Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Instrument för humanitärt bistånd

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Instrument för humanitärt bistånd

Syftet med Europeiska unionens humanitära bistånd är att ge katastrofbistånd till offer för naturkatastrofer, konflikter och andra liknande extraordinära omständigheter.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1257/96 av den 20 juni 1996 om humanitärt bistånd [Se ändringsakter].

SAMMANFATTNING

Bakgrund

Förordningen styr genomförandet av alla insatser för humanitärt bistånd från EU när det visar sig att offren inte på ett effektivt sätt kan få hjälp av sina egna myndigheter. Detta är en viktig aspekt av de yttre förbindelserna. Genom att inrikta insatserna på att tillhandahålla varor och tjänster syftar politiken till att förebygga och lindra det mänskliga lidandet. För att politiken ska kunna bedrivas effektivt och globalt förstärks medlemsländernas och kommissionens arbete genom samarbete med icke-statliga organisationer och internationella organisationer.

Principer för det humanitära biståndet

Det humanitära biståndet är framför allt riktat till befolkningen i utvecklingsländer. I biståndet ingår inte bara akuta hjälpinsatser utan också åtgärder för att förebygga katastrofer och återuppbyggnadsåtgärder. Under den tid som åtgärderna behövs är de inriktade på plötsliga behov som uppstått på grund av naturkatastrofer (till exempel översvämningar och jordbävningar) eller som orsakats av människan (till exempel krig och konflikter) eller av andra liknande extraordinära omständigheter.

Verksamhet som ingår i det humanitära biståndet

Det humanitära biståndet är ett instrument som används på kort sikt (högst sex månader) och har särskilt till syfte att

  • rädda liv i och efter krissituationer,
  • ge den hjälp och det stöd som krävs till befolkningsgrupper som drabbats av mer långvariga kriser på grund av framför allt konflikter eller krig,
  • utveckla kortsiktiga rehabiliterings- och återuppbyggnadsarbeten, särskilt i fråga om infrastruktur och utrustning,
  • hantera konsekvenserna av befolkningsomflyttningar genom åtgärder för att återföra människor till deras hemländer och hjälp till vidarebosättning, om det behövs,
  • säkerställa en beredskap för de risker som avses och använda ett lämpligt varnings- och interventionssystem.

Stödet kan dessutom gå till finansieringen av åtgärder för att förbättra genomförandet av stödet, som till exempel förberedande undersökningar av humanitära insatsers genomförbarhet, utvärdering av projekt, ökade kunskaper om den humanitära problematiken samt åtgärder för att stärka samordningen mellan EU och medlemsländerna.

Finansiering

Det humanitära stödet ges i form av gåvobistånd. Det genomförs genom finansiering av bland annat distribution av hjälpen, kostnader för extern personal, uppbyggnad av skydd osv.

Genomförande

EU:s humanitära bistånd kan sättas in på begäran av kommissionen, internationella organisationer, ett medlemsland eller ett mottagarland.

Kommissionen kan tillämpa följande tre olika beslutsförfaranden:

  • Delegering - i syfte att kunna reagera snabbare på plötsliga nödsituationer har kommissionen delegerat befogenheterna att fatta beslut i akutsituationer till direktören för generaldirektoratet för humanitärt bistånd (ECHO), dock inom vissa gränser (belopp på högst tre miljoner euro, åtgärdens längd högst tre månader).
  • Bemyndigande - kommissionsledamoten med ansvar för humanitärt bistånd fattar beslut i följande fall: akuta åtgärder - högst 30 miljoner euro och för en period på högst sex månader, beslut som inte är brådskande - högst 10 miljoner euro. Dessa beslut är föremål för samrådsförfarande (kabinett, andra avdelningar). Brådskande beslut om belopp på över 10 miljoner euro och icke brådskande beslut på över 2 miljoner euro kräver godkännande från kommittén för humanitärt bistånd.
  • Skriftligt förfarande för beslut som inte omfattas av delegering eller bemyndigande.

Det åligger även kommissionen att ge anvisningar, administrera, följa upp och utvärdera insatserna. I detta arbete bistås kommissionen av en kommitté som består av företrädare för medlemsländerna, i enlighet med kommittéförfarandet.

Biståndet kan tillhandahållas genom icke-statliga organisationer, internationella organ eller organisationer, kommissionen eller särskilt inriktade organ i medlemsländerna. Kommissionen har en viktig roll när det gäller att tillse samordningen mellan sin egen verksamhet och den som bedrivs i medlemsländerna samt när det gäller att se till att de internationella organens och organisationernas insatser sätts in på ett konsekvent sätt.

Utvärdering

Efter varje budgetår ska kommissionen förelägga Europaparlamentet och rådet en årsrapport. Syftet är att utvärdera och att kunna förbättra insatserna på området. Den innehåller en sammanfattning av de insatser som finansierats, upplysningar om de aktörer som medverkat vid genomförandet och en sammanställning av de externa utvärderingar som utförts. Kommissionen offentliggjorde även under 1999 en utvärdering av alla insatser som vidtagits sedan 1996 inom ramen för förordningen.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1257/96

5.7.1996

-

EUT L 163, 2.7.1996

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning(EG) nr 1882/2003

20.11.2003

-

EUT L 284, 31.10.2003

Förordning(EG) nr 219/2009

20.4.2009

-

EUT L 87, 31.3.2009

Senast ändrat den 04.06.2010

Top