Help Print this page 

Document 32014R0668

Title and reference
Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни
  • In force
OJ L 179, 19.6.2014, p. 36–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/668/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 179/36


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 668/2014 НА КОМИСИЯТА

от 13 юни 2014 година

за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 2, втора алинея, член 11, параграф 3, член 12, параграф 7, втора алинея, член 19, параграф 2, втора алинея, член 22, параграф 2, член 23, параграф 4, втора алинея, член 44, параграф 3, член 49, параграф 7, втора алинея, член 51, параграф 6, втора алинея, член 53, параграф 3, втора алинея и член 54, параграф 2, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 1151/2012 бяха отменени и заменени Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер (2) и Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (3). С Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията се оправомощава да приема делегирани актове и актове за изпълнение. С цел да се осигури гладкото функциониране на схемите за качество на селскостопанските продукти и храни в новата правна рамка, следва да бъдат приети някои правила чрез такива актове. Новите правила следва да заменят правилата за прилагане от Регламент (ЕО) № 1898/2006 на Комисията от 14 декември 2006 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (4) и Регламент (ЕО) № 1216/2007 на Комисията от 18 октомври 2007 г. за приемане на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер (5). Посочените регламенти се отменят с Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията от 18 декември 2013 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на символите на Съюза за защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно специфичен характер, както и по отношение на определени правила за снабдяване, някои процедурни правила и някои допълнителни преходни разпоредби (6).

(2)

Следва да бъдат установени специфични правила относно използването на букви от различни азбуки за изписване на защитено наименование за произход, защитено географско указание и храна с традиционно специфичен характер и преводите на обозначението, придружаващо храна с традиционно специфичен характер, за да могат операторите и потребителите във всички държави членки да четат и разбират тези наименования и обозначения.

(3)

Географският район на защитените наименования за произход и защитените географски указания следва да бъде определен подробно, прецизно и еднозначно в спецификацията на продукта, за да могат производителите, компетентните органи и контролните органи да действат въз основа на сигурна и надеждна база.

(4)

Следва да бъде установено задължение да се включват подробни правила относно произхода и качеството на фуража в продуктовите спецификации на продуктите с животински произход, чиито наименования са регистрирани като защитени наименования за произход, с цел да се гарантира еднородно качество на продукта и да се хармонизира начинът на формулиране на тези правила.

(5)

Продуктовата спецификация на защитените наименования за произход и защитените географски указания следва да включва мерките, предприети с цел да се гарантира, че продуктът произхожда от определения географски район, както е посочено в член 7, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 1151/2012. Тези мерки следва да бъдат ясни и подробни, за да могат да бъдат проследявани продуктът, суровините, фуражът и останалите елементи, идващи от определения географски район.

(6)

Що се отнася до заявленията за регистрация на наименование или одобрение на изменение, обхващащи отделни продукти, необходимо е да се определи в кои случаи продуктите с едно и също регистрирано наименование се считат за отделни продукти. С цел да не се допусне продуктите, които не отговарят на изискванията за наименования за произход и географски указания, посочени в член 5, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, да се предлагат на пазара с регистрирано наименование, следва да се доказва съответствие с изискванията за регистрация по отношение на всеки отделен продукт, включен в заявлението.

(7)

Опаковането на селскостопански продукт или храна или операциите, свързани с неговото/нейното представяне, като нарязване или настъргване, чието извършване е ограничено само в рамките на определен географски район, представляват ограничение на свободното движение на стоки и свободата на предоставяне на услуги. В светлината на съдебната практика на Съда на Европейския съюз подобни ограничения могат да бъдат налагани само ако са необходими, пропорционални и са в състояние да поддържат репутацията на географското указание или наименованието за произход. Както е посочено в член 7, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС) № 1151/2012, за такива ограничения трябва да се представят специфични за продукта основания.

(8)

С оглед на гладкото функциониране на системата следва да бъдат определени процедурите по отношение на заявленията, възраженията, измененията и заличаванията.

(9)

С цел да се гарантират единни и ефикасни процедури, следва да бъдат осигурени образци във връзка със заявленията, възраженията, измененията и заличаванията, както и образци във връзка с публикуването на единни документи за наименованията, регистрирани преди 31 март 2006 г.

(10)

В интерес на правната сигурност следва да бъдат ясно посочени критериите за определяне на датата на подаване на заявлението за регистрация и датата на подаване на заявлението за изменение.

(11)

С оглед на постигането на по-рационализиран процес и за нуждите на стандартизацията следва да бъде определено ограничение на дължината на единните документи.

(12)

За нуждите на стандартизацията следва да бъдат приети специфични правила относно описанието на продукта и на метода на производство. С цел да се осигури лесно и бързо разглеждане на заявленията за регистрация на наименование или за одобрение на изменение, описанието на продукта и на метода на производство следва да съдържа само значими и сравними елементи. Следва да се избягват повторенията, подразбиращите се изисквания и излишните части.

(13)

В интерес на правната сигурност следва да бъдат определени срокове във връзка с процедурата по предявяване на възражения и да бъдат установени критерии за определяне на датите, от които започват да текат тези срокове.

(14)

С оглед на прозрачността информацията, свързана със заявленията за изменение и исканията за заличаване, която подлежи на публикуване в съответствие с член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, следва да е изчерпателна.

(15)

За целите на рационализирането и опростяването електронната форма следва да е единственият допустим начин за комуникация за предаването на заявления, информация и документи.

(16)

Следва да бъдат определени правила по отношение на използването на символи и означения върху продуктите, предлагани на пазара със защитени наименования за произход, защитени географски указания или храни с традиционно специфичен характер, включително по отношение на подходящите езикови версии, които следва да се използват.

(17)

Следва да се уточнят правилата по отношение на използването на регистрирани наименования във връзка със символите, означенията или съответните съкращения, посочени в член 12, параграфи 3 и 6 и член 23, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1151/2012.

(18)

С цел да се гарантира еднаква закрила на означенията, съкращенията и символите и да се повиши осведомеността на обществото относно съюзните схеми за качество, следва да бъдат установени правила относно използването на означения, съкращения и символи в медиите или върху рекламни носители във връзка с продуктите, произвеждани в съответствие със съответната схема за качество.

(19)

С цел да се осигури прозрачност и правна сигурност, следва да бъдат приети правила относно съдържанието и формата на регистъра на защитените наименования за произход, защитените географски указания и храните с традиционно специфичен характер.

(20)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по политиката за качество на селскостопанските продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Специфични правила по отношение на наименованието

1.   Наименованието на защитено наименование за произход, защитено географско указание или храна с традиционно специфичен характер се регистрира на оригиналната му азбука. Когато оригиналната азбука не е латиница, заедно с наименованието на оригиналната му азбука се регистрира и транскрипция на латиница.

2.   Когато наименованието на храна с традиционно специфичен характер се придружава от обозначението, посочено в член 18, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, и посоченото обозначение трябва да се преведе на другите официални езици, тези преводи се включват в спецификацията на продукта.

Член 2

Определяне на географския район

По отношение на защитените наименования за произход и защитените географски указания географският район се определя прецизно и еднозначно, като се посочват, доколкото е възможно, физически или административни граници.

Член 3

Специфични правила относно фуража

Продуктовата спецификация на продукт с животински произход, чието наименование е регистрирано като защитено наименование за произход, съдържа подробни правила относно произхода и качеството на фуража.

Член 4

Доказателство за произход

1.   В продуктовата спецификация на защитено наименование за произход или защитено географско указание се посочват процедурите, които операторите трябва да прилагат по отношение на доказателството за произход на продукта, суровините, фуража и други елементи, за които съгласно продуктовата спецификация се изисква да идват от определения географски район.

2.   Операторите трябва да могат да посочат:

а)

доставчика, количеството и произхода на всички получени партиди суровини и/или продукти;

б)

получателя, количеството и местоназначението на доставяните продукти;

в)

съответствието между всяка входяща партида, посочена в буква а), и всяка изходяща партида, посочена в буква б).

Член 5

Описание на няколко отделни продукта

Когато в заявлението за регистрация на наименование или за одобрение на изменение се описват няколко отделни продукта, които имат право да използват въпросното наименование, съответствието с изискванията за регистрация се доказва поотделно за всеки от тези продукти.

За целите на настоящия член „отделни продукти“ означава продукти, които, въпреки че използват едно и също регистрирано наименование, се разграничават, когато бъдат пуснати на пазара, или се считат за различни продукти от потребителите.

Член 6

Процедурни изисквания по отношение на заявленията за регистрация

1.   В единния документ на защитено наименование за произход или защитено географско указание, посочен в член 8, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1151/2012, се включва информацията, изисквана в приложение I към настоящия регламент. Единният документ се изготвя в съответствие с формуляра, предвиден в посоченото приложение. Единният документ е кратък и не надхвърля 2500 думи, освен в надлежно обосновани случаи.

Препратката към публикуваната спецификация на продукта, включена в единния документ, препраща към текста на предлаганата продуктова спецификация.

2.   В продуктовата спецификация на храна с традиционно специфичен характер, посочена в член 19 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, се включва информацията, изисквана в приложение II към настоящия регламент. Продуктовата спецификация се изготвя в съответствие с формуляра, предвиден в посоченото приложение.

3.   Датата на подаване на заявлението е датата, на която заявлението бъде доставено по електронен път на Комисията. Комисията изпраща потвърждение за получаването.

Член 7

Специфични правила по отношение на описанието на продукта и метода на производство

1.   Единният документ за заявление за регистрация на защитено наименование за произход или защитено географско указание, посочен в член 8, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1151/2012, идентифицира продукта с помощта на определения и стандарти, използвани обичайно за този продукт.

Описанието на продукта е съсредоточено върху спецификата на продукта с подлежащо на регистрация наименование, като се използват единици за измерване и общи или технически елементи за сравнение, без да се включват технически характеристики, присъщи на всички продукти от този вид, и свързаните с тях задължителни законови изисквания, приложими към всички продукти от този вид.

2.   В описанието на продукта за храна с традиционно специфичен характер, посочено в член 19, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1151/2012, се посочват само характеристиките, необходими за идентифициране на продукта, и специфичните му характеристики. В описанието не се повтарят общи задължения, и по-специално технически характеристики, присъщи на всички продукти от този вид, и свързаните с тях задължителни законови изисквания.

Описанието на метода на производство, посочено в член 19, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1151/2012, включва само действащия метод на производство. Историческите практики се включват само ако продължават да се прилагат. Описва се само методът, необходим за получаване на конкретния продукт, по начин, който дава възможност продуктът да бъде възпроизведен навсякъде.

Ключовите елементи, доказващи традиционния характер на продукта, включват основните елементи, които са останали непроменени, с точни и добре установени препратки.

Член 8

Съвместни заявления

Съвместното заявление, посочено в член 49, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, се подава до Комисията от заинтересована държава членка или от група заявител в заинтересована трета държава, пряко или чрез органите на третата държава. В него се включва декларацията от всички заинтересовани държави членки, посочена в член 8, параграф 2, буква в) или в член 20, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1151/2012. Изискванията, предвидени в членове 8 и 20 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, трябва да бъдат изпълнени във всички заинтересовани държави членки и трети държави.

Член 9

Процедурни правила по отношение на възраженията

1.   За целите на член 51, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 се изготвя мотивирано възражение в съответствие с формуляра, съдържащ се в приложение III към настоящия регламент.

2.   Тримесечният период, посочен в член 51, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012, започва да тече от датата, на която бъде доставена по електронен път поканата до заинтересованите страни да постигнат съгласие помежду си.

3.   Уведомлението, посочено в член 5 от Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014 и съобщаването на информацията, която трябва да се изпрати на Комисията съгласно член 51, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012, се извършват в срок от един месец от приключването на консултациите в съответствие с формуляра, съдържащ се в приложение IV към настоящия регламент.

Член 10

Процедурни изисквания по отношение на измененията в продуктовата спецификация

1.   Заявленията за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация на защитени наименования за произход и защитени географски указания се изготвят в съответствие с формуляра, съдържащ се в приложение V. Тези заявления се попълват в съответствие с изискванията, предвидени в член 8 от Регламент (ЕС) № 1151/2012. Измененият единен документ се изготвя в съответствие с формуляра, съдържащ се в приложение I към настоящия регламент. Препратката към публикуваната спецификация на продукта в изменения единен документ препраща към актуализирания текст на предлаганата продуктова спецификация.

Заявленията за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация на храни с традиционно специфичен характер се изготвят в съответствие с формуляра, съдържащ се в приложение VI към настоящия регламент. Тези заявления се попълват в съответствие с изискванията, предвидени в член 20 от Регламент (ЕС) № 1151/2012. Изменената продуктова спецификация се изготвя в съответствие с формуляра, съдържащ се в приложение II към настоящия регламент.

Информацията, която подлежи на публикуване в съответствие с член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, съдържа надлежно попълненото заявление, посочено в първа и втора алинея от настоящия параграф.

2.   Заявленията за одобрение на несъществено изменение, посочени в член 53, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012, се изготвят в съответствие с формуляра, съдържащ се в приложение VII към настоящия регламент.

Заявленията за одобрение на несъществено изменение по отношение на защитени наименования за произход или защитени географски указания се придружават от актуализирания единен документ, ако е изменен, който се изготвя в съответствие с формуляра, съдържащ се в приложение I. Препратката към публикуваната спецификация на продукта в изменения единен документ препраща към актуализирания текст на предлаганата продуктова спецификация.

За заявления, произхождащи от Съюза, държавите членки включват декларация, че считат заявлението за отговарящо на условията на Регламент (ЕС) № 1151/2012 и на приетите съгласно него разпоредби, и препратка към публикуваната актуализирана спецификация на продукта. За заявления, произхождащи от трети държави, заинтересованата група или органите на третата държава прилагат актуализираната спецификация на продукта. Заявленията за несъществено изменение в случаите, посочени в член 6, параграф 2, пета алинея от Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014, включват препратка към публикуваната актуализирана спецификация на продукта, когато заявленията произхождат от държавите членки, и актуализираната спецификация на продукта — когато заявленията произхождат от трети държави.

Заявленията за одобрение на несъществено изменение по отношение на храни с традиционно специфичен характер се придружават от актуализираната спецификация на продукта, изготвена в съответствие с формуляра, съдържащ се в приложение II. Държавите членки включват декларация, че считат заявлението за отговарящо на условията на Регламент (ЕС) № 1151/2012 и на приетите съгласно него разпоредби.

Информацията, която подлежи на публикуване в съответствие с член 53, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012, съдържа надлежно попълненото заявление, посочено в първа алинея от настоящия параграф.

3.   Адресираното до Комисията съобщение за временно изменение, посочено в член 6, параграф 3, втора алинея от Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014, се изготвя в съответствие с формуляра, съдържащ се в приложение VIII към настоящия регламент. То се придружава от документите, предвидени в член 6, параграф 3, втора алинея от Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014.

4.   Датата на подаване на заявлението за изменение е датата, на която заявлението бъде доставено по електронен път на Комисията. Комисията изпраща потвърждение за получаването.

Член 11

Заличаване

1.   Искането за заличаване на регистрация съгласно член 54, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 се изготвя в съответствие с формуляра, съдържащ се в приложение IX към настоящия регламент.

Исканията за заличаване се придружават от декларацията, посочена в член 8, параграф 2, буква в) или член 20, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1151/2012.

2.   Информацията, която подлежи на публикуване съгласно член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, съдържа надлежно попълненото искане за заличаване, посочено в параграф 1, първа алинея от настоящия член.

Член 12

Начин на подаване

Заявленията, информацията и документите, подавани до Комисията съгласно членове 6, 8, 9, 10, 11 и 15, са в електронна форма.

Член 13

Използване на символи и означения

1.   Символите на Съюза, посочени в член 12, параграф 2 и член 23, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 и определени с член 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014, се възпроизвеждат, както е посочено в приложение X към настоящия регламент.

2.   Означенията „ЗАЩИТЕНО НАИМЕНОВАНИЕ ЗА ПРОИЗХОД“, „ЗАЩИТЕНО ГЕОГРАФСКО УКАЗАНИЕ“ и „ХРАНА С ТРАДИЦИОННО СПЕЦИФИЧЕН ХАРАКТЕР“ в рамките на символа могат да се използват на всеки един от официалните езици на Съюза, както е посочено в приложение X към настоящия регламент.

3.   Когато символите, означенията или съответните съкращения на Съюза, посочени в членове 12 и 23 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, са изобразени върху етикета на продукт, те се придружават от регистрираното наименование.

4.   Означенията, съкращенията и символите могат да се използват в съответствие с член 44, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 в медиите или върху рекламни носители с цел разпространение на схемата за качество или реклама на регистрираните наименования.

5.   Продуктите, пуснати на пазара преди влизането в сила на настоящия регламент, които не отговарят на изискванията на параграфи 1 и 2, могат да продължат да се продават до изчерпване на складовите наличности.

Член 14

Регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания и Регистър на храните с традиционно специфичен характер

1.   При влизането в сила на правен акт за регистриране на защитено наименование за произход или защитено географско указание Комисията вписва следните данни в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания, посочен в член 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1151/2012:

а)

регистрираното наименование (или наименования) на продукта;

б)

класа на продукта, посочен в приложение ХI към настоящия регламент;

в)

номера на правния акт, с който се регистрира наименованието;

г)

информация за това, че наименованието е защитено като географско указание или като наименование за произход;

д)

името на държавата/държавите на произход.

2.   При влизането в сила на правен акт за регистриране на храна с традиционно специфичен характер Комисията вписва следните данни в Регистъра на храните с традиционно специфичен характер, посочен в член 22, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1151/2012:

а)

регистрираното наименование (или наименования) на продукта;

б)

класа на продукта, посочен в приложение ХI към настоящия регламент;

в)

номера на правния акт, с който се регистрира наименованието;

г)

името на държавата/държавите на групата/групите, които са подали заявлението;

д)

информация за това дали в решението относно регистрацията се предвижда наименованието на храната с традиционно специфичен характер да се придружава от обозначението, посочено в член 18, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1151/2012;

е)

само за заявленията, получени преди влизането в сила на Регламент (ЕС) № 1151/2012 — информация дали регистрацията е без запазване на наименованието.

3.   Когато Комисията одобри изменение в спецификацията на продукта, включващо промяна в информацията, вписана в регистрите, Комисията заличава първоначалните данни и вписва новите данни, считано от влизането в сила на решението за одобрение на изменението.

4.   При влизането в сила на заличаване Комисията заличава наименованието от съответния регистър.

Член 15

Преходни разпоредби

Искането за публикуване на единния документ, подадено от държава членка съгласно член 8, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014, по отношение на защитено наименование за произход или защитено географско указание, регистрирано преди 31 март 2006 г., се изготвя в съответствие с формуляра, съдържащ се в приложение I към настоящия регламент.

Член 16

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 9, параграф 1 се прилага само за процедурите по възражение, за които тримесечният срок, установен в член 51, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012, не е започнал да тече към датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 9, параграф 3 се прилага само за процедурите по възражение, за които тримесечният срок, установен в член 51, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012, не е изтекъл към датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Точка 2, първо изречение от приложение X се прилага от 1 януари 2016 г., без да се засягат продуктите, които вече са пуснати на пазара преди посочената дата.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 юни 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(4)  ОВ L 369, 23.12.2006 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 275, 19.10.2007 г., стр. 3.

(6)  Вж. страница 17 от настоящия брой на Официален вестник.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

[Вписва се наименованието, както е посочено в точка 1 по-долу:] „…“

ЕС №: [за използване само в ЕС]

[Отбележете избраното с „X“:]

ЗНП

ЗГУ

1.   Наименование/наименования [на ЗНП или ЗГУ]

[впишете наименованието, предлагано за регистрация, или — в случай на заявление за одобрение на изменение на продуктова спецификация или искане за публикуване съгласно член 15 от настоящия регламент — регистрираното наименование]

2.   Държава членка или трета държава

3.   Описание на селскостопанския продукт или храната

3.1.   Вид продукт [посочен в приложение ХI]

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието в точка 1

[Основни елементи, посочени в член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1151/2012. За идентифициране на продукта използвайте определенията и стандартите, използвани обичайно за този продукт. В описанието на продукта се съсредоточете върху неговата специфика, като използвате единици за измерване и общи или технически елементи за сравнение, без да включвате технически характеристики, присъщи на всички продукти от този вид и свързаните с тях задължителни законови изисквания, приложими към всички продукти от този вид (член 7, параграф 1 от настоящия регламент).]

3.3.   Фуражи (само за продукти от животински произход) и суровини (само за преработени продукти)

[За ЗНП: представете потвърждение, че фуражите и суровините произхождат от района. В случай че фуражите или суровините произхождат от места извън района, представете подробно описание на тези изключения и посочете основанията. Тези изключения трябва да бъдат в съответствие с правилата, приети съгласно член 5, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1151/2012.

За ЗГУ: Посочете всички изисквания по отношение на качеството или ограничения по отношение на произхода на суровините. Посочете основанията за такива ограничения. Тези изключения трябва да бъдат в съответствие с правилата, приети съгласно член 5, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, и да бъдат обосновани от гледна точка на връзката, посочена в член 7, параграф 1, буква е) от същия регламент.]

3.4.   Специфични етапи на производството, които трябва да бъдат осъществени в определения географски район

[Посочете основанията за евентуални ограничения или дерогации.]

3.5.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др. на продукта, за който се отнася регистрираното наименование

[Ако няма такива, се оставя празно. Посочете специфичните за продукта основания за евентуални ограничения.]

3.6.   Специфични правила за етикетиране на продукта, за който се отнася регистрираното наименование

[Ако няма такива, се оставя празно. Посочете основанията за евентуални ограничения.]

4.   Кратко определение на географския район

[Когато е уместно, включете карта на района]

5.   Връзка с географския район

[За ЗНП: причинно-следствена връзка между качеството или характеристиките на продукта и географската среда, с присъщите ѝ природни и човешки фактори, включително, когато е уместно, елементи от описанието на продукта или метода на производство за обосновка на връзката.

За ЗГУ: причинно-следствена връзка между географския произход и, когато е уместно, определено качество, репутацията или други характеристики на продукта.

Посочете изрично на кои от дадените фактори (репутация, определено качество, друга характеристика на продукта) се основава причинно-следствената връзка и представете информация само за значимите фактори, включително, когато е уместно, елементи от описанието на продукта или метода на производство за обосновка на връзката.]

Препратка към публикуваната спецификация на продукта

(член 6, параграф 1, втора алинея от настоящия регламент)


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ХРАНА С ТРАДИЦИОННО СПЕЦИФИЧЕН ХАРАКТЕР

[Вписва се наименованието, както е посочено в точка 1 по-долу:] „“

ЕС №: [за използване само в ЕС]

Държава членка или трета държава „“

1.   Наименование/наименования за регистрация

2.   Вид продукт [както е в приложение ХI]

3.   Основания за регистрация

3.1.   Продуктът:

е резултат от начин на производство, преработка или състав, които съответстват на традиционна практика за този продукт или тази храна

е произведен (произведена) от суровини или съставки, които традиционно се използват за него (нея).

[Представете обяснение]

3.2.   Наименованието:

е било използвано традиционно за този специфичен продукт

е означение за традиционния характер или специфичния характер на продукта

[Представете обяснение]

4.   Описание

4.1.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието по точка 1, включително неговите основни физични, химични, микробиологични или органолептични характеристики, които показват неговия специфичен характер (член 7, параграф 2 от настоящия регламент)

4.2.   Описание на начина на производство на продукта, за който се отнася наименованието по точка 1, който трябва да спазват производителите, включително, при необходимост, естеството и характеристиките на използваните суровини или съставки, както и метода, по който е приготвен продуктът (член 7, параграф 2 от настоящия регламент)

4.3.   Описание на основните елементи, които определят традиционния характер на продукта (член 7, параграф 2 от настоящия регламент)


ПРИЛОЖЕНИЕ III

МОТИВИРАНО ВЪЗРАЖЕНИЕ

[Отбележете избраното с „X“:]

ЗНП

ЗГУ

ХТСХ

1.   Наименование на продукта

[съгласно публикацията в Официален вестник (ОВ)]

2.   Официална препратка

[съгласно публикацията в Официален вестник (ОВ)]

Номер на препратката:

Дата на публикацията в ОВ:

3.   Данни за контакт

Лице за контакт:

Обръщение (г-н, г-жа…): …

Име: …

Група/организация/физическо лице:

или национален орган:

 

Отдел:

Адрес:

Телефон: + …

Електронна поща:

4.   Основания за възражението:

За ЗНП ЗГУ:

Неспазване на условията, установени в член 5 и член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1151/2012

Регистрацията на наименованието би била в противоречие с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 (сорт растения или порода животни)

Регистрацията на наименованието би била в противоречие с член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 (наименованието е пълен или частичен омоним)

Регистрацията на наименованието би била в противоречие с член 6, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 (съществуваща търговска марка)

Регистрацията би застрашила съществуването на наименования, търговски марки или продукти, посочени в член 10, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1151/2012

Наименованието, предложено за регистрация, е родово; необходимо е да се предоставят данни съгласно член 10, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 1151/2012

За ХТСХ:

Неспазване на условията, установени в член 18 от Регламент (ЕС) № 1151/2012

Регистрацията на наименованието би била несъвместима с условията на Регламент (ЕС) № 1151/2012 (член 21, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012).

Наименованието, предлагано за регистрация, е законно, известно и икономически значимо за сходни селскостопански продукти или храни (член 21, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1151/2012).

5.   Подробности относно възражението

Представете надлежно обосновани доводи и обосновка на възражението.

Представете също така декларация, обосноваваща законния интерес на възразяващия, освен ако възражението е подадено от националните органи, в който случай не се изисква обосновка на законния интерес. Възражението трябва да е подписано и с поставена дата.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИТЕ В РАМКИТЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗРАЖЕНИЯ

[Отбележете избраното с „X“:]

ЗНП

ЗГУ

ХТСХ

1.   Наименование на продукта

[съгласно публикацията в Официален вестник (ОВ)]

2.   Официална препратка [съгласно публикацията в Официален вестник (ОВ)]

Номер на препратката:

Дата на публикацията в ОВ:

3.   Резултат от консултациите

3.1.   Постигнато бе споразумение със следното(ите) лице(а), подало(и) възражение:

[приложете копия на писмата, от които е видно постигнатото споразумение, и всички обстоятелства, които са дали възможност да бъде постигнато споразумението (член 5 от Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014)]

3.2.   Не бе постигнато споразумение със следното(ите) лице(а), подало(и) възражение:

[приложете информацията, посочена в член 51, параграф 3, втора алинея, последното изречение от Регламент (ЕС) № 1151/2012]

4.   Спецификация на продукта и единен документ

4.1.   Спецификацията на продукта е изменена:

… Да (1)

… Не

4.2.   Единният документ е изменен (само за ЗНП и ЗГУ):

… Да (2)

… Не

5.   Дата и подпис

[Име]

[Отдел/Организация]

[Адрес]

[Телефон: +]

[Електронна поща:]


(1)  Ако отговорът е „Да“, приложете описание на измененията и изменената спецификация на продукта

(2)  Ако отговорът е „Да“, приложете копие на актуализирания документ


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Заявление за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация на защитени наименования за произход/защитени географски указания

Заявление за одобрение на изменение в съответствие с член 53, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012

[Регистрирано наименование] „…“

ЕС №: [за използване само в ЕС]

[Отбележете избраното с „X“:]

ЗНП

ЗГУ

1.   Група заявител и законен интерес

[Посочете наименование, адрес, телефонен номер и електронна поща на групата, която предлага изменението (за заявления от трети държави посочете също наименованието и адреса на органите или, ако са известни, наименованието и адреса на органите, упражняващи контрол за спазването на изискванията относно продуктовата спецификация). Представете също така декларация, обосноваваща законния интерес на групата заявител.]

2.   Държава членка или трета държава

3.   Рубрика от спецификацията на продукта, която подлежи на изменение/изменения

Наименование на продукта

Описание на продукта

Географски район

Доказателство за произход

Метод на производство

Връзка

Етикетиране

Друго [да се посочи]

4.   Вид на изменението/измененията

Изменение на продуктовата спецификация на регистрирано ЗНП или ЗГУ, което не следва да се квалифицира като несъществено в съответствие с член 53, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012.

Изменение на продуктовата спецификация на регистрирано ЗНП или ЗГУ, за което не е публикуван единен (или равностоен на него) документ, което не следва да се квалифицира като несъществено в съответствие с член 53, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012.

5.   Изменение/изменения

[За всяка рубрика, отбелязана в раздел 3 по-горе, представете изчерпателно описание и специфичните основания за всяко изменение. Първоначалната спецификация на продукта и, където е уместно, първоначалният единен документ трябва да бъдат сравнени подробно с предлаганите изменени версии за всяко изменение. Заявлението за изменение трябва да е достатъчно само по себе си. Предоставената в този раздел информация трябва да е изчерпателна (член 6, параграф 1, първа и втора алинея от Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014)].


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Заявление за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация на храни с традиционно специфичен характер

Заявление за одобрение на изменение в съответствие с член 53, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012

[Регистрирано наименование] „“

ЕС №: [за използване само в ЕС]

1.   Група заявител и законен интерес

Име на групата

Адрес

Телефон: +

Електронна поща:

Представете декларация, обосноваваща законния интерес на групата, която предлага изменението.

2.   Държава членка или трета държава

3.   Рубрика от спецификацията на продукта, която подлежи на изменение/изменения

Наименование на продукта

Описание на продукта

Метод на производство

Друго [да се посочи]

4.   Вид на изменението/измененията

Изменение в продуктовата спецификация на регистрирана ХТСХ, което не следва да се квалифицира като несъществено в съответствие с член 53, параграф 2, четвърта алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012.

5.   Изменение/изменения

[За всяка рубрика, отбелязана в раздел 3 по-горе, представете изчерпателно описание и специфичните основания за всяко изменение. Първоначалната спецификация на продукта трябва да бъде подробно сравнена с предлаганата изменена версия за всяко изменение. Заявлението за изменение трябва да е достатъчно само по себе си. Предоставената в този раздел информация трябва да е изчерпателна (член 6, параграф 1, първа и втора алинея от Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014).


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА НЕСЪЩЕСТВЕНО ИЗМЕНЕНИЕ

Заявление за одобрение на несъществено изменение в съответствие с член 53, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012

[Регистрирано наименование] „…“

ЕС №: [за използване само в ЕС]

[Отбележете избраното с „X“:]

ЗНП

ЗГУ

ХТСХ

1.   Група заявител и законен интерес

[Посочете наименование, адрес, телефонен номер и електронна поща на групата, която предлага изменението (за заявления, отнасящи се до ЗНП и ЗГУ от трети държави, посочете също наименованието и адреса на органите или, ако са известни, наименованието и адреса на органите, упражняващи контрол за спазването на изискванията относно продуктовата спецификация). Представете също така декларация, обосноваваща законния интерес на групата заявител.]

2.   Държава членка или трета държава

3.   Рубрика от спецификацията на продукта, която подлежи на изменение/изменения

Описание на продукта

Доказателство за произход

Метод на производство

Връзка

Етикетиране

Друго [да се посочи]

4.   Вид на изменението/измененията

Изменение в продуктовата спецификация на регистрирано ЗНП или ЗГУ, което следва да се квалифицира като несъществено в съответствие с член 53, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012, за което не се изисква изменение на публикувания единен документ

Изменение в продуктовата спецификация на регистрирано ЗНП или ЗГУ, което следва да се квалифицира като несъществено в съответствие с член 53, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012, за което се изисква изменение на публикувания единен документ

Изменение в продуктовата спецификация на регистрирано ЗНП или ЗГУ, което следва да се квалифицира като несъществено в съответствие с член 53, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012, за което не е публикуван единен (или равностоен на него) документ.

Изменение в продуктовата спецификация на регистрирана ХТСХ, което следва да се квалифицира като несъществено в съответствие с член 53, параграф 2, четвърта алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012.

5.   Изменение/изменения

[За всяка рубрика, отбелязана в раздела по-горе, представете описание и накратко основанията за всяко изменение. Първоначалната спецификация на продукта и, където е уместно, първоначалният единен документ трябва да бъдат сравнени с предлаганите изменени версии за всяко изменение. Представете също така ясни доводи защо в съответствие с член 53, параграф 2, трета и/или четвърта алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 изменението следва да се квалифицира като несъществено. Това трябва да е пълният комплект на заявлението за несъществено изменение (член 6, параграф 2, втора алинея от Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014)].

6.   Актуализирана спецификация на продукта (само за ЗНП и ЗГУ)

[Само в случаите, посочени в член 6, параграф 2, пета алинея от Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014:

а)

в случай на заявления, подадени от държавите членки, въведете препратката към публикуваната актуализирана спецификация на продукта;

б)

в случай на заявления от трети държави, въведете актуализираната спецификация на продукта.]


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННО ИЗМЕНЕНИЕ

Съобщение относно временно изменение в съответствие с член 6, параграф 3, втора алинея от Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014.

[Регистрирано наименование] „“

ЕС №: [за използване само в ЕС]

[Отбележете избраното с „X“:]

ЗНП

ЗГУ

ХТСХ

1.   Държава членка или трета държава

2.   Изменение/изменения

[Посочете рубриката от спецификацията на продукта, засегната от временното изменение. Представете подробно описание и основанията за всяко одобрено временно изменение, включително описание и оценка на последиците от това изменение върху изискванията и критериите, съгласно които бива квалифициран продуктът в рамките на схемата за качество (член 5, параграфи 1 и 2 и член 18, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 съответно за ЗНП, ЗГУ и ХТСХ). Представете също подробно описание на мерките, обосноваващи временните изменения (санитарни и фитосанитарни мерки, официално признаване на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия и др.), и основанията за предприемане на тези мерки. Опишете също връзката между тези мерки и одобреното временно изменение.]


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

ИСКАНЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ

Искане за заличаване в съответствие с член 54, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1151/2012

[Регистрирано наименование:] „…“

ЕС №: [за използване само в ЕС]

[Отбележете избраното с „X“:]

ЗГУ

ЗНП

ХТСХ

1.   Регистрирано наименование, което се предлага за заличаване

2.   Държава членка или трета държава

3.   Вид продукт [както е в приложение ХI]

4.   Физическо лице или орган, които внасят искането за заличаване

[Посочете наименование, адрес, телефонен номер и електронна поща на физическото или юридическото лице или производителите, посочени в член 54, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, които искат заличаването (при искания, отнасящи се до ЗНП и ЗГУ от трети държави, посочете също наименованието и адреса на органите или, ако са известни, наименованието и адреса на органите, упражняващи контрол за спазването на изискванията относно продуктовата спецификация). Представете също така декларация, обосноваваща законния интерес на физическото или юридическото лице, което иска заличаването.]

5.   Вид заличаване и свързаните с него основания

В съответствие с член 54, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012

буква а)

[Представете подробни основания и, когато е необходимо, доказателства за заличаването на регистрацията на наименованието в съответствие с член 54, параграф 1, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012.]

буква б)

[Представете подробни основания и, когато е необходимо, доказателства за заличаването на регистрацията на наименованието в съответствие с член 54, параграф 1, първа алинея, буква б) от Регламент (ЕС) № 1151/2012.]

В съответствие с член 54, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012

[Представете подробни основания и, когато е необходимо, доказателства за заличаването на регистрацията на наименованието в съответствие с член 54, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012.]


ПРИЛОЖЕНИЕ X

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА СИМВОЛИТЕ И ОЗНАЧЕНИЯТА НА СЪЮЗА ЗА ЗНП ЗГУ ХТСХ

1.   Символи на Съюза в цвят

Когато се използва цветно изображение, могат да се използват директни цветове (Pantone) или четирицветна технология. Референтните цветове са посочени по-долу.

Символи на Съюза в pantone:

Image Image Image Image Image Image

Символи на Съюза при четирицветна технология:

Image Image Image Image Image Image

Контраст с цвета на фона

Когато символите се използват като цветно изображение върху цветен фон, при което не се виждат добре, около символа следва да се постави разграничителен външен кръг, за да се подобри контрастът с цвета на фона:

Image Image Image

2.   Черно-бели символи на Съюза

Използването на черно-бели символи се допуска само когато черният и белият цвят са единствените цветове мастило, използвани върху опаковката.

Когато се използват в черно и бяло, символите на Съюза се възпроизвеждат, както следва:

Image Image Image

Черно-бели символи на Съюза в негатив

Ако фонът на опаковката или етикета е тъмен, символите могат да се използват във формат на негатив, както следва:

Image Image Image

3.   Шрифт

За текста трябва да се използват главни букви с шрифт Times Roman.

4.   Намаляване

Минималният размер на символите на Съюза е 15 mm в диаметър, но може да се намали на 10 mm при малки опаковки или продукти.

5.   „Защитено наименование за произход“ и съкращението му на езиците на ЕС

Език на ЕС | Термин | Съкращение |

BG | защитено наименование за произход | ЗНП |

ES | denominación de origen protegida | DOP |

CS | chráněné označení původu | CHOP |

DA | beskyttet oprindelsesbetegnelse | BOB |

DE | geschützte Ursprungsbezeichnung | g.U. |

ET | kaitstud päritolunimetus | KPN |

EL | προστατευόμενη ονομασία προέλευσης | ΠΟΠ |

EN | protected designation of origin | PDO |

FR | appellation d'origine protégée | AOP |

GA | bunús ainmníochta cosanta | BAC |

HR | zaštićena oznaka izvornosti | ZOI |

IT | denominazione d'origine protetta | DOP |

LV | aizsargāts cilmes vietas nosaukums | ACVN |

LT | saugoma kilmės vietos nuoroda | SKVN |

HU | oltalom alatt álló eredetmegjelölés | OEM |

MT | denominazzjoni protetta ta' oriġini | DPO |

NL | beschermde oorsprongsbenaming | BOB |

PL | chroniona nazwa pochodzenia | CHNP |

PT | denominação de origem protegida | DOP |

RO | denumire de origine protejată | DOP |

SK | chránené označenie pôvodu | CHOP |

SL | zaščitena označba porekla | ZOP |

FI | suojattu alkuperänimitys | SAN |

SV | skyddad ursprungsbeteckning | SUB |

6.   „Защитено географско указание“ и съкращението му на езиците на ЕС

Език на ЕС | Термин | Съкращение |

BG | защитено географско указание | ЗГУ |

ES | indicación geográfica protegida | IGP |

CS | chráněné zeměpisné označení | CHZO |

DA | beskyttet geografisk betegnelse | BGB |

DE | geschützte geografische Angabe | g.g.A. |

ET | kaitstud geograafiline tähis | KGT |

EL | προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη | ΠΓΕ |

EN | protected geographical indication | PGI |

FR | indication géographique protégée | IGP |

GA | sonra geografach cosanta | SGC |

HR | zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla | ZOZP |

IT | indicazione geografica protetta | IGP |

LV | aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde | AĢIN |

LT | saugoma geografinė nuoroda | SGN |

HU | oltalom alatt álló földrajzi jelzés | OFJ |

MT | indikazzjoni ġeografika protetta | IĠP |

NL | beschermde geografische aanduiding | BGA |

PL | chronione oznaczenie geograficzne | CHOG |

PT | indicação geográfica protegida | IGP |

RO | indicație geografică protejată | IGP |

SK | chránené zemepisné označenie | CHZO |

SL | zaščitena geografska označba | ZGO |

FI | suojattu maantieteellinen merkintä | SMM |

SV | skyddad geografisk beteckning | SGB |

7.   „Храна с традиционно специфичен характер“ и съкращението ѝ на езиците на ЕС

Език на ЕС | Термин | Съкращение |

BG | храна с традиционно специфичен характер | ХТСХ |

ES | especialidad tradicional garantizada | ETG |

CS | zaručená tradiční specialita | ZTS |

DA | garanteret traditionel specialitet | GTS |

DE | garantiert traditionelle Spezialität | g.t.S. |

ET | garanteeritud traditsiooniline toode | GTT |

EL | εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν | Ε Π Ι Π |

EN | traditional speciality guaranteed | TSG |

FR | spécialité traditionnelle garantie | STG |

GA | speisialtacht thraidisiúnta ráthaithe | STR |

HR | zajamčeno tradicionalni specijalitet | ZTS |

IT | specialità tradizionale garantita | STG |

LV | garantēta tradicionālā īpatnība | GTI |

LT | garantuotas tradicinis gaminys | GTG |

HU | hagyományos különleges termék | HKT |

MT | speċjalità tradizzjonali garantita | STG |

NL | gegarandeerde traditionele specialiteit | GTS |

PL | gwarantowana tradycyjna specjalność | GTS |

PT | especialidade tradicional garantida | ETG |

RO | specialitate tradițională garantată | STG |

SK | zaručená tradičná špecialita | ZTŠ |

SL | zajamčena tradicionalna posebnost | ZTP |

FI | aito perinteinen tuote | APT |

SV | garanterad traditionell specialitet | GTS |


ПРИЛОЖЕНИЕ XI

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИТЕ

1.   Селскостопански продукти, предназначени за консумация от човека, изброени в приложение I към Договора

Клас 1.1. Прясно месо (и карантия)

Клас 1.2. Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

Клас 1.3. Сирена

Клас 1.4. Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло, и др.)

Клас 1.5. Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)

Клас 1.6. Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

Клас 1.7. Прясна риба, мекотели и ракообразни и производни продукти от тях

Клас 1.8. Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

2.   Селскостопански продукти и храни, посочени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1151/2012

I.   Наименования за произход и географски указания

Клас 2.1. бира,

Клас 2.2. шоколад и негови производни продукти,

Клас 2.3. хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива,

Клас 2.4. напитки на основата на растителни екстракти,

Клас 2.5. макаронени изделия,

Клас 2.6. сол,

Клас 2.7. естествени клейове и смоли,

Клас 2.8. горчица,

Клас 2.9. сено,

Клас 2.10. етерични масла,

Клас 2.11. корк,

Клас 2.12. кохинил,

Клас 2.13. цветя и декоративни растения,

Клас 2.14. памук,

Клас 2.15. вълна,

Клас 2.16. кошничарска ракита,

Клас 2.17. очистен лен,

Клас 2.18. кожа,

Клас 2.19. кожухарска кожа,

Клас 2.20. пера.

II.   Храни с традиционно специфичен характер

Клас 2.21. готови ястия,

Клас 2.22. бира,

Клас 2.23. шоколад и негови производни продукти,

Клас 2.24. хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива,

Клас 2.25. напитки на основата на растителни екстракти,

Клас 2.26. макаронени изделия,

Клас 2.27. сол.


Top