Help Print this page 

Document C:2002:241:TOC

Title and reference
De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 241, 07. oktober 2002

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
Dates
  • Date of document: 07/10/2002
Miscellaneous information
  • Author: De Europæiske Fællesskaber
  • Form: EU-Tidende
Text
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-7001

C 241
45. årgang
7. oktober 2002
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
......

II Forberedende retsakter
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
392. plenarforsamling af 17. og 18. juli 2002
2002/C 241/01Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Europæisk aftaleret" (KOM(2001) 398 endelig) 1
2002/C 241/02Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om vedtagelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i EF (Told 2007)" (KOM(2002) 26 endelig — 2002/0029 (COD)) 8
2002/C 241/03Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Behov for forskning med henblik på sikker og bæredygtig energiforsyning" 13
2002/C 241/04Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om:- Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum(KOM(2000) 123 endelig udg. — 2001/0060 (COD))- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om udøvelse af luftfartstjeneste i det fælles europæiske luftrum- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om organisation og udnyttelse af det fælles europæiske luftrum- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om interoperabilitet i det europæiske lufttrafikstyringsnet(KOM(2001) 564 endelig — 2001/0235 (COD) — 2001/0236 (COD) — 2001/0237 (COD)) 24
2002/C 241/05Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser" (KOM(2001) 784 endelig — 2001/0305 (COD)) 29
2002/C 241/06Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhed forbundet med tredjelandes luftfartøjer, der benytter Fællesskabets lufthavne" (KOM(2002) 8 endelig — 2002/0014 (COD)) 33
2002/C 241/07Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EF-tilskud til forbedring af godstransportsystemets miljøpræstationer" (KOM(2002) 54 endelig — 2002/0038 (COD)) 37
2002/C 241/08Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets direktiv om kontrol med lukkede højaktive strålekilder" (KOM(2002) 130 endelig) 46
2002/C 241/09Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets forordning om eksport og import af farlige kemikalier" (KOM(2001) 803 endelig — 2001/0026 (ACC)) 50
2002/C 241/10Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler" (KOM(2002) 139 endelig — 2002/0066 (CNS)) 57
2002/C 241/11Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende overførsel af genetisk modificerede organismer" (KOM(2002) 85 endelig — 2002/0046 (COD)) 62
2002/C 241/12Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 69/208/EØF om handel med frø af olie- og spindplanter" (KOM(2002) 232 endelig — 2002/0105 (CNS)) 64
2002/C 241/13Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Samhørighedspolitikkens fremtid i relation til udvidelsen og overgangen til den videnbaserede økonomi" 66
2002/C 241/14Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Direkte erhvervsbeskatning" 75
2002/C 241/15Det Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om et fællesskabsprogram til forbedring af virkemåden for beskatningssystemer i det indre marked (FISCALIS 2007-programmet) (KOM(2002) 10 endelig — 2002/0015 (COD)) 81
2002/C 241/16Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/388/EØF vedrørende særordningen for rejsebureauer (KOM(2002) 64 endelig — 2002/0041 (CNS)) 83
2002/C 241/17Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Handicappedes integrering i samfundet (Initiativudtalelse)" 89
2002/C 241/18Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 253/2000/EF om iværksættelse af anden fase af Fællesskabets handlingsprogram for almen uddannelse SOCRATES" (KOM(2002) 193 endelig — 2002/0101 (COD)) 97
2002/C 241/19Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen om tilpasning til ændringerne i arbejdslivet og i samfundet: en ny fællesskabsstrategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2002-2006" (KOM(2002) 118 endelig) 100
2002/C 241/20Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om Resultattavle for gennemførelsen af den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden (KOM(2002) 89 endelig) 104
2002/C 241/21Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ret til familiesammenføring (KOM(2002) 225 endelig — 1999/0258 (CNS)) 108
2002/C 241/22Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Rumæniens tiltrædelsesforberedelser" 110
2002/C 241/23Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Tjenesteydelser af almen interesse" 119
2002/C 241/24Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om:- "Forslag til Rådets forordning om justering af bestemmelserne vedrørende de udvalg, der bistår Kommissionen i forbindelse med udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i retsakter vedtaget af Rådet efter proceduren med samstemmende udtalelse"- "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om justering af bestemmelserne vedrørende de udvalg, der bistår Kommissionen i forbindelse med udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i retsakter vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet efter proceduren i traktatens artikel 251"- "Forslag til Rådets forordning om justering af bestemmelserne vedrørende de udvalg, der bistår Kommissionen i forbindelse med udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i retsakter vedtaget af Rådet efter høringsproceduren (kvalificeret flertal)"- "Forslag til Rådets forordning om justering af bestemmelserne vedrørende de udvalg, der bistår Kommissionen i forbindelse med udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i retsakter vedtaget af Rådet efter høringsproceduren (enstemmighed)"(KOM(2001) 789 endelig — 2001/0313 AVC — 2001/0314 (COD) — 2001/0315 (CNS) — 2001/0316 (CNS)) 128
2002/C 241/25Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Grønbog om revision af Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89" (KOM(2001) 745 endelig) 130
2002/C 241/26Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets henstilling om anvendelse af lovgivningen om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen på selvstændige" (KOM(2002) 166 endelig — 2002/0079 (CNS)) 139
2002/C 241/27Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Udkast til Kommissionens forordning om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til beskæftigelse" 143
2002/C 241/28Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af beslutning nr. 1254/96/EF om opstilling af et sæt retningslinjer for transeuropæiske net på energiområdet" (KOM(2001) 775 endelig — 2001/0311 (COD)) 146
2002/C 241/29Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om: "Strategi for økonomisk og social samhørighed i EU" 151
2002/C 241/30Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Ændret forslag til Rådets afgørelse om deltagelsesregler for virksomheder, forskningscentre og universiteter gældende under gennemførelsen af Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram 2002-2006 (Euratom)" (KOM(2001) 823 endelig/2 — 2001/0327 (CNS)) 160
2002/C 241/31Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader" (KOM(2002) 17 endelig — 2002/0021 (COD)) 162
2002/C 241/32Det Økonomiske og Sociale udvalgs udtalelse om "Kommissionens hvidbog om den europæiske transportpolitik frem til 2010 — De svære valg" (KOM(2001) 370 endelig) 168
2002/C 241/33Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Sloveniens tiltrædelsesforberedelser" 175
2002/C 241/34Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Evaluering af strategien for det indre marked — 2002 — Indfrielse af løfterne" (KOM(2002) 171 endelig) 180
DA
Top