Help Print this page 

Document C:2002:149:TOC

Title and reference
Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, C 149, 21. kesäkuuta 2002

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
Dates
  • Date of document: 21/06/2002
Miscellaneous information
  • Author: Euroopan yhteisöt
  • Form: Virallinen lehti
Text
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-302X

C 149
45. vuosikerta
21. kesäkuuta 2002
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
......

II Valmistavat säädökset
Talous- ja sosiaalikomitea
390 täysistunto, 24. ja 25. huhtikuuta 2002
2002/C 149/01Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Kotitalouksien ylivelkaantuminen" 1
2002/C 149/02Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi peilien ja epäsuoran näkemän tarjoavien lisäjärjestelmien sekä tällaisilla laitteilla varustettujen ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja direktiivin 70/156/ETY mukauttamisesta" (KOM(2001) 811 lopullinen - 2001/0317 COD) 5
2002/C 149/03Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta- "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi liikenteen biopolttoaineiden käytön edistämisestä", ja- "Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 92/81/ETY muuttamisesta alennetun valmisteverokannan tiettyihin biopolttoaineita sisältäviin kivennäisöljyihin ja biopolttoaineisiin soveltamisen mahdollisuuden osalta"
(KOM(2001) 547 lopullinen - 2001/0265 COD - 2001/0266 CNS)
7
2002/C 149/04Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Neuvoston asetus maatalouden geenivarojen säilyttämisestä, kuvauksesta, keräämisestä ja käytöstä sekä asetuksen (EY) N:o 1258/1999 muuttamisesta" (KOM(2001) 617 lopullinen (osa I) - 2001/0256 CNS) 11
2002/C 149/05Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta annetun neuvoston direktiivin 96/82/EY muuttamisesta" (KOM(2001) 624 lopullinen - 2001/0257 COD) 13
2002/C 149/06Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuodesta 2004" (KOM(2001) 584 lopullinen) 17
2002/C 149/07Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus ansioita ja elinoloja koskevista yhteisön tilastoista (EU-SILC)" KOM(2001) 754 lopullinen - 2001/0293 COD 24
2002/C 149/08Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Euroopan työllisyysstrategian paikallisulottuvuuden vahvistamisesta" (KOM(2001) 629 lopullinen) 26
2002/C 149/09Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission valmisteluasiakirja Sisäisen turvallisuuden takaaminen ja kansainvälistä suojelua koskevien velvoitteiden ja välineiden noudattaminen" (KOM(2001) 743 lopullinen) 30
2002/C 149/10Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Neuvoston päätös Euroopan laajuisen korkeakouluopetusta koskevan yhteistyöohjelman kolmannen vaiheen (Tempus III) (2000-2006) hyväksymisestä tehdyn neuvoston päätöksen 1999/311/EY muuttamisesta" (KOM(2002) 47 lopullinen - 2002/0037 CNS) 36
2002/C 149/11Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "AKT:n ja EU:n kumppanuussopimus" 38
2002/C 149/12Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella" (KOM(2001) 257 lopullinen - 2001/0111 COD) 46
2002/C 149/13Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Euroopan unionin itälaajeneminen ja metsäsektori" 51
2002/C 149/14Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Euroopan laajuisten verkkojen ulottaminen unionin alueella sijaitseville saaristoalueille" 60
2002/C 149/15Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Pk-yritykset Euroopan unionin saarialueilla" 68
2002/C 149/16Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Verokilpailu ja sen vaikutukset yritysten kilpailukykyyn" 73
2002/C 149/17Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille laitonta maahanmuuttoa koskevasta yhteisestä politiikasta" (KOM(2001) 672 lopullinen) 79
2002/C 149/18Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Euroopan komission valkoinen kirja EU:n nuorisopolitiikan uudet tuulet" (KOM(2001) 681 lopullinen) 84
FI
Top