Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiska byrån för GNSS (GSA)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Europeiska byrån för GNSS (GSA)

Europeiska unionen (EU) har inrättat en myndighet med uppgift att maximera avkastningen på europeiska investeringar i globala satellitbaserade navigationssystem (GNSS) i form av fördelar för användare samt ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 912/2010 av den 22 september 2010 om inrättande av Europeiska byrån för GNSS och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1321/2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 683/2008.

SAMMANFATTNING

Europeiska unionen (EU) har inrättat en myndighet med uppgift att maximera avkastningen på europeiska investeringar i globala satellitbaserade navigationssystem (GNSS) i form av fördelar för användare samt ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Genom förordning (EU) nr 912/2010 inrättas Europeiska byrån för GNSS, och därmed ändras namnet på den tidigare Europeiska tillsynsmyndigheten för GNSS och dess uppgifter.

I förordningen genomförs de offentliga styrformerna för GNSS-programmen för åren 2014-2020, som inrättats genom förordning (EU) nr 1285/2013. Byrån ansvarar inte längre för förvaltningen av offentliga intressen som rör GNSS-programmen (detta har tagits över av Europeiska kommissionen).

VIKTIGA PUNKTER

GNSS-byrån är ett organ på EU-nivå som ansvarar för att:

 • garantera säkerhetsackreditering* för sina globala satellitnavigeringssystem,
 • driva säkerhetscentrumet för Galileo,
 • bidra till främjandet och marknadsföringen av GNSS-tjänsterna,
 • utföra andra uppgifter, som kommissionen har delegerat, och som rör genomförandet av programmen Galileo och Egnos, däribland programförvaltning.

Struktur

Byrån består av tre organ:

 • 1.

  Styrelsen: ansvarar för att byrån fullgör sina uppgifter, liksom för resurser och budgetfrågor som rör säkerhetsackreditering.

 • 2.

  Verkställande direktör: utses av styrelsen och ansvarar för att förvalta och företräda byrån.

 • 3.
  Styrelsen för säkerhetsackreditering: ansvarar för säkerhetsackreditering och ser till att systemen överensstämmer med säkerhetskraven före alla viktiga programmeringsbeslut, såsom:
  • att godkänna strategin för säkerhetsackreditering,
  • att skjuta upp satelliter,
  • att godkänna system och markstationer* för drift.

Oberoende ställning gällande ackreditering av säkerhetssystem

Förordning (EU) nr 912/2010 ändrades genom förordning (EU) nr 512/2014 för att anpassas till den nya förvaltningsstrukturen för europeiska GNSS, som fastställdes genom förordning (EU) nr 1285/2013. De ändringar som infördes garanterar en oberoende ställning för aktiviteter vad gäller säkerhetssystemens ackreditering, samt uppdelningen mellan dessa och byråns övriga aktiviteter. De omfattar följande:

 • Styrelsen för säkerhetsackreditering får ökade befogenheter.
 • Styrelsen för säkerhetsackreditering, inte styrelsen, ansvarar för att förbereda och godkänna byråns programverksamhet som rör säkerhetsackreditering av systemet.
 • Ordföranden i styrelsen för säkerhetsackreditering hanterar säkerhetsackrediteringsverksamheten och säkerställer att den genomförs.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Från den 9 november 2010.

Mer information finns på webbplatsen för Europeiska byrån för GNSS.

VIKTIGA BEGREPP

* Säkerhetsackreditering: att fastställa överensstämmelse med gällande säkerhetskrav och föreskrifter som utarbetats av rådet och kommissionen. Mer information om de allmänna principerna för säkerhetsackreditering, ansvarsområden och uppgifter finns i kapitel III i förordning (EU) nr 912/2010.

* Markstation: markbaserad anläggning som är utrustad för att ta emot, eller ta emot och sända, signaler från eller till kommunikationssatelliter.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 912/2010

9.11.2010

-

EUT L 276, 20.10.2010, s. 11-21

Ändringsrättsakter

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 1285/2013

23.12.2013

-

EUT L 347, 20.12.2013, s. 1-24

Förordning (EU) nr 512/2014

23.5.2014

-

EUT L 150, 20.5.2014, s. 72-92

Senast ändrat 06.08.2015

Top