Help Print this page 

Document 32014R0665

Title and reference
Delegirana uredba Komisije (EU) br. 665/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvjeta uporabe neobavezne oznake kvalitete „planinski proizvod”
  • In force
OJ L 179, 19.6.2014, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/665/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 179/23


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 665/2014

оd 11. ožujka 2014.

o dopuni Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvjeta uporabe neobavezne oznake kvalitete „planinski proizvod”

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 31. stavke 3. i 4.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1151/2012 uspostavlja se sustav neobaveznih oznaka kvalitete kako bi se proizvođačima na unutarnjem tržištu omogućilo lakše informiranje o svojstvima poljoprivrednih proizvoda s dodanom vrijednosti. Njome se utvrđuju uvjeti uporabe neobavezne oznake kvalitete „planinski proizvod” i ovlašćuje Komisiju za donošenje delegiranih akata kojim se utvrđuju odstupanja od uvjeta uporabe u opravdanim slučajevima i kako bi se uzela u obzir prirodna ograničenja koja utječu na poljoprivrednu proizvodnju na planinskim područjima. Osim toga, Uredbom se ovlašćuje Komisiju za donošenje delegiranih akata u pogledu uspostave metoda proizvodnje i ostalih kriterija koji su važni za primjenu te oznake.

(2)

Kako bi se spriječilo obmanjivanje potrošača, potrebno je razjasniti uporabu oznake „planinski proizvod” za proizvode životinjskog podrijetla. Za proizvode životinja, npr. mlijeko i jaja, proizvodnja bi se trebala odvijati na planinskim područjima. Za proizvode dobivene od životinja, npr. meso, životinje bi trebale biti uzgojene na planinskim područjima. Budući da poljoprivrednici često kupuju mlade životinje, te bi životinje trebale provesti najmanje posljednje dvije trećine svojeg života na planinskim područjima.

(3)

Sezonsko premještanje životinja, uključujući s pašnjaka na planinskom području na pašnjak u neplaninskom području, provodi se na mnogim područjima Unije kako bi se iskoristila sezonska dostupnost ispaše. Time se čuvaju pašnjaci na velikim visinama koji nisu prikladni za ispašu tijekom cijele godine i tradicionalni kulturni krajobrazi na planinskim područjima. Sezonsko premještanje životinja ima i izravne koristi za okoliš, na primjer smanjenje opasnosti od erozije i lavina. Kako bi se potaknula stalna praksa sezonskog premještanja, potrebno je dopustiti primjenu oznake „planinski proizvod” na proizvode dobivene od sezonski premještenih životinja koje su najmanje četvrtinu svog života provele na pašnjacima na planinskim područjima.

(4)

Kako bi se osiguralo da stočna hrana za životinje iz uzgoja dolazi pretežno iz planinskih područja, potrebno je razjasniti da bi se u načelu najmanje polovina njihove godišnje prehrane, izražena kao postotak suhe tvari, trebala sastojati od stočne hrane koja potječe iz planinskih područja.

(5)

Budući da dostupna stočna hrana za preživače na planinskim područjima predstavlja više od polovice njihove godišnje prehrane, taj bi postotak trebao biti veći u njihovu slučaju.

(6)

Zbog prirodnih ograničenja i činjenice da je stočna hrana proizvedena na planinskim područjima prvenstveno namijenjena za preživače, samo mali udio stočne hrane za svinje trenutačno potječe iz planinskih područja. Kako bi se postigla potrebna ravnoteža između dvostrukog cilja oznake „planinski proizvod”, kako je utvrđeno u uvodnoj izjavi 45. Uredbe (EU) br. 1151/2012, te osiguralo da se proizvodnja svinjskog mesa na planinskim područjima nastavi i tako očuvala ruralna struktura, udio stočne hrane za svinje koji mora potjecati iz tih područja trebao bi biti manji od polovine godišnje prehrane životinja.

(7)

Ograničenja u pogledu stočne hrane trebala bi se primjenjivati na sezonski premještene životinje dok se nalaze na planinskim područjima.

(8)

Budući da se sezonsko premještanje primjenjuje i na košnice, potrebno je razjasniti primjenu oznake „planinski proizvod” na pčelarske proizvode. Međutim, budući da šećer kojim se hrane pčele u pravilu ne potječe iz planinskih područja, ograničenja u pogledu stočne hrane ne bi se trebala primjenjivati na pčele.

(9)

Kako bi se spriječilo obmanjivanje potrošača, oznaku „planinski proizvod” treba upotrebljavati za proizvode biljnog podrijetla samo ako je bilje uzgojeno na planinskim područjima.

(10)

Trebalo bi dopustiti da prerađeni proizvodi kao sastojke sadržavaju sirovine kao što su šećer, sol ili začinsko bilje koje se ne može proizvesti na planinskim područjima, uz uvjet da ne čine više od 50 % ukupne težine sastojaka.

(11)

Na planinskim područjima određenih dijelova Unije nema dovoljno pogona za proizvodnju mlijeka i mliječnih proizvoda iz sirovog mlijeka, klanje životinja i rezanje i otkoštavanje trupaca te prešanje maslinovog ulja. Prirodna ograničenja utječu na dostupnost prikladnih pogona za preradu na planinskim područjima, otežavaju preradu i čine je neodrživom. Prerada na drugim mjestima u blizini planinskih područja ne mijenja svojstva proizvoda takve prerade s obzirom na njihovo planinsko podrijetlo. Stoga treba dopustiti primjenu oznake „planinski proizvod” na te proizvode kada ih se prerađuje izvan planinskih područja. U pogledu smještaja pogona za preradu u određenim državama članicama i potrebe za ispunjavanjem očekivanja potrošača, preradu bi trebalo obavljati unutar 30 km od planinskog područja o kojem je riječ.

(12)

Osim toga, kako bi se omogućio nastavak rada postojećih pogona za proizvodnju mlijeka i mliječnih proizvoda, samo bi pogonima koji su postojali na dan stupanja na snagu Uredbe (EU) br. 1151/2012 trebala biti dopuštena uporaba oznake „planinski proizvod”. Budući da dostupnost takvih pogona na planinskim područjima varira, potrebno je ovlastiti države članice za određivanje strožih zahtjeva u pogledu udaljenosti ili sasvim ukloniti tu mogućnost,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Proizvodi životinjskog podrijetla

1.   Oznaka „planinski proizvod” može se primjenjivati na proizvode životinja na planinskim područjima, kako su određena u članku 31. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012, koji se prerađuju na tim područjima.

2.   Oznaka „planinski proizvod” može se primjenjivati na proizvode dobivene od životinja koje su najmanje posljednje dvije trećine svog života uzgajane na tim planinskim područjima ako se proizvodi prerađuju na tim područjima.

3.   Odstupajući od stavka 2., oznaka „planinski proizvod” može se primjenjivati na proizvode dobivene od sezonski premještenih životinja koje su uzgajane najmanje jednu četvrtinu svog života u sezonskoj ispaši na pašnjacima na planinskim područjima.

Članak 2.

Stočna hrana

1.   Za potrebe članka 31. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012 smatra se da stočna hrana za životinje iz uzgoja pretežno potječe iz planinskih područja ako udio godišnje prehrane životinja koji se ne može proizvesti na planinskim područjima, izražen kao postotak suhe tvari, ne premašuje 50 % i, u slučaju preživača, 40 %.

2.   Odstupajući od stavka 1., u pogledu svinja, udio stočne hrane koji se ne može proizvesti na planinskim područjima, izražen u postotku suhe tvari, ne smije premašiti 75 % godišnje prehrane životinja.

3.   Stavak 1. ne primjenjuje se na stočnu hranu za sezonski premještene životinje iz članka 1. stavka 3. ako su uzgajane izvan planinskih područja.

Članak 3.

Pčelarski proizvodi

1.   Oznaka „planinski proizvod” može se primjenjivati na proizvode pčelarstva ako su pčele prikupile nektar i pelud samo na planinskim područjima.

2.   Odstupajući od članka 31. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012, nije potrebno da šećer kojim se hrane pčele potječe iz planinskih područja.

Članak 4.

Proizvodi biljnog podrijetla

Odstupajući od članka 31. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012, oznaka „planinski proizvod” može se primjenjivati na proizvode biljnog podrijetla samo ako je bilje uzgojeno na planinskim područjima kako su određena u članku 31. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012.

Članak 5.

Sastojci

Kada se upotrebljavaju u proizvodima iz članaka 1. i 4., sljedeći sastojci mogu potjecati s mjesta izvan planinskih područja, uz uvjet da čine više od 50 % ukupne težine sastojaka:

(a)

ostali proizvodi koji nisu navedeni u Prilogu I. Ugovoru; i

(b)

začinsko bilje, začini i šećer.

Članak 6.

Prerada izvan planinskih područja

1.   Odstupajući od članka 31. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 1151/2012 i članka 1. stavaka 1. i 2. te Uredbe, sljedeće aktivnosti prerade mogu se obavljati izvan planinskih područja, uz uvjet da udaljenost od planinskog područja o kojem je riječ ne premašuje 30 km:

(a)

postupci prerade za proizvodnju mlijeka i mliječnih proizvoda u pogonima za preradu koji su postojali 3. siječnja 2013.;

(b)

klanje životinja i rezanje i otkoštavanje trupaca;

(c)

prešanje maslinovog ulja.

2.   U pogledu proizvoda prerađenih na njihovu državnom području, države članice mogu odrediti da se odstupanje iz stavka 1. točke (a) ne primjenjuje ili da pogoni za preradu moraju biti smješteni na udaljenosti, koju je potrebno odrediti, manjoj od 30 km od planinskog područja o kojem je riječ.

Članak 7.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. ožujka 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.


Top