Help Print this page 
Title and reference
Antisubventionsåtgärder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Antisubventionsåtgärder

Denna förordning införlivar bestämmelserna i det avtal om subventioner* och utjämningsåtgärder som ingåtts inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO) i Europeiska unionen (EU) i syfte att säkerställa en effektiv och öppen tillämpning av reglerna om subventioner.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 597/2009 av den 11 juni 2009 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (kodifierad version)

SAMMANFATTNING

Denna förordning innehåller EU:s bestämmelser om en utjämningstull*. Syftet med denna är att kompensera för en subvention som direkt eller indirekt har beviljats för tillverkning, export eller transport av en produkt med ursprung i ett land utanför EU och vars övergång till fri omsättning på EU:s marknad vållar konkurrenter skada.

Denna förordning arbetar sida vid sida med förordning (EG) nr 1225/2009 (den grundläggande antidumpningsförordningen*). Bestämmelserna som gäller fastställandet av skada, definitionen av begreppet EU-industri, inledande av förfaranden, undersökning, provisoriska och slutgiltiga åtgärder samt avslutande av förfaranden är, med undantag för vissa särdrag, mycket lika i de båda förordningarna.

Definition av en subvention

En subvention ska anses föreligga om offentliga myndigheter i ursprungs- eller exportlandet har tillhandahållit ett finansiellt bidrag eller någon form av inkomst- eller prisstöd enligt artikel XVI i det allmänna tull och handelsavtalet (GATT 1994) och en förmån därigenom har beviljats.

Utjämningsbara subventioner

Subventioner ska vara föremål för utjämningsåtgärder endast om de är selektivt riktade till ett företag eller industri eller en grupp av företag eller industrier. En subvention är selektiv om den myndighet som beviljar subventionen uttryckligen begränsar den till att avse vissa företag. I vissa fall kan en subvention som ser ut att vara icke-selektiv i praktiken vara selektiv och därför utjämningsbar.

Beräkning av storleken på den utjämningsbara subventionen

Storleken på den utjämningsbara subventionen ska beräknas i förhållande till den förmån som mottagaren får under undersökningsperioden. Förordningen ställer upp följande regler för hur mottagarens förmån ska beräknas:

offentligt tillskott av kapital till ett företag ska anses medföra en förmån, om investeringen strider mot privata investerares sedvanliga investeringspraxis i ursprungs- eller exportlandet;

offentliga lån eller lånegarantier ska anses medföra en förmån, om det finns en skillnad mellan det belopp det lånande företaget betalar för det offentliga lånet och det belopp företaget skulle ha behövt betala för ett likvärdigt kommersiellt lån som företaget faktiskt skulle kunna beviljas på marknaden;

offentligt garanterade lån skall anses medföra en förmån om det belopp som det garanterade företaget betalar på det offentligt garanterade lånet skiljer sig från det belopp som bolaget skulle ha behövt betala för ett likvärdigt kommersiellt lån utan den offentliga garantin;

offentligt tillhandahållande eller inköp av varor ska anses innebära en förmån, om det sker mot en ersättning som är för låg eller köpet sker mot en ersättning som är för hög med beaktande av rådande marknadsvillkor i landet i fråga.

Den utjämningsbara subventionens storlek ska beräknas per enhet av den subventionerade produkt som exporteras till EU. Vissa avdrag får göras från subventionsbeloppet, exempelvis avgifter eller kostnader som är nödvändiga för att bli berättigad till subventionen i fråga samt exportskatter, tullar eller avgifter som tas ut vid export av produkten till EU avsedda att utjämna subventionen. Om en subvention inte beviljas på grundval av framställda, producerade, exporterade eller transporterade kvantiteter ska subventionens storlek bestämmas genom att den sammanlagda subventionens värde fördelas i proportion till produktions-, försäljnings- eller exportvolymen för produkten under undersökningsperioden.

Fastställande av skada

Skada ska fastställas på grundval av faktiska bevis och fastställelsen ska omfatta en objektiv granskning av följande delar:

den subventionerade importens volym;

den subventionerade produktens effekt på EU-marknadens priser;

denna imports påverkan på den berörda EU-industrin.

Inledande av förfaranden

Förfaranden inleds när en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning som inte är juridisk person på EU-industrins vägnar gör en skriftlig framställning. Om en medlemsstat utan att en framställning har gjorts förfogar över tillräckliga bevis för en subvention och en därav följande skada för EU-industrin kan den omedelbart översända dessa bevis till kommissionen. Framställningen ska innehålla tillräckliga bevis om förekomsten av utjämningsbara subventioner (och, om möjligt, deras belopp), skada och orsakssamband mellan dessa två delar.

Framställningen ska anses gjord av EU-industrin eller på dess vägnar om den stöds av EU-producenter vilkas sammanlagda produktion utgör mer än 50 % av den totala produktionen av den likadana produkten för den del av EU-industrin som antingen uttrycker stöd för eller motsätter sig framställningen. Undersökningen kan dock inte inledas om de EU-producenter som uttryckligen stöder framställningen tillsammans svarar för mindre än 25 % av den sammanlagda produktionen av den likadana produkten i EU.

Provisoriska åtgärder

Provisoriska tullar kan införas om:

en undersökning har inletts, ett tillkännagivande om detta har gjorts och berörda parter har givits tillräckliga möjligheter att lämna uppgifter och att yttra sig;

det preliminärt har fastställts att den importerade produkten är föremål för utjämningsbara subventioner och att detta leder till skada för EU-industrin;

EU:s intresse kräver att en åtgärd vidtas för att hindra sådan skada.

Införande av slutgiltiga utjämningstullar

Om det av de faktiska omständigheter framgår att utjämningsbara subventioner och därav följande skada föreligger och att EU:s intresse kräver ett ingripande, ska kommissionen införa en slutgiltig utjämningstull. Beloppet för tullen får inte överstiga det fastställda beloppet för utjämningsbara subventioner och bör understiga det om tillräckligt för att undanröja skadan för EU-industrin.

NYCKELBEGREPP

Antidumpningsåtgärd: åtgärd för att hindra ett företag från att exportera en produkt till ett lägre pris än vad som är normalt på dess hemmamarknad.

Antisubventionsåtgärd: åtgärd (i form av en utjämningstull) för att kompensera att tillverkningen av en produkt har fått ekonomiskt stöd i form av en subvention från en offentlig myndighet.

Utjämningstull: Subventionerade producenter har en oberättigad fördel jämfört med sina konkurrenter. En utjämningstull är en importskatt som tas ut för vissa varor för att kompensera att deras tillverkning har subventionerats och för att höja deras pris till den nivå som det skulle ha haft om inga subventioner förekommit.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 597/2009

7.8.2009

-

EUT L 188, 18.7.2009, s. 93-126.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen och av rådets förordning (EG) nr 597/2009 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (COM(2013) 192 final av den 10 april 2013)

Kommissionen föreslår följande ändringar av de befintliga antidumpnings- och antisubventionsbestämmelserna:

Berörda parter ska underrättas om att provisoriska åtgärder kommer att införas två veckor i förväg. Om det beslutas att inga provisoriska åtgärder ska införas, men att undersökningen ska fortsätta, ska berörda parter underrättas om avsikten att inte införa sådana åtgärder två veckor före sista dag för införande av åtgärder.

För att effektivt skydda EU:s producenter mot hot om motåtgärder ska sådana hot anses utgöra särskilda omständigheter som motiverar att kommissionen inleder en undersökning på eget initiativ.

Att avskaffa regeln om lägsta tull vid kringgående, eller när strukturella råvarurelaterade snedvridningar har konstaterats föreligga, och vid subventionering.

De tullar som tas ut under undersökningen ska återbetalas till importörerna i de fall då åtgärderna inte förlängs efter en avslutad översyn vid giltighetstidens utgång.

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Modernisering av de handelspolitiska skyddsinstrumenten - Att anpassa de handelspolitiska skyddsinstrumenten till dagens europeiska ekonomi (COM(2013) 191 final av den 10 april 2013)

Kommissionen beskriver de föränderliga ekonomiska förhållandena och förklarar varför den har föreslagit ändringar i bestämmelserna gällande EU:s handelspolitiska skyddsinstrument. Den anser att dessa bör förbättras på ett pragmatiskt och balanserat sätt till fördel för tillverkare, importörer och användare.

Senast ändrat den 10.04.2014

Top