Help Print this page 
Title and reference
EU-Kina: Närmare partner med ökat ansvar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

EU-Kina: Närmare partner med ökat ansvar

Kommissionen lägger fram riktlinjer i syftet att förstärka samarbetsförhållandet mellan Europeiska unionen (EU) och Kina. Detta meddelande innehåller ett antal rekommendationer när det gäller demokratiseringsprocessen, hållbar utveckling, handel, tullar och det internationella samarbetet för att fördjupa partnerskapet.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 24 oktober 2006 - EU - Kina: Närmare partner med ökat ansvar [KOM(2006) 631 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Europeiska unionen (EU) stöder en hållbar utveckling i Kina genom att förstärka sitt partnerskap för politiska, ekonomiska och sociala reformer. Faktum är att den snabba tillväxten hos den kinesiska ekonomin har främjat stabilitet och minskat fattigdomen, men landet står fortfarande inför betydande utmaningar.

För detta syfte har d Båda parterna har enats om att omvärdera sitt handels- och samarbetsavtal i syfte att inrätta ett mer balanserat partnerskap som täcker alla förbindelser dem emellan.

Kommissionen lägger därför fram prioriteringar för samarbetet mellan parterna, med hänsyn till deras gemensamma intressen och för utvecklingen av relationerna mellan dem.

Stöd till den demokratiska processen

EU och Kina för en regelbunden politisk dialog om mänskliga rättigheter, minoritetsskydd och en förstärkning av rättsstaten. På detta område ska parterna:

 • rikta sina mål mot att uppnå konkreta resultat;
 • följa upp sina åtgärder;
 • samordna sina åtgärder med bilaterala dialoger mellan Kina och EU:s medlemsstater.

Främjande av energieffektivitet och skydd av miljön

Kina och EU är två av de viktigaste aktörerna på den globala energimarknaden. Samarbetet mellan dem förs mot en bakgrund av ökade energikrav. Det syftar framför allt till att:

 • förbättra insynen och miljöreglerna i energisektorn;
 • utbyta teknik och information för en effektiv förvaltning av resurser och utveckling av förnybara energikällor;
 • främja investeringar och öppna offentliga marknader;
 • främja tillämpningen av internationella regler.

Med grund i det partnerskap som inrättats (EN) (FR) 2005, hjälper EU Kina när det gäller förebyggande av föroreningar, skydd av den biologiska mångfalden, bekämpande av avverkning, en hållbar förvaltning av fisket, samt resurserna av vatten och råvaror.

Detta partnerskap kan också vara vägen mot ett närmare samarbete om kampen mot klimatförändringar, särskilt för att uppfylla kraven i Kyotoprotokollet.

Skapa jämvikt i den ekonomiska och sociala utvecklingen

EU föreslår att utvidga den politiska dialogen till rimliga arbetsregler, till hälsa och till befolkningens åldrande.

På samma sätt ska Kina förändra sin tillväxtmodell för att främja social integration och en ökad köpkraft hos befolkningen. Parterna samarbetar för att definiera och verkställa en balanserad penning- och strukturpolitik.

Förbättra handelsutbytet och de ekonomiska förbindelserna

EU är Kinas viktigaste handelspartner. Dess import utgör mer än 19 % av Kinas utrikeshandel. Den snabbt växande kinesiska marknaden utgör en viktig avsättningsmöjlighet för europeiska företag.

För att efterleva sina åtaganden enligt WTO-avtalet (Världshandelsorganisationen) (EN) (ES) (FR) ska parterna i synnerhet:

 • främja ett öppnande av den kinesiska marknaden för import och export;
 • fastställa rättvisa handelsregler, särskilt inom immaterialrätt och för att anständiga arbetsvillkor iakttas;
 • lösa handelstvister genom dialog eller genom handelspolitiska skyddsmekanismer och WTO:s tvistlösningssystem.

Ett förbättrat sektoriellt samarbete

Ett mer målinriktat samarbete krävs på följande områden:

 • det tekniska och vetenskapliga samarbetet, inklusive forskares deltagande i parternas respektive forskarprogram och –projekt;
 • för immigration, för att fastställa en rättslig ram för kontakter mellan medborgarna och för återtagandeavtal, men också för kampen mot organiserad brottslighet och terrorism;
 • kulturutbyte, för att stödja parternas civila samhällen;
 • utbildningsområdet, genom program för studentutbyte och interaktioner mellan universiteten.

Främjande av säkerhet och internationellt samarbete

EU och Kina har båda intresse av att föra en strukturerad dialog om fred och säkerhet i olika regioner i världen, särskilt i östra Asien, där Kina är en nyckelaktör. EU stöder också dialogen mellan Kina och Taiwan för att främja stabilitet i regionen.

Samarbetet rör också ökad insyn i militära utgifter, icke-spridning och en gradvis avveckling av EU:s vapenembargo.

Slutligen ska parterna samordna sig vid genomförande av internationella åtgärder för utvecklingshjälp, särskilt för hållbar utveckling, fred och stabilitet i Afrika.

Senast ändrat den 01.09.2011

Top