Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statligt stöd till järnvägsföretag

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Statligt stöd till järnvägsföretag

Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till järnvägsföretag klargör reglerna för offentlig finansiering av denna typ av företag. Kommissionen önskar följa liberaliseringsprocessen inom järnvägstransportsektorn och göra så att den offentliga finansieringen bidrar till utvecklingen av en hållbar rörlighet i den Europeiska unionen.

RÄTTSAKT

Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till järnvägsföretag [EUT C 184, 22.7.2008].

SAMMANFATTNING

Syftet med dessa riktlinjer är att ge vägledning om huruvida statliga stöd till järnvägsföretag är förenliga med artiklarna 73 och 87 i EG-fördraget. Statliga stöd som snedvrider, eller hotar att snedvrida, konkurrensen på den inre marknaden är förbjudna (artikel 87.1 EG). Vissa undantag finns om stöden bidrar till den allmänna ekonomiska utvecklingen för den Europeiska unionen (artikel 87.3 EG).

I artikel 73 föreskrivs dessutom att stöd är förenliga med fördraget om de tillgodoser behovet av samordning av transporter eller om de innebär ersättning för allmän trafikplikt. Stöden kopplade till kollektivtrafiken (kollektivtrafikförordningen) omfattas av en särskild förordning och är därigenom undantagna från riktlinjerna.

Tillämpningsområde

Riktlinjerna är tillämpliga på järnvägsföretag och företag som tillhandahåller passagerarbefordran i stads-, förorts- eller regionaltrafik avseende stöd för inköp och utbyte av rullande material. Riktlinjerna omfattar inte offentlig finansiering som är avsedd för infrastrukturförvaltare.

Följande stödåtgärder omfattas av riktlinjerna:

Stöd till järnvägsföretag genom finansiering av järnvägsinfrastruktur.

Kommissionen anser att denna typ av finansiering kan vara en hjälp som, genom att företagens kostnader minskas, indirekt ger företagen en fördel. Det är därför viktigt att bedöma om åtgärden verkligen har en sådan effekt. När användning av infrastruktur är öppen för alla potentiella användare på lika och icke-diskriminerande villkor samt att tillgång debiteras i enlighet med gällande gemenskapslagstiftning (EN), anser kommissionen att den offentliga finansieringen av infrastrukturen inte utgör ett statligt stöd. Om en sådan finansiering anses utgöra ett stöd, kan den godkännas om infrastrukturen tillgodoser behovet av samordning av transporter.

Stöd för inköp och utbyte av rullande material.

Kommissionen understryker att det är nödvändigt att investera i moderniseringen och/eller förnyelsen av flottan av lok och vagnar som används för persontransporter. Den anser att en sådan investering är absolut nödvändig för att upprätthålla järnvägstransporternas konkurrenskraft i förhållande till andra transportsätt som är mer förorenande, begränsa transportsättets miljöpåverkan och förbättra driftskompatibiliteten mellan de nationella näten.

Granskningen av om stöd till inköp och utbyte av rullande material är förenligt eller inte måste göras i förhållande till ett av de mål av gemensamt intresse till vilket det bidrar. I detta sammanhang tillämpar kommissionen reglerna som har definierats för följande stödkategorier:

Medlemsstaternas skuldavskrivningar i syfte att uppnå en ekonomisk sanering av järnvägsföretag.

Kommissionen konstaterar att skuldnivåerna hos många järnvägsföretag är fortsatt mycket hög, i synnerhet i de medlemsstater som gick med 2004, vilket kan begränsa deras investeringsmöjligheter. Under vissa omständigheter kan en skuldavskrivning ses som ett stöd som är förenligt med den inre marknaden om det syftar till att underlätta övergången till en öppen järnvägsmarknad (EN), utan att medföra en oproportionerlig snedvridning av konkurrensen och handeln mellan medlemsstaterna.

Stöd till omstrukturering av järnvägsföretag.

Förenligheten för statligt stöd till omstrukturering av järnvägsföretag i svårigheter bedöms på grundval av 2004 års riktlinjer för stöd till omstrukturering (EN). Dessa innehåller inga bestämmelser om undantag för järnvägsföretagen. Kommissionen anser dock att med tanke på svårigheterna för de europeiska järnvägsföretagen ligger det i det gemensamma intresset att stöd till företag i svårigheter inom denna sektor under vissa omständigheter skulle kunna anses vara förenligt med fördraget. Undantaget är tillämpligt på vissa villkor, endast för "godstransportdelarna" i järnvägsföretag och för omstruktureringar som anmäls före den 1 januari 2010.

Stöd till samordning av transporter.

Begreppet "samordning av transporter", som använts i artikel 73 i fördraget, förutsätter en intervention av offentliga myndigheter som syftar till att styra utvecklingen inom transportsektorn i linje med det gemensamma intresset. Stöd till samordning av transporter kan ta sig flera former:

  • stöd till utnyttjande av infrastrukturer
  • stöd för att minska de externa kostnaderna, vars syfte är att uppmuntra en modal övergång till järnvägen
  • stöd som främjar driftskompatibilitet och, i den mån de tillgodoser behovet av samordning av transporter, stöd till förmån för förstärkt säkerhet, avskaffande av tekniska hinder och en minskning av bullerstörningar
  • stöd till forskning och utveckling som tillgodoser behovet av samordning av transporter

Kommissionen presenterar detaljerat metoden för att fastställa de stödberättigande kostnaderna såväl som de villkor som gör det möjligt att försäkra sig om att stödet uppfyller villkoren för förenlighet i enlighet med artikel 73 i fördraget. Stöd till utnyttjande av järnvägsinfrastrukturer, stöd för att minska externa kostnader och stöd som främjar driftskompatibilitet anses förenliga när de är nödvändiga och proportionerliga.

Stöd till forskning och utveckling är föremål för särskilda bestämmelser i artikel 9 i kollektivtrafikförordningen. Gemenskapens rambestämmelser om statligt stöd för forskning, utveckling och innovation (EN) är tillämpliga på denna typ av stöd.

Statliga garantier till järnvägsföretag.

I kommissionens tillkännagivande om tillämpning av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd i form av garantier (EN) fastställs den rättsliga ordning som är tillämplig på statliga garantier, även inom sektorn för järnvägstransporter.

Genomförande

Dessa riktlinjer gäller för allt stöd, anmälda och icke anmälda, från den 22 juli 2008. Medlemsstaterna måste ändra de befintliga stödordningarna för att följa dem senast den 22 juli 2010.

Bakgrund

Europeiska gemenskapen driver en politik för vitalisering av järnvägssektorn genom att införa villkor som möjliggör ökad konkurrens på marknaderna för järnvägstransporttjänster, genom främjande av teknisk harmonisering av de europeiska järnvägsnäten och genom beviljande av finansiellt stöd inom ramen för TEN-T-programmet och strukturfonder.

Senast ändrat den 02.10.2008

Top