Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Aspekter av immateriella rättigheter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Aspekter av immateriella rättigheter

Detta beslut säkerställer ett effektivt och adekvat skydd för handelsrelaterade immateriella rättigheter, med beaktande av skillnaderna mellan nationella rättssystem och inrättar en multilateral ram av miniminormer för att bekämpa varumärkesförfalskning.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar - vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet, av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986-1994) [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 336 av den 23 december 1994].

Avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPs-avtalet).

SAMMANFATTNING

De grundläggande principerna är principen om nationell behandling och principen om mest gynnad nation. I enlighet med förstnämnda ska varje medlem i Världshandelsorganisationen (WTO) medge andra medlemmars rättssubjekt en behandling som inte är mindre förmånlig än den som dess egna rättssubjekt medges. I enlighet med sistnämnda princip ska varje fördel som av någon medlem medges något annat medlemslands rättssubjekt, omedelbart och ovillkorligt medges alla andra medlemmars rättssubjekt. Detta gäller även om denna behandling skulle vara mer gynnsam än den som medlemmen ifråga medger sina egna rättssubjekt.

Normer för tillgång till, omfattning och användning av immateriella rättigheter

Avtalet syftar till att garantera att lämpliga normer till skydd för immateriella rättigheter tillämpas i samtliga medlemsländer. Avtalet tar härvidlag intryck från de grundläggande skyldigheter som utarbetats av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) i olika konventioner rörande immateriella rättigheter (Pariskonventionen för skydd för den industriella äganderätten, Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk, Romkonventionen om skydd för utövande konstnärer, framställare av fonogram samt radioföretag och Washingtonfördraget om kretsmönster för halvledarprodukter). Flera nya normer eller strängare normer införs på de områden där de redan gällande konventionerna saknar bestämmelser eller är otillräckliga.

Beträffande upphovsrätt ska medlemmarna i WTO följa de grundläggande bestämmelserna i Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk. Datorprogram ska åtnjuta skydd som litterära verk. Beträffande hyresrättigheter kan upphovsmän till datorprogram och ljudinspelningar ge tillstånd till eller förbjuda förvärvsmässig uthyrning av sina verk till allmänheten. En motsvarande ensamrätt äger tillämplighet på filmverk.

När det gäller varumärken definierar avtalet de typer av tecken vilka kan åtnjuta skydd såsom varumärken och de minimirättigheter som tillkommer innehavaren av ett varumärke. Dessutom preciserar avtalet skyldigheterna beträffande bruket av varumärken, skyddets giltighetstid, licensiering och överlåtelse av varumärken.

För geografiska ursprungsbeteckningar ska medlemmarna i WTO tillhandhålla förfaranden som hindrar varje användning av en ursprungsbeteckning som kan vilseleda konsumenterna om varans ursprung liksom sådan användning som utgör otillbörlig konkurrrens. Avtalet föreskriver dessutom ett tilläggsskydd för geografiska ursprungsbeteckningar för vin och sprit, även i de fall där det inte finns någon risk att konsumenterna förleds.

Mönster skyddas i kraft av avtalet under tio år. Innehavare av ett skyddat mönster har rätt att hindra framställningen, försäljningen och importen av varor som bär eller omfattar ett mönster vilket är en avbildning av det skyddade mönstret.

Beträffande patent har medlemmarna i WTO en allmän förpliktelse att följa de grundläggande bestämmelserna i Pariskonventionen från år 1967. TRIPs-avtalet stadgar dessutom att varje uppfinning ska kunna patentskyddas under tjugo år. Vissa uppfinningar får undantas från patentbarhet om deras utnyttjande är förbjudet för att skydda den allmänna ordningen eller moralen. Andra tillåtna undantag gäller diagnostiska, terapeutiska eller kirurgiska förfaranden för behandling av människor eller djur, växter och djur (förutom mikroorganismer) och väsentligen biologiska förfaranden för framställning av växter eller djur (andra än icke-biologiska och mikrobiologiska förfaranden). Medlemmarna ska emellertid tillhandahålla skydd för underarter av växtsorter, antingen genom patent eller genom ett effektivt fristående system av eget slag.

Rörande kretsmönster för halvledarprodukter ska Världshandelsorganisationens medlemmar ordna ett skydd i enlighet med bestämmelserna i Washingtonfördraget om rättsligt skydd för kretsmönster för halvledarprodukter. TRIPs-avtalet föreskriver ett antal ytterligare bestämmelser, i synnerhet beträffande skyddets giltighetstid.

Enligt avtalet ska företagshemligheter och tekniskt kunnande som har ett kommersiellt värde skyddas mot förtroendemissbruk och varje handling i strid med god affärssed. Vidare får medlemmarna vidta åtgärder för att förhindra eller beivra konkurrensbegränsande förfaranden i licensavtal.

Säkerställande av skydd för immateriella rättigheter

Medlemmarnas rättsordningar ska innehålla förfaranden för att tillse att immateriella rättigheter respekteras, såväl av utländska rättsinnehavare som av egna rättssubjekt. Dessa förfaranden ska göra det möjligt att vidta effektiva åtgärder mot varje form av intrång i dessa rättigheter. Förfarandena ska vara rättvisa och skäliga, inte vara onödigt komplicerade och kostsamma och inte innehålla några oskäliga tidsfrister. Slutliga administrativa beslut ska kunna överprövas av en rättslig myndighet.

Avtalet innehåller klargöranden beträffande bevisning, förbud, skadestånd, interimistiska åtgärder och andra rättsmedel.

Övergångsperiod

Industriländerna förfogar över en övergångsperiod om ett år för att bringa sin lagstiftning och sina förfaranden i överensstämmelse med avtalets bestämmelser. Övergångsperioden är fem år för utvecklingsländer och för länder som är i färd med att omvandla sin centralstyrda ekonomi till en marknadsekonomi. För de minst utvecklade länderna är övergångsperioden elva år.

Institutionell ram

Genom avtalet inrättas ett organ benämnt TRIPs-rådet. Rådet ska övervaka avtalets fullgörande, kontrollera att medlemmarna fullgör sina skyldigheter och bereda möjlighet till samråd mellan medlemmarna.

Lösningen av tvister inom det immaterialrättsliga området regleras av de tvistelösningsförfaranden som utarbetats under Uruguayrundan.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för införlivande i medlemsstaternas lagstiftning

EGT

Beslut 94/800/EG

22.12.1994

-

EGT L 336, 23.12.1994

Senast ändrat den 18.05.2011

Top