Help Print this page 
Title and reference
Europeiska investeringsfonden (EIF)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europeiska investeringsfonden (EIF)

I stadgarna fastställs arbetsreglerna för Europeiska investeringsfonden (EIF). EIF stöder tillväxten i och utvecklingen av små och medelstora företag. EIF:s stiftande medlemmar är Europeiska investeringsbanken (EIB), kommissionen och europeiska privata finansinstitut.

RÄTTSAKT

Stadgar för Europeiska investeringsfonden - godkänd den 14 juni 1994 och ändrad den 19 juni 2000 av bolagsstämman [Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 225 av den 10 augusti 2001].

SAMMANFATTNING

Stadgarna för Europeiska investeringsbanken (EIB) befullmäktigar bankens råd att med enhällighet besluta om bildandet av en Europeisk investeringsfond (EIF). EIF inrättades genom ett beslut av bankens råd den 25 maj 1993 och inledde sin verksamhet år 1994. I stadgarna fastställs mål, struktur, kapital, medlemmar, finansiella resurser, instrument, kontrollregler samt relationen mellan EIB:s organ och fondens.

Att uppnå gemenskapens mål

EIF:s främsta mål är att stödja bildandet av små och medelstora företag och deras tillväxt och utveckling med hjälp av riskkapitalinstrument och garantier. Fonden kan bedriva sin verksamhet inom EU-medlemsländernas territorium, i kandidatländer där anslutningsprocessen har påbörjats, i Eftaländerna (EN) eller i länder som gränsar till EU om det gäller gränsöverskridande projekt. Fonden är en juridisk person och har en självständig ekonomisk ställning.

Fonden stöder gemenskapens mål genom

 • tillhandahållandet av garantier samt andra jämförbara instrument för lån och övriga finansiella åtaganden i varje form som tillåts av gällande rätt,
 • förvärv, innehav, förvaltning och avyttring av kapitalandelar i företag i enlighet med villkor som godkänts av EFI:s bolagsstämma,
 • annan verksamhet som är förknippad med EIF:s uppdrag, inklusive upplåningstransaktioner.

För detta ändamål föreskriver stadgarna ett initialt kapital på 2 miljarder euro. Kapitalet kan utökas genom beslut av bolagsstämman som ska fattas med en majoritet på 85 % av de avgivna rösterna. Om kapitalet utökas har varje medlem rätt att teckna den del av ökningen som motsvarar förhållandet mellan de andelar som tecknats av medlemmen och fondens kapital innan ökningen. Fondens medlemmar är endast ansvariga för fondens åtaganden upp till det belopp av deras respektive andel av det tecknade kapitalet som inte inbetalats.

Ledningsorgan

Fonden styrs och administreras av bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören.

Bolagsstämman: Bolagsstämman består av medlemmarna i fonden, dvs. Europeiska gemenskapen, företrädd av Europeiska kommissionen, EIB och finansinstitut som återfinns i bilagan till stadgarna.

Den fattar bl.a. beslut som bemyndigar fonden att genomföra finansiella transaktioner i syfte att uppnå gemenskapens mål. Bolagsstämman övriga uppgifter är att

 • godkänna fondens arbetsordning,
 • besluta om nya medlemmars inträde,
 • godkänna styrelsens årsrapport,
 • godkänna den årliga balansräkningen och resultaträkningen,
 • bestämma dispositionen och fördelningen av fondens nettovinst m.m.

Bolagsstämma ska hållas minst en gång per år och sammankallas av styrelseordföranden. Varje medlem i fonden ska ha ett antal röster som är lika med antalet andelar som denne tecknat. Beslut antas med majoritet av de avgivna rösterna, om inte annat bestäms i stadgarna. Bolagsstämman är beslutsmässig när de närvarande eller representerade medlemmarna innehar åtminstone 50 procent av det tecknade kapitalet. Bolagsstämman ska ledas av representanten för den medlem som har det högsta antalet andelar i fonden. Bolagsstämman har även rätt att ändra antalet ledamöter i styrelsen.

Styrelsen: Styrelsen består av sju ledamöter som utnämns av bolagsstämman efter att ha utsetts av fondens medlemmar. Dessa ledamöter ska handla självständigt och tjäna fondens bästa intressen. De ska vara ansvariga endast gentemot bolagsstämman. De utses på en tvåårsperiod, som kan förnyas.

Styrelsen

 • beslutar om samtliga av fondens transaktioner,
 • fastställer riktlinjer och direktiv för fondens verksamhet och ledning,
 • utarbetar förslag som ska föreläggas bolagsstämman,
 • fastställer de allmänna villkoren för förvärvandet av kapitalandelar,
 • fastställer avkastningskriterier för fondens verksamhet m.m.

Styrelsens ordförande är en av dess ledamöter. Styrelsen ska mötas så ofta som fondens intressen kräver och åtminstone en gång i kvartalet. Beslut antas med majoritet, på villkor att minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande.

Verkställande direktören: Verkställande direktören leder fonden helt självständigt, men är ansvarig inför styrelsen. Han eller hon utnämns för en period på upp till fem år, som kan förnyas.

Verkställande direktören ansvarar för den dagliga ledningen av fonden. Han eller hon ska därvid bl.a.

 • handla i enlighet med de riktlinjer och direktiv som antagits av styrelsen,
 • förelägga fondens årsredovisning till styrelsen,
 • under sitt ansvar upprätta fondens årsredovisning,
 • förse styrelsen med sådana ytterligare rapporter och handlingar som fastställts i stadgarna.

EIF:s arbete

Fondens räkenskaper ska granskas varje år av ett revisionsorgan, som består av tre till fem revisorer som har utsetts av bolagsstämman.

Nivån på ersättning eller andra inkomster, som fonden tar ut i samband med sin verksamhet måste återspegla de ingående riskerna, täcka rörelsekostnaderna och göra det möjligt att upprätta reserver.

När det gäller tillhandahållandet av garantier fastställs begränsningarna för fondens åtaganden av styrelsen. Begränsningarna för fondens åtaganden vad gäller kapitalandelar i företag fastställs av bolagsstämman.

EIF:s totala åtagande får i fråga om garantitransaktioner inte överstiga en summa som är lika med tre gånger det tecknade kapitalbeloppet (denna gräns kan höjas genom beslut av bolagsstämman, men den får som högst vara fem gånger det tecknade kapitalet). För kapitalandelarna bestäms beloppet av bolagsstämman.

Styrelsen kan tillfälligt inställa fondens verksamhet om omständigheterna så kräver. Den ska hänskjuta frågan till bolagsstämman som beslutar med en kvalificerad majoritet på 85 % av de avgivna rösterna om att permanent avsluta fondens verksamhet.

Inom ramen för sina uppgifter samarbetar fonden med utomstående som t.ex. internationella organisationer. Tvister mellan fonden och dess förmånstagare ska lösas av behöriga nationella domstolar. EIF har sitt säte i Luxemburg.

Bakgrund

EIB är en offentlig bank till stöd för EU:s politik och bildades 1958 genom Romfördraget, samtidigt med Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG). EIB har i uppdrag att bevilja lån som den finansierar genom upplåning på kapitalmarknaderna och inte genom att använda budgetmedel. Den samfinansierar ofta projekt med Europeiska kommissionen som förvaltar EU:s bidrag utan återbetalningsskyldighet, särskilt strukturfonderna.

EIF är den del av EIB-gruppen som specialiserar sig på riskkapital. Fonden bildades 1994, framför allt för att främja små och medelstora företag. EIF investerar i riskkapitalfonder som stöder företag som expanderar snabbt eller är verksamma inom nya tekniska områden. EIF erbjuder också små och medelstora företag portföljgarantier till banker som lämnar medelfristiga och långfristiga lån till sådana företag. EIF erbjuder också aktivt strategisk och teknisk rådgivning till offentliga och privata aktörer genom sin division för rådgivning.

Senast ändrat den 10.11.2005

Top