Help Print this page 
Title and reference
Transport av farligt gods

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Transport av farligt gods

Detta direktiv möjliggör ett enhetligt system som omfattar alla aspekter av transporter av farligt gods, på väg, järnväg och inre vattenvägar inom Europeiska unionen (EU).

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar.

SAMMANFATTNING

Detta direktiv avser transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar inom eller mellan länderna i Europeiska unionen (EU) eller mellan flera EU-länder.

Direktivet ska inte tillämpas på följande former av transport av farligt gods:

  • transport med fordon, vagnar eller fartyg som tillhör försvarsmakten eller som denna ansvarar för;
  • transport med havsgående fartyg på en yttre vattenväg som är en del av en inre vattenväg;
  • transport med färjor som endast korsar en inre vattenväg eller en hamn vid en inre vattenväg;
  • transport som helt och hållet genomförs inom ett avgränsat område.

EU-länder har rätt att reglera eller förbjuda, strikt för andra anledningar än säkerhet under transport, transport av farligt gods på deras eget territorium. De får också ställa upp särskilda säkerhetskrav för nationell och internationell transport av farligt gods inom deras eget territorium när det gäller:

  • transport av farligt gods med fordon, vagnar eller farkoster för inre vattenvägar som inte täcks av detta direktiv;
  • användandet av föreskrivna rutter, när det är berättigat, inklusive användandet av föreskrivna typer av transportmedel;
  • särskilda regler för transport av farligt gods med passagerartåg.

Internationella transporter av farligt gods regleras i internationella avtal, ADR *,RID * och ADN *, vars regler utvidgats till nationella transporter i syfte att harmonisera villkoren för transport av farligt gods i hela EU och att säkerställa att den inre marknaden för transporter fungerar väl. Bilagorna till direktivet hänvisar till dessa avtal.

ADR, RID eller ADN innehåller en lista över farliga material, anger om transporten är förbjuden eller inte och fastställer villkoren för transporten om den inte är förbjuden. EU-länder kan under vissa förutsättningar begära tillfälliga undantag.

Bakgrund

Europeiska gemenskapen har sedan många år enhetliga regler för transporter av farligt gods på väg och järnväg, som föreskriver tillämpningen av reglerna i ADR och RID. Direktiven 94/55/EG och 96/49/EG upphävs och ersätts av detta direktiv, Direktiv 96/35/EG,om utnämning och yrkeskunskaper hos säkerhetsrådgivare för transport på väg, järnväg och inre vattenvägar upphävs också.

Rättsaktens nyckelbegrepp

  • ADR: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg, som ingicks i Genève den 30 september 1957.
  • RID: Reglementet för internationell transport av farligt gods på järnväg, som utgör bihang C till fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF), som ingicks i Vilnius den 3 juni 1999.
  • ADN: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av gods på inre vattenvägar, som ingicks i Genève den 26 maj 2000.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2008/68/EG

20.10.2008

30.6.2009

EUT L 260, 30.9.2008

Efterföljande ändringar och rättelser av förordning (EG) nr 2008/68/EG har inarbetats i grundtexten. Denna konsoliderade version är sammanställd endast i informationssyfte.

SENASTE ÄNDRINGAR I BILAGORNA

Bilaga I, sektion I.3, bilaga II, sektion II.3 och bilaga III, sektion III.3 Beslut 2011/26/EG [EUT L 13, 18.1.2011].

Senast ändrat den 24.02.2011

Top