Help Print this page 

Document 32014R0664

Title and reference
Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 664/2014 оd 18. prosinca 2013. o dopuni Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na utvrđivanje simbola Unije za zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalne specijalitete i s obzirom na određena pravila o podrijetlu, određena pravila postupka i određena dodatna prijelazna pravila
  • In force
OJ L 179, 19.6.2014, p. 17–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/664/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 179/17


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 664/2014

оd 18. prosinca 2013.

o dopuni Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na utvrđivanje simbola Unije za zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalne specijalitete i s obzirom na određena pravila o podrijetlu, određena pravila postupka i određena dodatna prijelazna pravila

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno članak 5. stavak 4. prvi i drugi podstavak, članak 12. stavak 7. prvi podstavak, članak 16. stavak 2., članak 19. stavak 2. prvi podstavak, članak 23. stavak 4. prvi podstavak, članak 25. stavak 3., članak 49. stavak 7. prvi podstavak, članak 51. stavak 6. prvi podstavak, članak 53. stavka 3. prvi podstavak i članak 54. stavak 2. prvi podstavak,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1151/2012 stavljene su izvan snage i zamijenjene Uredba Vijeća (EZ) br. 509/2006 od 20. ožujka 2006. o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima kao zajamčeno tradicionalnim specijalitetima (2) i Uredba Vijeća (EZ) br. 510/2006 od 20. ožujka 2006. o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (3). Uredbom (EU) br. 1151/2012 Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih i provedbenih akata. Kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje sustava kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u novom zakonskom okviru, takvim je aktima potrebno donijeti određena pravila. Novim pravilima potrebno je zamijeniti provedbena pravila uredaba Vijeća (EZ) br. 509/2006 i 510/2006 koja su utvrđena Uredbom Komisije (EZ) br. 1898/2006 od 14. prosinca 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 510/2006 o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (4) i Uredbom Komisije (EZ) br. 1216/2007 od 18. listopada 2007. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 509/2006 o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima kao garantirano tradicionalnim specijalitetima (5).

(2)

Kako bi se uzela u obzir posebna svojstva, a posebno fizički i materijalni uvjeti proizvodnje proizvoda životinjskog podrijetla čiji je naziv registriran kao zaštićena oznaka izvornosti, trebalo bi u specifikaciji proizvoda za takve proizvode dopustiti odstupanja s obzirom na izvor hrane za životinje. Ta odstupanja ni na koji način ne smiju utjecati na vezu između zemljopisne sredine i posebne kvalitete ili obilježja proizvoda jedino ili isključivo zbog te sredine.

(3)

Kako bi se uzelo u obzir posebno obilježje pojedinih proizvoda zaštićenih oznakom zemljopisnog podrijetla, u specifikaciji takvih proizvoda trebala bi biti dopuštena ograničenja s obzirom na izvor sirovina. Obrazloženje za ta ograničenja u skladu su s objektivnim kriterijima usklađenima s općim načelima sustava za zaštitu oznaka zemljopisnog podrijetla i koji dodatno poboljšavaju dosljednost proizvoda s ciljevima programa.

(4)

Kako bi se potrošačima osigurale odgovarajuće informacije, potrebno je odrediti simbole Unije dizajnirane da informiraju javnost o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima.

(5)

Kako bi se osiguralo da specifikacije proizvoda za zajamčeno tradicionalne specijalitete daju isključivo odgovarajuće i sažete informacije te kako bi se izbjegli pretjerano opsežni zahtjevi za registraciju ili zahtjevi za odobrenje izmjena specifikacije proizvoda zajamčeno tradicionalnih specijaliteta, trebalo bi utvrditi ograničenje duljine specifikacija proizvoda.

(6)

Kako bi se olakšao postupak podnošenja zahtjeva, utvrđuju se dodatna pravila o nacionalnim postupcima prigovora u slučaju zajedničkih zahtjeva koji obuhvaćaju više od jednog državnog područja. Budući da bi pravo prigovora trebalo biti zajamčeno na cijelom području Unije, trebalo bi predvidjeti obvezu provedbe nacionalnih postupaka prigovora u svim državama članicama na koje se odnosi zajednički zahtjev.

(7)

Radi jasnih koraka u postupku prigovora, potrebno je navesti postupovne obveze podnositelja u slučaju postizanja sporazuma nakon podnošenja obrazložene izjave o prigovoru.

(8)

Kako bi se olakšao rukovanje prijavama za izmjenu specifikacije proizvoda, trebalo bi utvrditi dodatna pravila koja se odnose na razmatranje tih zahtjeva za izmjene, koja se odnose na podnošenje zahtjeva za manjim izmjenama, kao i njihovu procjenu. Zbog hitne prirode, privremene izmjene trebale bi biti izuzete od standardne procedure te ne bi trebale biti predmet službenog odobrenja Komisije. Međutim, Komisija bi trebala biti potpuno informirana o sadržaju i opravdanjima za takve izmjene.

(9)

Kako bi se osiguralo da sve stranke imaju priliku braniti svoja prava i pravne interese, trebalo bi utvrditi dodatna pravila o postupku poništaja. Postupak poništaja trebalo bi uskladiti sa standardnim postupkom registracije utvrđenim u člancima 49. do 52. Uredbe (EU) br. 1151/2012. Također bi trebalo razjasniti kako se države članice smatraju pravnim osobama koje mogu imati pravni interes za podnošenje zahtjeva za poništaj prema prvom podstavku članka 54. stavka 1. te uredbe.

(10)

S ciljem zaštite pravnih interesa predmetnih proizvođača i dionika, trebalo bi na zahtjev zainteresirane države članice, omogućiti objavu jedinstvenih dokumenata zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla registriranih do 31. ožujka 2006. za koje jedinstveni dokument nije objavljen.

(11)

Člankom 12. stavkom 3. i prvim podstavkom članka 23. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1151/2012 utvrđuje se da se za proizvode podrijetlom iz Unije koji su stavljeni na tržište pod zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnim specijalitetom, simboli Unije povezani s tim proizvodima moraju nalaziti na etiketi te da se odgovarajuće oznake ili kratice mogu nalaziti na etiketi. Drugim podstavkom članka 23. stavka 3. utvrđuje se da je simbol neobvezan na etiketi zajamčeno tradicionalnih specijaliteta proizvedenih izvan Unije. Te će se odredbe primjenjivati tek od 4. siječnja 2016. Međutim, uredbama (EZ) br. 509/2006 i 510/2006, koje su stavljene izvan snage Uredbom (EU) 1151/2012, utvrđuje se obveza stavljanja na etikete proizvoda podrijetlom iz Unije, bilo simbolom ili punim nazivom oznake te se daje mogućnost korištenja oznake „zajamčeno tradicionalni specijalitet” na etiketi zajamčeno tradicionalnog specijaliteta proizvedenog izvan Unije. Radi kontinuiteta između dviju ukinutih uredaba i Uredbe (EU) br. 1151/2012, obvezu stavljanja simbola ili odgovarajuće oznake na etiketu proizvoda podrijetlom iz Unije i mogućnost korištenja oznake „zajamčeno tradicionalni specijalitet” na etiketi zajamčeno tradicionalnih specijaliteta proizvedenih izvan Unije, trebalo bi smatrati prešutno utvrđenim Uredbom (EU) br. 1151/2012 i već primjenjivim. Kako bi se osigurala pravna sigurnost i zaštita prava i pravnih interesa predmetnih proizvođača i dionika, uvjete korištenja simbola znakova i oznaka na etiketama kako je utvrđeno u uredbama (EZ) br. 509/2006 i 510/2006, trebalo bi nastaviti primjenjivati do 3. siječnja 2016.

(12)

Radi jasnoće i pravne sigurnosti, Uredbu (EZ) br. 1898/2006 i Uredbu (EZ) br. 1216/2007 trebalo bi staviti izvan snage,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Posebna pravila o podrijetlu hrane za životinje i sirovina

1.   U smislu članka 5. Uredbe (EU) br. 1151/2012, hrana za životinje podrijetlom je u cijelosti iz određenog zemljopisnog područja u odnosu na proizvode životinjskog podrijetla čiji je naziv registriran kao zaštićena oznaka izvornosti.

U mjeri u kojoj podrijetlo u cijelosti iz određenog zemljopisnog područja nije tehnički izvedivo, hrana za životinje podrijetlom izvan tog područja može se dodati pod uvjetom da nema utjecaja na kvalitetu proizvoda ili njegove bitne karakteristike. Hrana za životinje podrijetlom izvan određenog zemljopisnog područja u svakom slučaju ne prelazi 50 % suhe tvari na godišnjoj razini.

2.   Sva ograničenja o podrijetlu sirovina u specifikaciji samog proizvoda, čiji je naziv registriran kao zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla, opravdana su u odnosu na vezu iz članka 7. stavka 1. točke (f) podtočke ii. Uredbe (EU) br. 1151/2012.

Članak 2.

Simboli Unije

Simboli Unije iz članka 12. stavka 2. i članka 23. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012 uspostavljaju se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ograničavanje specifikacija proizvoda za zajamčeno tradicionalne specijalitete

Specifikacija proizvoda iz članka 19. Uredbe (EU) br. 1151/2012, sažeta je i ne prelazi više od 5 000 riječi, osim u propisno opravdanim slučajevima.

Članak 4.

Nacionalna pravila o postupku prigovora za zajedničke zahtjeve

U slučaju zajedničkog zahtjeva kako je navedeno u članku 49. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1151/2012, nacionalni postupci prigovora provode se u svim državama članicama podnositeljicama zahtjeva.

Članak 5.

Obveza obavješćivanja o postizanju sporazuma u postupku prigovora

Kada zainteresirane strane postignu sporazum slijedom savjetovanja iz članka 51. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1151/2012, nadležna tijela države članice ili treće zemlje iz koje je zahtjev podnesen obavješćuju Komisiju o svim čimbenicima koji su omogućili postizanje sporazuma, uključujući i mišljenja podnositelja zahtjeva i nadležnih tijela države članice ili treće zemlje ili druge fizičke i pravne osobe koje su podnijele prigovor.

Članak 6.

Izmjene specifikacije proizvoda

1.   Zahtjev za značajniju izmjenu specifikacije proizvoda, kako je navedeno u članku 53. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1151/2012, sadrži iscrpan opis te posebne razloge za svaku izmjenu. Opis detaljno uspoređuje, za svaku izmjenu, izvorne specifikacije proizvoda te, prema potrebi, izvorni jedinstveni dokument s predloženom izmijenjenom verzijom.

Taj je zahtjev samodostatan. On sadrži sve izmjene specifikacije proizvoda te, prema potrebi, na jedinstvenom dokumentu za koji se traži odobrenje.

Zahtjev za značajnijom izmjenom koji nije u skladu s prvim i drugim podstavkom nije dozvoljen. Komisija o tome obavješćuje podnositelja zahtjeva, ako smatra da zahtjev nije dopušten.

Odobrenje Komisije na zahtjev za značajniju izmjenu specifikacije proizvoda samo pokriva izmjene uključene u sam zahtjev.

2.   Prijave za manje izmjene u specifikaciji proizvoda u vezi sa zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla dostavljaju se nadležnim tijelima države članice na koju se izvornost ili zemljopisno podrijetlo odnosi. Zahtjevi za manju izmjenu specifikacije proizvoda u vezi s zajamčeno tradicionalnim specijalitetima dostavljaju se nadležnim tijelima države članice u kojoj skupina ima nastan. Ako zahtjev za manju izmjenu specifikacije proizvoda ne dolazi iz skupine koja je podnijela zahtjev za registraciju jednog ili više naziva na koji se specifikacija proizvoda odnosi, država članica mora dati toj skupini priliku za komentare o zahtjevu, ako ta skupina još uvijek postoji. Ako država članica smatra da su zahtjevi iz Uredbe (EU) br. 1151/2012 i odredbe donesene na temelju iste ispunjene, ona može podnijeti zahtjev za manjim izmjenama Komisiji. Zahtjevi za manjim izmjenama specifikacije proizvoda u pogledu proizvoda podrijetlom iz trećih zemalja može podnijeti skupina koja ima pravni interes izravno Komisiji ili preko nadležnih tijela te treće zemlje.

U zahtjevu za manje izmjene predlažu se samo manje izmjene u okviru članka 53. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012. U njemu se te manje izmjene opisuju, daje se sažetak razloga i pokazuje kako su predložene izmjene doista kvalificirane kao manje u skladu s člankom 53. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012. U njemu se, za svaku izmjenu, uspoređuje izvorna specifikacija proizvoda te, prema potrebi, izvorni jedinstveni dokument s predloženom izmijenjenom inačicom. Zahtjev mora biti samodostatan i mora sadržavati sve izmjene specifikacije proizvoda te, prema potrebi, jedinstvenog dokumenta za koji se traži odobrenje.

Manje izmjene iz drugog podstavka članka 53. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012 smatraju se odobrenima samo ako Komisija ne obavijesti podnositelja drukčije u roku od tri mjeseca od zaprimanja zahtjeva.

Zahtjev za manje izmjene koji nije u skladu s drugim podstavkom ovog stavka nije prihvatljiv. Prešutno odobrenje iz trećeg podstavka ovog stavka ne primjenjuje se na takve zahtjeve. Ako se smatra da je zahtjev neprihvatljiv, Komisija o tome obavješćuje podnositelja zahtjeva u roku od tri mjeseca od zaprimanja zahtjeva.

Komisija objavljuje odobrene manje izmjene u specifikaciji proizvoda koje ne podrazumijevaju promjene elemenata iz članka 50. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012.

3.   Postupak utvrđen u člancima 49. do 52. Uredbe (EU) br. 1151/2012 ne primjenjuje se na izmjene koje se odnose na privremenu promjenu specifikacije proizvoda koja proizlazi iz uvođenja obveznih sanitarnih i fitosanitarnih mjera od strane tijela javne vlasti ili u vezi s prirodnim katastrofama ili nepovoljnim vremenskim uvjetima koje su službeno priznala nadležna tijela.

Te se izmjene Komisiji dostavljaju zajedno s njihovim razlozima najkasnije u roku od dva tjedna nakon odobrenja. Privremene izmjene specifikacije proizvoda koje se odnose na zaštićene oznake izvornosti ili zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla, Komisiji dostavljaju nadležna tijela države članice povezane sa zemljopisnim područjem oznake. Privremene izmjene specifikacije proizvoda koje se odnose na zajamčeno tradicionalne specijalitete Komisiji dostavljaju nadležna tijela države članice u kojoj skupina ima poslovni nastan. Privremene izmjene koje se odnose na proizvode podrijetlom iz trećih zemalja Komisiji dostavlja skupina koja ima pravni interes ili nadležna tijela te treće zemlje. Države članice objavljuju privremene izmjene specifikacije proizvoda. U priopćenjima o privremenoj izmjeni specifikacije proizvoda koja se odnosi na zaštićenu oznaku izvornosti ili zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla države članice samo prilažu upućivanje na objavu. U priopćenjima o privremenoj izmjeni specifikacije proizvoda koja se odnosi na zajamčeno tradicionalni specijalitet, one prilažu privremenu izmjenu specifikacije proizvoda kako je objavljena. U priopćenjima o proizvodima podrijetlom iz trećih zemalja Komisiji se šalju odobrene privremene izmjene specifikacije proizvoda. Države članice i treće zemlje u svakom priopćenju koje se odnosi na privremene izmjene dostavljaju dokaze o sanitarnim i fitosanitarnim mjerama i presliku akta o priznavanju prirodne katastrofe ili nepovoljnih vremenskih uvjeta. Komisija objavljuje navedene izmjene.

Članak 7.

Poništavanje

1.   Postupak utvrđen u člancima 49. do 52. Uredbe (EU) br. 1151/2012 primjenjuje se mutatis mutandis na poništenje registracije, kako je navedeno u prvom i drugom podstavku članka 54. stavka 1. te uredbe.

2.   Države članice mogu na vlastitu inicijativu podnijeti zahtjev za poništenje na temelju prvog podstavka članka 54. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1151/2012.

3.   Zahtjev za poništenje objavljuje se u skladu s drugim podstavkom članka 50. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1151/2012.

4.   Obrazložene izjave prigovora koje se tiču poništenjaa prihvatljive su samo ako ukazuju na kontinuirano komercijalno korištenje registriranog naziva od strane zainteresiranih strana.

Članak 8.

Prijelazna pravila

1.   U pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla registriranih do 31. ožujka 2006., Komisija u Službenom listu Europske unije, na zahtjev države članice, objavljuje jedinstveni dokument koji je ta država članica podnijela. Ta objava popraćena je upućivanjem na objavu specifikacije proizvoda.

2.   Do 3. siječnja 2016. primjenjuju se sljedeća pravila:

(a)

za proizvode podrijetlom iz Unije, u slučaju kada se registrirani naziv koristi na etiketi, prati ga ili odgovarajući simbol Unije ili odgovarajuća oznaka iz članka 12. stavka 3. ili članka 23. stavka 3.Uredbe (EU) br. 1151/2012;

(b)

za proizvode koji su proizvedeni izvan Unije, oznaka iz članka 23. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1151/2012 nije obvezna na etiketi zajamčeno tradicionalnih specijaliteta.

Članak 9.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EZ) br. 1898/2006 i Uredba (EZ) br. 1216/2007 stavljaju se izvan snage.

Članak 10.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 5. primjenjuje se samo na postupke prigovora za koje tromjesečni rok iz članka 51. stavka 1. prvog podstavka Uredbe (EU) br. 1151/2012 nije istekao na dan stupanja na snagu ove Uredbe.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. prosinca 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  SL L 93, 31.3.2006., str. 1.

(3)  SL L 93, 31.3.2006., str. 12.

(4)  SL L 369, 23.12.2006., str. 1.

(5)  SL L 275, 19.10.2007., str. 3.


PRILOG

Simbol Unije za „Zaštićenu oznaku izvornosti”

Image

Simbol Unije za „Zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla”

Image

Simbol Unije za „Zajamčeno tradicionalni specijalitet”

Image

Top