Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Säkra livsmedelstillsatser för ett högt konsumentskydd

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Säkra livsmedelstillsatser för ett högt konsumentskydd

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 1333/2008 – livsmedelstillsatser

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Denna förordning ersätter tidigare delar av EU:s lagstiftning genom att sammanföra alla typer av livsmedelstillsatser till en rättsakt*.

I förordningen finns listor med

godkända tillsatser,

villkor för deras användning och märkning.

Förordningen förenklar förfarandet för godkännande av dessa tillsatser.

VIKTIGA PUNKTER

Endast tillsatser som EU har godkänt kan säljas och användas i livsmedel enligt de angivna villkoren.

För att finnas med i EU:s lista över godkända livsmedelstillsatser får en tillsats inte medföra några hälsorisker eller vilseleda konsumenterna. Den måste uppfylla ett rimligt behov som inte kan uppnås på något annat sätt.

Tillsatsen måste ge fördelar för konsumenterna. Den måste bland annat

bevara matens näringsvärde,

bidra till framställning, bearbetning, beredning, behandling, förpackning, transport eller lagring av maten,

uppfylla behov av specialkost.

Särskilda villkor gäller för tillsatser i sötningsmedel eller färgämnen.

Tillsatser ska användas till den lägsta nivå som krävs för att uppnå den önskade effekten. Mängden fastställs med hänsyn till acceptabelt dagligt intag och behoven hos särskilda konsumentgrupper.

Tillsatser bör som regel inte användas i obearbetade livsmedel eller livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, utom när detta uttryckligen anges.

Tillsatser, oavsett om de är avsedda för försäljning till slutkonsumenter eller inte, måste uppfylla tydliga märkningskrav, som att tillhandahålla namn och/eller E-nummer (para-orange färg är t.ex. E 110).

Lagstiftningen gäller inte följande ämnen, om de inte används

som processhjälpmedel, dvs. en substans som avsiktligt används för att behandla råmaterial,

för att skydda växter och växtprodukter,

som näringsämnen och tillsatser i livsmedel,

för att behandla vatten.

BAKGRUND

De flesta utvärderingarna av tillsatser är från 1980-talet och 1990-talet. De omprövas nu och processen beräknas vara klar innan 2020. Detta kan leda till att kommissionen föreslår förändringar av de nuvarande villkoren för användning eller att vissa tillsatser tas bort från listan med godkända livsmedelstillsatser.

VIKTIGA BEGREPP

* Livsmedelstillsatser: ämnen som används i livsmedel av olika skäl som att göra dem sötare, tillsätta färg eller förlänga hållbarheten. De omfattas av EU:s regler för att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och en hög nivå på konsumentskyddet.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (EUT L 354, 31.12.2008, s. 16–33)

Fortlöpande korrigeringar och ändringar av bilagorna till förordning (EG) nr 1333/2008 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EU) nr 257/2010 av den 25 mars 2010 om inrättande av ett program för omprövning av godkända livsmedelstillsatser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser (EUT L 80, 26.3.2010, s. 19–27)

Kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 av den 9 mars 2012 om fastställande av specifikationer för livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 (EUT L 83, 22.3.2012, s. 1–295). Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 12.11.2015

Top