Help Print this page 
Title and reference
Riktlinjer för att bekämpa tortyr och annan olämplig behandling

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Riktlinjer för att bekämpa tortyr och annan olämplig behandling

Syftet med dessa riktlinjer är att förse Europeiska unionen (EU) med ett operativt instrument i samband med de yttre förbindelserna för att bekämpa tortyr och andra grymma, omänskliga eller förnedrande straff eller behandlingar.

RÄTTSAKT

Riktlinjer för EU:s politik gentemot tredje land om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (En uppdatering av riktlinjerna) Rådet för allmänna frågor den 18 april 2008 [ej offentliggjorda i EUT].

SAMMANFATTNING

Europeiska unionens (EU:s) verksamhet i fråga om kampen mot tortyr och andra grymma behandlingar omfattar ett aktivt stöd till förstärkningen och tillämpningen av internationella instrument och till berörda organs arbete. EU vidtar åtgärder inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP), bl.a. när unionen antog förordningen om handel med tortyrutrustning.

När det gäller kampen mot tortyr och misshandel innehåller den operativa delen av GUSP följande:

 • Regelbundna rapporter om länder utanför EU i vilka cheferna för EU:s delegationer lägger fram en analys av de grymheter som konstaterats och en bedömning av vilken inverkan unionens förebyggande åtgärder haft.
 • Rätt för företrädare från ambassaderna att närvara som observatörer vid rättegångar där man befarar att den anklagade torterats eller misshandlats.
 • Utvärdering av rapporter från relevanta organ, såsom icke-statliga organisationer och Förenta nationernas särskilda rapportörer, i syfte att finna situationer där det krävs EU-åtgärder.

EU strävar efter att få länder utanför EU att förbjuda tortyr och misshandel och iaktta sina skyldigheter. För att se till att folkrätten iakttas vidtar EU följande åtgärder:

 • Det inrättas en politisk dialog som omfattar diskussioner både med länder utanför EU och med regionala organisationer. Rådet har också antagit riktlinjer för dialog om mänskliga rättigheter, vilka har till syfte att fastställa klara villkor och principer på detta område.
 • konfidentiell eller officiell väg uppmanas länder utanför EU att vidta åtgärder mot tortyr och misshandel. EU kommer att begära ytterligare upplysningar vid brott mot de mänskliga rättigheterna.
 • Samarbetet med det civila samhället främjas inom ramen för det bi- och multilaterala samarbetet, särskilt inom ramen för det europeiska initiativet för demokrati och mänskliga rättigheter stöds de icke-statliga organisationerna i deras kamp mot tortyr och i rehabiliteringen av tortyroffer.

EU uppmuntrar för övrigt länder utanför EU att vidta inhemska åtgärder, bl.a. att

 • införa bestämmelser om förbud och fördömande av tortyr och misshandel, inbegripet antagande av lagar, administrativa åtgärder och begränsningar i tillverkningen och försäljningen av sådan utrustning som används för detta ändamål,
 • iaktta internationella normer och förfaranden, inbegripet anslutning till internationella konventioner och internationella brottmålsdomstolens stadga, och samarbeta med relevanta strukturer inom Förenta nationerna och Europarådet,
 • säkerställa förhållanden som innebär att de mänskliga rättigheterna iakttas och hemliga häkten förbjuds. EU har ställt sig positiv till inhemska mekanismer för besök i häkten av företrädare för det civila samhället och oberoende organ,
 • se till att deras rättssystem överensstämmer med internationella normer och förfaranden, och bekämpa straffrihet,
 • vidta åtgärder för grupper som kräver särskilt skydd, såsom kvinnor, barn och flyktingar,
 • upprätta förfaranden för klagomål om tortyr, säkerställa att skadestånd ges, inrätta och förstärka de nationella institutionerna och tillhandahålla en effektiv yrkesutbildning osv.

Dessutom tar EU kontinuerligt upp dessa frågor i multilaterala organisationer, såsom FN, Europarådet och organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Den stödjer även relevanta internationella och regionala mekanismer, samt relevanta frivilliga fonder för tortyroffer.

Bakgrund

Främjandet av iakttagandet av de mänskliga rättigheterna är en av de viktigaste prioriteringarna i EU:s yttre förbindelser och är bland annat ett av de viktigaste målen för GUSP. Bekämpningen av tortyr och andra grymma, omänskliga eller förnedrande straff eller behandlingar utgör en del av detta arbete, vilket är nödvändigt trots att det finns ett stort antal internationella instrument som förbjuder det slag av allvarligt brott mot den mänskliga värdigheten. EU:s åtgärder, som har starkt stöd hos de olika EU-länderna, har till syfte att förebygga och förhindra tortyr och misshandel och se till att de ansvariga inte går fria. Detta arbete utgör ett komplement till kampen för avskaffandet av dödsstraffet.

Senast ändrat den 30.09.2010

Top