Help Print this page 
Title and reference
Gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik

Lagstiftningen om den inre marknaden för lufttransport innehåller regler om beviljande av operativa licenser, övervakning av flygbolag och deras tillgång till marknaden. Den garanterar en konkurrensutsatt marknad för flygresor, kvalitet och öppnare prissättning.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (omarbetning).

SAMMANFATTNING

Genom denna förordning regleras utfärdandet av licenser för EG-lufttrafikföretag, deras rätt att utöva lufttrafik och prissättningen av lufttrafik.

Operativ licens

Ett företag som är etablerat inom gemenskapen kan utföra lufttransporter av passagerare, post eller gods utan att behöva en särskild operativ licens *. Denna förordning fastställer villkoren för beviljande av operativa licenser. Företaget måste inneha ett drifttillstånd (AOC) *, uppfylla kraven angående försäkringar och egendom samt ge ekonomiska garantier. Det krävs även att de som driver företaget visar att de har gott anseende.

Den operativa licensen är giltig så länge lufttrafikföretaget uppfyller kraven i förordningen. Den behöriga tillståndsmyndigheten verifierar att kraven är uppfyllda två år efter utfärdandet av en ny operativ licens, vid problem eller på begäran av kommissionen. Myndigheten får alltid utvärdera det ekonomiska resultatet för ett EG-lufttrafikföretag som den har beviljat licens.

Ett EG-lufttrafikföretag ska i förväg anmäla förändringar i verksamheten (lufttrafik till en region som det inte tidigare flugit på, fusion, nyförvärv etc.). Om myndigheten bedömer att förändringarna har väsentlig ekonomisk påverkan, begär den att få in en reviderad verksamhetsplan och avgör om den operativa licensen ska omprövas för godkännande.

Den behöriga myndigheten kan tillfälligt återkalla den operativa licensen om den, med anledning av utvärderingen av det finansiella resultatet, bedömer att det inte längre kan uppfylla sina åtaganden för en tolvmånadersperiod. Den kan bevilja en tillfällig licens i avvaktan på en ekonomisk omorganisation, förutsatt att säkerheten inte äventyras och att det finns en realistisk förhoppning om ekonomisk omorganisation. Licensen kan återkallas tillfälligt om företaget har tillhandahållit information som är felaktig i sak eller om det inte längre uppfyller kravet på gott anseende.

Denna förordning fastställer även regler om leasing av luftfartyg.

Tillträde till flyglinjer

EG-lufttrafikföretagen har tillstånd att bedriva flygtrafik och medlemsstaterna får inte kräva tillstånd eller godkännande för det. Friheten att bedriva flygtrafik får inte heller begränsas av bilaterala avtal mellan medlemsstater. Restriktioner kan införas inom ramen för ett bilateralt avtal mellan en medlemsstat och ett tredjeland, under förutsättning att restriktionerna inte begränsar konkurrensen, inte diskriminerar och att de inte är mer restriktiva än nödvändigt.

En medlemsstat får, under vissa omständigheter, införa allmän trafikplikt avseende en regelbunden flygförbindelse mellan en flygplats och ett ytterområde eller ett utvecklingsområde på dess territorium om flyglinjen anses väsentlig för den ekonomiska och sociala utvecklingen i den region som betjänas. Denna förordning fastställer allmänna principer för allmän trafikplikt.

Utövandet av trafikrättigheter * ska regleras av gemenskapsbestämmelser och nationella, regionala och lokala bestämmelser om säkerhet, luftfartsskydd, miljöskydd samt fördelning av ankomst- och avgångstider. Under vissa omständigheter, som fastställs i förordningen, kan medlemsstaten reglera fördelningen av flygtrafiken mellan flygplatser som betjänar samma stad eller tätortsområde. Den kan även begränsa eller förbjuda utövandet av trafikrättigheter i händelse av allvarliga miljöproblem eller i nödfall.

Bestämmelser om prissättning

EG-lufttrafikföretagen kan fritt bestämma prissättningen för passagerare och gods, med vissa undantag i samband med allmän trafikplikt. Priset som offentliggörs för tjänsten måste inkludera gällande pris samt alla tillämpliga skatter och avgifter, tilläggsavgifter och arvoden som är oundvikliga och förutsebara vid tidpunkten för offentliggörandet.. Dessutom måste de olika delarna av priset (passagerare- och fraktpriser, skatter, flygplatsavgifter och andra avgifter) specificeras. Diskriminering i fråga om tillgång till priser mellan passagerare eller användare av godstrafiken grundad på deras bosättningsort eller nationalitet inom gemenskapen är förbjuden.

Bakgrund

Denna förordning upphäver och ersätter tre förordningar i tredje "flygpaketet": förordning nr 2407/92 om utfärdandet av tillstånd för lufttrafikföretag (EN), förordning nr 2408/92 om EG-lufttrafikföretags tillgång till flyglinjer inom gemenskapen (EN) och förordning nr 2409/92 om biljettpriser och fraktpriser för lufttrafik (EN).

Rättsaktens nyckelbegrepp

  • Operativ licens: ett tillstånd, utfärdat av den behöriga tillståndsmyndigheten för ett företag, att tillhandahålla den lufttrafik som anges i den operativa licensen.
  • Drifttillstånd (AOC): ett tillstånd, utfärdat i enlighet med relevanta bestämmelser i gemenskapslagstiftningen eller nationell lagstiftning, i tillämpliga fall, för ett företag, i vilket intygas att företaget har de yrkesmässiga kunskaper och den organisation som krävs för att på ett betryggande sätt sköta den verksamhet som anges i tillståndet.
  • Trafikrättighet: rättighet att utöva lufttrafik mellan två flygplatser inom gemenskapen.

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1008/2008

1.11.2008

-

EUT L 293, 31.10.2008

Senast ändrat den 18.11.2008

Top