Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistik över gods och passagerare som anlöper hamnar i EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Statistik över gods och passagerare som anlöper hamnar i EU

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2009/42/EG – förande av statistik över gods- och passagerarbefordran till sjöss

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs hur EU-länderna ska sammanställa statistik över gods- och passagerarbefordran till sjöss där hamnar i EU anlöps.

VIKTIGA PUNKTER

Uppgifterna

Dessa statistiska uppgifter gäller last och passagerare samt själva fartyget. I bilagorna till detta direktivet specificeras karakteristika för uppgiftsinsamlingen, däribland

bruttovikt och beskrivning av godset,

rapporterande hamn,

klassificering av lasttyp,

antalet passagerare,

fartygens typ och storlek.

Fartyg med en bruttodräktighet under 100 ton får undantas från uppgiftsinsamlingen.

Insamling

Kommissionen ansvarar för att göra upp en lista över alla hamnar i EU som sammanfattande uppgifter ska tillhandahållas för. Dessutom måste varje EU-land från denna lista välja varje hamn som

hanterar mer än en miljon ton gods,

registrerar fler än 200 000 passagerarrörelser årligen.

Dessa utvalda hamnar ska sedan genomgå en mer detaljerad uppgiftsinsamling.

Överföring av uppgifter

EU-länderna måste överföra resultaten av insamlingen till kommissionen (Eurostat)

inom fem månader från slutet av observationsperioden för de uppgifter som lämnas kvartalsvis,

inom åtta månader för uppgifter som lämnas årligen.

EU-länderna måste informera Eurostat om de metoder som använts för att sammanställa uppgifterna, samt om detaljer beträffande eventuella betydande ändringar av de använda metoderna. Eurostat måste sedan offentliggöra den relevanta insamlade statistiken.

Direktivet ändrades genom förordning (EU) nr 1090/2010 för att få insamlingen av uppgifter om fartygstransporterat gods att överensstämma med andra transportmetoder.

Genom beslut 2010/216/EU ändrades vissa tekniska karakteristika beträffande uppgiftsinsamlingen, däribland de koder som ska användas för fartygens registreringsland och strukturen på de statistiska uppgifterna.

Genom beslut 2012/186/EU ändrades vissa av de statistiska variabler som används i uppgiftsinsamling och klargjordes vissa definitioner och typer av lastklassificering.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det trädde i kraft den 26 juni 2009.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/42/EG av den 6 maj 2009 om förande av statistik över gods- och passagerarbefordran till sjöss (omarbetning) (EUT L 141, 6.6.2009, s. 29–47)

Fortlöpande korrigeringar och ändringar av direktiv 2009/42/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om utövandet av kommissionens befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1090/2010 om ändring av direktiv 2009/42/EG om förande av statistik över gods- och passagerarbefordran till sjöss (COM(2015)362 final, 28.7.2015)

Senast ändrat 16.11.2015

Top