Izcelsmes apliecinājums

Ražošanas metode

Saikne

Marķējums

Cits [norādīt]

4.   Grozījuma vai grozījumu veids

Ar reģistrētu ACVN vai AĢIN apzīmēta produkta specifikācijas grozījums, kuru nevar uzskatīt par maznozīmīgu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta trešo daļu.

Ar reģistrētu ACVN vai AĢIN apzīmēta produkta specifikācijas grozījums, kuru nevar uzskatīt par maznozīmīgu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta trešo daļu, ja vienots dokuments (vai tā ekvivalents) attiecībā uz produktu nav publicēts.

5.   Grozījums vai grozījumi

[Par katru punktu, kas atzīmēts 3. iedaļā, sniegt katra grozījuma izsmeļošu aprakstu un konkrētos iemeslus. Produkta sākotnējā specifikācija un attiecīgā gadījumā sākotnējais vienotais dokuments attiecībā uz katru grozījumu detalizēti jāsalīdzina ar ierosināto grozīto redakciju. Grozījuma pieteikumam jābūt pašpietiekamam. Šajā iedaļā sniegtajai informācijai jābūt izsmeļošai (Deleģētās regulas (ES) Nr. 664/2014 6. panta 1. punkta pirmā un otrā daļa).]


VI PIELIKUMS

Apstiprināšanas pieteikums attiecībā uz produkta specifikācijas grozījumu, kas nav maznozīmīgs, garantētas tradicionālās īpatnības gadījumā

Grozījuma apstiprināšanas pieteikums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta pirmo daļu

[Reģistrētais nosaukums] “…”

ES Nr.: [tikai ES vajadzībām]

1.   Pieteikuma iesniedzēja grupa un tās likumīgās intereses

Grupas nosaukums

Adrese

Tālrunis: +

E-pasta adrese:

Izklāstīt grozījuma ierosinātājas grupas likumīgās intereses.

2.   Dalībvalsts vai trešā valsts

3.   Produkta specifikācijas punkts, uz kuru attiecas grozījums vai grozījumi

Produkta nosaukums

Produkta apraksts

Ražošanas metode

Cits [norādīt]

4.   Grozījuma vai grozījumu veids

Ar reģistrētu GTĪ apzīmēta produkta specifikācijas grozījums, kuru nevar uzskatīt par maznozīmīgu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta ceturto daļu.

5.   Grozījums vai grozījumi

[Par katru punktu, kas atzīmēts 3. iedaļā, sniegt katra grozījuma izsmeļošu aprakstu un konkrētos iemeslus. Produkta sākotnējā specifikācija attiecībā uz katru grozījumu detalizēti jāsalīdzina ar ierosināto grozīto redakciju. Grozījuma pieteikumam jābūt pašpietiekamam. Šajā iedaļā sniegtajai informācijai jābūt izsmeļošai (Deleģētās regulas (ES) Nr. 664/2014 6. panta 1. punkta pirmā un otrā daļa).]


VII PIELIKUMS

MAZNOZĪMĪGA GROZĪJUMA APSTIPRINĀŠANAS PIETEIKUMS

Maznozīmīga grozījuma apstiprināšanas pieteikums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta otro daļu

[Reģistrētais nosaukums] “…”

ES Nr.: [tikai ES vajadzībām]

[Izvēlēties vienu, atzīmējot ar “X”:]

ACVN

AĢIN

TGĪ

1.   Pieteikuma iesniedzēja grupa un tās likumīgās intereses

[Tās grupas nosaukums, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese, kura ierosina grozījumu (attiecībā uz trešo valstu pieteikumiem, kas attiecas uz ACVN vai AĢIN, norādīt arī to iestāžu vai, ja pieejams, to struktūru nosaukumu un adresi, kuras pārbauda produkta specifikācijas noteikumu ievērošanu). Izklāstīt arī pieteikuma iesniedzējas grupas likumīgās intereses.]

2.   Dalībvalsts vai trešā valsts

3.   Produkta specifikācijas punkts, uz kuru attiecas grozījums vai grozījumi

Produkta apraksts

Izcelsmes apliecinājums

Ražošanas metode

Saikne

Marķējums

Cits [norādīt]

4.   Grozījuma vai grozījumu veids

Ar reģistrētu ACVN vai AĢIN apzīmēta produkta specifikācijas grozījums, kurš uzskatāms par maznozīmīgu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta trešo daļu un kura dēļ publicētais vienotais dokuments nav jāgroza.

Ar reģistrētu ACVN vai AĢIN apzīmēta produkta specifikācijas grozījums, kurš uzskatāms par maznozīmīgu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta trešo daļu un kura dēļ publicētais vienotais dokuments ir jāgroza.

Ar reģistrētu ACVN vai AĢIN apzīmēta produkta specifikācijas grozījums, kurš uzskatāms par maznozīmīgu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta trešo daļu, ja vienots dokuments (vai tā ekvivalents) attiecībā uz produktu nav publicēts.

Ar reģistrētu GTĪ apzīmēta produkta specifikācijas grozījums, kurš uzskatāms par maznozīmīgu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta ceturto daļu.

5.   Grozījums vai grozījumi

[Par katru punktu, kas atzīmēts iepriekšējā iedaļā, sniegt katra grozījuma aprakstu un iemeslu kopsavilkumu. Produkta sākotnējā specifikācija un attiecīgā gadījumā sākotnējais vienotais dokuments attiecībā uz katru grozījumu jāsalīdzina ar ierosināto grozīto redakciju. Sniegt arī skaidru pamatojumu, kāpēc grozījums ir uzskatāms par maznozīmīgu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta trešo un/vai ceturto daļu. Maznozīmīga grozījuma pieteikumam jābūt pašpietiekamam (Deleģētās regulas (ES) Nr. 664/2014 6. panta 2. punkta otrā daļa).]

6.   Produkta atjaunināta specifikācija (tikai ACVN un AĢIN)

[Tikai gadījumos, kas minēti Deleģētās regulas (ES) Nr. 664/2014 6. panta 2. punkta piektajā daļā):

a)

ja pieteikumus iesniegušas dalībvalstis, iekļaut atsauci uz atjauninātās produkta specifikācijas publikāciju;

b)

ja pieteikumus iesniegušas trešās valstis, iekļaut atjaunināto produkta specifikāciju.]


VIII PIELIKUMS

PAZIŅOJUMS PAR PAGAIDU GROZĪJUMU

Paziņojums par pagaidu grozījumu saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 664/2014 6. panta 3. punkta otro daļu.

[Reģistrētais nosaukums] “…”

ES Nr.: [tikai ES vajadzībām]

[Izvēlēties vienu, atzīmējot ar “X”:]

ACVN

AĢIN

TGĪ

1.   Dalībvalsts vai trešā valsts

2.   Grozījums

[Produkta specifikācijas punkts, uz kuru attiecas pagaidu grozījums. Sniegt katra ierosinātā pagaidu grozījuma sīku aprakstu un iemeslus, tostarp aprakstu un novērtējumu par minētā grozījuma ietekmi uz prasībām un kritērijiem, kuru dēļ produkts iekļauts kvalitātes shēmā (Regulas (ES) Nr. 1151/2012 5. panta 1. un 2. punkts un 18. panta 1. un 2. punkts attiecībā uz ACVN, AĢIN un GTĪ). Sniegt arī sīku aprakstu par pasākumiem, kas pamato pagaidu grozījumus (sanitārie un fitosanitārie pasākumi, oficiāli atzītas dabas katastrofas vai nelabvēlīgi laika apstākļi utt.), un norādīt iemeslus, kuru dēļ minētie pasākumi jāveic. Aprakstīt arī saistību starp šiem pasākumiem un apstiprināto pagaidu grozījumu.]


IX PIELIKUMS

ANULĒŠANAS PIEPRASĪJUMS

Anulēšanas pieprasījums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 54. panta 1. punktu

[Reģistrētais nosaukums:] “…”

ES Nr.: [tikai ES vajadzībām]

[Izvēlēties vienu, atzīmējot ar “X”:]

AĢIN

ACVN

TGĪ

1.   Reģistrētais nosaukums, kuru ierosināts anulēt

2.   Dalībvalsts vai trešā valsts

3.   Produkta veids [kā norādīts XI pielikumā]

4.   Persona vai struktūra, kas iesniedz anulēšanas pieprasījumu

[Tās fiziskās vai juridiskās personas vai to ražotāju nosaukums, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese, kuri minēti Regulas (ES) Nr. 1151/2012 54. panta 1. punktā un pieprasa anulēšanu (attiecībā uz trešo valstu pieteikumiem, kas attiecas uz ACVN vai AĢIN, norādīt arī to iestāžu vai, ja pieejams, to struktūru nosaukumu un adresi, kuras pārbauda produkta specifikācijas noteikumu ievērošanu). Izklāstīt arī tās fiziskās vai juridiskās personas likumīgās intereses, kura pieprasa anulēšanu.]

5.   Anulēšanas veids un saistītie iemesli

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 54. panta 1. punkta pirmo daļu

a) apakšpunkts

[Norādīt detalizētus iemeslus un vajadzības gadījumā pierādījumus nosaukuma reģistrācijas anulēšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 54. panta 1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktu.]

b) apakšpunkts

[Norādīt detalizētus iemeslus un vajadzības gadījumā pierādījumus nosaukuma reģistrācijas anulēšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 54. panta 1. punkta pirmās daļas b) apakšpunktu.]

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 54. panta 1. punkta otro daļu

[Norādīt detalizētus iemeslus un vajadzības gadījumā pierādījumus nosaukuma reģistrācijas anulēšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 54. panta 1. punkta otro daļu.]


X PIELIKUMS

ACVN, AĢIN, GTĪ APZĪMĒŠANAI IZMANTOJAMO SAVIENĪBAS SIMBOLU UN NORĀŽU REPRODUCĒŠANA

1.   Krāsaini Savienības simboli

Krāsainiem simboliem var izmantot tīru krāsu (Pantone) vai četrkrāsu iespiedumu. Turpmāk ir norādītas standartkrāsas.

Savienības simboli Pantone krāsās

Image Image Image Image Image Image

Savienības simboli četrkrāsu iespiedumā

Image Image Image Image Image Image

Kontrasts ar fona krāsām

Ja izmanto krāsainu simbolu uz krāsaina fona, kas padara to grūti saskatāmu, apkārt simbolam atveido norobežojošu apli, lai uzlabotu kontrastu ar fonu.

Image Image Image

2.   Melnbalti Savienības simboli

Melnbaltus simbolus atļauts izmantot tikai tad, ja iepakojuma apdrukā izmanto tikai melnu un baltu krāsu.

Melnbalti Savienības simboli tiek reproducēti šādi:

Image Image Image

Melnbaltu Savienības simbolu negatīvie attēli

Uz tumša iepakojuma vai etiķetes fona simbolus var atveidot negatīvā.

Image Image Image

3.   Šrifts

Tekstam izmanto Times Roman lielos drukātos burtus.

4.   Samazinājums

Savienības simbolu minimālais izmērs ir 15 mm diametrā, tomēr mazu iepakojumu vai produktu gadījumā to var samazināt līdz 10 mm diametrā.

5.   “Aizsargāts cilmes vietas nosaukums” un tā saīsinājums ES valodās

ES valoda | Apzīmējums | Saīsinājums |

BG | защитено наименование за произход | ЗНП |

ES | denominación de origen protegida | DOP |

CS | chráněné označení původu | CHOP |

DA | beskyttet oprindelsesbetegnelse | BOB |

DE | geschützte Ursprungsbezeichnung | g.U. |

ET | kaitstud päritolunimetus | KPN |

EL | προστατευόμενη ονομασία προέλευσης | ΠΟΠ |

EN | protected designation of origin | PDO |

FR | appellation d'origine protégée | AOP |

GA | bunús ainmníochta cosanta | BAC |

HR | zaštićena oznaka izvornosti | ZOI |

IT | denominazione d'origine protetta | DOP |

LV | aizsargāts cilmes vietas nosaukums | ACVN |

LT | saugoma kilmės vietos nuoroda | SKVN |

HU | oltalom alatt álló eredetmegjelölés | OEM |

MT | denominazzjoni protetta ta' oriġini | DPO |

NL | beschermde oorsprongsbenaming | BOB |

PL | chroniona nazwa pochodzenia | CHNP |

PT | denominação de origem protegida | DOP |

RO | denumire de origine protejată | DOP |

SK | chránené označenie pôvodu | CHOP |

SL | zaščitena označba porekla | ZOP |

FI | suojattu alkuperänimitys | SAN |

SV | skyddad ursprungsbeteckning | SUB |

6.   “Aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde” un tās saīsinājums ES valodās

ES valoda | Apzīmējums | Saīsinājums |

BG | защитено географско указание | ЗГУ |

ES | indicación geográfica protegida | IGP |

CS | chráněné zeměpisné označení | CHZO |

DA | beskyttet geografisk betegnelse | BGB |

DE | geschützte geografische Angabe | g.g.A. |

ET | kaitstud geograafiline tähis | KGT |

EL | προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη | ΠΓΕ |

EN | protected geographical indication | PGI |

FR | indication géographique protégée | IGP |

GA | sonra geografach cosanta | SGC |

HR | zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla | ZOZP |

IT | indicazione geografica protetta | IGP |

LV | aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde | AĢIN |

LT | saugoma geografinė nuoroda | SGN |

HU | oltalom alatt álló földrajzi jelzés | OFJ |

MT | indikazzjoni ġeografika protetta | IĠP |

NL | beschermde geografische aanduiding | BGA |

PL | chronione oznaczenie geograficzne | CHOG |

PT | indicação geográfica protegida | IGP |

RO | indicație geografică protejată | IGP |

SK | chránené zemepisné označenie | CHZO |

SL | zaščitena geografska označba | ZGO |

FI | suojattu maantieteellinen merkintä | SMM |

SV | skyddad geografisk beteckning | SGB |

7.   “Garantēta tradicionālā īpatnība” un tās saīsinājums ES valodās

ES valoda | Apzīmējums | Saīsinājums |

BG | храна с традиционно специфичен характер | ХТСХ |

ES | especialidad tradicional garantizada | ETG |

CS | zaručená tradiční specialita | ZTS |

DA | garanteret traditionel specialitet | GTS |

DE | garantiert traditionelle Spezialität | g.t.S. |

ET | garanteeritud traditsiooniline toode | GTT |

EL | εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν | Ε Π Ι Π |

EN | traditional speciality guaranteed | TSG |

FR | spécialité traditionnelle garantie | STG |

GA | speisialtacht thraidisiúnta ráthaithe | STR |

HR | zajamčeno tradicionalni specijalitet | ZTS |

IT | specialità tradizionale garantita | STG |

LV | garantēta tradicionālā īpatnība | GTI |

LT | garantuotas tradicinis gaminys | GTG |

HU | hagyományos különleges termék | HKT |

MT | speċjalità tradizzjonali garantita | STG |

NL | gegarandeerde traditionele specialiteit | GTS |

PL | gwarantowana tradycyjna specjalność | GTS |

PT | especialidade tradicional garantida | ETG |

RO | specialitate tradițională garantată | STG |

SK | zaručená tradičná špecialita | ZTŠ |

SL | zajamčena tradicionalna posebnost | ZTP |

FI | aito perinteinen tuote | APT |

SV | garanterad traditionell specialitet | GTS |


XI PIELIKUMS

PRODUKTU KLASIFIKĀCIJA

1.   Līguma I pielikumā minētie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā

1.1. grupa. Svaiga gaļa (un subprodukti)

1.2. grupa. Gaļas produkti (termiski apstrādāti, sālīti, kūpināti u. c.)

1.3. grupa. Siers

1.4. grupa. Citi dzīvnieku izcelsmes produkti (olas, medus, dažādi piena produkti, izņemot sviestu, u. c.)

1.5. grupa. Eļļa un tauki (sviests, margarīns, eļļa u. c.)

1.6. grupa. Svaigi vai pārstrādāti augļi, dārzeņi un labība

1.7. grupa. Svaigas zivis, gliemji un vēžveidīgie un to izstrādājumi

1.8. grupa. Citi Līguma I pielikumā minētie produkti (garšvielas u. c.)

2.   Regulas (ES) Nr. 1151/2012 I pielikumā minētie lauksaimniecības produkti un pārtikas produkti

I.   Cilmes vietas nosaukumi un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes

2.1. grupa. Alus

2.2. grupa. Šokolāde un šokolādes izstrādājumi

2.3. grupa. Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, konditorejas izstrādājumi, cepumi un citi maizes un konditorejas izstrādājumi

2.4. grupa. Dzērieni no augu ekstraktiem

2.5. grupa. Makaronu izstrādājumi

2.6. grupa. Sāls

2.7. grupa. Dabīgie sveķi

2.8. grupa. Galda sinepes

2.9. grupa. Siens

2.10. grupa. Ēteriskās eļļas

2.11. grupa. Korķis

2.12. grupa. Karmīns

2.13. grupa. Ziedi un dekoratīvie augi

2.14. grupa. Kokvilna

2.15. grupa. Vilna

2.16. grupa. Klūdziņas

2.17. grupa. Kulstīti lini

2.18. grupa. Āda

2.19. grupa. Kažokāda

2.20. grupa. Spalvas

II.   Garantētas tradicionālās īpatnības

2.21. grupa. Gatavie ēdieni

2.22. grupa. Alus

2.23. grupa. Šokolāde un šokolādes izstrādājumi

2.24. grupa. Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, konditorejas izstrādājumi, cepumi un citi maizes un konditorejas izstrādājumi

2.25. grupa. Dzērieni no augu ekstraktiem

2.26. grupa. Makaronu izstrādājumi

2.27. grupa. Sāls


Top