Help Print this page 
Title and reference
Saluföring av foder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Saluföring av foder

Förordning 767/2009 förenklar förfarandena för märkning och saluföring av foder. Den förbättrar det allmänna systemet och säkerställer en hög nivå av hälsoskydd och välbefinnande för djur, liksom för folkhälsan. Dessutom bidrar denna förordning till att ge användarna tillräckliga uppgifter om det verkliga innehållet i det foder de köper åt sina djur.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 den 13 juli 2009 om utsläppande på marknaden och användning av foder, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 och om upphävande av rådets direktiv 79/373/EEG, kommissionens direktiv 80/511/EEG, rådets direktiv 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG et 96/25/EG, liksom kommissionens beslut 2004/217/EG.

SAMMANFATTNING

Denna förordning fastställer bestämmelser för utsläppandet på marknaden och för användningen av foder för livsmedelsproducerande djur och husdjur. Den fastställer dessutom krav om märkning, förpackning och presentation.

Foder

Denna förordning täcker foder, det vill säga varje ämne eller produkt, inklusive tillsatser, bearbeta, delvis bearbetat eller obearbetat, för användning som oral föda för djur.

Den gäller utan att påverka andra bestämmelser på djurfoderområdet som rör:

Saluföring och användning

Foder ska uppfylla kraven om säkerhet och saluföring. Det ska i synnerhet:

 • vara säkert;
 • inte ha någon negativ effekt på miljön eller på djurens välbefinnande;
 • vara sunt, äkta, oförfalskat, anpassat till sitt användningsområde och av marknadsmässig kvalitet;
 • vara märkt, förpackat och presenterat i enlighet med gällande lagstiftning; och
 • uppfylla de tekniska traven om orenheter och andra kemiska beståndsdelar (se bilaga I till förordningen).

Foder får inte innehålla råvaror för vilka det föreligger begränsningar eller förbud när det gäller utsläppande på marknaden (se bilaga III till förordningen).

Fodrets spårbarhet ska säkerställas och garanteras i alla produktionssteg, bearbetning och distribution. Foderförtagen ska därför kunna identifiera alla personer som har tillhandahållit foder, livsmedelsproducerande djur eller något ämne som ska tillsättas eller skulle kunna tillsättas foder.

Foder som släpps ut på marknaden i Europeiska gemenskapen eller skulle kunna bli det ska märkas eller identifieras på ett sådant sätt att det underlättar spårbarheten.

Om fodertillverkaren anser att fodret inte uppfyller säkerhetsföreskrifterna om fodersäkerhet, ska denne omedelbart inleda förfaranden för tillbakadragande från marknaden. De behöriga myndigheterna och användarna ska sedan informeras så snabbt som möljligt.

Märkning och presentation

Denna förordning fastställer allmänna bestämmelser för märkning och presentation av allt djurfoder. Obligatoriska märkningskrav:

 • fodertyp;
 • namn och adress till foderföretaget;
 • partinummer;
 • nettovikten;
 • en förteckning över använda tillsatser; och
 • vattenhalten.

Märkning och presentation av foder ska inte vilseleda användaren om det avsedda användningsområdet eller fodrets egenskaper. De obligatoriska märkningsuppgifterna ska vara tydligt placerade på förpackningen, på behållaren eller på en etikett som fästs på denna eller på ett dokument som följer med fodret. Dessa uppgifter skall vara helt läsliga och outplåningsbara. De ska uttryckas på minst ett av de officiella språken i medlemsstaten eller regionen där livsmedlet saluförs.

Särskilda märkningskrav har tagits fram för foderråvaror, för sammansatt foder och för "dietfoder". Alla påståenden om en fodertyp ska vara helt motiverade.

Märkningen av foder för sällskapsdjur ska innehålla ett telefonnummer för de kunder som önskar veta mer om de ingredienser som använts.

Förpackning

Foderråvaror och foderblandningar ska släppas ut på marknaden i slutna förpackningar och behållare.

Vissa fodertyper får dock släppas ut på marknaden i lösvikt eller i ej slutna förpackningar eller behållare. Detta undantag gäller:

 • foderråvaror;
 • blandningar som innehåller säd eller hela frukter;
 • leveranser mellan fodertillverkare;
 • foder som levereras av tillverkaren till slutanvändaren eller till förpackningsföretag;
 • kvantiteter foderblandningar på högst 50 kg som är avsedda för slutanvändaren och tas direkt från en förseglad förpackning eller behållare; och
 • block eller slickstenar.

Gemenskapsförteckning över foderråvaror

Gemenskapsförteckningen över foderråvaror ska förbättra märkningen av foderråvaror och sammansatta foder. För varje foderråvara ska följande uppgifter anges:

 • namn;
 • identifieringsnummer;
 • en beskrivning (inklusive uppgifter om tillverkningsprocess); och
 • en ordlista med definitioner.

Gemenskapskoder för god märkningspraxis

Intressenterna uppmuntras också att skapa gemenskapskoder för god märkningspraxis för den frivilliga märkningen: en för sällskapsdjur, och en annan för sammansatta foder för livsmedelsproducerande djur.

Hänvisningar

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 767/2009

21.9.2009

-

EUT L 229, 1.9.2009

Efterföljande ändringar och rättelser av förordning (EG) nr 767/2009 har inarbetats i grundförordningen. Denna konsoliderade version har endast ett referensvärde.

UNDANTAG FRÅN RÄTTSAKTEN

Förordning (EG) nr 454/2010 [EUT L 128, 27.5.2010]; Foder för sällskapsdjur som är märkt i enlighet med direktiv 79/373/EEG och med artikel 16 i direktiv 70/524/EEG får släppas ut på marknaden fram till och med 31 augusti 2011.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EU) nr 242/2010 av den 19 mars 2010 om upprättande av en gemenskapsförteckning över foderråvaror [EUT L 77, 24.3.2010].

Senast ändrat den 01.04.2011

Top