Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fördelning av EU:s kvoter och licenser för import och export

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Fördelning av EU:s kvoter och licenser för import och export

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 717/2008 – förvaltning av kvantitativa kvoter

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen fastställs regler för förvaltningen av Europeiska unionens (EU:s) import- och exportkvoter.

VIKTIGA PUNKTER

 • Vissa produkter är undantagna från förordningen, däribland jordbruksprodukter som står förtecknade i bilaga I till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
 • Till de allmänna principerna för att förvalta EU:s kvoter hör följande:
  • Kvoter ska fördelas mellan sökande så snart som möjligt.
  • Kvoter kan administreras genom en metod eller en kombination av specifika metoder, t.ex. utifrån traditionella handelsmönster, eller efter en ”först till kvarn får först mala” -princip.
  • En notis där kvoterna tillkännages måste offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.
 • Särskilda regler för de olika metoderna att förvalta kvoter finns fastställda. Exempel är följande:
  • Med metoden som bygger på traditionella handelsmönster reserveras en andel av kvoten som prioriterad för traditionella importörer eller exportörer, d.v.s. de som kan visa att de tidigare har importerat till eller exporterat från EU den produkt som kvoten omfattar.
  • Med metoden som bygger på ”först till kvarn får först mala” fastställer Europeiska kommissionen vilket antal importörerna eller exportörerna har rätt till fram tills kvoten är tömd.
  • Vid fördelning av kvoter i förhållande till de kvantiteter det ansöks om bestämmer kommissionen mängden för kvoten utifrån informationen från EU-länderna om hur många licensansökningar de har mottagit.
 • När det gäller ”först till kvarn” -metoden ska import- och exportlicenser som ger tillstånd till import eller export av de aktuella produkterna utfärdas genast. I alla andra fall utfärdas de inom tio dagar från det att kommissionen meddelat det aktuella beslutet eller inom den tidsgräns som kommissionen bestämt.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Förordning (EG) nr 717/2008 är den kodifierade versionen av en ursprunglig rättsakt (förordning(EG) nr 520/94) och dess fortlöpande ändringar. Den har gällt sedan den 15 augusti 2008.

BAKGRUND

Genom åren, i takt med att fler och fler länder har blivit medlemmar i Världshandelsorganisationen, gäller denna förordning i praktiken nu bara importer från ett begränsat antal länder. Den tillämpas för närvarande på import av textilier från Vitryssland och Nordkorea. Det finns inga kvantitativa kvoter på EU-exporter.

HUVUDDOKUMENT

Rådets förordning (EG) nr 717/2008 av den 15 juli 2008 om fastställande av ett gemenskapsförfarande för förvaltningen av kvantitativa kvoter (kodifierad version) (EUT L 198, 26.7.2008, s. 1–7).

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 717/2008 av den 17 juli 2008 om fastställande av ett gemenskapsförfarande för förvaltningen av kvantitativa kvoter (EUT L 206, 2.8.2008, s. 34).

Senast ändrat 27.02.2017

Top