Help Print this page 
Title and reference
Skydd mot handelshinder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Skydd mot handelshinder

Genom denna förordning inrättas ett förfarande som gör det möjligt för företag och för Europeiska unionen (EU-länderna) att begära att EU-institutionerna undersöker eventuella handelshinder som införts av länder utanför EU. Det syftar till att undanröja skada eller negativa handelseffekter till följd av sådana handelshinder i enlighet med internationella handelsregler.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 3286/94 av den 22 december 1994 om fastställande av gemenskapsförfaranden på den gemensamma handelspolitikens område i syfte att säkerställa gemenskapens rättigheter enligt internationella handelsregler, särskilt regler som fastställts av Världshandelsorganisationen (WTO).

SAMMANFATTNING

Genom denna förordning inrättas ett förfarande som gör det möjligt för företag och för Europeiska unionen (EU-länderna) att begära att EU-institutionerna undersöker eventuella handelshinder som införts av länder utanför EU. Det syftar till att undanröja skada eller negativa handelseffekter till följd av sådana handelshinder i enlighet med internationella handelsregler.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Syftet är att förbättra EU:s förmåga att hävda sina rättigheter i det internationella handelssystemet. Att säkerställa att handelspartner respekterar de överenskomna handelsreglerna är väsentligt för att handelsavtal ska fungera för EU:s ekonomi. Lagen omfattar EU:s svar på illegala handelsåtgärder i andra länder och möjliggör effektiva åtgärder för att skydda intressena hos EU:s företag och arbetstagare. En viktig aspekt är att ett klagomålsförfarande fastställs för att hantera handelshinder.

HUVUDPUNKTER

Klagomål kan enligt denna förordning lämnas in på uppdrag av en industri i EU, på uppdrag av ett eller flera företag i EU eller av ett EU-land som påpekar ett handelshinder. Klagomålet måste innehålla tillräckliga bevis för att det förekommer handelshinder och att detta meför skada eller negativa handelseffekter.

Klagomålen ska lämnas in skriftligen till Europeiska kommissionen. Kommissionen har 45 dagar på sig att besluta om ett klagomål kan tas upp. Den perioden kan förlängas på begäran av den klagande så att mer information kan läggas till.

En rådgivande kommitté som består av företrädare för alla EU-länderna och som leds av EU-kommissionen ger länderna information. Den är också ett forum där de kan uttrycka sina åsikter.

Om kommittén bedömer att ett klagomål kan tas upp påbörjas en undersökning som omnämns i Europeiska unionens officiella tidning (EUT). I detta meddelande anges vilken produkt eller tjänst det rör sig om och vilka länder som är inblandade. Europeiska kommissionen samlar sedan all relevant information från de berörda parterna.

Där kommissionen, på grundval av granskningsförfarandet, beslutar att vidta åtgärder får alla handelspolitiska åtgärder vidtas som är kompatibla med gällande internationella förpliktelser och förfaranden. I synnerhet kan kommissionen:

1.

upphäva tullättnader och införa nya eller höjda tullar,

2.

införa eller höja kvantitativa restriktioner på import eller export av varor,

3.

upphäva medgivanden avseende varor, tjänster eller leverantörer inom området offentlig upphandling.

Rådet måste uttala sig om förslaget att vidta en eller flera av de åtgärder som nämns ovan inom 30 dagar.

År 2014 ändrade EU förordningen (förordning (EU) nr 654/2014) och lade till nya regler och rutiner. Genom dessa säkerställs att EU kan utöva sin rätt att skjuta upp eller återkalla medgivanden eller andra skyldigheter enligt internationella handelsavtal effektivare och snabbare.

Kommissionen kan anta rättsakter för att vidta åtgärder mot länder utanför EU vid akut behov. Dessa genomförandeakter är omedelbart tillämpliga och detta förfarande kan endast användas i väl motiverade fall. Åtgärder som kan utfärdas genom en genomförandeakt inkluderar de tre som citeras ovan.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Från den 1 januari 1995. Förordning (EU) nr 654/2014 tillämpas sedan 17 juli 2014.

NYCKELORD

Handelshinder: Alla handelstillämpningar som införs av ett land utanför EU, men som är förbjudna enligt internationella handelsregler, som ger en part som påverkas av handelsbruket rätt att försöka få tillämpningen eliminerad. Dessa internationella handelsregler kommer i huvudsak från Världshandelsorganisationen (WTO). Det är också regler som har fastställs i bilaterala avtal med länder utanför EU där EU är part.

Lättnader eller andra skyldigheter: Tullättnader eller andra fördelar som EU har åtagit sig att tillämpa i sin handel med länder utanför EU i kraft av internationella handelsavtal där EU är part.

Skada: Alla materiella skador som ett hinder för handeln hotar att orsaka för en EU-industri på marknaden i EU.

Negativa handelseffekter: Effekter som ett handelshinder orsakar eller hotar att orsaka, i fråga om en produkt eller tjänst, för EU-företag verksamma i ett land utanför EU.

Mer information finns på kommissionens webbplats om undersökningar av handelshinder.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 3286/94

1.1.1996

-

EUT L 349, 31.12.1994, s. 71-78

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 356/95

24.2.1995

-

EUT L 41, 23.2.1995, s. 3

Förordning (EG) nr 125/2008

5.3.2008

-

EUT L 40, 14.2.2008, s. 1-2

Förordning (EU) nr 654/2014

17.7.2014

-

EUT L 189, 27.6.2014, s. 50-58

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till förordning (EG) nr 3286/94 har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

Senast ändrat den 02.04.2015

Top