Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handel med tjänster

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Handel med tjänster

Detta beslut inrättar en multilateral ram med principer och regler för handeln med tjänster. Syftet är att genom förhandlingar främja utbredningen av denna handel och verka för att den gradvis liberaliseras, och att samtidigt garantera insyn i lagstiftningen och ett ökat deltagande från utvecklingsländernas sida.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar, vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet, av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986-1994).

SAMMANFATTNING

Allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS) är den första samlingen regler och normer för den internationella tjänstehandeln som fastställts på multilateral nivå. Avtalet består av tre delar: en allmän ram med grundläggande skyldigheter som berör samtliga medlemmar i Världshandelsorganisationen (WTO), listor över särskilda nationella åtaganden om marknadstillträde samt bilagor där särskilda villkor fastställs för olika sektorer.

Allmän ram

Avtalet är allmängiltigt. Det gäller för samtliga tjänster i samtliga sektorer, med undantag av tjänster som tillhandahålls av offentliga myndigheter. Avtalet gäller dessutom för samtliga åtgärder som tillämpas på olika nivåer inom den offentliga förvaltningen (central, regional, lokal osv.). I avtalet definieras fyra typer av tjänstehandel:

  • Tillhandahållande av en tjänst från ett medlemsland till ett annat medlemsland (exempel: internationella telefonsamtal).
  • Tillhandahållande av en tjänst inom en medlems territorium till en tjänstekonsument från ett annat medlemsland (exempel: turism).
  • Tillhandahållande av en tjänst genom en tjänsteleverantör från ett medlemsland med kommersiell etablering på en annan medlems territorium (exempel: banktjänster).
  • Tillhandahållande av en tjänst genom närvaro av fysiska personer från ett medlemsland på en annan medlems territorium (exempel: byggprojekt, mannekänger, konsulter).

Avtalet grundar sig på principen om mest gynnad nationsbehandling, enligt vilken varje medlem utan förbehåll ska bevilja tjänster och tillhandahållare av tjänster från en medlem en behandling som inte är mindre gynnsam än den som beviljas tjänster och tillhandahållare av tjänster från varje annan medlem. Det finns emellertid undantag för vissa tjänsteverksamheter, vilka anges på en lista över undantag från skyldigheten att tillämpa principen om mest gynnad nationsbehandling. Varje regering har på sin nationella lista uppfört de tjänster för vilka den garanterar tillträde till sin marknad och samtidigt angett vilka begränsningar av marknadstillträdet man önskar bibehålla.

Medlemmar som är parter i avtal om ekonomisk integration får liberalisera tjänstehandeln mellan parterna utan att behöva utvidga denna handel till att omfatta övriga GATS-medlemmar, förutsatt att avtalet i fråga omfattar ett betydande antal sektorer och innehåller en bestämmelse om att diskriminering inte får förekomma eller i allt väsentligt bör avskaffas.

För att sörja för största möjliga insyn är medlemmarna enligt avtalet skyldiga att offentliggöra alla relevanta lagar och regleringar. Dessa åtgärder ska förvaltas på ett rimligt, objektivt och opartiskt sätt.

Bilaterala avtal mellan regeringar avseende godkännande av kvalifikationer bör vara öppna för andra medlemmar som önskar förhandla om att delta i dessa. Vidare bör varje medlem se till att monopol och tillhandahållare av tjänster med ensamrätt inte missbrukar sin ställning. Medlemmarna bör inleda konsultationer om affärspraxis som kan begränsa konkurrensen i syfte att avskaffa sådan praxis.

Internationella transfereringar och betalningar för löpande transaktioner i samband med särskilda åtaganden inom ramen för GATS får inte omfattas av restriktioner annat än i händelse av problem med betalningsbalansen och under vissa omständigheter.

Särskilda åtaganden

Bestämmelserna om marknadstillträde och om nationell behandling är inte allmänna skyldigheter, utan särskilda åtaganden som finns förtecknade i de nationella listor som är bifogade GATS och utgör en integrerande del av avtalet. I listorna anges de tjänster och tjänsteverksamheter för vilka marknadstillträde garanteras och de villkor som gäller för marknadstillträde. Eftersom åtagandena är bundna, kan de ändras eller dras tillbaka först efter det att förhandlingar om kompensation förts med det berörda landet.

Varje medlem bör sålunda bevilja tjänster och tillhandahållare av tjänster från ett annat medlemsland en behandling som inte är mindre gynnsam än den som fastställs i de särskilda åtaganden som anges i medlemmens nationella lista.

Avtalet är också baserat på principen om nationell behandling. För de sektorer som angetts av varje medlemsland och enligt de villkor som där anges bör varje regering medge tjänster och tillhandahållare av tjänster från varje annat medlemsland en behandling som inte är mindre gynnsam än den som den medger sina egna tjänster och tillhandahållare av tjänster av samma slag.

Fortlöpande liberalisering

I GATS föreskrivs att det inom fem år ska inledas förhandlingar i syfte att uppnå en successivt högre liberaliseringsnivå. Liberaliseringen ska syfta till att stärka de åtaganden som anges i listan och till att minska de restriktiva effekterna av de åtgärder som inletts av regeringarna.

Sektorfrågor

GATS omfattar ett antal bilagor som rör olika tjänstesektorer. Bilagorna har tillkommit för att man velat ta hänsyn till vissa särdrag hos sektorerna.

Enligt bilagan om rörlighet för fysiska personer får regeringar förhandla om särskilda åtaganden för att fysiska personer ska kunna vistas tillfälligt på deras territorium i syfte att utföra en tjänst. Avtalet gäller inte permanent anställning, medborgarskap eller bosättning.

Enligt bilagan om lufttransporttjänster omfattar GATS tillämpningsområde inte trafikrättigheter och tjänster som står i direkt relation till utövandet av dessa rättigheter (det rör sig huvudsakligen om bilaterala avtal om lufttransporttjänster enligt vilka landningsrättigheter beviljas). GATS omfattar däremot tjänster som rör reparation och underhåll av flygplan, försäljning och marknadsföring av lufttransporttjänster samt databokningssystem.

Enligt bilagan om finansiella tjänster (särskilt banktjänster och försäkringstjänster) får regeringarna vidta åtgärder avseende skydd av investerare, deponenter och försäkringstagare. Avtalet gäller inte för tjänster som tillhandahålls av centralbanker.

I bilagan om telekommunikationer fastställs att regeringarna bör bevilja utländska tjänsteleverantörer tillgång till allmänt tillgängliga telenät på skäliga och icke-diskriminerande villkor.

Institutionella bestämmelser

Dessa bestämmelser rör särskilt samråd och regler för tvistlösning samt inrättandet av ett tjänstehandelsråd. Rådets befogenheter fastställs i ett ministerbeslut.

Fortsatta förhandlingar

När Uruguayrundan avslutades kom regeringarna överens om att fortsätta förhandlingarna på fyra områden: basteletjänster, sjötransporttjänster, rörlighet för fysiska personer samt finansiella tjänster. Det kommer dessutom troligtvis att inledas förhandlingar om subventioner, offentliga kontrakt och skyddsåtgärder.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 94/800/EG

22.12.1994

-

EGT L 336, 23.12.1994

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets beslut 1997/838/EG av den 28 november 1997 om godkännande på Europeiska gemenskapens vägnar - vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet - av resultatet av WTO-förhandlingarna om basteletjänster. [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 347 av den 18 december 1997]. I enlighet med åtagandena inom ramen för GATS undertecknades den 15 april 1997 i Genève ett protokoll om basteletjänster. Genom detta avtal öppnas marknaderna för traditionella teletjänster, elektroniska dataöverföringstjänster, telex- och faxtjänster för konkurrens samtidigt som regler inrättas för telekommunikationsföretag som investerar utanför det territorium där de har sitt huvudkontor.

Rådets beslut 1999/61/EG av den 14 december 1998 om att på Europeiska gemenskapens vägnar ingå, vad beträffar frågor inom dess behörighet, de avtal som är resultatet av förhandlingarna inom Världshandelsorganisationen (WTO) om finansiella tjänster. [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 20 av den 27 januari 1999]. Som ett resultat av de förhandlingar om finansiella tjänster som fördes efter Uruguayrundan och som syftade till att permanent införliva finansiella tjänster i GATS enligt principen om mest gynnad nationsbehandling, fogades ett femte protokoll om finansiella tjänster till GATS. I protokollet fastställs att de avsnitt i listorna över särskilda åtaganden och i listorna över undantag från principen om mest gynnad nationsbehandling som rör finansiella tjänster bör ersättas med de nya listor som anges i bilagan till protokollet.

Senast ändrat den 18.05.2011

Top