Help Print this page 

Document 32014R0668

Title and reference
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 af 13. juni 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer
  • In force
OJ L 179, 19.6.2014, p. 36–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/668/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 179/36


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 668/2014

af 13. juni 2014

om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 7, stk. 2, andet afsnit, artikel 11, stk. 3, artikel 12, stk. 7, andet afsnit, artikel 19, stk. 2, andet afsnit, artikel 22, stk. 2, artikel 23, stk. 4, andet afsnit, artikel 44, stk. 3, artikel 49, stk. 7, andet afsnit, artikel 51, stk. 6, andet afsnit, artikel 53, stk. 3, andet afsnit, og artikel 54, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EU) nr. 1151/2012 har ophævet og erstattet Rådets forordning (EF) nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse med landbrugsprodukter og fødevarer (2) og Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (3). Forordning (EU) nr. 1151/2012 giver Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter. For at sikre, at kvalitetsordningerne for landbrugsvarer og fødevarer fungerer gnidningsløst i den nye retlige ramme, bør visse regler vedtages ved hjælp af sådanne retsakter. De nye regler bør træde i stedet for gennemførelsesbestemmelserne i henholdsvis Kommissionens forordning (EF) nr. 1898/2006 af 14. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (4) og Kommissionens forordning (EF) nr. 1216/2007 af 18. oktober 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 509/2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse med landbrugsprodukter og fødevarer (5). Disse forordninger ophæves ved Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 664/2014 af 18. december 2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 med hensyn til fastlæggelsen af EU-symboler for beskyttede oprindelsesbetegnelser, beskyttede geografiske betegnelser og garanterede traditionelle specialiteter og med hensyn til visse regler om oprindelse, visse procedureregler og visse yderligere overgangsbestemmelser (6).

(2)

Særlige regler for anvendelse af sproglige tegn for en beskyttet oprindelsesbetegnelse, beskyttet geografisk betegnelse eller en garanteret traditionel specialitet og oversættelserne af anprisningen, der ledsager en garanteret traditionel specialitet, bør fastsættes for at sikre, at de erhvervsdrivende og forbrugerne i alle medlemsstaterne er i stand til at læse og forstå sådanne betegnelser og anprisninger.

(3)

Det geografiske område for beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser bør defineres i varespecifikationen på en udførlig og præcis måde, der ikke levner mulighed for misforståelser, for at give producenter, kompetente myndigheder og kontrolorganer mulighed for at arbejde på sikre og pålidelige grundlag.

(4)

En forpligtelse til at medtage udførlige regler for foderets oprindelse og kvalitet i varespecifikationen for animalske produkter, hvis betegnelser er registreret som beskyttede oprindelsesbetegnelser, bør fastsættes for at sikre, at produktet er af en ensartet kvalitet, og for at harmonisere den måde, hvorpå disse regler udarbejdes.

(5)

Varespecifikationen for beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser bør angive de foranstaltninger, der er truffet for at sikre, at produktet har oprindelse i det afgrænsede geografiske område, som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra d), i forordning (EU) nr. 1151/2012. Disse foranstaltninger bør være klare og udførlige med henblik på at gøre det muligt at spore produktet, råvarer, foder og andre elementer, der kommer fra det afgrænsede geografiske område.

(6)

Med hensyn til ansøgninger om registrering af en betegnelse eller godkendelse af en ændring, der omfatter forskellige produkter, er det nødvendigt at fastlægge, i hvilke tilfælde produkter med samme registrerede betegnelse betragtes som forskellige produkter. For at undgå, at produkter, der ikke opfylder kravene vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, jf. artikel 5, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 1151/2012, markedsføres under en registreret betegnelse, skal overholdelse af kravene vedrørende registrering påvises for hvert enkelt produkt i en ansøgning.

(7)

Hvis emballering af et landbrugsprodukt eller en fødevare eller aktiviteter, som f.eks. udskæring eller rivning, med henblik på præsentationen heraf begrænses til et afgrænset geografisk område, udgør dette en hindring for varers og tjenesteydelsers frie bevægelighed. Ifølge Den Europæiske Unions Domstols retspraksis kan sådanne begrænsninger kun pålægges, hvis de er nødvendige, rimelige og et middel til at beskytte den geografiske betegnelses eller oprindelsesbetegnelsens omdømme. Som anført i artikel 7, stk. 1, litra e), i forordning (EU) nr. 1151/2012 skal der gives varespecifikke begrundelser for sådanne begrænsninger.

(8)

Med henblik på at skabe en velfungerende ordning bør der udarbejdes procedurer for ansøgninger, indsigelser, ændringer og annullering.

(9)

For at sikre ensartede og effektive procedurer bør der udarbejdes formularer til ansøgninger, indsigelser, ændringer og annulleringer samt formularer vedrørende offentliggørelsen af enhedsdokumenter om betegnelser, der blev registrerede før 31. marts 2006.

(10)

Af hensyn til retssikkerheden bør de kriterier for identifikation af datoen for indgivelse af en ansøgning om registrering og for indgivelse af en ændringsansøgning være klart angivet.

(11)

Der bør fastsættes en begrænsning af enhedsdokumenters længde for at få en mere strømlinet proces og af hensyn til standardiseringsbehovet.

(12)

Der bør vedtages særlige regler for beskrivelse af produktet og produktionsmetoden af hensyn til standardiseringsbehovet. For at behandlingen af ansøgninger om registrering af en betegnelse eller godkendelse af en ændring kan foregå let og hurtigt, bør beskrivelsen af produktet og produktionsmetoden kun omfatte relevante og sammenlignelige elementer. Gentagelser, implicitte krav og overflødige dele bør undgås.

(13)

Af hensyn til retssikkerheden, bør der fastsættes frister for indsigelsesproceduren og for kriterier for bestemmelse af, hvornår fristen for begyndelsesdatoerne begynder at løbe.

(14)

Af hensyn til gennemsigtigheden bør oplysningerne om ansøgninger om ændringer og anmodninger om annulleringer, der skal offentliggøres i henhold til artikel 50, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1151/2012, være udtømmende.

(15)

Af hensyn til ensretning og forenkling bør den elektroniske formular være det eneste tilladte kommunikationsmiddel til fremsendelse af ansøgninger, oplysninger og dokumenter.

(16)

Der bør fastsættes regler om anvendelsen af symboler og angivelser på de produkter, der markedsføres under beskyttede oprindelsesbetegnelser, beskyttede geografiske betegnelser og garanterede traditionelle specialiteter, herunder om, hvilke relevante sproglige udgaver der skal anvendes.

(17)

Der bør redegøres for reglerne for anvendelsen af registrerede betegnelser sammen med de symboler, betegnelser og tilsvarende forkortelser, jf. artikel 12, stk. 3 og 6, og artikel 23, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1151/2012.

(18)

For at sikre en ensartet beskyttelse af betegnelser, forkortelser og symboler og for at øge offentlighedens kendskab til EU-kvalitetsordningerne, bør der fastsættes regler for anvendelsen af betegnelser, forkortelser og symboler i medier og på reklameartikler i forbindelse med produkter, der er fremstillet i overensstemmelse med den respektive kvalitetsordning.

(19)

Der bør vedtages regler om indhold og formularen fra registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser, beskyttede geografiske betegnelser og garanterede traditionelle specialiteter for at sikre gennemsigtighed og retssikkerhed.

(20)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Kvalitetspolitikken for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Særlige regler for betegnelser

1.   Navnet på en beskyttet oprindelsesbetegnelse, en beskyttet geografisk betegnelse eller en garanteret traditionel specialitet registreres med dets originale stavemåde. Hvis der til den originale stavemåde ikke benyttes latinske bogstaver, registreres en transskription med latinske bogstaver sammen med betegnelsens originale stavemåde.

2.   Hvor betegnelsen for en garanteret traditionel specialitet ledsages af den anprisning, som er omhandlet i artikel 18, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1151/2012, og denne anprisning skal oversættes til andre officielle sprog, skal sådanne oversættelser medtages i varespecifikationen.

Artikel 2

Afgrænsning af det geografiske område

For så vidt angår beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser skal det geografiske område defineres på en præcis måde, der ikke levner mulighed for misforståelser, og som i videst muligt omfang henviser til fysiske eller administrative grænser.

Artikel 3

Specifikke regler for foder

Varespecifikationen for et produkt af animalsk oprindelse, hvis betegnelse er registreret som en beskyttet oprindelsesbetegnelse, skal indeholde udførlige regler om foderets oprindelse og kvalitet.

Artikel 4

Bevis for oprindelse

1.   Af produktspecifikationen for en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse skal det fremgå, hvilke procedurer de erhvervsdrivende skal have indført med hensyn til bevis for oprindelse, hvad angår produktet, råvarer, foder og andre faktorer, der i henhold til varespecifikationen skal stamme fra det afgrænsede geografiske område.

2.   Erhvervsdrivende skal kunne identificere:

a)

leverandøren, mængden og oprindelsen af alle modtagne partier af råvarer og/eller produkter

b)

leverede produkters aftager, mængde og bestemmelsessted

c)

sammenhængen mellem hvert modtaget parti under litra a) og hvert leveret parti under litra b).

Artikel 5

Beskrivelse af flere forskellige produkter

Vedrører ansøgningen om registrering af en betegnelse eller godkendelse af en ændring flere forskellige produkter, der retmæssigt benytter denne betegnelse, angives opfyldelse af kravene vedrørende registrering særskilt for hvert enkelt af disse produkter.

I denne artikel forstås ved »forskellige produkter« produkter, der, selv om den samme registrerede betegnelse er anvendt, er forskellige, når de bringes på markedet eller betragtes som forskellige produkter af forbrugerne.

Artikel 6

Procedurekrav til ansøgninger om registrering

1.   Enhedsdokumentet vedrørende en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse, jf. artikel 8, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1151/2012, skal indeholde de oplysninger, der er anført i bilag I til nærværende forordning. Det skal udfærdiges i overensstemmelse med formularen i samme bilag. Enhedsdokumentet skal være koncist og må ikke overstige 2 500 ord undtagen i begrundede tilfælde.

Henvisningen til offentliggørelsen af varespecifikationen, der indgår i enhedsdokumentet, skal føre til den foreslåede udgave af varespecifikationen.

2.   Varespecifikationen for en garanteret traditionel specialitet, jf. artikel 19 i forordning (EU) nr. 1151/2012, skal indeholde de oplysninger, der er anført i bilag II til nærværende forordning. Den skal udfærdiges i overensstemmelse med formularen i samme bilag.

3.   Datoen for indgivelse af en ansøgning til Kommissionen er den dato, hvor ansøgningen leveres elektronisk til Kommissionen. Kommissionen sender et modtagelsesbevis.

Artikel 7

Særlige regler for beskrivelsen af produktet og produktionsmetoden

1.   Enhedsdokumentet vedrørende en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse, jf. artikel 8, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1151/2012, skal identificere produktet ved hjælp af definitioner og normer, der normalt anvendes i forbindelse med det pågældende produkt.

Beskrivelsen skal fokusere på det specifikke ved produktet, der bærer den betegnelse, der skal registreres, ved hjælp af måleenheder og fælles eller tekniske sammenligningsgrundlag, uden at der anvendes tekniske egenskaber, som gælder for alle produkter af denne type, og dertil knyttede obligatoriske juridiske krav, der gælder for alle produkter af denne type.

2.   Varebeskrivelsen af en garanteret traditionel specialitet, jf. artikel 19, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1151/2012 må kun indeholde de egenskaber, som er nødvendige for at identificere produktet og dets særlige egenskaber. Beskrivelsen må ikke gentage generelle krav og navnlig ikke tekniske egenskaber, som gælder for alle produkter af denne type, og dertil knyttede obligatoriske retlige krav.

Beskrivelsen af produktionsmetoden, jf. artikel 19, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1151/2012 må kun indeholde den gældende produktionsmetode. Tidligere fremgangsmåder beskrives kun, hvis de stadig benyttes. Kun den metode, der er nødvendig for at fremstille det specifikke produkt, beskrives, og det på en sådan måde, at det er muligt at genfremstille produktet hvor som helst.

De væsentligste elementer, der viser produktets traditionelle karakter, omfatter de hovedelementer, der er forblevet uændrede, med præcise og anerkendte referencer.

Artikel 8

Fælles ansøgninger

En fælles ansøgning, jf. artikel 49, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1151/2012 fremsendes til Kommissionen af en medlemsstat eller af en gruppe af ansøgere i et tredjeland, direkte eller gennem dette tredjelands myndigheder. Den skal omfatte den erklæring, som er omhandlet i artikel 8, stk. 2, litra c), eller artikel 20, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 1151/2012. Krav, der er fastsat i artikel 8 og 20 i forordning (EU) nr. 1151/2012, skal være opfyldt i alle medlemsstater og relevante tredjelande.

Artikel 9

Procedureregler for indsigelser

1.   Der kan udfærdiges en begrundet indsigelse som omhandlet i artikel 51; stk. 2, i forordning (EU) nr. 1151/2012 i overensstemmelse med formularen i bilag III til nærværende forordning.

2.   Den tremåneders periode, der henvises til i artikel 51, stk. 3, første afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012, løber fra den dato, hvor opfordringen til at nå til enighed sendes elektronisk til de berørte parter.

3.   Den anmeldelse, der omhandles i artikel 5 i delegeret forordning (EU) nr. 664/2014, og de oplysninger, som skal indgives til Kommissionen i henhold til artikel 51, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012, indgives inden en måned efter afslutningen af høringerne i overensstemmelse med formularen i bilag IV til nærværende forordning.

Artikel 10

Procedurekrav om ændring af en varespecifikation

1.   Ansøgninger om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser udarbejdes i overensstemmelse med formularen i bilag V. Sådanne ansøgninger udfyldes i henhold til kravene i artikel 8 i forordning (EU) nr. 1151/2012. Det ændrede enhedsdokument udarbejdes i overensstemmelse med formularen i bilag I til denne forordning. Henvisningen til offentliggørelsen af varespecifikationen i det ændrede enhedsdokument skal føre til den opdaterede udgave af den foreslåede varespecifikation.

Ansøgninger om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for garanterede traditionelle specialiteter udarbejdes i overensstemmelse med formularen i bilag VI til denne forordning. Sådanne ansøgninger udfyldes i henhold til kravene i artikel 20 i forordning (EU) nr. 1151/2012. Den ændrede varespecifikation udarbejdes i overensstemmelse med formularen i bilag II til denne forordning.

De oplysninger, som offentliggøres i henhold til artikel 50, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1151/2012, omfatter den behørigt udfyldte ansøgning, jf. første og andet afsnit i dette stykke.

2.   Ansøgninger om godkendelse af en mindre ændring, jf. artikel 53, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012 udarbejdes i overensstemmelse med formularen i bilag VII til denne forordning.

Ansøgninger om godkendelse af en mindre ændring vedrørende beskyttede oprindelsesbetegnelser eller beskyttede geografiske betegnelser ledsages af det ajourførte enhedsdokument, hvis der er foretaget en ændring, som udarbejdes i overensstemmelse med formularen i bilag I. Henvisningen til offentliggørelsen af varespecifikationen i det ændrede enhedsdokument skal føre til den ajourførte udgave af den foreslåede varespecifikation.

Ved ansøgninger med oprindelse i EU vedlægger medlemsstaterne en erklæring om, at de anser ansøgningen for at opfylde betingelserne i forordning (EU) nr. 1151/2012 og i de bestemmelser, der blev vedtaget i overensstemmelse dermed, samt henvisning til den ajourførte varespecifikations offentliggørelse. For ansøgninger, som har oprindelse i tredjelande, vedlægger den pågældende gruppe eller tredjelandets myndigheder en ajourført varespecifikation. Ansøgninger om en mindre ændring i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, femte afsnit, i delegeret forordning (EU) nr. 664/2014, skal indeholde en henvisning til offentliggørelsen af den ajourførte varespecifikation for ansøgninger med oprindelse i medlemsstaterne og den ajourførte varespecifikation for ansøgninger med oprindelse i tredjelande.

Ansøgninger om godkendelse af en mindre ændring vedrørende garanterede traditionelle specialiteter ledsages af den ajourførte varespecifikation, der er udarbejdet i overensstemmelse med formularen i bilag II. Medlemsstaterne vedlægger en erklæring om, at de anser ansøgningen for at opfylde kravene i forordning (EU) nr. 1151/2012 og i de bestemmelser, der blev vedtaget i overensstemmelse dermed.

De oplysninger, som offentliggøres i henhold til artikel 53, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012, skal omfatte den behørigt udfyldte ansøgning, jf. første afsnit i dette stykke.

3.   Meddelelsen til Kommissionen om en midlertidig ændring, jf. artikel 6, stk. 3, andet afsnit, i delegeret forordning (EU) nr. 664/2014, opstilles i overensstemmelse med formularen i bilag VIII til nærværende forordning. Den ledsages af de dokumenter, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, andet afsnit, i delegeret forordning (EU) nr. 664/2014.

4.   Datoen for indgivelse af en ændringsansøgning er den dato, hvor ansøgningen leveres elektronisk til Kommissionen. Kommissionen sender et modtagelsesbevis.

Artikel 11

Annullering

1.   En anmodning om annullering i henhold til artikel 54, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1151/2012 udfærdiges i overensstemmelse med bilag IX til denne forordning.

Anmodninger om annullering omfatter den erklæring, som er omhandlet i artikel 8, stk. 2, litra c), eller artikel 20, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 1151/2012.

2.   De oplysninger, som offentliggøres i henhold til artikel 50, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1151/2012, omfatter den behørigt udfyldte anmodning om en annullering, jf. stk. 1, første afsnit, i denne artikel.

Artikel 12

Indgivelsesmåder

Ansøgninger, oplysninger og dokumenter, som forelægges Kommissionen i henhold til artikel 6, 8, 9, 10, 11 og 15, skal være i elektronisk form.

Artikel 13

Anvendelsen af symboler og betegnelser

1.   EU-symbolerne, som omhandlet i artikel 12, stk. 2, og artikel 23, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1151/2012 og fastsat ved artikel 2 i delegeret forordning (EU) nr. 664/2014, gengives som fastsat i bilag X til nærværende forordning.

2.   Angivelserne »BESKYTTET OPRINDELSESBETEGNELSE«, »BESKYTTET GEOGRAFISK BETEGNELSE« og »GARANTERET TRADITIONEL SPECIALITET« i symbolet kan anvendes på hvilket som helst af Den Europæiske Unions officielle sprog som fastsat i bilag X til nærværende forordning.

3.   Når EU-symbolerne, betegnelserne eller de tilsvarende forkortelser som omhandlet i artikel 12 og 23 i forordning (EU) nr. 1151/2012 er anført på produktmærkningen, skal den registrerede betegnelse også anføres.

4.   Betegnelser, forkortelser og symboler kan anvendes i henhold til artikel 44, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1151/2012 i medier og på reklameartikler med henblik på udbredelse af kvalitetsordningen eller bekendtgørelse af de registrerede betegnelser.

5.   Produkter, som markedsføres, inden denne forordning træder i kraft, og som ikke er i overensstemmelse med stk. 1 og 2., kan forblive på markedet, indtil lagrene er opbrugt.

Artikel 14

Register over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser og register over garanterede traditionelle specialiteter

1.   Efter ikrafttrædelsen af en retsakt, der registrerer en beskyttet oprindelsesfortegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse, registrerer Kommissionen følgende data i registeret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser som omhandlet i artikel 11, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1151/2012:

a)

produktets registrerede betegnelse(r)

b)

produktkategorien, jf. bilag XI til denne forordning

c)

henvisning til den retsakt, hvorved betegnelsen registreres

d)

oplysning om, at betegnelsen er beskyttet som en geografisk betegnelse eller som en oprindelsesbetegnelse

e)

oprindelseslandets eller -landenes navn(e).

2.   Efter ikrafttrædelsen af en retsakt, der registrerer en garanteret traditionel specialitet, registrerer Kommissionen følgende data i registeret over garanterede traditionelle specialiteter som omhandlet i artikel 22, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1151/2012:

a)

produktets registrerede betegnelse(r)

b)

produktkategorien, jf. bilag XI til denne forordning

c)

henvisning til den retsakt, hvorved betegnelsen registreres

d)

oplysning om, hvilket land eller hvilke lande den eller de sammenslutninger, der har indgivet ansøgningen, kommer fra

e)

oplysninger om, hvorvidt afgørelsen om registrering fastsætter, at betegnelsen for den garanterede traditionelle specialitet skal ledsages af den anprisning, som er omhandlet i artikel 18, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1151/2012

f)

kun vedrørende ansøgninger, som er modtaget inden forordning (EU) nr. 1151/2012 træder i kraft: oplysninger om, hvorvidt registreringen sker, uden at betegnelsen er forbeholdt det pågældende produkt.

3.   Hvis Kommissionen godkender en ændring af varespecifikationen, der omfatter en ændring af oplysningerne i registeret, slettes de oprindelige oplysninger og de nye registreres med virkning fra ikrafttrædelsen af afgørelsen om godkendelse af ændringen.

4.   Når en annullering får virkning, sletter Kommissionen betegnelsen i det pågældende register.

Artikel 15

Overgangsbestemmelser

En medlemsstats anmodning om offentliggørelse af enhedsdokumentet i henhold til artikel 8, stk. 1, i delegeret forordning (EU) nr. 664/2014 for så vidt angår en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse, der er registreret før 31. marts 2006, udarbejdes i overensstemmelse med formularen i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 16

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 9, stk. 1, gælder kun for indsigelsesprocedurer, for hvilke den tremåneders periode, der er fastsat i artikel 51, stk. 1, første afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012, ikke er påbegyndt på datoen for nærværende forordnings ikrafttræden.

Artikel 9, stk. 3, gælder kun for indsigelsesprocedurer, for hvilke den tremåneders periode, der er fastsat i artikel 51, stk. 1, første afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012, ikke er udløbet på datoen for nærværende forordnings ikrafttræden.

Bestemmelserne i punkt 2, første punktum, i bilag X finder anvendelse med virkning fra den 1. januar 2016, uden at dette berører produkter, som allerede var markedsført inden denne dato.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juni 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 1.

(3)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(4)  EUT L 369 af 23.12.2006, s. 1.

(5)  EUT L 275 af 19.10.2007, s. 3.

(6)  Se s. 17 i denne EUT.


BILAG I

ENHEDSDOKUMENT

[Indsæt navn som anført i punkt 1 nedenfor:] »…«

EU-nr.: [anvendes kun i EU]

[Vælg én af følgende muligheder, sæt »X«]

BOB

BGB

1.   Navn(e) [på en BOB eller BGB]

[Angiv den betegnelse, som foreslås registreret eller det registrerede navn, hvis der er tale om en ansøgning om godkendelse af en ændring af en varespecifikation eller offentliggørelse i henhold til denne forordnings artikel 15]

2.   Medlemsstat eller tredjeland

3.   Beskrivelse af landbrugsproduktet eller fødevaren

3.1.   Produkttype [jf. bilag XI]

3.2.   Beskrivelse af produktet med betegnelsen i punkt 1

[De vigtigste punkter, der er nævnt i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1151/2012. Identificer produktet ved hjælp af definitioner og normer, der generelt anvendes i forbindelse med det pågældende produkt. I beskrivelsen af produktet fokuseres der på dets egenart ved hjælp af måleenheder og fælles eller tekniske sammenligningsgrundlag, uden at der medtages tekniske egenskaber, som gælder for alle produkter af denne type, og dertil knyttede obligatoriske juridiske krav, der gælder for alle produkter af denne type (artikel 7, stk. 1, i denne forordning)].

3.3.   Foder (kun for produkter af animalsk oprindelse) og råvarer (kun for forarbejdede produkter)

[For BOB: bekræft, at foder og råvarer er fra området. Hvis foder eller råvarer kommer udefra, gives en udførlig beskrivelse af undtagelserne, og disse begrundes. Undtagelser skal være i overensstemmelse med de regler, der er vedtaget i henhold til artikel 5, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1151/2012.

For BGB: Angiv eventuelle kvalitetskrav eller begrænsninger vedrørende råvarernes oprindelse. Begrund sådanne eventuelle begrænsninger. Restriktionerne skal være i overensstemmelse med de regler, der er vedtaget i henhold til artikel 5, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1151/2012, og skal begrundes ud fra den sammenhæng, der henvises til i artikel 7, stk. 1, litra f), i forordningen].

3.4.   Specifikke etaper af produktionen, som skal finde sted i det afgrænsede geografiske område

[Begrund sådanne eventuelle undtagelser].

3.5.   Særlige regler vedrørende udskæring, rivning, emballering osv. af det produkt, som den registrerede betegnelse henviser til

[Udfyldes kun, hvis det er relevant. Angiv produktspecifikke begrundelser for eventuelle begrænsninger].

3.6.   Særlige regler for mærkning af det produkt, den registrerede betegnelse henviser til

[Udfyldes kun, hvis det er relevant. Begrund sådanne eventuelle begrænsninger].

4.   Præcis afgrænsning af det geografiske område

[Indsæt eventuelt et kort over området].

5.   Tilknytning til det geografiske område

[For BOB: Årsagssammenhængen mellem produktets kvalitet eller kendetegn og det geografiske miljø med dets naturbetingede og menneskelige faktorer, herunder, hvor det er relevant, de dele af produktbeskrivelsen eller produktionsmetoden, der begrunder tilknytningen.

For BGB: Årsagssammenhængen mellem den geografiske oprindelse og, hvor det er relevant, produktets kvalitet, omdømme eller andre kendetegn.

Angiv udtrykkeligt, hvilke af de pågældende faktorer (omdømme, kvalitet, andre kendetegn) årsagssammenhængen er baseret på, og giv kun oplysninger med hensyn til de relevante faktorer, herunder, hvor det er relevant, de dele af produktbeskrivelsen eller produktionsmetoden, der begrunder tilknytningen].

Henvisning til offentliggørelsen af varespecifikationen

(artikel 6, stk. 1, andet afsnit, i denne forordning)


BILAG II

VARESPECIFIKATION FOR EN GARANTERET TRADITIONEL SPECIALITET

[Indsæt navn som anført i punkt 1 nedenfor:] »«

EU-nr.: [anvendes kun i EU]

Medlemsstat eller tredjeland »«

1.   Betegnelse(r), der skal registreres

2.   Produkttype [jf. bilag XI]

3.   Begrundelse for registrering

3.1.   Om produktet

er resultatet af en produktionsmåde, forarbejdning eller sammensætning, som svarer til den traditionelle praksis for det pågældende produkt eller den pågældende fødevare

er fremstillet af råvarer eller ingredienser, der traditionelt har været anvendt.

[Forklar nærmere]

3.2.   Om navnet

har været brugt traditionelt til at betegne det bestemte produkt

giver udtryk for produktets traditionelle eller særlige karakter.

[Forklar nærmere]

4.   Beskrivelse

4.1.   Beskrivelse af det produkt, som betegnelsen i punkt 1 henviser til, herunder dets vigtigste fysiske, kemiske, mikrobiologiske eller organoleptiske kendetegn, som viser produktets særlige egenart (artikel 7, stk. 2, i denne forordning).

4.2.   Beskrivelse af den fremstillingsmetode for det produkt, som navnet under punkt 1. henviser til, som producenterne skal følge, herunder eventuelt arten og beskaffenheden af de råvarer eller ingredienser, der anvendes, og metoden til fremstilling af produktet (artikel 7, stk. 2, i denne forordning).

4.3.   Beskrivelse af de centrale elementer til dokumentation for produktets traditionelle egenart (artikel 7, stk. 2, i denne forordning).


BILAG III

BEGRUNDET INDSIGELSE

[Vælg én af følgende muligheder, sæt »X«]

BOB

BGB

GTS

1.   Produktets navn

[jf. offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende (EUT)]

2.   Officielt referencenummer

[jf. offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende (EUT)]

Referencenummer:

Dato for offentliggørelse i EUT:

3.   Kontaktoplysninger

Kontaktperson:

Hr./Fr.: ...

Navn: ...

Sammenslutning/organisation/enkeltperson:

Eller national myndighed:

 

Afdeling:

Adresse:

Tlf. + …

E-mail:

4.   Begrundelse for indsigelsen

For BOB og BGB:

Betingelserne i artikel 5 og artikel 7, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1151/2012 er ikke opfyldt.

Registrering af navnet vil være i modstrid med artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1151/2012 (plantesort eller dyrerace).

Registrering af navnet vil være i modstrid med artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1151/2012 (navnet helt eller delvist enslydende).

Registrering af navnet vil være i modstrid med artikel 6, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1151/2012 (eksisterende varemærke).

Registrering vil være til skade for navne, varemærker og produkter som omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1151/2012.

Det navn, der er foreslået til registrering, er en artsbetegnelse. Der gives nærmere oplysninger, jf. artikel 10, stk. 1, litra d), i forordning (EU) nr. 1151/2012.

For GTS:

Betingelserne i artikel 18 i forordning (EU) nr. 1151/2012 er ikke opfyldt.

Registrering af betegnelsen ville være uforenelig med bestemmelserne i artikel 21, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1151/2012.

Den foreslåede betegnelse er lovlig, vitterlig kendt og økonomisk afgørende for lignende landbrugsprodukter eller fødevarer (artikel 21, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1151/2012).

5.   Nærmere oplysninger om indsigelsen

Angiv behørigt begrundede årsager og begrund indsigelsen.

Gør ligeledes nærmere rede for den indsigende parts legitime interesser, medmindre indsigelsen indgives af de nationale myndigheder — i så tilfælde er der ikke behov for en erklæring om legitime interesser. Erklæringen om indsigelse skal dateres og underskrives.


BILAG IV

UNDERRETNING OM AFSLUTNING AF HØRINGER SOM LED I INDSIGELSESPROCEDUREN

[Vælg én af følgende muligheder, sæt »X«:]

BOB

BGB

GTS

1.   Produktets navn

[jf. offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende (EUT)]

2.   Officielt referencenummer [jf. offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende (EUT)]

Referencenummer:

Dato for offentliggørelse i EUT:

3.   Resultat af høringerne

3.1.   Der blev opnået enighed med den eller de følgende indsigende part(er):

[der vedlægges kopier af breve, hvoraf enigheden fremgår, og alle de faktorer, som har gjort aftalen mulig (artikel 5 i delegeret forordning (EU) nr. 664/2014].

3.2.   Der blev ikke opnået enighed med den eller de følgende indsigende part(er):

[der vedlægges oplysninger i henhold til artikel 51, stk. 3, andet afsnit, sidste punktum, i forordning (EU) nr. 1151/2012].

4.   Varespecifikation og enhedsdokument

4.1.   Varespecifikationen er ændret:

… Ja (1)

… Nej

4.2.   Enhedsdokumentet er ændret (kun for BOB og BGB):

... Ja (2)

... Nej

5.   Dato og underskrift

[Navn]

[Afdeling/Organisation]

[Adresse]

[Tlf.+]

[E-mail:]


(1)  Hvis »ja«, vedlægges en beskrivelse af ændringerne og den ændrede varespecifikation.

(2)  Hvis »ja«, vedlægges en kopi af det ajourførte dokument.


BILAG V

Ansøgning om godkendelse af en ændring af varespecifikationen for beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, som ikke er af mindre omfang

Ansøgning om godkendelse af en ændring i overensstemmelse med artikel 53, stk. 2, første afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012

[Registreret navn] »«

EU-nr.: [anvendes kun i EU]

[Vælg én af følgende muligheder, sæt »X«:]

BOB

BGB

1.   Ansøgende sammenslutning og legitim interesse

[Angiv navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på den sammenslutning, der foreslår ændringen (for tredjelandes ansøgninger angives ligeledes navn og adresse, hvis de foreligger, på de myndigheder eller organer, der verificerer opfyldelse af bestemmelserne i varespecifikationen). Giv ligeledes en nærmere redegørelse for den ansøgende sammenslutnings legitime interesser].

2.   Medlemsstat eller tredjeland

3.   Afsnit i varespecifikationen, som berøres af ændringen

Produktets navn

Beskrivelse af produktet

Geografisk område

Bevis for oprindelse

Produktionsmetode

Tilknytning

Mærkning

Andet [angives nærmere]

4.   Type ændring(er)

Ændring af varespecifikationen for en registreret BOB eller BGB, som ikke betegnes som mindre i overensstemmelse med artikel 53, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012.

Ændring af varespecifikationen for en registreret BOB eller BGB, for hvilken der ikke er blevet offentliggjort et enhedsdokument (eller tilsvarende), og som ikke betegnes som mindre i overensstemmelse med artikel 53, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012.

5.   Ændring(er)

[For hvert afsnit, der afkrydses i punkt 3 ovenfor, gives en udtømmende beskrivelse og den konkrete begrundelse for hver ændring. Den oprindelige varespecifikation og, hvor det er relevant, det oprindelige enhedsdokument skal nøje sammenlignes med de foreslåede ændrede udgaver for hver ændring. Ændringsansøgningen skal kunne stå alene. Oplysningerne i dette afsnit skal være udtømmende (artikel 6, stk. 1, første og andet afsnit, i delegeret forordning (EU) nr. 664/2014)].


BILAG VI

Ansøgning om godkendelse af en ændring af varespecifikationen for garanterede traditionelle specialiteter, der ikke er af mindre omfang

Ansøgning om godkendelse af en ændring i overensstemmelse med artikel 53, stk. 2, første afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012

[Registreret navn] »«

EU-nr.: [anvendes kun i EU]

1.   Ansøgende sammenslutning og legitim interesse

Sammenslutningens navn

Adresse

Tlf. +

E-mail:

Giv en nærmere redegørelse for de legitime interesser hos den sammenslutning, der foreslår ændringen.]

2.   Medlemsstat eller tredjeland

3.   Afsnit i varespecifikationen, som berøres af ændringen

Produktets navn

Beskrivelse af produktet

Produktionsmetode

Andet [angives nærmere]

4.   Type ændring(er)

Ændring af varespecifikationen for en registreret GTS, som ikke betegnes som mindre i overensstemmelse med artikel 53, stk. 2, fjerde afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012.

5.   Ændring(er)

[For hvert afsnit, der afkrydses i punkt 3 ovenfor, gives en udtømmende beskrivelse og den konkrete begrundelse for hver ændring. Den oprindelige varespecifikation skal nøje sammenlignes med den foreslåede ændrede udgave for hver ændring. Ændringsansøgningen skal kunne stå alene. Oplysningerne i dette afsnit skal være udtømmende (artikel 6, stk. 1, første og andet afsnit, i delegeret forordning (EU) nr. 664/2014)].


BILAG VII

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF EN MINDRE ÆNDRING

Ansøgning om godkendelse af en mindre ændring i overensstemmelse med artikel 53, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012

[Registreret navn] »«

EU-nr.: [anvendes kun i EU]

[Vælg én af følgende muligheder, sæt »X«:]

BOB

BGB

GTS

1.   Ansøgende sammenslutning og legitim interesse

[Angiv navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på den sammenslutning, der foreslår ændringen (for ansøgninger om BOB og BGB fra tredjelande angives ligeledes navn og adresse på de myndigheder eller organer, hvis de foreligger, der verificerer opfyldelse af bestemmelserne i varespecifikationen). Giv ligeledes en nærmere redegørelse for den ansøgende sammenslutnings legitime interesser].

2.   Medlemsstat eller tredjeland

3.   Afsnit i varespecifikationen, som berøres af ændringen

Beskrivelse af produktet

Bevis for oprindelse

Produktionsmetode

Tilknytning

Mærkning

Andet [angives nærmere]

4.   Type ændring(er)

Ændring af varespecifikationen for en registreret BOB eller BGB, som betegnes som mindre i overensstemmelse med artikel 53, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012, og som ikke kræver ændring af det offentliggjorte enhedsdokument.

Ændring af varespecifikationen for en registreret BOB eller BGB, som betegnes som mindre i overensstemmelse med artikel 53, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012, og som kræver ændring af det offentliggjorte enhedsdokument.

Ændring af varespecifikationen for en registreret BOB eller BGB, som betegnes som mindre i overensstemmelse med artikel 53, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012, for hvilken et enhedsdokument (eller lignende) ikke er blevet offentliggjort.

Ændring af varespecifikationen for en registreret GTS, som betegnes som mindre i overensstemmelse med artikel 53, stk. 2, fjerde afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012.

5.   Ændring(er)

[For hvert afsnit, der afkrydses ovenfor, gives en beskrivelse og et resumé af grundene til hver ændring. Den oprindelige varespecifikation og, hvor det er relevant, det oprindelige enhedsdokument skal sammenlignes med de foreslåede ændrede udgaver for hver ændring. Giv ligeledes en klar begrundelse for, hvorfor ændringen i overensstemmelse med artikel 53, stk. 2, tredje og/eller fjerde afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012 betragtes som mindre. Ansøgningen om den mindre ændring skal kunne stå alene (artikel 6, stk. 2, andet afsnit, i delegeret forordning (EU) nr. 664/2014)].

6.   Ajourført varespecifikation (kun for BOB og BGB)

[Kun i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, femte afsnit, i delegeret forordning (EU) nr. 664/2014:

a)

hvis ansøgningerne er indgivet af en medlemsstat, indsættes henvisningen til offentliggørelsen af den ajourførte varespecifikation

b)

hvis ansøgningerne er indgivet af tredjelande, indsættes den ajourførte varespecifikation].


BILAG VIII

MEDDELELSE OM MIDLERTIDIG ÆNDRING

Meddelelse om midlertidig ændring i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3, andet afsnit, i delegeret forordning (EU) nr. 664/2014.

[Registreret navn] »«

EU-nr.: [anvendes kun i EU]

[Vælg én af følgende muligheder, sæt »X«:]

BOB

BGB

GTS

1.   Medlemsstat eller tredjeland

2.   Ændring(er)

[Angiv det afsnit i varespecifikationen, som berøres af den midlertidige ændring. Giv en udførlig beskrivelse og begrundelsen for hver af de godkendte midlertidige ændringer, herunder en beskrivelse og en vurdering af konsekvenserne af denne ændring for de krav og kriterier, der kan kvalificere produktet under kvalitetsordningen (artikel 5, stk. 1 og 2, og artikel 18, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 1151/2012 for henholdsvis BOB, BGB og GTS). Giv ligeledes en udførlig beskrivelse af de foranstaltninger, der begrunder de midlertidige ændringer (sundhedsmæssige og plantesundhedsmæssige foranstaltninger, formel anerkendelse af naturkatastrofer eller ugunstige vejrforhold osv.), og grunden til de foranstaltninger, der skal træffes. Beskriv også forholdet mellem disse foranstaltninger og den godkendte midlertidige ændring].


BILAG IX

ANMODNING OM ANNULLERING

Anmodning om annullering i henhold til artikel 54, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1151/2012

Registreret navn: »…«

EU-nr.: [anvendes kun i EU]

[Vælg én af følgende muligheder, sæt »X«:]

BGB

BOB

GTS

1.   Registreret betegnelse, der foreslås annulleret

2.   Medlemsstat eller tredjeland

3.   Produkttype [jf. bilag XI]

4.   Person eller organ, der fremsætter anmodning om annullering

[Angiv navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på den fysiske eller juridiske person eller de producenter, der er omhandlet i artikel 54, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1151/2012, og som anmoder om annullering (for anmodninger vedrørende BOB og BGB fra tredjelande angives ligeledes navn og adresse på de myndigheder eller organer, hvis de foreligger, der verificerer opfyldelse af bestemmelserne i varespecifikationen). Giv ligeledes en redegørelse for de legitime interesser hos de fysiske eller juridiske person, som foreslår ændringen].

5.   Type annullering og dertil knyttede grunde

I overensstemmelse med artikel 54, stk. 1, første afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012

litra a)

[Giv en udførlig begrundelse og i givet fald bevis for annulleringen af registreringen af betegnelsen i overensstemmelse med artikel 54, stk. 1, første afsnit, litra a), i forordning (EU) nr. 1151/2012].

litra b)

[Giv en udførlig begrundelse og i givet fald bevis for annullering af registreringen af betegnelsen i overensstemmelse med artikel 54, stk. 1, første afsnit, litra b), i forordning (EU) nr. 1151/2012].

I overensstemmelse med artikel 54, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012

[Giv en udførlig begrundelse og i givet fald bevis for annullering af registreringen af betegnelsen i overensstemmelse med artikel 54, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012].


BILAG X

REPRODUKTION AF UNIONENS SYMBOLER OG BETEGNELSER FOR BOB, BGB og GTS

1.   EU-symboler i farver

Når symbolet anvendes i farver, kan der anvendes direkte farver (Pantone) eller firefarvetryk. Referencefarverne er angivet nedenfor.

EU-symboler i pantone:

Image Image Image Image Image Image

EU-symboler i firefarvetryk

Image Image Image Image Image Image

Kontrast mod baggrundsfarver

Anvendes et symbol i farver på en farvet baggrund, som gør det mindre tydeligt, bør der anvendes en ydre cirkel omkring symbolet for at øge kontrasten med baggrunden:

Image Image Image

2.   EU-symboler i sort/hvid

Anvendelse af symbolerne i sort og hvidt er kun tilladt, når sort og hvid er de eneste blækfarver, der er anvendt på pakningen.

Når EU-symbolerne anvendes i sort og hvidt, gengives de som følger:

Image Image Image

EU-symboler i sort og hvidt i negativ

Hvis baggrunden på emballagen eller mærkningen er mørk, kan symbolerne anvendes i negativt format som følger:

Image Image Image

3.   Typografi

Der anvendes Times Roman-versaler til teksten.

4.   Nedfotografering

Minimumsstørrelsen på EU-symbolerne er 15 mm i diameter, men størrelsen kan dog nedsættes til 10 mm i tilfælde af små pakkestørrelser eller produkter.

5.   »Beskyttet oprindelsesbetegnelse« og forkortelse heraf på EU-sprogene

EU-sprog | Udtryk | Forkortelse |

BG | защитено наименование за произход | ЗНП |

ES | denominación de origen protegida | DOP |

CS | chráněné označení původu | CHOP |

DA | beskyttet oprindelsesbetegnelse | BOB |

DE | geschützte Ursprungsbezeichnung | g.U. |

ET | kaitstud päritolunimetus | KPN |

EL | προστατευόμενη ονομασία προέλευσης | ΠΟΠ |

EN | protected designation of origin | PDO |

FR | appellation d'origine protégée | AOP |

GA | bunús ainmníochta cosanta | BAC |

HR | zaštićena oznaka izvornosti | ZOI |

IT | denominazione d'origine protetta | DOP |

LV | aizsargāts cilmes vietas nosaukums | ACVN |

LT | saugoma kilmės vietos nuoroda | SKVN |

HU | oltalom alatt álló eredetmegjelölés | OEM |

MT | denominazzjoni protetta ta" oriġini | DPO |

NL | beschermde oorsprongsbenaming | BOB |

PL | chroniona nazwa pochodzenia | CHNP |

PT | denominação de origem protegida | DOP |

RO | denumire de origine protejată | DOP |

SK | chránené označenie pôvodu | CHOP |

SL | zaščitena označba porekla | ZOP |

FI | suojattu alkuperänimitys | SAN |

SV | skyddad ursprungsbeteckning | SUB |

6.   »Beskyttet geografisk betegnelse« og forkortelse heraf på EU-sprogene

EU-sprog | Udtryk | Forkortelse |

BG | защитено географско указание | ЗГУ |

ES | indicación geográfica protegida | IGP |

CS | chráněné zeměpisné označení | CHZO |

DA | beskyttet geografisk betegnelse | BGB |

DE | geschützte geografische Angabe | g.g.A. |

ET | kaitstud geograafiline tähis | KGT |

EL | προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη | ΠΓΕ |

EN | protected geographical indication | PGI |

FR | indication géographique protégée | IGP |

GA | sonra geografach cosanta | SGC |

HR | zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla | ZOZP |

IT | indicazione geografica protetta | IGP |

LV | aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde | AĢIN |

LT | saugoma geografinė nuoroda | SGN |

HU | oltalom alatt álló földrajzi jelzés | OFJ |

MT | indikazzjoni ġeografika protetta | IĠP |

NL | beschermde geografische aanduiding | BGA |

PL | chronione oznaczenie geograficzne | CHOG |

PT | indicação geográfica protegida | IGP |

RO | indicație geografică protejată | IGP |

SK | chránené zemepisné označenie | CHZO |

SL | zaščitena geografska označba | ZGO |

FI | suojattu maantieteellinen merkintä | SMM |

SV | skyddad geografisk beteckning | SGB |

7.   »Garanteret traditionel specialitet« og forkortelse heraf på EU-sprogene

EU-sprog | Udtryk | Forkortelse |

BG | храна с традиционно специфичен характер | ХТСХ |

ES | especialidad tradicional garantizada | ETG |

CS | zaručená tradiční specialita | ZTS |

DA | garanteret traditionel specialitet | GTS |

DE | garantiert traditionelle Spezialität | g.t.S. |

ET | garanteeritud traditsiooniline toode | GTT |

EL | εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν | Ε Π Ι Π |

EN | traditional speciality guaranteed | TSG |

FR | spécialité traditionnelle garantie | STG |

GA | speisialtacht thraidisiúnta ráthaithe | STR |

HR | zajamčeno tradicionalni specijalitet | ZTS |

IT | specialità tradizionale garantita | STG |

LV | garantēta tradicionālā īpatnība | GTI |

LT | garantuotas tradicinis gaminys | GTG |

HU | hagyományos különleges termék | HKT |

MT | speċjalità tradizzjonali garantita | STG |

NL | gegarandeerde traditionele specialiteit | GTS |

PL | gwarantowana tradycyjna specjalność | GTS |

PT | especialidade tradicional garantida | ETG |

RO | specialitate tradițională garantată | STG |

SK | zaručená tradičná špecialita | ZTŠ |

SL | zajamčena tradicionalna posebnost | ZTP |

FI | aito perinteinen tuote | APT |

SV | garanterad traditionell specialitet | GTS |


BILAG XI

KLASSIFICERING AF PRODUKTER

1.   Landbrugsprodukter til konsum, som er opført i traktatens bilag I

Kategori 1.1. Kød (og slagteaffald), fersk

Kategori 1.2. Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

Kategori 1.3. Oste

Kategori 1.4. Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør, m.m.)

Kategori 1.5. Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.)

Kategori 1.6. Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

Kategori 1.7. Fisk, bløddyr, skaldyr, ferske, og produkter på basis heraf

Kategori 1.8: Andre produkter i bilag I til traktaten (krydderier m.m.)

2.   Landbrugsprodukter og fødevarer, der er opført i bilag I til forordning (EU) nr. 1151/2012

I.   Oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser

Kategori 2.1. Øl

Kategori 2.2. Chokolade og afledte produkter

Kategori 2.3. Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

Kategori 2.4. Drikkevarer på basis af planteekstrakter

Kategori 2.5. Pasta

Kategori 2.6. Salt

Kategori 2.7. Vegetabilske carbohydratgummier og naturharpikser

Kategori 2.8. Sennepspasta

Kategori 2.9. Hø

Kategori 2.10. Æteriske olier

Kategori 2.11. Kork

Kategori 2.12. Cochenille

Kategori 2.13. Blomster og prydplanter

Kategori 2.14. Bomuld

Kategori 2.15. Uld

Kategori 2.16. Vidje

Kategori 2.17. Skættet hør

Kategori 2.18. Læder

Kategori 2.19. Pelsværk

Kategori 2.20. Fjer.

II.   Garanterede traditionelle specialiteter

Kategori 2.21. Færdigretter

Kategori 2.22. Øl

Kategori 2.23. Chokolade og afledte produkter

Kategori 2.24. Brød, wienerbrød, kager, konfektureprodukter, kiks og andet bagværk

Kategori 2.25. Drikkevarer på basis af planteekstrakter

Kategori 2.26. Pasta

Kategori 2.27. Salt.


Top