Help Print this page 
Title and reference
Utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden

Denna förordning innehåller bestämmelser om produktgodkännande av växtskyddsmedel och om utsläppande på marknaden, användning och kontroll av dessa inom unionen. Förordningen ökar nivån för skydd av hälsa och miljö, bidrar till ett bättre skydd av jordbruksproduktionen, breddar och konsoliderar den inre marknaden för växtskyddsmedel.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG.

SAMMANFATTNING

I förordningen bekräftas den vikt Europeiska kommissionen lägger vid en hög nivå av hälso- och miljöskydd, alltmedan den eftersträvar en harmonisering av utsläppandet av växtskyddsmedel på marknaden . Dessutom avser den att delta i förbättringen av jordbruksproduktionen.

Tillämpningsområde

Tillämpningsområdet för denna förordning täcker växtskyddsmedel och deras verksamma ämnen .

Godkännandekriterier för verksamma ämnen.

Ett verksamt ämne är godkänt om det uppfyller de kriterier som räknas upp i punkterna 2 och 3 i bilaga II till denna förordning. Dessa kriterier handlar om ämnets effektivitet, dess sammansättning, dess egenskaper, de tillgängliga analysmetoderna, påverkan på den mänskliga hälsan och miljön, ekotoxikologi, relevansen av metaboliter och restämnen. Ett verksamt ämne är sålunda endast godkänt om det inte är klassat som mutagent, cancerframkallande eller reproduktionstoxiskt i kategori 1A eller 1B, och inte anses ha störande endokrina effekter. Dessutom kan ett verksamt ämne som anses vara en persistent organisk förorening, eller som persistent, bioackumulerande och toxiskt eller som ett mycket persistent och bioackumulerande ämne, inte godkännas.

Det första kan underställas vissa villkor eller begränsningar som till exempel rör det verksamma ämnets renhetsgrad, den avsedda kulturen eller användargruppen.

Utfärdande av godkännande för utsläppande på marknaden

Utfärdandet av godkännanden för utsläppande på marknaden av växtskyddsmedel fortsätter att tillhöra medlemsstaternas behörighetsområde. Ansökningarna lämnas av sökanden till medlemsstaten på vilkens territorium produkten ska saluföras första gången. Den ska åtföljas av två uppsättningar dokumentation som innehåller tillgänglig information som möjliggör en bedömning av de potentiella effekterna av växtskyddsmedlet på människors eller djurs hälsa liksom eventuell påverkan på miljön. De uppgifter som tillhandahålls av sökanden eller tillverkaren kan vara skyddade av en konfidentialitetsklausul då de utgör en industrihemlighet eller en handelshemlighet.

Tidsfristen för granskande av en ansökan om godkännande om utsläppande på marknaden är begränsad till tolv månader från det att medlemsstaten tog emot ansökan. Under denna period, kontrollerar medlemsstaten ifall den berörda produkten uppfyller godkännandevillkoren. Om ytterligare information krävs, kan medlemsstaten förlänga den första tidsfristen för granskning för att ge sökanden möjlighet att tillhandahålla dessa. Denna ytterligare tidsfrist är som mest sex månader och går ut då medlemsstaten får den ytterligare informationen. Om sökanden, då denna tidsfrist går ut, inte har meddelat de saknade delarna, informerar medlemsstaten sökanden om att ansökan inte kan tas emot.

Giltighetstid för godkännande för utsläppande på marknaden

Godkännanden för utsläppande på marknaden gäller i 10 år och kan förnyas. Medlemsstaten kan när som helst granska ett godkännande på nytt om det inte uppfyller något av de villkor som krävs för utsläppande på marknaden. När ett möjligt fall uppkommer, kan medlemsstaten dra tillbaka eller ändra godkännandet.

Tillfälliga godkännanden får beviljas för att släppa läkemedel som innehåller ett verksamt ämne som inte har godkänts ännu på marknaden. Tillfälliga godkännande kan ges under en period på högst tre år.

Principen om ömsesidigt erkännande

Principen som fastställs i denna förordning tillåter innehavaren av ett godkännande att släppa ut produkten på marknaden i en annan medlemsstat i den mån jordbruksförhållanden, växtskyddsförhållanden eller miljöförhållanden är jämförbara i de berörda regionerna. Medlemsstaten kan dock tillfälligt begränsa eller förbjuda spridningen av en produkt på sitt territorium om den berörda produkten utgör en risk för människors eller djurs hälsa, eller för miljön.

För att undvika att vissa kulturer saknar skydd, tillåter förordningen innehavaren av ett produktgodkännande för växtskyddsmedel som redan godkänts i den berörda medlemsstaten att begära att detta godkännande ska utvidgas till mindre användningsområden som inte ännu omfattas av godkännandet. Dessa utvidgade användningsområden omfattas också av principen om ömsesidigt erkännande.

Information, klassificering, märkning och packning

Minst en gång var tredje månad ska medlemsstaterna uppdatera informationen om godkända eller tillbakadragna växtskyddsmedel. Denna information ska vara tillgänglig för allmänheten.

Klassificering, märkning och förpackning av växtskyddsmedel bör mötade krav som föreskrivs i förordning 1999/45/EG om farliga preparat. Förpackningen av dessa produkter ska undvika att konsumenterna använder produkterna felaktigt.

Kontroller och nödfallsåtgärder

Medlemsstaterna ska utföra officiella kontroller för att se till att denna förordning efterlevs. De ska slutföra en rapport om utsträckningen och resultaten av dessa kontroller och skicka denna till kommissionen inom sex månader från det att året som täcks av rapporten är slut. Kommissionen kallar in experter för att utföra allmänna och specifika inspektioner i medlemsstaterna. Målet med dessa inspektioner är att granska de officiella kontroller som medlemsstaterna utfört.

Kommissionen kan vidta nödåtgärder för att begränsa eller förbjuda användandet och/eller försäljningen av ett växtskyddsmedel då det är troligt att det utgör en risk för människors eller djurs hälsa eller för miljön och att denna risk är dåligt hanterad av den berörda medlemsstaten eller medlemsstaterna.

Bakgrund

Denna förordning har upphävt och ersatt:

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1107/2009

14.12.2009

-

EUT L 309, 24.11.2009

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EU) nr 283/2013 av den 1 mars 2013 om uppgiftskrav för verksamma ämnen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden [EUT L 93, 3.4.2013].

Denna förordning, som upphäver förordning (EU) nr 544/2011, förändrar de villkor som dokumentationen som ska lämnas bör möta för att kunna godkänna verksamma ämnen, dvs. uppgiftskraven för kemiska ämnen. Detta bör göras för att kunna beakta aktuell, vetenskaplig kunskap och tekniker.

Kommissionens förordning (EU) nr 284/2013 om uppgiftskrav för växtskyddsmedel, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden [EUT L 93, 3.4.2013].

Denna förordning, som upphäver förordning (EU) nr 545/2011, förändrar de uppgiftskrav för godkännande av växtskyddsmedel när det gäller kemiska ämnen. Ändringarna görs för att kunna beakta aktuell, vetenskaplig kunskap och tekniker.

Förslag till rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 med anledning av Kroatiens anslutning [ COM/2013/073 final - ej offentliggjort i EUT].

Detta förslag bör ändra bilaga I i förordning (EG) nr 1107/2009 där zoner för produktgodkännande av växtskyddsmedel fastställs. Kroatien skulle därför bli en del av zon C - söder.

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och välbefinnande, växters sundhet, växtförökningsmaterial och växtskyddsmedel samt om ändring av förordningarna (EG) nr 999/2001, (EG) nr 1829/2003, (EG) nr 1831/2003, (EG) nr 1/2005, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 834/2007, (EG) nr 1099/2009, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012 och (EU) nr [….]/2013 och direktiven 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG, 2008/120/EG och 2009/128/EG (förordningen om offentlig kontroll) [COM(2013) 265 final - ej offentliggjort i EUT].

Ansvaret för att iaktta EU:s lagstiftning om den jordbruksbaserade livsmedelskedjan ligger hos medlemsstaterna, vars myndigheter kontrollerar att de relevanta kraven verkligen tillämpas, respekteras och uppfylls i hela unionen. Förordning (EG) nr 882/2004 redovisar regler på EU-nivå som reglerar offentlig kontroll utförd av medlemsstaterna. Detta görs för att skapa ett integrerat och enhetligt tillvägagångssätt för offentlig kontroll i alla led i livsmedelskedjan. Förslaget, som upphäver och ersätter förordning nr 882/2004 samt olika akter och sektorsspecifika bestämmelser, granskar lagstiftning om offentlig kontroll för att åtgärda bristerna som har upptäckts efter att den har tillämpats.

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial, och om ändring av rådets direktiv 98/56/EG, 2000/29/EG och 2008/90/EG, förordningarna (EG) nr 178/2002, (EG) nr 882/2004 och (EG) nr 396/2005, direktiv 2009/128/EG samt förordning (EG) nr 1107/2009, och om upphävande av rådets beslut 66/399/EEG, 76/894/EEG och 2009/470/EG [ COM(2013)0327 final - ej offentliggjort i EUT].

I förordningen fastställs konsekvenser och mål när det gäller utgifter för livsmedelsproduktion och djurfoder för perioden 2014-2020. Utgifterna får inte överstiga 1 891 936 miljoner euro i löpande priser. Målen som eftersträvas är de följande: i) att öka säkerhetsnivån för livsmedelsproduktion och produktionssystemen för dessa livsmedel, ii) att förbättra renhållningsnivå och välbefinnande för djur, iii) att påvisa och utrota skadegörare, och iv) att effektivt genomföra offentliga kontroller. Varje mål åtföljs av riktlinjer.

Senast ändrat den 10.04.2014

Top