Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Antisubventionsåtgärder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Antisubventionsåtgärder

SAMMANFATTNING AV:

Rådets förordning (EG) nr 597/2009 – antisubventionsåtgärder

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I den fastställs EU:s regler om skydd mot subventionerad import från länder utanför EU och villkoren för tillämpning av utjämningsåtgärder.

VIKTIGA PUNKTER

 • En utjämningstull tillämpas för att motverka de skadliga verkningarna av den subventionerade importen på EU-marknaden och för att återupprätta en rättvis konkurrens. Tullen betalas av importören och tas ut av tullmyndigheterna i det berörda EU-landet.
 • Om en EU-industri anser att importen av en produkt från ett land utanför EU subventioneras och skadar den EU-industri som tillverkar samma produkt kan den göra en framställning till EU-kommissionen.
 • Om framställningen visar inledande bevis på en subvention eller skada för EU-industrin, och ett orsakssamband mellan subventionen och skadan, inleder kommissionen en antisubventionsundersökning.
 • Kommissionen kan införa provisoriska utjämningstullar i avvaktan på ytterligare undersökning, om antisubventionsundersökningen visar att vissa villkor uppfylls, bland annat
  • att importen gynnas av en selektiv subvention,
  • att det föreligger en skada för EU-industrin,
  • att det finns ett orsakssamband mellan subventioner och skada,
  • att EU:s intressen kräver en åtgärd för att förhindra skada.
 • Efter ytterligare undersökning kan slutgiltiga åtgärder vidtas av kommissionen inom 13 månader. De gäller normalt för fem år.
 • Under femårsperioden kan en begäran göras om en interimsöversyn när de omständigheter som rör subvention och skada har ändrats väsentligt och denna ändring är av bestående karaktär.
 • Under det sista året av tillämpningen av åtgärderna kan EU-industrin be kommissionen att genomföra en översyn när åtgärderna upphör att gälla. Detta avgör huruvida åtgärdernas upphörande sannolikt skulle leda till att subventioneringen och skadan fortsätter eller uppkommer på nytt. Om detta är fallet kan åtgärderna fortsätta under ytterligare fem år.
 • Importörerna kan också begära en återbetalning av de tullar som betalats om de anser att subventionsbeloppet har minskats eller undanröjts.
 • EU:s antisubventionsregler bygger på de globala normer som fastställts av Världshandelsorganisationen.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 7 augusti 2009.

BAKGRUND

En subvention är ett ekonomiskt bidrag, såsom ett bidrag eller lån, som oftast betalas av regeringen i ett land utanför EU och som ger fördelar för ett företag eller en industri som importerar sina produkter till EU, och på så vis snedvrider konkurrensen på EU-marknaden. För att motverka denna snedvridning och återställa rättvisa konkurrensförhållanden kan EU införa så kallade utjämningstullar på sådan import.

Se mer information om antisubvention på Europeiska kommissionens webbplats.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 597/2009 av den 11 juni 2009 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (kodifierad version) (EUT L 188, 18.7.2009, s. 93–126)

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 597/2009 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet – 32:a årsrapporten från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om unionens antidumpnings-, antisubventions- och skyddsåtgärder (2013) (COM(2015) 43 final, 4.2.2015)

Senast ändrat 21.04.2016

Top