Help Print this page 
Title and reference
Skydd för den civila luftfarten: EU-omfattande regler

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Skydd för den civila luftfarten: EU-omfattande regler

Sedan 2001 har Europeiska unionen (EU) tagit fram politiska beslut och regler för att förhindra olagliga handlingar som äventyrar säkerheten, främst genom att hålla sådana föremål som utgör potentiella hot, t.ex. vapen och sprängämnen, borta från luftfartyg.

RÄTTSAKT

Förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002.

SAMMANFATTNING

Sedan 2001 har Europeiska unionen (EU) tagit fram politiska beslut och regler för att förhindra olagliga handlingar som äventyrar säkerheten, främst genom att hålla sådana föremål som utgör potentiella hot, t.ex. vapen och sprängämnen, borta från luftfartyg.

Förordningen gäller för alla kommersiella flygplatser, lufttrafikföretag och operatörer som tillhandahåller varor eller tjänster till eller genom flygplatser.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen fastställs gemensamma regler och grundläggande standarder för luftfartssäkerhet samt förfaranden för att övervaka genomförandet av de gemensamma reglerna och standarderna.

VIKTIGA PUNKTER

Gemensamma grundläggande standarder för att skydda den civila luftfarten

Några exempel på aspekter som omfattas av standarderna är

säkerhetskontroll av passagerare och kabinbagage för att förhindra att förbjudna föremål bärs ombord på luftfartyg; även lastrumsbagaget (bagage som passagerarna checkar in) genomgår kontroller innan det lastas,

säkerhet på flygplatser (t.ex. kontrollerat tillträde till olika områden på flygplatser, säkerhetskontroll av personal, kontroll av fordon samt övervakning och patrullering för att förhindra att obehöriga kommer in i dessa områden),

säkerhetsinspektioner eller undersökningar av luftfartyg före avgång för att säkerställa att inga förbjudna föremål finns ombord,

säkerhetskontroll av frakt och post innan den lastas på luftfartyg,

säkerhetskontroll av varuleveranser till flygplatser (dvs. leveranser som är avsedda att säljas i butiker för skattefri försäljning och i restauranger) och förnödenheter för användning ombord,

rekrytering och utbildning av personal.

Skyldigheter för EU-länderna och för flygplatser och operatörer

EU-länderna måste

utse en enda behörig myndighet för luftfartssäkerhet,

inrätta ett nationellt skyddsprogram för den civila luftfarten, för att definiera ansvarsområden för genomförandet av de gemensamma grundläggande standarderna,

inrätta ett nationellt program för verksamhetskontroll, för att kontrollera kvaliteten på det civila luftfartsskyddet.

Operatörerna måste

utarbeta och införa ett säkerhetsprogram för flygplatsen,

utarbeta och införa ett säkerhetsprogram för lufttrafikföretag.

Kommissionens inspektioner

Kommissionen genomför (oanmälda) inspektioner av flygplatser och nationella myndigheter. Eventuella brister måste åtgärdas av den nationella myndigheten. Nationella myndigheter är ansvariga för den primära verksamhetskontrollen och verkställandet, och utför därför också inspektioner.

Erkännande av likvärdiga säkerhetsstandarder för luftfart i länder utanför EU

EU kan erkänna de säkerhetsstandarder för luftfart som används i länder utanför EU som likvärdiga med EU:s standarder, för att möjliggöra ett system med endast en säkerhetskontroll (”one-stop security”). Det kan t.ex. innebära att passagerare som anländer till flygplatser i EU och flyger vidare till andra resmål inte längre behöver genomgå säkerhetskontroll en gång till. Det skulle leda till snabbare anslutningstider, lägre kostnader och större bekvämlighet för resenärerna. ”One-stop security” är ett av målen med EU:s lagstiftning om luftfartsskydd.

Genomföranderapport

I kommissionens rapport för 2013 om genomförandet av förordning (EG) nr 300/2008 dras slutsatserna att ”en hög säkerhetsnivå upprätthålls i EU” och att ”kommissionens inspektioner har visat en stabil nivå i efterlevnaden av de grundläggande bestämmelserna”. Det påpekas att avvikelser på områden som säkerhetskontroll av personal och fraktgods berodde på den mänskliga faktorn. Fler avvikelser påträffades nyligen på områden som högriskfrakt och post. Man konstaterade också att kommissionens rekommendationer om korrigerande åtgärder överlag hade följts upp tillfredsställande.

NÄR TRÄDDE FÖRORDNINGEN I KRAFT?

Den 29 april 2008.

BAKGRUND

Efter händelserna i USA den 11 september 2001 antog Europaparlamentet och rådet förordning (EG) nr 2320/2002, där det fastställdes gemensamma regler för skydd för den civila luftfarten. Förordning (EG) nr 300/2008 ersätter förordning (EG) nr 2320/2002.

Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats för luftfartsskyddspolitik.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 300/2008

29.4.2008

-

EUT L 97, 9.4.2008, s. 72-84

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 18/2010

1.2.2010

-

EUT L 7, 12.1.2010, s. 3-14

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till förordning (EG) nr 300/2008 har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EU) nr 185/2010 av den 4 mars 2010 om detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd (EUT L 55, 5.3.2010, s. 1-55).

Kommissionens förordning (EU) nr 72/2010 av den 26 januari 2010 om fastställande av förfaranden för utförandet av kommissionens inspektioner på luftfartsskyddsområdet (EUT L 23, 27.1.2010, s. 1-5).

Kommissionens förordning (EU) nr 1254/2009 av den 18 december 2009 om kriterier för hur medlemsstaterna kan bevilja undantag från de gemensamma grundläggande standarderna för skydd av civil luftfart och anta alternativa säkerhetsåtgärder (EUT L 338, 19.12.2009, s. 17).

Kommissionens förordning (EG) nr 272/2009 av den 2 april 2009 om komplettering av de gemensamma grundläggande standarder för skydd av civil luftfart som fastställs i bilagan till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 (EUT L 91, 3.4.2009, s. 7-13).

Rapporter

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Årsrapport 2012 om genomförandet av förordning (EG) nr 300/2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten (COM(2013) 523 final, 9.7.2013).

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Årsrapport 2013 om genomförandet av förordning (EG) nr 300/2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten (COM(2014) 399 final, 1.7.2014).

Senast ändrat den 09.01.2015

Top