Help Print this page 
Title and reference
Skydd av djur vid tidpunkten för avlivning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Skydd av djur vid tidpunkten för avlivning

Denna förordning syftar till att förbättra skyddet av djur vid tidpunkten för slakt eller avlivning genom inrättandet av standardrutiner, utbildning av personal, användning av nya material etc. Dessutom är syftet med förordningen att se till att konkurrensneutralitet råder på den inre marknaden.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1099/2009 av den 24 september 2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning.

SAMMANFATTNING

Denna förordning fastställer bestämmelser som skall tillämpas på avlivning av djur uppfödda för produktion av livsmedel, ull, skinn, päls osv. Den fastställer även bestämmelser som skall tillämpas på nödavlivning och kampen mot smittsamma sjukdomar.

Bestämmelserna som fastställs i denna förordning gäller inte de djur som avlivas inom ramen för vetenskapliga experiment, jakt, sport- eller kulturevenemang och eutanasi som utförs av en veterinär, ej heller fjäderfä och kaniner som dödas för personlig konsumtion.

Hänsyn till djurens välbefinnande

Denna förordning inför standardiserade förfaranden * för djurskydd vid slakt. Varje aktör * har som uppgift att utarbeta och tillämpa dessa förfaranden för att förskona djuren som är avsedda för slakt så mycket som möjligt från smärta, plåga eller lidande.

Operatörer måste utvärdera deras bedövningsmetoders * effektivitet med hjälp av djurbaserade indikatorer. Regelbundna kontroller gör det möjligt att försäkra sig om att medvetslösa djur inte återfår medvetandet före slakten.

Tillverkarna av utrustning för fasthållning och bedövning bör sälja utrustningen med en bruksanvisning som anger exakt vilka djurtyper som avses och information om hur den ska användas på bästa sätt. Användarna måste följa tillverkarnas rekommendationer.

Aktören skall utse en person som är ansvarig för djurens välmående i varje slakteri. Denna person är ansvarig för att säkerställa att bestämmelserna i denna förordning följs. De små slakterierna är undantagna från kravet på en djurskyddsansvarig.

Förbättring av personalens kompetens

Slakteripersonal som hanterar levande djur måste ha ett kompetensbevis som visar att de har tillräckliga kunskaper om djurens välbefinnande. Dessa bevis är giltiga i högst fem år. Utfärdandet av intyg skall granskas av ett ackrediterat organ.

Förordningen innehåller också bestämmelser om att medlemsstaterna skall iordningställa ett system för vetenskapligt stöd. Detta stöd tillhandahåller tekniskt stöd till inspekterande slakteripersonal och till vetenskapliga bedömningar av ny bedövningsutrustning och nya slakterier. De ansvarar också för att avge yttranden om förmågan och lämpligheten hos organ som utfärdar kompetensbevis för djurskydd

Avlivning

Beredskapsplanerna som krävs enlighet gemenskapens förordningar om djurhälsa (kamp mot smittsamma sjukdomar) måste beskriva slaktlogistiken för att säkerställa att djurens välbefinnande beaktas. Undantag från denna förordning beviljas om efterlevnaden sannolikt påverkar människors hälsa eller i betydande grad saktar upp utrotningen av en sjukdom. Förordningen innehåller också förbättringar av planering, övervakning och insyn vid åtgärder för avlivning.

Tekniska tilläggskrav

En striktare förteckning över bedövningsmetoder är upprättad som bilaga till förordningen och beskriver för varje metod regelverk och tillåtna användningsförhållanden. Metoderna måste följa den vetenskapliga utvecklingen och ta hänsyn till socioekonomiska frågor. Tekniska förändringar skulle även kunna påverka slakteriernas byggande, utformning och utrustning.

Bakgrund

Denna förordning följer gemenskapens handlingsplan för djurens skydd och välbefinnande, som har infört idén med indikatorer för djurs välbefinnande.

Förordningen kommer att ersätter direktiv 93/119/EG om skydd av djur vid tidpunkten för slakt eller avlivning, som trots de vetenskapliga och tekniska framstegen aldrig har ändrats.

Rättsaktens nyckelbegrepp

  • Standardrutiner: en uppsättning skriftliga anvisningar som syftar till att en särskild funktion eller standard utförs enhetligt.
  • Aktör: varje fysisk eller juridisk person som ansvarar för ett företag som utför verksamhet som omfattas av denna förordning.
  • Bedövning: varje avsiktligt framkallad process som leder till att ett djur utan smärta förlorar medvetandet och känslighet, inbegripet varje process som leder till omedelbar död.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1099/2009

8.12.2009

-

EUT L 303, 18.11.2009

Senast ändrat den 16.06.2010

Top