Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kampen mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kampen mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske

Olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske) är ett hot för ett hållbart utnyttjande av de levande akvatiska resurserna. Det äventyrar själva grunden för både den gemensamma fiskeripolitiken och de internationella ansträngningarna att främja en bättre förvaltning av haven.

För att kämpa mot detta mycket lukrativa fenomen, föreskriver denna förordning att begränsa tillgången till den marknaden i Europeiska unionen (EU) till enbart produkter från certifierat fiske som uppfyller kraven i lagstiftningen, att förstärka övervakningen på havet, att identifiera operatörer som bedriver IUU-fiske, att förbättra verkställandet av lagstiftning på fiskeriområdet och att på ett bättre sätt tillämpa sanktioner vid överträdelser.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 9 september 2008 om upprättandet av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999.

SAMMANFATTNING

I denna förordning fastställs ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske) i gemenskapens och i internationella vatten. Systemets effektivitet vilar på åtgärder antagna av medlemsstater i enlighet med gemenskapslagstiftning.

Fiskefartyg som bedriver IUU-fiske

Ett fiskefartyg anses bedriva IUU-fiske ifall

 • det inte har ett giltigt fisketillstånd,
 • det underlåter att sända eller registrera fångstdata,
 • det fiskar i en förbjuden zon,
 • det fiskar ej tillåtna arter,
 • det använder förbjudna fiskeredskap eller fiskeredskap som inte uppfyller kraven,
 • det förfalskar eller döljer sin identitet,
 • det förfalskar eller döljer bevis som behövs vid en undersökning,
 • det hindrar befattningshavares arbete,
 • det tar ombord, omlastar eller landar fisk som inte uppfyller storlekskraven,
 • det deltar i aktiviteter tillsammans med fartyg som ingår i förteckningarna över IUU-fartyg,
 • det bedriver fiskeverksamhet i ett område som omfattas av en regional fiskeriorganisation utan att respektera denna organisations bevarande- och förvaltningsåtgärder och för flagg från en stat som inte är part i eller samarbetar med den organisationen,
 • det är ett statslöst fartyg.

Utsedda hamnar

Endast hamnanläggningar i hamnar som utses av medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU) är öppna för fartyg från tredjeländer. Omlastning mellan fartyg från tredjeländer och fartyg från EU är förbjudet till havs och får endast ske i utsedda hamnar.

Hamninspektioner

Den stat på vilkens territorium hamnen ligger är ansvarig för kontroll av fiskeprodukter som importeras till EU. Detta gör det möjligt att intyga att produkterna är lagliga och att fartyget följer reglerna, det vill säga att det innehar nödvändiga licenser och tillstånd, och respekterar fiskekvoterna.

Fångstintyg

Fångstintyget säkerställer att produkter som importeras till EU inte kommer från IUU-fiske. Dessa intyg utfärdas av flaggstaten. De medföljer fiskeprodukterna genom hela försörjningskedjan för att underlätta kontroller.

Förteckning över IUU-fartyg och icke-samarbetande tredjeländer

Kommissionen upprättar två svartlistor. Den första innefattar fartyg som utövar IUU-fiske och den andra förteckningen över stater som visar efterlåtenhet mot dem. I båda fallen föreskriver förfarandena för upprättandet av förteckningarna skyddsåtgärder och hjälpmekanismer för att säkerställa en rättvis behandling av de berörda fartygen och staterna.

Sanktioner

Medlemsstaterna tillämpar effektiva, proportionerliga och avskräckande sanktioner mot fysiska och juridiska personer som är knutna till IUU-aktiviteter. En maximal sanktion om ett belopp som är minst fem gånger värdet av fiskeprodukterna som erhölls föreskrivs för överträdelsen.. Vid upprepade överträdelser under en femårsperiod, ska medlemsstaterna ålägga en maximal sanktion som är lika med minst åtta gånger värdet av fiskeprodukterna som erhölls viid överträdelsen.

Ömsesidigt bistånd

Kampen mot IUU-fiske går genom en förstärkning av samarbetet mellan de administrativa myndigheterna i medlemsstaterna liksom med de administrativa myndigheterna i tredjeländer och kommissionen.

Kommissionen ska skapa ett system för information om IUU-fiske för att hjälpa de administrativa myndigheterna att förebygga denna typ av aktivitet och underlätta undersökningar och beivra IUU-fiske.

Bakgrund

Denna förordning utgör (tillsammans med meddelandet som följer med det) ett av de första stegen mot en integrerad maritim politik. Den är en del av den gemensamma åtgärdsplan mot IUU-fiske som antogs 2002, och i linje med de åtgärder som förs på internationell nivå (FAO, regionala fiskeorganisationer) som ska förebygga, avskräcka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.

Hänvisningar

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1005/2008

29.10.2008

-

EUT L 286, 29.10.2008

ÄNDRINGAR AV BILAGOR

Bilaga I Förteckning över produkter som är uteslutna ur förteckningen över fiskeprodukter Förordning (EG)nr 1010/2009 [EUT L 280, 27.10.2009];

Förordning (EU) nr 86/2010 [EUT L 26, 30.1.2010];

Förordning (EU) nr 202/2011 [EUT L 57, 2.3.2011].

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Tillämpningsområde

Kommissionens förordning (EG) nr 1010/2009 av den 22 oktober 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske [EUT L 280, 27.10.2009].

Fisketillstånd

Rådets förordning (EG) nr 1006/2008 av den 29 september 2008 om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten, om ändring av förordningarna (EEG) 2847/93 och (EG) nr 1627/94 och om upphävande av förordning (EG) nr 3317/94 [EUT L 286, 29.10.2008].

Fartyg engagerade i kampen mot IUU-fiske

Kommissionens förordning (EU) nr 468/2010 av den 28 maj 2010 om upprättande av EU:s förteckning över fartyg som är inblandade i olagligt, orapporterat och oreglerat fiske [EUT L 131, 29.5.2010].

Behöriga myndigheter för fångstintyg

Lista av medlemsstater och deras behöriga myndigheter beträffande artikel 15.2, 17.8 och 21.3 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008 [EUT C 320, 24.12.2009].

Utsedda hamnar

Lista over hamnar i EU medlemsstater där landning eller omlastning av fiskeriprodukter och tillgång hamntjänster är tillåtna för tredjelands fiskefartyg, i enlighet med artikel 5.2 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008 [EUT C 320, 24.12.2009].

See also

Senast ändrat den 20.04.2011

Top