Help Print this page 
Title and reference
Förbud mot handel med tortyrutrustning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Förbud mot handel med tortyrutrustning

I avsikt att förhindra tortyr eller tillämpning av dödsstraff och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning i tredjeland införs det genom denna förordning en särskild handelsordning som omfattar viss utrustning och vissa varor som kan användas i sådana syften samt tillhandahållande av tekniskt bistånd rörande dessa varor.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1236/2005 av den 27 juni 2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

SAMMANFATTNING

Enligt denna förordning råder förbud mot all export eller import av varor som inte har något annat praktiskt användningsområde än dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Dessutom krävs det tillstånd för export av varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, oavsett dessa varors ursprung.

De nationella myndigheter i medlemsländer som har rätt att besluta om ansökningar om importtillstånd eller exporttillstånd bör göra åtskillnad mellan, å ena sidan, varor som inte har något annat praktiskt användningsområde än dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och varor som kan användas i liknande syften. Tillstånd för import eller export av sådana varor kan beviljas enligt kriterier som anges i förordningen. De varor som omfattas av denna förordning förtecknas i bilagorna II och III. Kommissionen får ändra i förteckningen över dessa varor när olika slag av ny utrustning dyker upp på marknaden.

Behöriga myndigheter får medge undantag från förbuden mot export eller import av varor som inte har något annat praktiskt användningsområde än dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (bilaga II), om det kan visas att varorna på grund av sin historiska betydelse enbart kommer att ställas ut offentligt på ett museum i mottagarlandet.

För export av varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, som anges i bilaga III, krävs tillstånd. Det krävs dock inte något tillstånd för varor som endast passerar genom gemenskapens tullområde.

Det krävs inte något tillstånd för export av de varor som anges i bilaga III till de områden i medlemsländerna som inte ingår i gemenskapens tullområde (bilaga IV), under förutsättning att varorna används av en myndighet vars uppdrag är brottsbekämpning. Det krävs inte heller tillstånd för export av varor som anges i bilaga III och som ska användas av medlemsstatens militära eller civila personal, om denna personal deltar i en av EU:s eller Förenta nationernas operationer för fredsbevarande eller krishantering i det berörda tredjelandet eller i en operation som grundar sig på överenskommelser mellan medlemsländer och tredjeländer på försvarsområdet.

Beslut om att bevilja exporttillstånd fattas från fall till fall av den behöriga myndigheten i det medlemsland där sökanden är etablerad (bilaga I) med beaktande av alla relevanta faktorer. Den behöriga myndigheten beviljar inte tillstånd om det finns rimliga skäl att anta att varor som anges i bilaga III skulle kunna användas till tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning av en brottsbekämpande myndighet eller någon fysisk eller juridisk person i ett tredjeland.

Ett medlemsland får när det gäller vissa varor som anges i bilaga III göra undantag från denna ordning genom att införa eller bibehålla ett förbud avseende export och import av benfängsel, kedjor för att binda samman flera personer och bärbara elchocksanordningar.

I avsikt att harmonisera tillståndsförfarandena utfärdas tillstånd för export och import på ett formulär som överensstämmer med den förlaga som återfinns i bilaga V som gäller i hela EU. De behöriga myndigheterna får vägra att bevilja exporttillstånd och får ogiltigförklara, tillfälligt upphäva, ändra eller återkalla ett exporttillstånd som redan beviljats. När exportören eller importören fullgör tullformaliteter ska denne visa upp det ifyllda formulär som bevis på att tillstånd har beviljats. Om det inte finns något tillstånd kvarhåller myndigheterna de varor som har deklarerats och informerar om möjligheten att ansöka om tillstånd. Om ansökan om tillstånd inte lämnas in inom sex månader får tullmyndigheterna förstöra varorna i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning.

Medlemsländernas myndigheter underrättar myndigheterna i de övriga medlemsländerna och kommissionen om de fattar beslut om att avslå en ansökan om tillstånd enligt denna förordning eller om de återkallar ett tillstånd som har beviljats. Kommissionen och medlemsländerna underrättar varandra om de åtgärder som vidtas i enlighet med denna förordning och om tillstånd som beviljats eller vägrats.

Medlemsländerna ska sammanställa en offentlig, årlig verksamhetsrapport om möjligt i samarbete med kommissionen.

Kommissionen biträds av den kommitté för gemensamma exportregler som inrättats genom förordning (EEG) nr 2603/69. Kommittén behandlar alla frågor som rör genomförandet av denna förordning.

Medlemsländerna fastställer själva vilka regler om sanktioner som ska tillämpas vid överträdelser av förordningen. Dessa regler ska anmälas till kommissionen senast den 29 augusti 2006.

Förordningen gäller för gemenskapens tullområde, i de spanska territorierna Ceuta och Melilla samt för det tyska territoriet Helgoland.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1236/2005

30.7.2006

-

EUT L 200, 30.7.2005

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Kommissionens genomförande-förordning (EU) nr 1352/2011

21.12.2011

-

EUT L 338, 21.12.2011

Efterföljande ändringar och rättelser av förordning (EG) nr 1236/2005 har inarbetats i grundförordningen. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

ÄNDRINGAR AV BILAGOR

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1352/2011 av den 20 december 2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 (EUT L 338, 21.12.2011)

Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 1236/2005 har ersatts av texterna i bilagorna I och II till denna genomförandeakt.

Förteckningen över varor som omfattas av handelsrestriktioner har kompletterats för att förebygga användning av vissa läkemedel för dödsstraff och för att se till att unionens samtliga exportörer av dessa produkter omfattas av enhetliga villkor i detta avseende.

De aktuella läkemedlen har emellertid utvecklats bland annat för anestesi och behandling med lugnande medel och export av dem bör därför inte totalförbjudas.

Förbudet mot handel med elektriska bälten har utvidgats till att också omfatta liknande kroppsburna anordningar såsom elchocksmanschetter och handfängsel.

Handel med piggförsedda batonger har förbjudits.

Bilaga I – Förteckning över myndigheter

Kommissionens förordning (EU) nr 1226/2010 [EUT L 336, 21.12.2010].

Senast ändrat den 10.01.2014

Top