Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ordning med allmänna tullförmåner under 2002-2005

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Ordning med allmänna tullförmåner under 2002-2005

Europeiska unionen tillämpar ordningen med allmänna tullförmåner under tiden 1 januari 2002-31 december 2005. Systemet förenklar och harmoniserar förfarandena för de olika befintliga ordningarna i syfte att förbättra utvecklingsländernas tillträde till EU:s marknad samtidigt som de grundläggande sociala normerna och miljönormerna främjas.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 2501/2001 om tillämpning av en ordning med allmänna tullförmåner under tiden 1 januari 2002-31 december 2004 [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Syftet med denna förordning är att förlänga EU:s ordning med allmänna tullförmåner för utvecklingsländerna fram till och med den 31 december 2005.

I förordningen fastställs

 • en allmän ordning,
 • en särskild stimulansordning till skydd för arbetstagares rättigheter,
 • en särskild stimulansordning till skydd för miljön,
 • en särskild ordning för de minst utvecklade länderna
 • och, slutligen, en särskild ordning för att bekämpa tillverkning av och handel med narkotika.

Den allmänna ordningen

Enligt denna förordning är de produkter som anses vara icke-känsliga och som importeras till EU från utvecklingsländer som är förmånsländer befriade från tull. Varor från textil- och beklädnadssektorn omfattas endast av en nedsättning med 20 % av tullen enligt Gemensamma tulltaxan. Produkter som klassificeras som känsliga omfattas av en nedsättning med 3,5 procentenheter av tullen enligt Gemensamma tulltaxan.

Dessa tullförmåner är tillämpliga på import av produkter med ursprung i utvecklingsländer som är förmånsländer. Det finns en möjlighet till regional kumulation i syfte att främja regionala grupper. De länder som omfattas av allmänna preferenssystemet (GSP) anges i bilaga I till förordningen.

Enligt denna förordning ska länder som inte längre behöver förmånsbehandling avföras från förteckningen över länder som omfattas av Allmänna preferenssystemet. Detta berör de länder som av Världsbanken klassificeras som höginkomstländer och som uppnått en viss industriell utvecklingsnivå, som beräknas enligt en formel som fastställs i förordningen (utvecklingsindex), och detta under tre år i följd. Om det land som uteslutits under tre år i följd inte uppfyller dessa kriterier, ska landet på nytt införas i förteckningen över länder som omfattas av Allmänna preferenssystemet.

I enlighet med graderingsprincipen ska de i denna förordning fastställda tullförmånerna för de förmånsländer och de produkter som tillhör en viss sektor upphävas, om landet i fråga under tre år i följd befinner sig i någon av följande två situationer:

 • Landets utvecklingsindex uppnår en viss nivå som fastställs i förordningen och EU:s import från landet av samtliga produkter inom den berörda sektorn överstiger 25 % av EU:s import av samma produkter från samtliga förmånsländer.
 • Landets utvecklingsindex uppnår en viss nivå som fastställs i förordningen, specialiseringsindex för sektorn i fråga överstiger det tröskelvärde som motsvarar landets utvecklingsindex och EU:s import från det landet av samtliga produkter inom den berörda sektorn överstiger 2 % av EU:s import av samma produkter från samtliga förmånsländer.

Tullförmånerna ska återinföras om inget av dessa kriterier under tre år i följd varit uppfyllt.

De särskilda stimulansordningarna

Allmänna preferenssystemet gör det möjligt för förmånsländerna att ansluta sig till stimulansordningar genom vilka de kan åtnjuta en vidare nedsättning av tullarna med ytterligare 5 procentenheter på exporten till EU. Den sammanlagda nedsättningen uppgår sålunda till 8,5 procentenheter.

Den särskilda stimulansordningen till skydd för arbetstagares rättigheter får beviljas länder som bevisar att de i sin lagstiftning införlivat och tillämpar de bestämmelser som fastställts i följande av Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner:

 • Nr 29 och 105 om tvångsarbete.
 • Nr 87 och 98 om föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar.
 • Nr 100 och 111 om icke-diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning.
 • Nr 138 och 182 om barnarbete.

Denna särskilda ordning får även beviljas länder vars lagstiftning omfattar merparten av ovannämnda bestämmelser och som är delaktiga i en tydlig och oåterkallelig process för att tillämpa dessa bestämmelser. I så fall kan ordningen beviljas för en begränsad tidsperiod. Förmånslandet måste bevisa att det gjort framsteg på området för att ordningen ska förlängas.

Den särskilda stimulansordningen till skydd för miljön avser import av produkter från tropisk skog med ursprung i länder som i sin nationella lagstiftning införlivat och faktiskt tillämpar de internationellt erkända normerna och riktlinjerna för hållbar förvaltning av tropiska skogar (huvudsakligen från Internationella organisationen för tropiskt trä).

De länder som önskar ansluta sig till dessa ordningar ska lämna sina ansökningar till kommissionen som, innan den fattar beslut, prövar dessa och kontrollerar huruvida dessa länder faktiskt tillämpar erforderliga sociala normer och miljönormer.

Den särskilda ordningen för de minst utvecklade länderna

Denna förordning inbegriper initiativet "Allt utom vapen", som antogs genom förordning (EG) nr 416/2001 av den 28 februari 2001. EU beviljar nämligen utan någon kvantitativ begränsning tullfrihet för alla varor med ursprung i de minst utvecklade länderna, med undantag för vapen och ammunition. Fritt tillträde kommer dock att införas gradvis från och med 2002 för bananer och mellan 2006 och 2009 för ris och socker. I avvaktan på detta tillämpas på dessa varor en övergripande tullkvot till nolltullsats (förordningarna (EG) nr 1381/2002 av den 29 juli 2002 och (EG) nr 1401/2002 av den 31 juli 2002).

Den särskilda ordningen för att bekämpa tillverkning av och handel med narkotika

En särskild ordning med fullständigt tillfälligt upphävande av de tullar enligt Gemensamma tulltaxan som tillämpas på industri- och jordbruksprodukter har införts för länderna i Andinska pakten, Centralamerika och Pakistan. Denna ordning har till syfte att främja den politiska, ekonomiska och sociala stabiliteten i dessa länder som är hotade av tillverkningen av och handeln med narkotika.

Kommissionen ska kontrollera och utvärdera verkningarna av denna ordning på förmånsländerna och utvärdera deras sociala utveckling och miljöpolitik.

Tillfälligt upphävande

Tullförmåner får under vissa omständigheter tillfälligt upphävas för samtliga eller vissa produkter med ursprung i ett förmånsland, nämligen:

 • Vid tillämpning av någon form av slaveri eller tvångsarbete.
 • Vid allvarlig och systematisk kränkning av de grundläggande sociala rättigheterna och de arbetsrättsliga principerna (föreningsfriheten, den kollektiva förhandlingsrätten, barnarbete, etc).
 • Vid export av varor som tillverkats av fångar.
 • Vid brister i tullkontrollen vid export eller transitering av narkotika.
 • Vid bedrägeri, oegentligheter eller systematisk underlåtenhet att följa ursprungsreglerna.
 • Vid fall av illojala handelsmetoder.
 • Vid överträdelse av de mål som fastställs i internationella konventioner om bevarande och förvaltning av fiskeresurser.

I förordningen anges noggrant vad det administrativa samarbete som krävs av förmånsländerna består i, framför allt när det gäller kontroll av varornas ursprung. Vidare fastställs förfarandet för den undersökning som kommissionen ska företa innan den fattar ett positivt eller negativt beslut om tillfälligt upphävande av förmåner samt villkoren för det berörda landets deltagande i denna undersökning.

Skyddsbestämmelser

Förordningen innehåller även en skyddsklausul. Den gör det möjligt för kommissionen att tillfälligt upphäva tullförmånerna och återinföra tullarna enligt Gemensamma tulltaxan om en produkt med ursprung i ett förmånsland importeras på villkor som orsakar eller riskerar att orsaka allvarliga svårigheter för tillverkare i EU av likadana eller direkt konkurrerande produkter. Kommissionen ska efter en undersökning fatta beslut inom trettio dagar efter samråd med kommittén för allmänna tullförmåner. I brådskande fall får kommissionen vidta alla nödvändiga förebyggande åtgärder.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 2501/2001

1.1.2002

-

EUT L 346 av 31.12.2001

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 2211/2003

22.12.2003

-

EUT L 332 av 19.12.2003

Senast ändrat den 04.11.2005

Top