Help Print this page 

Document 32014R0668

Title and reference
Provedbena uredba Komisije (EU) br. 668/2014 оd 13. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode
  • In force
OJ L 179, 19.6.2014, p. 36–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/668/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 179/36


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 668/2014

оd 13. srpnja 2014.

o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno članak 7. stavak 2. drugi podstavak, članak 11. stavak 3., članak 12. stavak 7. drugi podstavak, članak 19. stavak 2. drugi podstavak, članak 22. stavak 2., članak 23. stavak 4. drugi podstavak, članak 44. stavak 3., članak 49. stavak 7. drugi podstavak, članak 51. stavak 6. drugi podstavak, članak 53. stavak 3. drugi podstavak i članak 54. stavak 2. drugi podstavak;

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1151/2012 stavljena je izvan snage i zamijenjena Uredba Vijeća (EZ) br. 509/2006 od 20. ožujka 2006. o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima kao garantirano tradicionalnim specijalitetima (2) i Uredba Vijeća (EZ) br. 510/2006 od 20. ožujka 2006. o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (3). Uredbom (EU) br. 1151/2012 Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih i provedbenih akata. Kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje sustava kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u novom pravnom okviru, takvim aktima treba donijeti određena pravila. Nova bi pravila trebala zamijeniti provedbena pravila Uredbe Komisije (EZ) br. 1898/2006 od 14. prosinca 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 510/2006 o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (4) i Uredbe Komisije (EZ) br. 1216/2007 od 18. listopada 2007. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 509/2006 o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima kao garantirano tradicionalnim specijalitetima (5). Te su uredbe stavljene izvan snage Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 664/2014 od 18. prosinca 2013. o dopuni Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu utvrđivanja simbola Unije za zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalne specijalitete i u pogledu određenih pravila o podrijetlu, određenih pravila postupka i određenih dodatnih prijelaznih pravila (6).

(2)

Treba utvrditi posebna pravila o korištenju lingvističkih znakova za zaštićenu oznaku izvornosti, zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalni specijalitet te prijevode tvrdnje koja se navodi uz zajamčeno tradicionalni specijalitet kako bi se osiguralo da gospodarski subjekti i potrošači u svim državama članicama mogu čitati i razumjeti takve nazive i tvrdnje.

(3)

U specifikaciji proizvoda treba detaljno, precizno i nedvosmisleno odrediti zemljopisno područje zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla kako bi se proizvođačima, nadležnim tijelima i kontrolnim tijelima omogućilo da rade na sigurnim i pouzdanim osnovama.

(4)

Treba uspostaviti obvezu uključivanja detaljnih pravila o podrijetlu i kvaliteti hrane za životinje u specifikacije proizvoda životinjskog podrijetla čiji su nazivi registrirani kao zaštićene oznake izvornosti kako bi se zajamčila ujednačena kvaliteta proizvoda i uskladio način sastavljanja tih pravila.

(5)

U specifikaciji proizvoda za zaštićene oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla trebale bi biti navedene mjere koje se poduzimaju kako bi se osiguralo da proizvod potječe iz određenog zemljopisnog područja, kako je navedeno u članku 7. stavku 1. točki (d) Uredbe (EU) br. 1151/2012. Te bi mjere trebale biti dovoljno jasne i detaljne da omoguće sljedivost proizvoda, sirovina, hrane za životinje i drugih proizvoda koji potječu iz određenog zemljopisnog područja.

(6)

U pogledu zahtjeva za registraciju naziva ili odobrenje izmjene koji obuhvaćaju različite proizvode potrebno je odrediti u kojim se slučajevima proizvodi koji nose jednaki registrirani naziv smatraju različitim proizvodima. Kako bi se izbjeglo da se proizvodi koji ne ispunjuju uvjete za oznaku izvornosti i oznaku zemljopisnog podrijetla iz članka 5. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012 stavljaju na tržište s registriranim nazivom, za svaki proizvod obuhvaćen zahtjevom treba dokazati da ispunjuje uvjete za registraciju.

(7)

Pakiranje poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda ili radnje koje se odnose na njegov izgled, poput rezanja ili ribanja, koji su ograničeni na određeno zemljopisno područje, predstavljaju ograničenje slobodnog kretanja robe i slobode pružanja usluga. S obzirom na praksu Suda Europske unije, takva se ograničenja mogu uvesti samo ako su nužna, proporcionalna i sposobna podržavati ugled oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti. Kako je navedeno u članku 7. stavku 1. točki (e) Uredbe (EU) br. 1151/2012, navode se specifični razlozi koji za određeni proizvod opravdavaju takva ograničenja.

(8)

Za nesmetano funkcioniranje sustava, treba pobliže odrediti postupke povezane sa zahtjevima, prigovorima, izmjenama i ukidanjima.

(9)

Kako bi se osigurali ujednačeni i učinkoviti postupci, treba propisati obrasce za zahtjeve, prigovore, izmjene i ukidanja te obrasce za objavu jedinstvenih dokumenata za nazive registrirane prije 31. ožujka 2006.

(10)

Radi pravne sigurnosti, treba jasno navesti kriterije prema kojima će se utvrđivati datum podnošenja zahtjeva za registraciju i datum podnošenja zahtjeva za izmjenu.

(11)

Radi racionalizacije postupka i za potrebe normizacije, treba ograničiti duljinu jedinstvenog dokumenta.

(12)

Za potrebe normizacije treba donijeti posebna pravila za opis proizvoda i metode proizvodnje. Kako bi se omogućilo lako i brzo ispitivanje zahtjeva za registraciju naziva ili za odobrenje izmjene,opis proizvoda i metode proizvodnje trebao bi sadržavati samo bitne i usporedive elemente. Treba izbjegavati ponavljanja, implicitne zahtjeve i suvišne dijelove.

(13)

Radi pravne sigurnosti, treba odrediti rokove u pogledu postupka prigovora te utvrditi kriterije u skladu s kojima će se određivati datumi početka tih rokova.

(14)

Radi transparentnosti, informacije u vezi sa zahtjevima za izmjenu i zahtjevima za poništenje koje treba objaviti u skladu s člankom 50. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012 trebale bi biti sveobuhvatne.

(15)

Radi racionalizacije i pojednostavljenja, elektronički oblik trebao bi biti jedini način komunikacije prihvaćen za slanje zahtjeva, informacija i dokumenata.

(16)

Treba utvrditi pravila o uporabi znaka i oznaka na proizvodima koji se stavljaju na tržište sa zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili kao zajamčeno tradicionalni specijaliteti te o odgovarajućim jezičnim inačicama koje treba upotrebljavati.

(17)

Treba pojasniti pravila o uporabi registriranih naziva zajedno sa znakovima, oznakama ili odgovarajućim kraticama, kako je navedeno u članku 12. stavcima 3. i 6. i članku 23. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1151/2012.

(18)

Kako bi se osigurala ujednačena zaštita oznaka, kratica i znaka te podigla javna svijest o sustavima kvalitete Unije, treba utvrditi pravila o uporabi oznaka, kratica i znaka u glasilima ili promidžbenim porukama u vezi s proizvodima koji su proizvedeni u skladu s odgovarajućim sustavom kvalitete.

(19)

Kako bi se osigurala transparentnost i pravna sigurnost, treba donijeti pravila o sadržaju i obliku registra zaštićenih oznaka izvornosti, zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnih specijaliteta.

(20)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za politiku kvalitete poljoprivrednih proizvoda,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Posebna pravila za naziv

1.   Naziv zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta registrira se na njegovom izvornom pismu. U slučaju kada izvorno pismo nije latinica, zajedno s nazivom u izvornom pismu registrira se i njegov prijepis na latinici.

2.   Ako je naziv zajamčeno tradicionalnog specijaliteta popraćen tvrdnjom iz članka 18. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1151/2012 i ako tu tvrdnju treba prevesti na druge službene jezike, ti se prijevodi navode u specifikaciji proizvoda.

Članak 2.

Definicija zemljopisnog područja

U pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla, zemljopisno područje određuje se precizno i nedvosmisleno, upućivanjem koliko je god to moguće na fizičke ili upravne granice.

Članak 3.

Posebna pravila za hranu za životinje

Specifikacija proizvoda životinjskog podrijetla čiji je naziv registriran kao zaštićena oznaka izvornosti sadržava detaljna pravila o podrijetlu i kakvoći hrane za životinje.

Članak 4.

Dokaz podrijetla

1.   U specifikaciji proizvoda za zaštićenu oznaku izvornosti ili zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla navode se postupci koje gospodarski subjekti moraju slijediti radi dokaza o podrijetlu proizvoda, sirovina, hrane za životinje i drugih materijala koji prema specifikaciji proizvoda moraju biti podrijetlom iz određenog zemljopisnog područja.

2.   Gospodarski subjekti moraju biti u mogućnosti dati podatke o:

(a)

dobavljaču, količini i podrijetlu svih serija sirovina i/ili zaprimljenih proizvoda;

(b)

primatelju, količini i odredištu isporučenih proizvoda;

(c)

vezi između svake serije dostava iz točke (a) i svake serije otprema iz točke (b).

Članak 5.

Opis nekoliko različitih proizvoda

Ako se u zahtjevu za registraciju naziva ili odobrenje izmjene opisuje nekoliko različitih proizvoda koji imaju pravo koristiti taj naziv, za svaki se takav proizvod dokazuje da ispunjuje uvjete za registraciju.

Za potrebe ovog članka, „različiti proizvodi” su proizvodi koji se, iako upotrebljuju jednak registrirani naziv, razlikuju kad se stave na tržište ili ih potrošači smatraju različitima.

Članak 6.

Postupovni uvjeti za zahtjeve za registraciju

1.   Jedinstveni dokument zaštićene oznake izvornosti ili zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla iz članka 8. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) br. 1151/2012 sadržava informacije propisane Prilogom I. ovoj Uredbi. Sastavlja se u skladu s obrascem predviđenim u tom Prilogu. Sažet je i ne sadržava više od 2 500 riječi, osim u opravdanim slučajevima.

Upućivanje na objavu specifikacije proizvoda koje se navodi u jedinstvenom dokumentu vodi na verziju specifikacije proizvoda kako je predložena.

2.   Specifikacija proizvoda za zajamčeno tradicionalni specijalitet iz članka 19. Uredbe (EU) br. 1151/2012 sadržava informacije propisane Prilogom II. ovoj Uredbi. Sastavlja se u skladu s obrascem predviđenim u tom Prilogu.

3.   Datum podnošenja zahtjeva datum je na koji se zahtjev elektronički dostavlja Komisiji. Komisija šalje potvrdu o primitku.

Članak 7.

Posebna pravila za opis proizvoda i metode proizvodnje

1.   Jedinstveni dokument za zahtjev za registraciju zaštićene oznake izvornosti ili zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla iz članka 8. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) br. 1151/2012 identificira proizvod s pomoću definicija i normi koje se obično koriste za taj proizvod.

Opis se usredotočuje na specifičnost proizvoda koju nosi naziv koji treba registrirati, korištenjem mjernih jedinica i uobičajenih ili stručnih elemenata usporedbe, ne navodeći tehničke značajke svojstvene svim proizvodima tog tipa ni pripadajuće obvezne pravne zahtjeve koji se primjenjuju na sve proizvode tog tipa.

2.   U opisu proizvoda kao zajamčeno tradicionalnog specijaliteta iz članka 19. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 1151/2012 navode se samo svojstva potrebna za identifikaciju proizvoda i njegovih specifičnih svojstava. U njemu se ne ponavljaju opće obveze, posebno ne tehničke značajke svojstvene svim proizvodima tog tipa ni pripadajući obvezni pravni zahtjevi.

Opis metode proizvodnje iz članka 19. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) br. 1151/2012 odnosi se samo na metodu proizvodnje koja se trenutačno primjenjuje. Tradicionalni se postupci navode samo ako se još uvijek primjenjuju. Opisuje se samo metoda koja je potrebna za dobivanje posebnog proizvoda, na način koji omogućuje reprodukciju proizvoda bilo gdje.

Ključni elementi koji dokazuju tradicionalni karakter proizvoda uključuju glavne elemente koji su ostali nepromijenjeni, s preciznim i dobro utemeljenim upućivanjima.

Članak 8.

Zajednički zahtjevi

Zajednički zahtjev iz članka 49. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Komisiji dostavlja predmetna država članica ili skupina koja podnosi zahtjev iz predmetne treće zemlje, izravno ili putem nadležnih tijela te treće zemlje. On sadržava izjavu iz članka 8. stavka 2. točke (c) ili članka 20. stavka 2. točke (b) Uredbe (EU) br. 1151/2012 svih predmetnih država članica. Zahtjevi utvrđeni u člancima 8. i 20. Uredbe (EU) br. 1151/2012 ispunjuju se u svim predmetnim državama članicama i trećim zemljama.

Članak 9.

Pravila za postupak prigovora

1.   Za potrebe članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, obrazložena izjava o prigovoru sastavlja se u skladu s obrascem iz Priloga III. ovoj Uredbi.

2.   Tromjesečno razdoblje iz članka 51. stavka 3. prvog podstavka Uredbe (EU) br. 1151/2012 počinje na dan kad se elektronički uputi poziv zainteresiranim stranama da postignu sporazum.

3.   Obavijest iz članka 5. Delegirane uredbe (EU) br. 664/2014 i informacije koje treba dostaviti Komisiji u skladu s člankom 51. stavkom 3. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012 dostavljaju se u roku od mjesec dana od završetka savjetovanja u skladu s obrascem iz Priloga IV. ovoj Uredbi.

Članak 10.

Postupovni zahtjevi u pogledu izmjena specifikacije proizvoda

1.   Zahtjevi za odobrenje veće izmjene specifikacije proizvoda za zaštićene oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla sastavljaju se u skladu s obrascem iz Priloga V. Ti se zahtjevi ispunjuju u skladu sa zahtjevima utvrđenima u članku 8. Uredbe (EU) br. 1151/2012. Izmijenjeni jedinstveni dokument sastavlja se u skladu s obrascem iz Priloga I. ovoj Uredbi. Upućivanje na objavu specifikacije proizvoda koje se navodi u jedinstvenom dokumentu vodi na ažuriranu verziju predložene specifikacije proizvoda.

Zahtjevi za odobrenje veće izmjene specifikacije proizvoda za zajamčeno tradicionalne specijalitete sastavljaju se u skladu s obrascem iz Priloga VI. ovoj Uredbi. Ti se zahtjevi ispunjuju u skladu sa zahtjevima utvrđenima u članku 20. Uredbe (EU) br. 1151/2012. Izmijenjena specifikacija proizvoda sastavlja se u skladu s obrascem iz Priloga II. ovoj Uredbi.

Podatci koji se objavljuju u skladu s člankom 50. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012 sadržavaju propisno popunjen zahtjev iz prvog i drugog podstavka ovog stavka.

2.   Zahtjevi za odobrenje manje izmjene iz članka 53. stavka 2. drugog podstavka Uredbe (EU) br. 1151/2012 sastavljaju se u skladu s obrascem iz Priloga VII. ovoj Uredbi.

Zahtjevima za odobrenje manje izmjene koja se odnosi na zaštićenu oznaku izvornosti ili zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla prilaže se ažurirani jedinstveni dokument, ako je izmijenjen, koji se sastavlja u skladu s obrascem iz Priloga I. Upućivanje na objavu specifikacije proizvoda koje se navodi u izmijenjenom jedinstvenom dokumentu vodi na ažuriranu verziju predložene specifikacije proizvoda.

Zahtjevima koji potječu iz Unije države članice prilažu izjavu kojom navode da smatraju da zahtjev ispunjuje uvjete Uredbe (EU) br. 1151/2012 i poštuje odredbe koje su donesene u skladu s njom te upućivanje na ažuriranu specifikaciju proizvoda. Zahtjevima koji potječu iz trećih zemalja predmetna skupina ili nadležna tijela treće zemlje prilažu ažuriranu specifikaciju proizvoda. Zahtjevi za manju izmjenu u slučajevima iz članka 6. stavka 2. petog podstavka Delegirane uredbe (EU) br. 664/2014 sadržavaju upućivanje na objavu ažurirane specifikacije proizvoda, ako je riječ o zahtjevima koji potječu iz država članica, odnosno sadržavaju ažuriranu specifikaciju proizvoda ako je riječ o zahtjevima koji potječu iz trećih zemalja.

Zahtjevima za odobrenje manje izmjene koja se odnosi na zajamčeno tradicionalni specijalitet prilaže se ažurirana specifikacija proizvoda sastavljena u skladu s obrascem iz Priloga II. Države članice prilažu izjavu da smatraju da zahtjev ispunjava uvjete Uredbe (EU) br. 1151/2012 i poštuje odredbe koje su donesene u skladu s njom.

Podatci koji se objavljuju u skladu s člankom 53. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012 sadržavaju propisno ispunjen zahtjev iz prvog podstavka ovog stavka.

3.   Obavijest Komisiji o privremenoj izmjeni iz članka 6. stavka 3. drugog podstavka Delegirane uredbe (EU) br. 664/2014 sastavlja se u skladu s obrascem iz Priloga VIII. ovoj Uredbi. Prilažu joj se dokumenti predviđeni u članku 6. stavku 3. drugom podstavku Delegirane uredbe (EU) br. 664/2014.

4.   Datum podnošenja zahtjeva za izmjenu datum je na koji se zahtjev elektronički dostavlja Komisiji. Komisija šalje potvrdu o primitku.

Članak 11.

Poništenje

1.   Zahtjev za poništenje registracije na temelju članka 54. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1151/2012 sastavlja se u skladu s obrascem iz Priloga IX. ovoj Uredbi.

Zahtjevu za poništenje prilaže se izjava iz članka 8. stavka 2. točke (c) ili članka 20. stavka 2. točke (b) Uredbe (EU) br. 1151/2012.

2.   Podatci koji se objavljuju u skladu s člankom 50. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012 sadržavaju propisno ispunjen zahtjev za poništenje iz stavka 1. prvog podstavka ovog članka.

Članak 12.

Način dostavljanja

Zahtjevi, informacije i dokumenti koji se dostavljaju Komisiji u skladu s člancima 6., 8., 9., 10., 11. i 15. u elektroničkom su obliku.

Članak 13.

Uporaba znaka i oznaka

1.   Znakovi Unije koji su predviđeni člankom 12. stavkom 2. i člankom 23. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012 te utvrđeni člankom 2. Delegirane uredbe (EU) br. 664/2014 reproduciraju se kako je utvrđeno u Prilogu X. ovoj Uredbi.

2.   Oznake „ZAŠTIĆENA OZNAKA IZVORNOSTI”, „ZAŠTIĆENA OZNAKA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA” i „ZAJAMČENO TRADICIONALNI SPECIJALITET” unutar znakova mogu se upotrebljavati na bilo kojem službenom jeziku Unije kako je utvrđeno u Prilogu X. ovoj Uredbi.

3.   U slučaju kada se znakovi Unije, oznake ili odgovarajuće kratice iz članaka 12. i 23. Uredbe (EU) br. 1151/2012 nalaze na deklaraciji proizvoda, uz njih je naveden registrirani naziv.

4.   Oznake, kratice i znakovi mogu se koristiti u skladu s člankom 44. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1151/2012 u glasilima ili promidžbenim porukama u svrhu širenja obavijesti o sustavu kvalitete ili oglašavanja registriranih naziva.

5.   Proizvodi stavljeni na tržište prije stupanja na snagu ove Uredbe koji nisu u skladu sa stavcima 1. i 2. mogu ostati na tržištu do iscrpljivanja zaliha.

Članak 14.

Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla i registar zajamčeno tradicionalnih specijaliteta

1.   Nakon stupanja na snagu pravnog instrumenta kojim se registrira zaštićena oznaka izvornosti ili zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla Komisija unosi sljedeće podatke u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla iz članka 11. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1151/2012:

(a)

registrirani naziv (ili nazive) proizvoda;

(b)

razred proizvoda iz Priloga XI. ovoj Uredbi;

(c)

upućivanje na instrument registriranja naziva;

(d)

podatak da je naziv zaštićen kao oznaka zemljopisnog podrijetla ili kao oznaka izvornosti;

(e)

oznaku države ili država podrijetla.

2.   Nakon stupanja na snagu pravnog instrumenta kojim se registrira zajamčeno tradicionalni specijalitet Komisija unosi sljedeće podatke u registar zajamčeno tradicionalnih specijaliteta iz članka 22. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1151/2012:

(a)

registrirani naziv (ili nazive) proizvoda;

(b)

razred proizvoda iz Priloga XI. ovoj Uredbi;

(c)

upućivanje na instrument registriranja naziva;

(d)

državu ili države skupine ili skupina koje su podnijele zahtjev;

(e)

podatak o tome je li odlukom o registraciji predviđeno da naziv zajamčeno tradicionalnog specijaliteta treba biti popraćen tvrdnjom iz članka 18. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1151/2012;

(f)

jedino za zahtjeve primljene prije stupanja na snagu Uredbe (EU) br. 1151/2012, podatak o tome je li registracija bez rezervacije naziva.

3.   Ako Komisija odobri izmjenu specifikacije proizvoda koja uključuje promjenu informacija zapisanih u registru, ona briše izvorne podatke i u registar upisuje nove podatke s učinkom od stupanja na snagu odluke o odobrenju izmjene.

4.   Kada poništenje stupi na snagu, Komisija briše naziv iz predmetnog registra.

Članak 15.

Prijelazna pravila

Zahtjev za objavu jedinstvenog dokumenta koji država članica dostavlja u skladu s člankom 8. stavkom 1. Delegirane uredbe (EU) br. 664/2014 u pogledu zaštićene oznake izvornosti ili zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla registrirane prije 31. ožujka 2006. sastavlja se u skladu s obrascem iz Priloga I. ovoj Uredbi.

Članak 16.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 9. stavak 1. primjenjuje se samo na postupke prigovora za koje tromjesečni rok iz članka 51. stavka 1. prvog podstavka Uredbe (EU) br. 1151/2012 nije istekao na dan stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 9. stavak 3. primjenjuje se samo na postupke prigovora za koje tromjesečni rok iz članka 51. stavka 1. prvog podstavka Uredbe (EU) br. 1151/2012 nije istekao na dan stupanja na snagu ove Uredbe.

Prva rečenica točke 2. Priloga X. primjenjuje se od 1. siječnja 2016. ne dovodeći u pitanje proizvode koji su stavljeni na tržište prije tog datuma.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. lipnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  SL L 93, 31.3.2006., str. 1.

(3)  SL L 93, 31.3.2006., str. 12.

(4)  SL L 369, 23.12.2006., str. 1.

(5)  SL L 275, 19.10.2007., str. 3.

(6)  Vidjeti str. 17 ovog Službenog lista.


PRILOG I.

JEDINSTVENI DOKUMENT

[Upišite naziv kao u točki 1. u nastavku:] „…”

EU br.: [samo za uporabu u EU-u]

[Označite odabrano znakom „X”:]

ZOI

ZOZP

1.   Naziv (nazivi) [ZOI-a ili ZOZP-a]

[Upišite naziv predložen za registraciju ili, u slučaju zahtjeva za odobrenje izmjene specifikacije proizvoda ili zahtjeva za objavu u skladu s člankom 15. ove Uredbe, registrirani naziv.]

2.   DrŽava članica ili treća zemlja

3.   Opis poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda

3.1.   Vrsta proizvoda [vidjeti Prilog XI.]

3.2.   Opis proizvoda na koji se odnosi naziv iz točke 1.

[Glavni elementi iz članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 1151/2012. Za identifikaciju proizvoda koristite definicije i norme koje se obično upotrebljuju za taj proizvod. Pri opisivanju proizvoda usredotočite se na njegovu specifičnost i upotrebljavajte mjerne jedinice te uobičajene ili stručne elemente usporedbe, ne navodeći tehničke značajke svojstvene svim proizvodima tog tipa ni pripadajuće obvezne pravne zahtjeve koji se primjenjuju na sve proizvode tog tipa (članak 7. stavak 1. ove Uredbe).]

3.3.   Hrana za životinje (samo za proizvode životinjskog podrijetla) i sirovine (samo za prerađene proizvode)

[Za ZOI: potvrditi da hrana za životinje i sirovine potječu iz predmetnog područja. Ako hrana za životinje ili sirovine potječu izvan predmetnog područja, detaljno opišite te iznimke i navedite obrazloženja. Te iznimke moraju biti u skladu s pravilima donesenima u skladu s člankom 5. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1151/2012.

Za ZOZP: Navedite sve zahtjeve u pogledu kvalitete ili ograničenja u pogledu podrijetla sirovina. Navedite obrazloženja za sva takva ograničenja. Ta ograničenja moraju biti u skladu s pravilima donesenima u skladu s člankom 5. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1151/2012 i moraju biti opravdana u odnosu na vezu iz članka 7. stavka 1. točke (f) te Uredbe.]

3.4.   Posebni koraci u proizvodnji koji se moraju provesti u identificiranom zemljopisnom području

[Navesti obrazloženja za sva ograničenja ili odstupanja.]

3.5   Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itd. proizvoda na koji se odnosi registrirani naziv

[Ako ih nema, ostavite prazno. Za sva ograničenja navedite specifične razloge povezane s proizvodom.]

3.6.   Posebna pravila za označivanje proizvoda na koji se odnosi registrirani naziv

[Ako ih nema, ostavite prazno. Za sva ograničenja navedite obrazloženje.]

4.   SaŽeta definicija zemljopisnog područja

[Prema potrebi, umetnite kartu područja.]

5.   Povezanost sa zemljopisnim područjem

[Za ZOI: uzročno-posljedična veza između kvalitete ili svojstava proizvoda i zemljopisnog okruženja, s prirodnim i ljudskim faktorima koji su mu svojstveni, uključujući, prema potrebi, elemente opisa proizvoda ili metode proizvodnje koji opravdavaju tu vezu.

Za ZOZP: uzročno-posljedična veza između zemljopisnog podrijetla i, prema potrebi, određene kvalitete, ugleda ili drugih svojstava proizvoda.

Izričito navedite na kojim se faktorima (ugled, određena kvaliteta, druga svojstva proizvoda) temelji uzročno-posljedična veza te navedite podatke samo za relevantne faktore uključujući, prema potrebi, elemente opisa proizvoda ili metode proizvodnje koji opravdavaju tu vezu.]

Upućivanje na objavljenu specifikaciju proizvoda

(članak 6. stavak 1. drugi podstavak ove Uredbe)


PRILOG II.

SPECIFIKACIJA PROIZVODA ZA ZAJAMČENO TRADICIONALNI SPECIJALITET

[Upišite naziv kao u točki 1. u nastavku:] „”

EU br.: [samo za uporabu u EU-u]

Država članica ili treća zemlja „”

1.   Naziv (nazivi) koje je potrebno upisati u registar

2.   Vrsta proizvoda [kao u Prilogu XI.]

3.   Razlozi za registraciju

3.1.   Proizvod:

je rezultat načina proizvodnje, prerade ili sastava odgovarajućeg tradicionalnog postupka za taj proizvod ili prehrambeni proizvod

se proizvodi od sirovina ili sastojaka koji se tradicionalno koriste

[Navedite objašnjenje]

3.2.   Naziv:

tradicionalno se koristi za označivanje specifičnog proizvoda

opisuje tradicionalna svojstva ili specifična svojstva proizvoda

[Navedite objašnjenje]

4.   Opis

4.1.   Opis proizvoda na koji se odnosi naziv iz točke 1., uključujući njegova glavna fizikalna, kemijska, mikrobiološka i senzorska svojstva koja dokazuju njegov specifičan karakter (članak 7. stavak 2. ove Uredbe)

4.2.   Opis metode proizvodnje proizvoda na koji se odnosi naziv iz točke 1. uključujući, gdje je to prikladno, prirodu i svojstva upotrijebljenih sirovina ili sastojaka i metodu pripreme proizvoda (članak 7. stavak 2. ove Uredbe)

4.3.   Opis ključnih elemenata koji određuju tradicionalna svojstva proizvoda (članak 7. stavak 2. ove Uredbe)


PRILOG III.

OBRAZLOŽENA IZJAVA O PRIGOVORU

[Označite odabrano znakom „X”:]

ZOI

ZOZP

ZTS

1.   Naziv proizvoda

[kako je objavljen u Službenom listu (SL)]

2.   Službeno upućivanje

[kako je objavljeno u Službenom listu (SL)]

Referentni broj:

Datum objave u SL-u:

3.   Podaci za kontakt

Osoba za kontakt:

Titula (G., Gđa…): …

Ime: …

Skupina/organizacija/pojedinac:

Ili državno tijelo:

 

Služba:

Adresa:

Telefon + …

Adresa e- pošte:

4.   Razlozi za prigovor:

Za ZOI ZOZP:

Nepoštovanje uvjeta utvrđenih člankom 5. i člankom 7. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1151/2012

Registriranje naziva bilo bi u suprotnosti s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012 (biljna sorta ili životinjska pasmina)

Registriranje naziva bilo bi u suprotnosti s člankom 6. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1151/2012 (naziv je potpuni ili djelomični homonim)

Registriranje naziva bilo bi u suprotnosti s člankom 6. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1151/2012 (postojeći žig)

Registriranje bi ugrozilo opstojnost naziva, žigova ili proizvoda kako je navedeno u članku 10. stavku 1. točki (c) Uredbe (EU) br. 1151/2012

Naziv predložen za registriranje je generički naziv; treba navesti podatke kako je propisano u članku 10. stavku 1. točki (d) Uredbe (EU) br. 1151/2012

Za ZTS:

Nepoštovanje uvjeta utvrđenih člankom 18. Uredbe (EU) br. 1151/2012

Registriranje naziva ne bi bilo u skladu s uvjetima iz Uredbe (EU) br. 1151/2012 (članak 21. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012).

Naziv predložen za registriranje zakonit je, poznat i gospodarski značajan za slične poljoprivredne ili prehrambene proizvode (članak 21. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) br. 1151/2012).

5.   Pojedinosti o prigovoru

Navedite propisno potkrijepljene razloge i opravdanja za prigovor.

Pojasnite i legitimni interes za prigovor, osim ako prigovor ulažu državna tijela, u kojem slučaju nije potreban iskaz o legitimnom interesu. Izjava prigovora trebala bi biti potpisana i označena datumom.


PRILOG IV.

OBAVIJEST O ZAVRŠETKU SAVJETOVANJA NAKON POSTUPKA PRIGOVORA

[Označite odabrano znakom „X”:]

ZOI

ZOZP

ZTS

1.   Naziv proizvoda

[kako je objavljen u Službenom listu (SL)]

2.   Službeno upućivanje [kako je objavljeno u Službenom listu (SL)]

Referentni broj:

Datum objave u SL:

3.   Rezultati savjetovanja

3.1.   Dogovor je postignut sa sljedećim podnositeljem (podnositeljima) prigovora:

[priložiti preslike dopisa koji dokazuju da je postignut dogovor i sve faktore koji su omogućili dogovor (članak 5. Delegirane uredbe (EU) br. 664/2014]

3.2.   Dogovor nije postignut sa sljedećim podnositeljem (podnositeljima) prigovora:

[priložiti informacije iz zadnje rečenice članka 51. stavka 3. drugog podstavka Uredbe (EU) br. 1151/2012]

4.   Specifikacija proizvoda i jedinstveni dokument

4.1.   Specifikacija proizvoda izmijenjena je:

… Da (1)

… Ne

4.2.   Jedinstveni dokument izmijenjen je (samo za ZOI i ZOZP):

… Da (2)

… Ne

5.   Datum i potpis

[Ime:]

[Služba/organizacija:]

[Adresa]

[Telefon:+]

[Adresa e-pošte:]


(1)  Ako „Da”, priložite opis izmjena i izmijenjenu specifikaciju proizvoda.

(2)  Ako „Da”, priložite presliku izmijenjenog dokumenta.


PRILOG V.

Zahtjev za odobrenje veće izmjene specifikacije proizvoda za Zaštićenu Oznaku Izvornosti/Zaštićenu Oznaku Zemljopisnog Podrijetla

Zahtjev za odobrenje izmjene u skladu s člankom 53. stavkom 2. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012

[Registrirani naziv] „…”

EU br.: [samo za uporabu u EU-u]

[Označite odabrano znakom „X”:]

ZOI

ZOZP

1.   Skupina koja podnosi zahtjev i legitimni interes

[Navedite naziv, adresu, telefon i adresu e-pošte skupine koja predlaže izmjenu (za zahtjeve iz trećih zemalja također navedite naziv i adresu državnih tijela ili, ako postoje, tijela koja potvrđuju sukladnost s odredbama specifikacije proizvoda). Dostavite i izjavu u kojoj se objašnjava pravovaljani interes skupine koja podnosi zahtjev]

2.   Država članica ili treća zemlja

3.   Rubrika specifikacije proizvoda na koju se primjenjuje izmjena

Naziv proizvoda

Opis proizvoda

Zemljopisno područje

Dokaz podrijetla

Metoda proizvodnje

Poveznica

Označivanje

Ostalo [treba navesti]

4.   Vrsta izmjene (izmjena)

Izmjena specifikacije proizvoda registriranog ZOI-a ili ZOZP-a koja se ne može smatrati manjom izmjenom u skladu s člankom 53. stavkom 2. trećim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012.

Izmjena specifikacije proizvoda registriranog ZOI-a ili ZOZP-a za koji nije objavljen jedinstveni dokument (ili istovrijedan dokument) koja se ne može smatrati manjom izmjenom u skladu s člankom 53. stavkom 2. trećim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012.

5.   Izmjena (izmjene)

[Za svaku rubriku označenu u prethodno navedenom odjeljku 3. navedite iscrpan opis i posebne razloge za svaku izmjenu. Za svaku se izmjenu moraju detaljno usporediti izvorna specifikacija proizvoda i, prema potrebi, izvorni jedinstveni dokument s predloženim izmijenjenim verzijama. Zahtjev za izmjenu mora biti samodostatan. Informacije navedene u ovom odjeljku moraju biti sveobuhvatne (članak 6. stavak 1. prvi i drugi podstavak Delegirane uredbe (EU) br. 664/2014)].


PRILOG VI.

Zahtjev za odobrenje veće izmjene specifikacije proizvoda za Zajamčeno Tradicionalni Specijalitet

Zahtjev za odobrenje izmjene u skladu s člankom 53. stavkom 2. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012

[Registrirani naziv] „”

EU br.: [samo za uporabu u EU-u]

1.   Skupina koja podnosi zahtjev i legitimni interes

Naziv skupine

Adresa

Telefon: +

Adresa e-pošte:

Dostavite izjavu u kojoj se objašnjava pravovaljani interes skupine koja predlaže izmjenu.

2.   Država članica ili treća zemlja

3.   Rubrika specifikacije proizvoda na koju se primjenjuje izmjena

Naziv proizvoda

Opis proizvoda

Metoda proizvodnje

Ostalo [treba navesti]

4.   Vrsta izmjene (izmjena)

Izmjena specifikacije proizvoda registriranog ZTS-a koja se ne može smatrati manjom izmjenom u skladu s člankom 53. stavkom 2. četvrtim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012.

5.   Izmjena (izmjene)

[Za svaku rubriku označenu u prethodno navedenom odjeljku 3. navedite iscrpan opis i posebne razloge za svaku izmjenu. Za svaku se izmjenu izvorna specifikacija proizvoda mora detaljno usporediti s predloženom izmijenjenom verzijom. Zahtjev za izmjenu mora biti samodostatan. Informacije navedene u ovom odjeljku moraju biti sveobuhvatne (članak 6. stavak 1. prvi i drugi podstavak Delegirane uredbe (EU) br. 664/2014)].


PRILOG VII.

ZAHTJEV ZA ODOBRENJE MANJE IZMJENE

Zahtjev za odobrenje manje izmjene u skladu s člankom 53. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012

[Registrirani naziv] „…”

EU br.: [samo za uporabu u EU-u]

[Označite odabrano znakom „X”:]

ZOI

ZOZP

ZTS

1.   Skupina koja podnosi zahtjev i legitimni interes

[Navedite naziv, adresu, telefon i adresu e-pošte skupine koja predlaže izmjenu (za zahtjeve iz trećih zemalja koji se odnose na ZOI i ZOZP navedite i naziv i adresu državnih tijela ili, ako postoje, tijela koja potvrđuju sukladnost s odredbama specifikacije proizvoda). Dostavite i izjavu u kojoj se objašnjava pravovaljani interes skupine koja podnosi zahtjev.]

2.   Država članica ili treća zemlja

3.   Rubrika specifikacije proizvoda na koju se primjenjuje izmjena

Opis proizvoda

Dokaz podrijetla

Metoda proizvodnje

Poveznica

Označivanje

Ostalo [treba navesti]

4.   Vrsta izmjene (izmjena)

Izmjena specifikacije proizvoda registriranog ZOI-a ili ZOZP-a koja se može smatrati manjom izmjenom u skladu s člankom 53. stavkom 2. trećim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012.

Izmjena specifikacije proizvoda registriranog ZOI-a ili ZOZP-a koja se može smatrati manjom izmjenom u skladu s člankom 53. stavkom 2. trećim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012, a koja zahtijeva izmjenu objavljenog jedinstvenog dokumenta

Izmjena specifikacije proizvoda registriranog ZOI-a ili ZOZP-a koja se može smatrati manjom izmjenom u skladu s člankom 53. stavkom 2. trećim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012, za koju nije objavljen jedinstveni dokument (ili istovrijedan dokument).

Izmjena specifikacije proizvoda registriranog ZTS-a koja se može smatrati manjom izmjenom u skladu s člankom 53. stavkom 2. četvrtim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012.

5.   Izmjena (izmjene)

[Za svaku rubriku označenu u prethodno navedenom odjeljku navedite opis i sažetak razloga za svaku izmjenu. Za svaku se izmjenu moraju detaljno usporediti izvorna specifikacija proizvoda i, prema potrebi, izvorni jedinstveni dokument s predloženim izmijenjenim verzijama. Navedite i jasno obrazloženje zašto se u skladu s člankom 53. stavkom 2. trećim i/ili četvrtim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012 izmjena može smatrati manjom izmjenom. Zahtjev za manjom izmjenom mora biti samodostatan (članak 6. stavak 2. drugi podstavak Delegirane uredbe (EU) br. 664/2014)].

6.   Ažurirana specifikacija proizvoda (samo za zoi i zozp)

[Samo u slučajevima iz članka 6. stavka 2. petog podstavka Delegirane uredbe (EU) br. 664/2014:

a)

ako je riječ o zahtjevima koje podnose države članice, navedite upućivanje na objavljenju ažuriranu specifikaciju proizvoda;

b)

ako je riječ o zahtjevima iz trećih zemalja, umetnite ažuriranu specifikaciju proizvoda.]


PRILOG VIII.

OBAVIJEST O PRIVREMENOJ IZMJENI

Obavijest o privremenoj izmjeni u skladu s člankom 6. stavkom 3. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 664/2014.

[Registrirani naziv] „”

EU br.: [samo za uporabu u EU-u]

[Označite odabrano znakom „X”:]

ZOI

ZOZP

ZTS

1.   Država članica ili treća zemlja

2.   Izmjena (izmjene)

[Navedite rubriku specifikacije proizvoda na koju se primjenjuje izmjena. Navedite detaljan opis i razloge za svaku odobrenu privremenu izmjenu, uključujući opis i ocjenu posljedica te izmjene na zahtjeve i kriterije koje proizvodi moraju ispunjivati u okviru sustava kvalitete (članak 5. stavci 1. i 2. i članak 18. stavci 1. i 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012 za ZOI, ZOZP odnosno ZTS). Navedite i detaljan opis mjera koje opravdavaju privremene izmjene (sanitarne i fitosanitarne mjere, formalno priznanje prirodnih katastrofa ili nepovoljnih vremenskih uvjeta itd.) te razloge zbog kojih su te mjere poduzete. Opišite i odnos između tih mjera i odobrene privremene izmjene.]


PRILOG IX.

ZAHTJEV ZA PONIŠTENJE

Zahtjev za poništenje u skladu s člankom 54. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1151/2012.

[Registrirani naziv:] „…”

EU br.: [samo za uporabu u EU-u]

[Označite odabrano znakom „X”:]

ZOZP

ZOI

ZTS

1.   Registrirani naziv čije se poništenje predlaže

2.   Država članica ili treća zemlja

3.   Vrsta proizvoda [kao u Prilogu XI.]

4.   Osoba ili tijelo koje podnosi zahtjev za poništenje

[Navedite naziv, adresu, telefon i adresu e-pošte fizičke ili pravne osobe ili proizvođača iz članka 54. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1151/2012 koji zahtijevaju poništenje (za zahtjeve iz trećih zemalja koji se odnose na ZOI i ZOZP navedite i naziv i adresu državnih tijela ili, ako postoje, tijela koja potvrđuju sukladnost s odredbama specifikacije proizvoda). Dostavite i izjavu u kojoj se objašnjava pravovaljani interes fizičke ili pravne osobe koja podnosi zahtjev za poništenje.]

5.   Vrsta poništenja i razlozi

U skladu s člankom 54. stavkom 1. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012

točka (a)

[Navedite detaljne razloge i, gdje je to primjereno, dokaze za poništenje registracije naziva u skladu s člankom 54. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012.]

točka (b)

[Navedite detaljne razloge i, gdje je to primjereno, dokaze za poništenje registracije naziva u skladu s člankom 54. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (b) Uredbe (EU) br. 1151/2012.]

U skladu s člankom 54. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012

[Navedite detaljne razloge i, gdje je to primjereno, dokaze za poništenje registracije naziva u skladu s člankom 54. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012.]


PRILOG X.

REPRODUKCIJA SIMBOLA I OZNAKA UNIJE ZA ZOI ZOZP ZTS

1.   Simboli unije u boji

U slučaju simbola u boji, upotrebljuju se izravne boje (Pantone) ili četverobojni postupak. Referentne boje navedene su dolje.

Simboli Unije u Pantone bojama:

Image Image Image Image Image Image

Simboli Unije u četverobojnom postupku:

Image Image Image Image Image Image

Kontrast u usporedbi s bojama pozadine

Ako se upotrebljuje simbol u boji na pozadini koja je isto tako u boji, zbog čega je teško vidljiv, oko simbola treba upotrijebiti vanjski granični krug kako bi se poboljšao kontrast u usporedbi s pozadinom:

Image Image Image

2.   Crno-bijeli simboli unije

Uporaba crno-bijelih simbola dopuštena je samo ako su crna i bijela jedine boje korištene na ambalaži.

Ako se upotrebljuju kao crno-bijeli, simboli Unije reproduciraju se kako slijedi:

Image Image Image

Crno-bijeli simboli Unije u negativu

Ako je boja pozadine na ambalaži ili deklaraciji tamna, simboli se mogu upotrijebiti u negativu kako slijedi:

Image Image Image

3.   Tipografija

Tekst se piše velikim slovima fonta Times Roman.

4.   Smanjenje

Simboli Unije imaju promjer od najmanje15 mm; međutim, on se može smanjiti na 10 mm u slučaju malih pakiranja ili proizvoda.

5.   „Zaštićena Oznaka Izvornosti” i njezine kratice na jezicima EU-a

EU jezik | Izraz | Kratica |

BG | защитено наименование за произход | ЗНП |

ES | denominación de origen protegida | DOP |

CS | chráněné označení původu | CHOP |

DA | beskyttet oprindelsesbetegnelse | BOB |

DE | geschützte Ursprungsbezeichnung | g.U. |

ET | kaitstud päritolunimetus | KPN |

EL | προστατευόμενη ονομασία προέλευσης | ΠΟΠ |

EN | protected designation of origin | PDO |

FR | appellation d'origine protégée | AOP |

GA | bunús ainmníochta cosanta | BAC |

HR | zaštićena oznaka izvornosti | ZOI |

IT | denominazione d'origine protetta | DOP |

LV | aizsargāts cilmes vietas nosaukums | ACVN |

LT | saugoma kilmės vietos nuoroda | SKVN |

HU | oltalom alatt álló eredetmegjelölés | OEM |

MT | denominazzjoni protetta ta' oriġini | DPO |

NL | beschermde oorsprongsbenaming | BOB |

PL | chroniona nazwa pochodzenia | CHNP |

PT | denominação de origem protegida | DOP |

RO | denumire de origine protejată | DOP |

SK | chránené označenie pôvodu | CHOP |

SL | zaščitena označba porekla | ZOP |

FI | suojattu alkuperänimitys | SAN |

SV | skyddad ursprungsbeteckning | SUB |

6.   „Zaštićena Oznaka Zemljopisnog Podrijetla” i njezine kratice na jezicima EU-a

EU jezik | Izraz | Kratica |

BG | защитено географско указание | ЗГУ |

ES | indicación geográfica protegida | IGP |

CS | chráněné zeměpisné označení | CHZO |

DA | beskyttet geografisk betegnelse | BGB |

DE | geschützte geografische Angabe | g.g.A. |

ET | kaitstud geograafiline tähis | KGT |

EL | προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη | ΠΓΕ |

EN | protected geographical indication | PGI |

FR | indication géographique protégée | IGP |

GA | sonra geografach cosanta | SGC |

HR | zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla | ZOZP |

IT | indicazione geografica protetta | IGP |

LV | aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde | AĢIN |

LT | saugoma geografinė nuoroda | SGN |

HU | oltalom alatt álló földrajzi jelzés | OFJ |

MT | indikazzjoni ġeografika protetta | IĠP |

NL | beschermde geografische aanduiding | BGA |

PL | chronione oznaczenie geograficzne | CHOG |

PT | indicação geográfica protegida | IGP |

RO | indicație geografică protejată | IGP |

SK | chránené zemepisné označenie | CHZO |

SL | zaščitena geografska označba | ZGO |

FI | suojattu maantieteellinen merkintä | SMM |

SV | skyddad geografisk beteckning | SGB |

7.   „Zajamčeno Tradicionalni Specijalitet” i njegove kartice na jezicima EU-a

EU jezik | Izraz | Kratica |

BG | храна с традиционно специфичен характер | ХТСХ |

ES | especialidad tradicional garantizada | ETG |

CS | zaručená tradiční specialita | ZTS |

DA | garanteret traditionel specialitet | GTS |

DE | garantiert traditionelle Spezialität | g.t.S. |

ET | garanteeritud traditsiooniline toode | GTT |

EL | εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν | Ε Π Ι Π |

EN | traditional speciality guaranteed | TSG |

FR | spécialité traditionnelle garantie | STG |

GA | speisialtacht thraidisiúnta ráthaithe | STR |

HR | zajamčeno tradicionalni specijalitet | ZTS |

IT | specialità tradizionale garantita | STG |

LV | garantēta tradicionālā īpatnība | GTI |

LT | garantuotas tradicinis gaminys | GTG |

HU | hagyományos különleges termék | HKT |

MT | speċjalità tradizzjonali garantita | STG |

NL | gegarandeerde traditionele specialiteit | GTS |

PL | gwarantowana tradycyjna specjalność | GTS |

PT | especialidade tradicional garantida | ETG |

RO | specialitate tradițională garantată | STG |

SK | zaručená tradičná špecialita | ZTŠ |

SL | zajamčena tradicionalna posebnost | ZTP |

FI | aito perinteinen tuote | APT |

SV | garanterad traditionell specialitet | GTS |


PRILOG XI.

RAZVRSTAVANJE PROIZVODA

1.   Poljoprivredni proizvodi namijenjeni prehrani ljudi, navedeni u Prilogu I. ugovoru

Razred 1.1. Svježe meso (i nusproizvodi klanja)

Razred 1.2. Mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itd.)

Razred 1.3. Sirevi

Razred 1.4. Ostali proizvodi životinjskog podrijetla (jaja, med, različiti mliječni proizvodi osim maslaca itd.)

Razred 1.5. Ulja i masnoće (maslac, margarin, ulje itd.)

Razred 1.6. Voće, povrće i žitarice, u prirodnom stanju ili prerađeni

Razred 1.7. Svježa riba, mekušci i rakovi te proizvodi dobiveni od njih

Razred 1.8. Ostali proizvodi navedeni na popisu u Prilogu I. Ugovoru (začini itd.)

2.   Poljoprivredni i prehrambeni proizvodi iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 1151/2012

I.   Oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla

Razred 2.1. Pivo,

Razred 2.2. Čokolada i čokoladni proizvodi,

Razred 2.3. Kruh, fino pecivo, kolači, slastice, keksi i drugi pekarski proizvodi,

Razred 2.4. Napitci proizvedeni od biljnih ekstrakata,

Razred 2.5. Tjestenina,

Razred 2.6. Sol,

Razred 2.7. Prirodne gume i smole,

Razred 2.8. Senf,

Razred 2.9. Sijeno,

Razred 2.10. Eterična ulja,

Razred 2.11. Pluto,

Razred 2.12. Košenil,

Razred 2.13. Cvijeće i ukrasno bilje,

Razred 2.14. Pamuk,

Razred 2.15. Vuna,

Razred 2.16. Pleter,

Razred 2.17. Trljan lan,

Razred 2.18. Koža,

Razred 2.19. Krzno,

Razred 2.20. Perje

II.   Zajamčeno tradicionalni specijalitet

Razred 2.21. Gotovi obroci,

Razred 2.22. Pivo,

Razred 2.23. Čokolada i čokoladni proizvodi,

Razred 2.24. Kruh, fino pecivo, kolači, slastice, keksi i drugi pekarski proizvodi,

Razred 2.25. Napitci proizvedeni od biljnih ekstrakata,

Razred 2.26. Tjestenina,

Razred 2.27. Sol.


Top