Help Print this page 

Document L:2008:071:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 71, 14 март 2008г.

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 14/03/2008
Miscellaneous information
  • Author: Европейски съюз
  • Form: Официален вестник
Text
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 71

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
14 март 2008 г.


Съдържание

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

Страница

 

 

БЮДЖЕТИ

 

 

Европейски парламент

 

 

2008/165/ЕО, Евратом

 

*

Окончателно приемане на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година

1

Всички суми в настоящия бюджет са изразени в евро, освен ако не е посочено друго.Всички приходи, предвидени в член 18, параграф 1 от Финансовия регламент, вписани в дялове 5 и 6 от приходната част на бюджета, могат да обусловят записването на допълнителни кредити в бюджетните редове, по които е записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.Сумите по баланса се отнасят до всички отпуснати кредити, включително бюджетните кредити, допълнителните кредити и заделените приходи.

Съдържание

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

Страница

 

 

БЮДЖЕТИ

 

 

Европейски парламент

 

*

1

Всички суми в настоящия бюджет са изразени в евро, освен ако не е посочено друго.Всички приходи, предвидени в член 18, параграф 1 от Финансовия регламент, вписани в дялове 5 и 6 от приходната част на бюджета, могат да обусловят записването на допълнителни кредити в бюджетните редове, по които е записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.Сумите по баланса се отнасят до всички отпуснати кредити, включително бюджетните кредити, допълнителните кредити и заделените приходи.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top