Help Print this page 

Document C:2002:278:TOC

Title and reference
Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, C 278, 14. marraskuuta 2002

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
Dates
  • Date of document: 14/11/2002
Miscellaneous information
  • Author: Euroopan yhteisöt
  • Form: Virallinen lehti
Text
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-302X

C 278
45. vuosikerta
14. marraskuuta 2002
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
......

II Valmistavat säädökset
Alueiden komitea
44 täysistunto, 15. ja 16. toukokuuta 2002
2002/C 278/01Alueiden komitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto - Eurooppalaisen tutkimusalueen alueellinen ulottuvuus" 1
2002/C 278/02Alueiden komitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston asetus Galileo-yhteisyrityksen perustamisesta" 5
2002/C 278/03Alueiden komitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös yhteisön suuntaviivoista Euroopan laajuisten verkkojen kehittämiseksi liikenteen alalla tehdyn päätöksen N:o 1692/96 EY muuttamisesta" 7
2002/C 278/04Alueiden komitean lausunto aiheista:- "Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille - Toimintaohjelma yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamista varten",- "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen edellytyksistä",- "Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan perustamisesta",- "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisesta yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa",- "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan organisoinnista ja käytöstä", ja- "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon yhteentoimivuudesta" 13
2002/C 278/05Alueiden komitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhteisön rahoitustuen myöntämisestä tavarankuljetusjärjestelmän ympäristönsuojelun tason parantamiseksi" 15
2002/C 278/06Alueiden komitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuodesta 2004" 21
2002/C 278/07Alueiden komitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - eEurope 2002: Julkisen sektorin verkkosivujen ja niiden sisällön saavutettavuus" 24
2002/C 278/08Alueiden komitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto - Eurooppalaisen elinikäisen oppimisen alueen toteuttaminen" 26
2002/C 278/09Alueiden komitean lausunto aiheista:- "Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle vaihtoehtoisista tieliikenteen polttoaineista sekä toimenpiteistä biopolttoaineiden käytön edistämiseksi",- "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi liikenteen biopolttoaineiden käytön edistämisestä", ja- "Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 92/81/ETY muuttamisesta alennetun valmisteverokannan tiettyihin biopolttoaineita sisältäviin kivennäisöljyihin ja biopolttoaineisiin soveltamisen mahdollisuuden osalta" 29
2002/C 278/10Alueiden komitean lausunto aiheista:- "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus geneettisesti muunnetuista elintarvikkeista ja rehuista",- "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi geneettisesti muunnettujen organismien jäljitettävyydestä ja merkinnöistä ja geneettisesti muunnetuista organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta", ja- "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus muuntogeenisten organismien siirroista valtioiden rajojen yli" 31
2002/C 278/11Alueiden komitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevien suuntaviivojen vahvistamisesta tehdyn päätöksen N:o 1254/96/EY muuttamisesta" 35
2002/C 278/12Alueiden komitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto - Tiedote: Laajentumisneuvotteluiden yhteiset rahoituspuitteet 2004-2006" 40
2002/C 278/13Alueiden komitean lausunto aiheista:maahanmuuttopolitiikka:- "Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille laitonta maahanmuuttoa koskevasta yhteisestä politiikasta",- "Ehdotus neuvoston päätös unionin ulkorajojen sekä viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan alan hallinnollisen yhteistyön toimintaohjelmasta (Argo-ohjelma)",- "Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille yhteisön maahanmuuttopolitiikkaan sovellettavasta avoimen koordinaation menetelmästä", jaturvapaikkapolitiikka:- "Ehdotus neuvoston direktiiviksi vähimmäisvaatimuksista siitä, milloin kolmansien maiden kansalaisia ja kansalaisuudettomia henkilöitä on pidettävä pakolaisina tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitsevina henkilöinä, ja näiden henkilöiden asemasta",- "Komission valmisteluasiakirja - Sisäisen turvallisuuden takaaminen ja kansainvälistä suojelua koskevien velvoitteiden ja välineiden noudattaminen", ja- "Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, yhteisestä turvapaikkapolitiikasta ja avoimen koordinaation menetelmän käyttöönotosta" 44
2002/C 278/14Alueiden komitean päätöslauselma aiheesta "Kestävä kehitys: maailmanlaajuinen kestävän kehityksen huippukokous - Johannesburg, 2002" 48
FI
Top