Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Skydd av känsliga marina ekosystem mot de negativa verkningarna av fiske med bottenredskap på öppet hav

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Skydd av känsliga marina ekosystem mot de negativa verkningarna av fiske med bottenredskap på öppet hav

Denna förordning syftar till att eliminera destruktiva fiskemetoder som hotar känsliga marina ekosystem på öppet hav genom antagandet av åtgärder som följer rekommendationerna från Förenta nationernas generalförsamling. Den här förordningen är tillämplig på EU-fartyg som är verksamma på öppet hav som inte omfattas av en regional fiskeriorganisation, vilket innebär att berörda flaggstater måste införa en reglering av detta.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 734/2008 av den 15 juli 2008 om skydd av känsliga marina ekosystem mot de negativa verkningarna av fiske med bottenredskap på öppet hav.

SAMMANFATTNING

Den här förordningens tillämpningsområde omfattar EG-fartyg som fiskar med bottenredskap* på öppet hav. Fartyg som fiskar i områden som hör till en regional fiskeriorganisation (EN) omfattas inte av den här förordningen. Samma sak gäller för fartyg som fiskar i en zon där en regional fiskeriorganisation är under bildande och där tillfälliga åtgärder för skydd av den marina miljön har antagits.

För att få fiska med bottenredskap på öppet hav måste EG-fartygen skaffa sig ett speciellt fisketillstånd. Till ansökan om ett speciellt fisketillstånd måste en detaljerad fiskeplan bifogas med uppgifter om:

  • var man ämnar fiska
  • de arter som fisket avser
  • vilken typ av redskap och under vilka förhållanden de kommer att användas
  • havsbottnens kartografi i det avsedda fiskeområdet, om det är nödvändigt.

Tillståndet utfärdas av flaggstatens behöriga myndighet som på förhand genomför en konsekvensanalys. Analysen baseras på vetenskapliga och tekniska uppgifter om platserna med känsliga marina ekosystem* i de områden som anges i fiskeplanen. Den måste visa att fisket sannolikt inte kommer att få betydande negativa verkningar * för de ifrågavarande känsliga marina ekosystemen.

Alla ändringar av fiskeplanen måste meddelas den behöriga myndigheten som undersöker om dessa ändringar kan innebära ett hot av de områden som hyser eller kan hysa känsliga marina ekosystem. Flaggstatens behöriga myndighet återkallar det speciella fisketillståndet om ett fartyg inte respekterar den beskrivna fiskeplanen.

Försiktighetsprincipen tillämpas när den behöriga myndigheten inte har tillgång till några tillförlitliga vetenskapliga data om ett visst område. I sådana fall förbjuds användningen av bottenredskap. Bottenfiske tillåts bara om det inte innebär ett hot mot känsliga marina ekosystem.

När ett fartyg av en slump påträffar ett känsligt marint ekosystem måste det upphöra med fisket omedelbart och genast lämna området. Fartyget får inte återuppta fisket igen förrän det befinner sig i ett område som finns beskrivet i fiskeplanen som ligger på ett avstånd av minst fem tusen sjömil från platsen för upptäckten. Fartyget ska så snart som möjligt informera behörig myndighet om sin upptäckt och lämna närmare upplysningar om den (typ, situation, tidpunkt etc.).

Medlemsstaterna ska genomföra en stängning av området för bottenfiske när vetenskapliga rön bekräftar förekomsten eller den troliga förekomsten av känsliga marina ekosystem i området som är öppet för fiske. Medlemsstaterna informerar kommissionen om detta som i sin tur ansvarar för att sända delgivningen till alla medlemsstater.

Om fiskefartygets satellitövervakningssystem (VMS) (EN) av en händelse skulle drabbas av ett tekniskt fel eller upphöra att fungera, ska fartygets befälhavare meddela sitt geografiska läge till flaggmedlemsstaten fiskeövervakningscenter varannan timme. Fartyget tillåts inte att segla fritt förrän den behöriga myndigheten har kunnat konstatera att satellitövervakningssystemet åter är funktionsdugligt.

Fartyg, som har fått ett speciellt fisketillstånd, blir kontrollerade av observatörer under fiskeplanens hela genomförandetid. Under den här observationsperioden ska de föra anteckningar som rör fångsterna, ändringar av fiskeplanen, upptäckter av känsliga ekosystem, samt vilket djup bottenredskapen används på. Inom tjugo dagar efter avslutat uppdrag lämnar observatörerna in en rapport till den berörda medlemsstatens behöriga myndigheter. En kopia av den här rapporten skickas sedan till kommissionen.

Bakgrund

Den här förordningen är i linje med den gemensamma fiskeripolitiken och den gemensamma miljöpolitiken, ty den etablerar regler som gör det möjligt att förebygga och eliminera de negativa verkningar som vissa fiskemetoder har på havsmiljön.

Genom förordningen genomförs de rekommendationer som har formulerats av Förenta nationernas generalförsamling (resolution 61/105 (EN) av den 8 december 2006) avseende antagandet av åtgärder som syftar till att avskaffa destruktiva fiskemetoder.

Rättsaktens nyckelbegrepp

  • Bottenredskap: redskap som vid normal fiskeverksamhet kommer i kontakt med havsbottnen, bland annat bottentrålar, skrapredskap, bottengarn, förankrade backor/långrevar, tinor/mjärdar och fällor.
  • Marina ekosystem: dynamiska komplex av växt-, djur- och mikroorganismsamhällen och deras icke-levande miljö, vilka interagerar som en funktionell enhet.
  • Känsliga marina ekosystem: marina ekosystem vilkas integritet riskerar att utsättas för betydande negativa verkningar till följd av fysisk kontakt med bottenredskap under normal fiskeverksamhet, bland annat korallrev, undervattensberg, hydrotermiska skorstenar, kallvattenkoraller och kallvattensvampkolonier. De känsligaste ekosystemen är sådana som lätt störs och som dessutom återhämtar sig mycket långsamt, eller kanske inte alls.
  • Betydande negativa verkningar: sådana verkningar som hotar ekosystemets integritet, så att drabbade populationernas förmåga till återväxt skadas, livsmiljöernas naturliga produktivitet långsiktigt försämras eller en betydande förlust av artrikedom, livsmiljöer eller samhällstyper uppstår på mer än tillfällig basis.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Tidsfrist för införlivande i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 734/2008

31.7.2008

-

EUT L 201, 30.7.2008

Senast ändrat den 08.09.2008

Top