Help Print this page 

Document 32014R0665

Title and reference
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 665/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 täydentämisestä vapaaehtoisen laatuilmaisun ”vuoristoalueen tuote” käyttöedellytysten osalta
  • In force
OJ L 179, 19.6.2014, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/665/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 179/23


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 665/2014,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 täydentämisestä vapaaehtoisen laatuilmaisun ”vuoristoalueen tuote” käyttöedellytysten osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 3 ja 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EU) N:o 1151/2012 otetaan käyttöön vapaaehtoisten laatuilmaisujen järjestelmä, jolla tehdään tuottajille helpommaksi tiedottaa sisämarkkinoilla heidän maataloustuotteidensa lisäarvoa tuovista ominaispiirteistä tai ominaisuuksista. Mainitulla asetuksella vahvistetaan vapaaehtoisen laatuilmaisun ”vuoristoalueen tuote” käyttöedellytykset ja siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan poikkeukset kyseisistä käyttöedellytyksistä asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja jotta voitaisiin ottaa huomioon maataloustuotantoon vuoristoalueilla vaikuttavat luonnonolosuhteista johtuvat rajoitteet. Mainitussa asetuksessa siirretään komissiolle myös valta antaa delegoituja säädöksiä tuotantomenetelmien vahvistamisesta ja muista perusteista, joilla on merkitystä kyseisen ilmaisun soveltamiselle.

(2)

Jotta vältettäisiin kuluttajien johtamista harhaan, ilmaisun ”vuoristoalueen tuote” käyttöä eläinperäisten tuotteiden osalta olisi selkeytettävä. Kun kyseessä ovat eläinten tuottamat tuotteet, kuten maito ja munat, tuotannon olisi tapahduttava vuoristoalueilla. Kun kyseessä ovat eläimistä valmistettavat tuotteet, kuten liha, eläimet olisi kasvatettava vuoristoalueilla. Koska viljelijät usein ostavat nuoria eläimiä, kyseisten eläinten olisi vietettävä vähintään kaksi kolmasosaa elämästään vuoristoalueilla.

(3)

Vuodenaikojen mukaista laiduntamista, myös siirtymistä vuoristoalueiden ja muiden alueiden välillä, harjoitetaan useilla unionin alueilla laidunalueiden kausiluonteisuuden hyödyntämiseksi. Näin varmistetaan korkeammalla sijaitsevien laitumien, jotka eivät sovellu ympärivuotiseen laidunnukseen, ja vuoristoalueilla olevien perinteisten kulttuurimaisemien säilyminen. Vuodenaikojen mukaisella laiduntamisella on suoria ympäristöhyötyjä, esimerkiksi eroosio- ja lumivyöryriskin pieneneminen. Jotta kannustettaisiin jatkamaan vuodenaikojen mukaista laiduntamista, olisi sallittava se, että ilmaisua ”vuoristoalueen tuote” sovelletaan vuodenaikojen mukaisesti laiduntaviin eläimiin, jotka viettävät vähintään neljäsosan elämästään vuoristoalueiden laitumilla.

(4)

Jotta varmistettaisiin, että tuotantoeläinten rehu on olennaiselta osin peräisin vuoristoalueilta, olisi selkeytettävä, että periaatteessa vähintään puolen eläinten vuotuisesta ravinnosta ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta olisi koostuttava vuoristoalueilta peräisin olevasta rehusta.

(5)

Koska märehtijöille syötettävissä olevan vuoristoalueilta tulevan rehun määrä edustaa enemmän kuin puolta niiden vuotuisesta ravinnosta, märehtijöitä koskevan prosenttiosuuden olisi oltava korkeampi.

(6)

Luonnonolosuhteista johtuvien rajoitteiden vuoksi ja koska vuoristoalueilla tuotettava rehu on tarkoitettu lähinnä märehtijöille, ainoastaan pieni osa sikojen rehusta on nykyisin peräisin vuoristoalueilta. Jotta saavutettaisiin tarkoituksenmukainen tasapaino ilmaisulla ”vuoristoalueen tuote” olevien molempien tavoitteiden, sellaisina kuin ne vahvistetaan asetuksen (EU) N:o 1151/2012 johdanto-osan 45 kappaleessa, välillä ja jotta varmistettaisiin, että siankasvatus vuoristoalueilla voi jatkua, ja siten säilytetään maaseudun rakenne, sen osuuden sikojen rehusta, jonka on oltava peräisin tällaisilta alueilta, olisi oltava alle puolet eläinten vuotuisesta ravinnosta.

(7)

Rehua koskevia rajoituksia olisi sovellettava vuodenaikojen mukaisesti laiduntaviin eläimiin niin kauan kuin eläimet ovat vuoristoalueilla.

(8)

Koska vuodenaikojen mukainen siirtyminen koskee myös mehiläispesiä, ilmaisun ”vuoristoalueen tuote” soveltamista mehiläishoidosta saataviin tuotteisiin olisi selkeytettävä. Koska mehiläisille syötetty sokeri ei tavallisesti ole peräisin vuoristoalueilta, ravintoa koskevia rajoituksia ei kuitenkaan tulisi soveltaa mehiläisiin.

(9)

Jotta vältettäisiin kuluttajien johtamista harhaan, ilmaisua ”vuoristoalueen tuote” olisi käytettävä kasviperäisistä tuotteista ainoastaan, jos kasvit on kasvatettu vuoristoalueilla.

(10)

Jalostettujen tuotteiden olisi oltava sallittua sisältää ainesosina senkaltaisia raaka-aineita kuin sokeri, suola tai yrtit, joita ei voida tuottaa vuoristoalueilla, edellyttäen että ne eivät edusta yli 50:tä prosenttia ainesosien kokonaispainosta.

(11)

Joissakin unionin osissa vuoristoalueilla ei sijaitse riittävästi laitoksia, joissa voidaan valmistaa maitoa ja maitotuotteita raakamaidosta, teurastaa eläimiä, paloitella ja leikata luuttomaksi ruhoja tai puristaa oliiviöljyä. Luonnonolosuhteista johtuvat rajoitteet vaikuttavat siihen, että vuoristoalueilla ei ole riittävästi jalostuslaitoksia, ja ne tekevät jalostuksesta vaikeaa ja kannattamatonta. Jalostus muualla vuoristoalueiden läheisyydessä ei muuta jalostettujen tuotteiden luonnetta vuoristoalueiden tuotteina. Sen vuoksi olisi sallittava käyttää ilmaisua ”vuoristoalueen tuote” tällaisista tuotteista, jos ne on jalostettu vuoristoalueiden ulkopuolella. Kun otetaan huomioon jalostuslaitosten sijainti tietyissä jäsenvaltioissa ja tarve vastata kuluttajien odotuksiin, jalostustoimet olisi tehtävä 30 kilometrin etäisyydellä asianomaisesta vuoristoalueesta.

(12)

Jotta maitoa ja maitotuotteita nykyisin tuottavat laitokset voisivat lisäksi jatkaa toimintaansa, ainoastaan niiden laitosten, jotka olivat toiminnassa asetuksen (EU) N:o 1151/2012 voimaantulopäivänä, olisi sallittava käyttää ilmaisua ”vuoristoalueen tuote”. Koska siinä, sijaitseeko vuoristoalueilla tällaisia laitoksia, on eroja, jäsenvaltioiden olisi sallittava vahvistaa tiukempi etäisyyttä koskeva rajoitus tai poistaa kyseinen mahdollisuus kokonaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Eläinperäiset tuotteet

1.   Ilmaisua ”vuoristoalueen tuote” voidaan käyttää tuotteista, jotka eläimet ovat tuottaneet asetuksen (EU) N:o 1151/2012 31 artiklan 2 kohdassa määritellyillä vuoristoalueilla ja jotka on jalostettu kyseisillä alueilla.

2.   Ilmaisua ”vuoristoalueen tuote” voidaan käyttää tuotteista, jos ne on valmistettu eläimistä, jotka ovat viettäneet vähintään kaksi kolmasosaa elämästään kyseisillä vuoristoalueilla, jos tuotteet on jalostettu kyseisillä alueilla.

3.   Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, ilmaisua ”vuoristoalueen tuote” voidaan käyttää tuotteista, jotka on valmistettu vuodenaikojen mukaisesti laiduntavista eläimistä, jos kyseiset eläimet ovat viettäneet vähintään yhden neljäsosan elämästään laiduntaen vuodenaikojen mukaisesti vuoristoalueiden laitumilla.

2 artikla

Rehut

1.   Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 31 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamiseksi tuotantoeläinten rehun olisi katsottava olevan olennaiselta osin peräisin vuoristoalueilta, jos se osuus eläinten vuotuisesta ravinnosta, jota ei voida tuottaa vuoristoalueilla, ei ylitä ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta 50:tä prosenttia ja märehtijöiden osalta 40:tä prosenttia.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, se osuus sikojen rehusta, jota ei voida tuottaa vuoristoalueilla, ei saa ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta ylittää 75:tä prosenttia eläinten vuotuisesta ravinnosta.

3.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen vuodenaikojen mukaisesti laiduntavien eläinten rehuun, jos eläimiä kasvatetaan vuoristoalueiden ulkopuolella.

3 artikla

Mehiläishoidosta saatavat tuotteet

1.   Ilmaisua ”vuoristoalueen tuote” voidaan käyttää mehiläishoidosta saatavista tuotteista, jos mehiläiset ovat keränneet meden ja siitepölyn yksinomaisesti vuoristoalueilta.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 31 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, mehiläisille syötetyn sokerin ei tarvitse olla peräisin vuoristoalueilta.

4 artikla

Kasviperäiset tuotteet

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 31 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, ilmaisua ”vuoristoalueen tuote” voidaan käyttää kasviperäisistä tuotteista ainoastaan, jos kasvit on kasvatettu asetuksen (EU) N:o 1151/2012 31 artiklan 2 kohdassa määritellyillä vuoristoalueilla.

5 artikla

Ainesosat

Kun seuraavia ainesosia käytetään 1 ja 4 artiklassa tarkoitetuissa tuotteissa, ne voivat olla peräisin vuoristoalueiden ulkopuolta, edellyttäen että ne eivät edusta yli 50:tä prosenttia ainesosien kokonaispainosta:

a)

perussopimuksen liitteeseen I kuulumattomat tuotteet; ja

b)

yrtit, mausteet ja sokeri.

6 artikla

Vuoristoalueiden ulkopuoliset jalostustoimet

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 31 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja tämän asetuksen 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, seuraavat jalostustoimet voidaan tehdä vuoristoalueiden ulkopuolella edellyttäen, että etäisyys kyseisestä vuoristoalueesta ei ole yli 30 kilometriä:

a)

maidon ja maitotuotteiden tuotannossa käytetyt jalostustoimet sellaisissa jalostuslaitoksissa, jotka olivat toiminnassa 3 päivänä tammikuuta 2013;

b)

eläinten teurastaminen sekä ruhojen paloittelu ja luuttomaksi leikkaaminen;

c)

oliiviöljyn puristaminen.

2.   Jäsenvaltiot voivat alueellaan jalostettujen tuotteiden osalta päättää, että 1 kohdan a alakohdassa säädettyä poikkeusta ei sovelleta tai että jalostuslaitosten on sijaittava tarkemmin määriteltävällä etäisyydellä, joka on alle 30 kilometriä kyseisestä vuoristoalueesta.

7 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä maaliskuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.


Top