Help Print this page 
Title and reference
Europeiska unionens revisionsrätt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europeiska unionens revisionsrätt

I denna förordning fastställs arbetssättet för Europeiska unionens (EU) revisionsrätt, som kontrollerar förvaltningen av EU:s budget. Revisionsrätten granskar EU:s inkomster och kontrollerar verkställigheten av dess utgifter.

RÄTTSAKT

Arbetsordning för Europeiska unionens revisionsrätt [EUT L 103 av den 23 april 2010].

SAMMANFATTNING

I denna förordning, som trädde i kraft den 1 juni 2010, fastställs revisionsrättens arbetssätt, regler för val av ordförande samt beslutsförfarande. Revisionsrätten fastställer själv sin arbetsordning, som därefter godkänns av rådet med kvalificerad majoritet.

Roll

Artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens (EU) funktionssätt definierar revisionsrättens roll och rättigheter.

Revisionsrätten ska granska Europeiska unionens och dess organs samtliga inkomster och utgifter för att pröva om dessa varit lagliga. Granskningen som utförs av revisionsrätten syftar dels till att göra den ekonomiska förvaltningen mer effektiv, dels till att informera EU-medborgarna om hur de offentliga medlen används.

Revisionsrättens granskning ska utföras:

  • på grundval av bokföringsmaterial, vid behov på platsen hos EU:s institutioner,
  • i lokalerna hos varje organ som förvaltar inkomster eller utgifter för EU:s räkning,
  • i medlemsländerna, inbegripet i lokalerna hos varje fysisk eller juridisk person som erhåller betalningar från EU:s budget.

Revisionsrätten ska utföra granskningen i samarbete med behöriga nationella myndigheter och EU:s institutioner. Dessutom får den begära all information som är nödvändig för att utföra uppdraget från EU:s institutioner och organ, från organisationer som erhåller betalningar ur EU:s budget eller från nationella tillsynsmyndigheter.

När det gäller Europeiska investeringsbankens förvaltning av gemenskapens utgifter och inkomster ska revisionsrättens rätt till tillgång till den information som innehas av banken regleras av en överenskommelse mellan revisionsrätten, banken och kommissionen.

Revisionsrätten ska underrätta de behöriga institutionerna om eventuella oegentligheter. Den har på detta område ett nära samarbete med Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF).

Sitt namn till trots har Europeiska revisionsrätten ingen dömande makt och därmed ingen befogenhet att besluta om påföljder. Revisionsrätten ska efter utgången av varje budgetår upprätta en årsrapport som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, där den rapporterar om hur de behöriga institutionerna förvaltar EU:s budget. Den utgör också en fundamental del i parlamentets beslut om beviljande av ansvarsfrihet för budgeten åt kommissionen.

Revisionsrätten lämnar också till rådet och parlamentet en revisionsförklaring om pålitligheten hos revisionen, som intygar att EU:s budget använts väl. Revisionsrätten får också när som helst framföra synpunkter i särskilda frågor, bl.a. i form av särskilda rapporter, och yttra sig på begäran av någon av EU:s övriga institutioner.

Revisionsrättens sammansättning

Artiklarna 285 och 286 i fördraget om EU:s funktionssätt fastställer reglerna om revisionsrättens sammansättning.

Revisionsrättens viktigaste beslutsfattande organ är kollegiet, som består av en ledamot från varje EU-medlemsland. Ledamöterna utses av rådet med kvalificerad majoritet efter samråd med Europaparlamentet, på grundval av förslag från medlemsländerna. För att kunna utses av medlemsländerna måste ledamöterna i sitt respektive land tillhöra ett organ för extern kontroll eller vara särskilt kvalificerade för ämbetet. De utövar sitt ämbete hos revisionsrätten med fullständig oavhängighet. Deras mandat är på sex år och kan förlängas.

Revisionsrättens ordförande ska väljas av kollegiets ledamöter genom sluten omröstning. Den kandidat som i första omgången erhåller en majoritet på två tredjedelar av ledamöternas röster ska väljas till ordförande. Om ingen kandidat erhåller en sådan majoritet ska den kandidat väljas som i andra omröstningen erhåller en majoritet av rösterna. Mandatet är på tre år och kan förlängas. Ordföranden ska ha till uppgift att

  • fastställa dagordningen;
  • sammankalla, och vara ordförande vid, kollegiets sammanträden;
  • se till att debatterna förs i god ordning;
  • se till att revisionsrättens beslut verkställs;
  • sörja för att de olika enheterna fungerar väl och att revisionsrättens olika verksamheter bedrivs på ett riktigt sätt;
  • utse den person som ska företräda revisionsrätten i tvistemål;
  • företräda revisionsrätten i alla förbindelser med omvärlden, till exempel med EU:s institutioner och andra kontrollorgan inom EU.

Revisionsrätten ska utse sin generalsekreterare genom sluten omröstning. Generalsekreteraren ska svara för revisionsrättens sekretariat. Det ska dessutom inrättas avdelningar och kommittéer. Avdelningarna ska ha till uppgift att förbereda revisionsrättens yttranden och rapporter. Kommittéerna ska behandla ärenden som inte ingår i avdelningarnas uppgift.

Revisionsrätten ska vid sina sammanträden fatta beslut med en majoritet av sina ledamöter för att anta årsrapporten, särskilda rapporter och yttranden. Sammanträdena ska inte vara offentliga om inte revisionsrätten beslutar något annat. Revisionsrätten får också från fall till fall besluta att anta ett beslut genom skriftligt förfarande.

Ursprung

Revisionsrätten inrättades genom Brysselfördraget av den 22 juli 1975 och inledde sin verksamhet i oktober 1977. Genom Maastrichtfördraget (1992) blev revisionsrätten en oberoende institution. Revisionsrätten har sitt säte i Luxemburg.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Arbetsordning för Europeiska unionens revisionsrätt

01.06.2010

-

EUT L 103, 23.4.2010.

See also

Senast ändrat den 06.08.2010

Top