Help Print this page 

Document C:2002:241:TOC

Title and reference
De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 241, 07. oktober 2002

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 07/10/2002
Miscellaneous information
  • Author: De Europæiske Fællesskaber
  • Form: EU-Tidende
Text
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-7001

C 241
45. årgang
7. oktober 2002
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
......

II Forberedende retsakter
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
392. plenarforsamling af 17. og 18. juli 2002
2002/C 241/01Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Europæisk aftaleret" (KOM(2001) 398 endelig) 1
2002/C 241/02Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om vedtagelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i EF (Told 2007)" (KOM(2002) 26 endelig — 2002/0029 (COD)) 8
2002/C 241/03Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Behov for forskning med henblik på sikker og bæredygtig energiforsyning" 13
2002/C 241/04Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om:- Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum(KOM(2000) 123 endelig udg. — 2001/0060 (COD))- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om udøvelse af luftfartstjeneste i det fælles europæiske luftrum- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om organisation og udnyttelse af det fælles europæiske luftrum- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om interoperabilitet i det europæiske lufttrafikstyringsnet(KOM(2001) 564 endelig — 2001/0235 (COD) — 2001/0236 (COD) — 2001/0237 (COD)) 24
2002/C 241/05Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser" (KOM(2001) 784 endelig — 2001/0305 (COD)) 29
2002/C 241/06Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhed forbundet med tredjelandes luftfartøjer, der benytter Fællesskabets lufthavne" (KOM(2002) 8 endelig — 2002/0014 (COD)) 33
2002/C 241/07Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EF-tilskud til forbedring af godstransportsystemets miljøpræstationer" (KOM(2002) 54 endelig — 2002/0038 (COD)) 37
2002/C 241/08Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets direktiv om kontrol med lukkede højaktive strålekilder" (KOM(2002) 130 endelig) 46
2002/C 241/09Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets forordning om eksport og import af farlige kemikalier" (KOM(2001) 803 endelig — 2001/0026 (ACC)) 50
2002/C 241/10Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler" (KOM(2002) 139 endelig — 2002/0066 (CNS)) 57
2002/C 241/11Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende overførsel af genetisk modificerede organismer" (KOM(2002) 85 endelig — 2002/0046 (COD)) 62
2002/C 241/12Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 69/208/EØF om handel med frø af olie- og spindplanter" (KOM(2002) 232 endelig — 2002/0105 (CNS)) 64
2002/C 241/13Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Samhørighedspolitikkens fremtid i relation til udvidelsen og overgangen til den videnbaserede økonomi" 66
2002/C 241/14Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Direkte erhvervsbeskatning" 75
2002/C 241/15Det Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om et fællesskabsprogram til forbedring af virkemåden for beskatningssystemer i det indre marked (FISCALIS 2007-programmet) (KOM(2002) 10 endelig — 2002/0015 (COD)) 81
2002/C 241/16Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/388/EØF vedrørende særordningen for rejsebureauer (KOM(2002) 64 endelig — 2002/0041 (CNS)) 83
2002/C 241/17Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Handicappedes integrering i samfundet (Initiativudtalelse)" 89
2002/C 241/18Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 253/2000/EF om iværksættelse af anden fase af Fællesskabets handlingsprogram for almen uddannelse SOCRATES" (KOM(2002) 193 endelig — 2002/0101 (COD)) 97
2002/C 241/19Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen om tilpasning til ændringerne i arbejdslivet og i samfundet: en ny fællesskabsstrategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2002-2006" (KOM(2002) 118 endelig) 100
2002/C 241/20Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om Resultattavle for gennemførelsen af den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden (KOM(2002) 89 endelig) 104
2002/C 241/21Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ret til familiesammenføring (KOM(2002) 225 endelig — 1999/0258 (CNS)) 108
2002/C 241/22Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Rumæniens tiltrædelsesforberedelser" 110
2002/C 241/23Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Tjenesteydelser af almen interesse" 119
2002/C 241/24Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om:- "Forslag til Rådets forordning om justering af bestemmelserne vedrørende de udvalg, der bistår Kommissionen i forbindelse med udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i retsakter vedtaget af Rådet efter proceduren med samstemmende udtalelse"- "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om justering af bestemmelserne vedrørende de udvalg, der bistår Kommissionen i forbindelse med udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i retsakter vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet efter proceduren i traktatens artikel 251"- "Forslag til Rådets forordning om justering af bestemmelserne vedrørende de udvalg, der bistår Kommissionen i forbindelse med udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i retsakter vedtaget af Rådet efter høringsproceduren (kvalificeret flertal)"- "Forslag til Rådets forordning om justering af bestemmelserne vedrørende de udvalg, der bistår Kommissionen i forbindelse med udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i retsakter vedtaget af Rådet efter høringsproceduren (enstemmighed)"(KOM(2001) 789 endelig — 2001/0313 AVC — 2001/0314 (COD) — 2001/0315 (CNS) — 2001/0316 (CNS)) 128
2002/C 241/25Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Grønbog om revision af Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89" (KOM(2001) 745 endelig) 130
2002/C 241/26Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets henstilling om anvendelse af lovgivningen om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen på selvstændige" (KOM(2002) 166 endelig — 2002/0079 (CNS)) 139
2002/C 241/27Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Udkast til Kommissionens forordning om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til beskæftigelse" 143
2002/C 241/28Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af beslutning nr. 1254/96/EF om opstilling af et sæt retningslinjer for transeuropæiske net på energiområdet" (KOM(2001) 775 endelig — 2001/0311 (COD)) 146
2002/C 241/29Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om: "Strategi for økonomisk og social samhørighed i EU" 151
2002/C 241/30Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Ændret forslag til Rådets afgørelse om deltagelsesregler for virksomheder, forskningscentre og universiteter gældende under gennemførelsen af Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram 2002-2006 (Euratom)" (KOM(2001) 823 endelig/2 — 2001/0327 (CNS)) 160
2002/C 241/31Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader" (KOM(2002) 17 endelig — 2002/0021 (COD)) 162
2002/C 241/32Det Økonomiske og Sociale udvalgs udtalelse om "Kommissionens hvidbog om den europæiske transportpolitik frem til 2010 — De svære valg" (KOM(2001) 370 endelig) 168
2002/C 241/33Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Sloveniens tiltrædelsesforberedelser" 175
2002/C 241/34Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Evaluering af strategien for det indre marked — 2002 — Indfrielse af løfterne" (KOM(2002) 171 endelig) 180
DA
Top