Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rättvisa marknadsförhållanden för telefoner och annan kommunikationsutrustning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Rättvisa marknadsförhållanden för telefoner och annan kommunikationsutrustning

Detta direktiv syftar till att konsolidera direktiven som antogs 1988 och 1994 för att öppna Europeiska unionens (EU) marknader för teleterminalutrustning för konkurrens. Direktivet syftar också till att förbättra insynen i egenskaperna hos olika utrustningar för att låta användare dra nytta av den tekniska utvecklingen och göra medvetna val som konsumenter.

RÄTTSAKT

Kommissionens direktiv 2008/63/EG av den 20 juni 2008 om konkurrens på marknaderna för teleterminalutrustning.

SAMMANFATTNING

EU-länderna får inte bevilja särskilda eller exklusiva rättigheter i samband med import, marknadsföring, anslutning, idriftsättning och underhåll av teleterminalutrustning.

EU-länderna får inte vägra anslutning av terminalutrustning* till ett allmänt tillgängligt telenät eller sätta jordstationsutrustning* i drift i sitt land, såvida denna utrustning inte uppfyller vissa nödvändiga krav. Dessa krav fastställs i direktiv 1999/5/EG eller i de gemensamma tekniska regleringar som antagits till följd av det direktivet. EU-länderna kan därför begära tekniska specifikationer från de ekonomiska aktörerna i fråga.

Utrustning som säljs på marknaden måste uppfylla de grundläggande krav som anges i direktiv 1999/5/EG och, i förekommande fall, de gemensamma tekniska föreskrifter som antagits till följd av det direktivet. Tillverkare och importörer måste garantera att denna utrustning är utformad för att

skydda hälsan och säkerheten för användaren och alla andra personer som identifieras i säkerhetsmålen som finns upptagna i direktiv 2006/95/EG om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser,

uppfylla säkerhetskraven gällande elektromagnetisk kompatibilitet (så att utrustning inte stör annan utrustning) som finns upptagna i direktiv 2004/108/EG, och

tillåta användning av spektrum som är allokerat för jord-/satellitradiokommunikation och satellitbaneresurser (t.ex. satelliter) på ett sätt som undviker skadlig störning.

De nya nätanslutningspunkterna för allmänna telenät måste vara tillgängliga för användarna. För att göra det möjligt för dessa att få tillgång till terminalutrustning som de själva väljer måste EU-länderna se till att operatörer offentliggör tekniska specifikationer för terminalutrustningen och nätanslutningspunkten till vilken utrustningen ska anslutas.

EU-länderna måste informera kommissionen om förslag till tekniska specifikationer (till grund för eventuella framtida standarder) enligt förfarandet som fastställs i direktiv 1999/5/EG. Alla specifikationer för terminalutrustning måste formaliseras och offentliggöras.

De organ som ansvarar för övervakningen av tillämpningen av specifikationerna som utsetts av EU-länderna måste vara oberoende av offentliga eller privata organisationer som erbjuder varor och/eller tjänster inom telekommunikationssektorn.

Bakgrund

Detta direktiv upphävde bestämmelserna i direktiv 88/301/EEG, i dess ändrade lydelse från 1995. Det var den första fasen av en politik inriktad på avreglering av marknaden för telekommunikation, som ledde till en fullständig liberalisering av marknaden den 1 januari 1998.

Viktiga begrepp

* Teleterminalutrustning: utrustning direkt eller indirekt ansluten till en nätanslutningspunkt i ett allmänt tillgängligt telenät för att sända, bearbeta eller ta emot information. Jordstationsutrustning ingår i denna kategori.

* Jordstationsutrustning: den utrustning som kan användas för enbart sändning, för sändning och mottagning (”sändare/mottagare”) eller för enbart mottagning (”mottagare”) av radio- kommunikationssignaler som förmedlas via satellit eller andra rymdbaserade system.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2008/63/EG

11.7.2008

-

EUT L 162, 21.6.2008, s. 20-26

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse (EGT L 91, 7.4.1999, s. 10-28).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/108/EG av den 15 december 2004 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet och om upphävande av direktiv 89/336/EEG (EUT L 390, 31.12.2004, s. 24-37).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/95/EG av den 12 december 2006 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser (kodifierad version) (EUT L 374, 27.12.2006, s. 10-19).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/35/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser (EUT L 96, 29.3.2014, s. 357-374).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG (EUT L 153, 22.5.2014, s. 62-106).

Senast ändrat den 29.07.2015

Top