Help Print this page 
Title and reference
Europeiska investeringsbankens stadga

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europeiska investeringsbankens stadga

I denna stadga fastställs reglerna för verksamheten inom Europeiska investeringsbanken (EIB), Europeiska unionens bank för långtidslån. EIB grundades 1958 genom Romfördraget. Den bidrar till genomförandet av unionens mål genom att finansiera investeringsprojekt som främjar en europeisk integration, välbalanserad utveckling, ekonomisk och social sammanhållning samt en innovativ, kunskapsbaserad ekonomi.

RÄTTSAKT

Protokoll över Europeiska investeringsbankens (EIB) stadga som bilaga till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

SAMMANFATTNING

Detta protokoll fastställer Europeiska investeringsbanken (EIB) sammansättning och uppdrag. EIB är en juridisk person med finansiell självständighet och egen beslutsordning. Den har som uppdrag att bidra till utvecklingen av den inre marknaden i Europeiska unionen (EU). Den ger också lån eller garantier för att underlätta finansieringen av projekt inom alla ekonomisektorerna.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Säte, medlemmar och kapital

EIB har sitt säte i Luxemburg. EIB:s medlemmar utgörs av unionens 28 medlemsländer, och EIB:s kapital uppgår till mer än 242,3 miljarder euro. Alla medlemsländer tecknar gemensamt EIB:s kapital. Varje medlemslands bidrag återspeglar dess ekonomiska betydelse i unionen (uttryckt i BNP) vid tidpunkten för anslutningen. Dessutom medför varje ny stat som ansluter sig till EU en ökning av kapitalet. EIB:s råd får enhälligt besluta om en ökning av det tecknade kapitalet.

BANKENS OLIKA ORGAN

Bankens råd ( DE ) ( EN ) (FR )

Bankens råd består av ministrar (i allmänhet finansministrarna) utsedda av medlemsländerna. Bankens råd är EIB:s huvudsakliga beslutsorgan. Det fastställer bankens riktlinjer och tar de största besluten. Bankens råd har sålunda följande funktioner:

 • det fastställer allmänna riktlinjer för bankens kreditpolitik;
 • det kan besluta om ökning av EIB:s kapital;
 • det har rätt att utse och avsätta ledamöter i styrelsen och direktionen;
 • det godkänner årsrapporten och den årliga balansräkningen och resultaträkningen vid sitt årliga sammanträde;
 • det beviljar finansiering av projekt utanför EU;
 • det får enhälligt fatta beslut om att EIB:s verksamhet ska inställas och beviljandet av lån eller garantier till ett medlemsland eller dess invånare ska inställas, om medlemslandet inte uppfyller sina förpliktelser;
 • det godkänner EIB:s arbetsordning.

Styrelsen ( DE ) ( EN ) (FR )

Styrelsens sammanträden leds av EIB:s ordförande (DE) (EN) (FR) och består av 28 ledamöter och 18 suppleanter som utses av bankens råd. Deras mandat är på 5 år och kan förlängas. Varje medlemsland och kommissionen nominerar en ledamot. Kandidaterna ska uppfylla samtliga krav på oavhängighet och duglighet.

Styrelsen styr beviljandet av finansiering som ges av EIB och utför därför följande uppgifter:

 • den har ensam behörighet att besluta om att bevilja lån och garantier och att ta upp lån;
 • den fastställer räntesatser för beviljade lån samt garantiprovisioner;
 • den ser till att banken förvaltas enligt sunda principer i förhållande till bestämmelserna i fördragen och i de allmänna direktiven som antas av rådet.

För att öka fackkompetensen får styrelsen knyta sex experter från olika områden till banken, med rådgivande funktion och utan rösträtt.

Direktionen ( DE ) ( EN ) (FR )

Direktionen är EIB:s verkställande organ på heltid. Den består av en ordförande och 8 vice ordförande, vilka ska utses av bankens råd för en tid av 6 år på förslag av styrelsen. De kan återväljas. Bankens råd kan enhälligt ändra antalet ledamöter av direktionen.

Direktionen har följande uppgifter:

 • den ansvarar, under ordförandens ledning och under styrelsens kontroll, för EIB:s löpande verksamhet;
 • den förbereder styrelsens beslut och ser till att dessa beslut verkställs;
 • den yttrar sig genom majoritetsbeslut över förslag till beviljande av lån och garantier och över förslag till upptagande av lån.

Revisionskommittén ( DE ) ( EN ) (FR )

Revisionskommittén består av sex medlemmar som utses av bankens råd. Den är ett oberoende organ som är direkt ansvarigt inför bankens råd. Den har i uppgift att pröva om EIB:s verksamhet och räkenskaper överensstämmer med gällande regler. Den överlämnar en rapport till bankens råd och avger ett yttrande om granskningen i samband med att bankens råd godkänner styrelsens årsrapport.

MÅL OCH FUNKTIONSSÄTT

Uppdrag

Inom ramen för sina uppgifter beviljar EIB lån till medlemsstaterna eller till privata eller offentliga företag för investeringsprojekt som ska genomföras inom EU:s medlemsländer. Genom ett undantag får EIB bevilja lån för investeringsobjekt som helt eller delvis ska genomföras utanför medlemsländernas europeiska territorier.

De projekt som finansieras kan till exempel främja utvecklingen av de minst gynnade regionerna, bidra till modernisering eller omställning av företag eller vara mycket stort och gemensamt för flera medlemsstater.

Lånen ska så långt det är möjligt beviljas under förutsättning att även andra finansieringskällor utnyttjas (katalysatoreffekt som uppmuntrar andra banker att delta).

EIB får även garantera lån som upptas av offentliga eller privata företag eller andra organisationer.

Räntesatserna för EIB:s lån och garantiprovisionerna ska anpassas till gällande villkor på kapitalmarknaden och ska göra det möjligt för EIB att täcka sina kostnader och bilda en reservfond. Denna reservfond ska gradvis nå 10 % av det tecknade kapitalet.

Principer för beviljande av lån

EIB ska se till att dess medel utnyttjas på det mest effektiva sättet i EU:s intresse.

EIB ska inte förvärva intressen i företag eller ta på sig ansvar för deras ledning, om inte skyddet av EIB:s rättigheter kräver det för att säkerställa att fordran återbetalas.

Varken EIB eller medlemsländerna får ställa villkor om att de belopp som lånats ut av EIB ska användas inom ett visst medlemsland. Den finansierar inte projekt, vare sig helt eller delvis, om det medlemsland där projektet ska utföras motsätter sig detta.

Etapperna vid en ansökan om lån

Ansökningar om lån eller garantier får ges in till EIB antingen genom EU-kommissionen eller genom det medlemsland där projektet ska utföras. Ett företag får även vända sig direkt till EIB med ansökan om lån eller garanti.

När ansökningarna ges in genom EU-kommissionen ska de föreläggas det medlemsland där projektet ska genomföras för yttrande och vice versa. Om de kommer direkt från företag ska de lämnas över till EU-kommissionen och medlemslandet för yttrande.

Direktionen ska undersöka om inlämnade låne- eller garantiansökningar överensstämmer med reglerna. För att direktionen ska tillstyrka projekten och programmen måste de uppfylla följande viktiga krav: de måste vara ekonomiskt och finansiellt livskraftiga, tekniskt genomförbara samt miljömässigt hållbara. Varje investeringsprojekt bedöms noggrant och övervakas fram till dess att det har fullbordats.

Om direktionen tillstyrker en ansökan, lägger den fram ett utkast till avtal inför bankens styrelse, som beslutar.

Om direktionen avstyrker en ansökan, får styrelsen endast bevilja lånet genom enhälligt beslut.

Om EU-kommissionen avstyrker, får styrelsen endast bevilja lånet genom enhälligt beslut, varvid den ledamot som nominerats av kommissionen avstår från att delta i omröstningen.

Om både direktionen och EU-kommissionen avstyrker, får styrelsen inte bevilja ifrågavarande lån eller garanti.

Insatser på kapitalmarknaderna

Inom ramen för sina aktiviteter, får EIB utföra insatser på kapitalmarknaderna. Den får därför:

 • låna på kapitalmarknaderna de medel som krävs för att genomföra sina uppgifter;
 • köpa eller sälja värdepapper på finansmarknaderna;
 • utföra placeringar på pengamarknaderna.

Europeiska investeringsfonden

Protokollet tillåter EIB att skapa filialer eller andra enheter som ska vara juridiska personer och ha ekonomisk självbestämmanderätt. Stadgarna för dessa enheter antas enhälligt av bankens råd.

EIB har på så vis skapat Europeiska investeringsfonden 1994. Den är en del av EIB-gruppen. Den har särskilt som uppdrag att tillhandahålla riskkapital till små och medelstora företag. Dessutom har EBI rätt att delta i förvaltandet av fonden och att bidra till dess tecknade kapital upp till det belopp som bankens råd bestämmer.

Hänvisningar

Rättsakt

Datum för ikraftträdande

Datum för införlivande i medlemsstaterna

EUT

Protokoll nr 5 om Europeiska investeringsbankens stadgar

-

-

EUT C 83 du 30.03.2010

12.11.2013

Top