Help Print this page 
Title and reference
Europeiska ombudsmannen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europeiska ombudsmannen

Sedan 1995 utreder EU-ombudsmannen för EU-medborgarnas räkning påstådda fall av administrativa missförhållanden i EU:s institutioner eller organ såsom Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råd eller Europaparlamentet. I Europaparlamentets beslut fastställs de föreskrifter och villkor som gäller för ombudsmannens ämbetsutövning.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom av den 9 mars 1994 om föreskrifterna och de allmänna villkoren för ombudsmannens ämbetsutövning [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

I Europaparlamentets beslut fastställs de föreskrifter och villkor som gäller för ombudsmannens ämbetsutövning.

Kampen mot administrativa missförhållanden

Ombudsmannens huvudsakliga uppgift är att bekämpa administrativa missförhållanden inom gemenskapens organ och institutioner. I detta syfte måste dessa organ och institutioner förse ombudsmannen med de upplysningar som han begär och ange om några av dessa upplysningar är klassificerad. Om så är fallet regleras åtkomsten till informationen av säkerhetsreglerna för organet eller institutionen i fråga, enligt föreskriften i förordning (EG) 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar. Medlemsstater kan också bli tvungna att ge information till ombudsmannen. Om informationen täcks av lagar om sekretess får inte ombudsmannen sprida den vidare. Om ombudsmannen inte får den begärda hjälpen informerar han Europaparlamentet om detta som vidtar nödvändiga åtgärder.

Ombudsmannen kan agera både på eget initiativ och på grundval av ett klagomål. Klagomålet kan inges till ombudsmannen genom en ledamot av Europaparlamentet, men detta är inte obligatoriskt.

Domstolen och förstainstansrätten omfattas i sina rättsliga funktioner inte av ombudsmannens behörighetsområde. Ombudsmannen är inte heller behörig att bekämpa administrativa missförhållanden på nationell nivå, dvs. i de nationella, regionala eller lokala förvaltningarna i medlemsländerna. Ombudsmannen får heller inte ingripa i mål som är anhängiga vid domstol eller ifrågasätta domstolsavgöranden.

Framföra klagomål till EU-ombudsmannen

Personer som vill framföra ett klagomål till ombudsmannen måste uppfylla vissa villkor för att saken ska tas upp, närmare bestämt:

  • Den klagande: Alla EU-medborgare eller fysiska eller juridiska person som har sitt hemvist eller säte i en av unionens medlemsländer kan framföra ett klagomål. Han eller hon måste inte direkt beröras av de administrativa missförhållandena.
  • Syftet med klagomålet: Klagomålet får endast gälla administrativa missförhållanden inom Europeiska gemenskapens institutioner och organ. Med "administrativa missförhållanden" menas t.ex. maktmissbruk, administrativa oegentligheter och diskriminering.
  • Tidsfristen: Ett klagomål om administrativa missförhållanden måste göras inom två år från den dag då omständigheterna blev kända av personen i fråga. Ett klagomål som inges till ombudsmannen påverkar inte tidsfristerna för överklaganden i administrativa förfaranden eller domstolsförfaranden.
  • Uttömmande av andra möjligheter att överklaga: Innan den klagande inger klagomålet måste denne först vidta lämpliga administrativa åtgärder hos de berörda institutionerna.

Om ombudsmannen efter de första undersökningarna finner att ett klagomål är godtagbart, informerar han,den berörda institutionen om det och ber denna att inom tre månader sända ett detaljerat yttrande. Ombudsmannen sänder därefter en rapport med möjliga rekommendationer till både Europaparlamentet och den berörda institutionen. Den klagande får sedan resultaten från ombudsmannens undersökningar, med möjliga rekommendationer, och den berörda instituationens åsikt. Den klagande har en månad på sig att komma med eventuella synpunkter.

Om ombudsmannen upptäcker förhållanden som han tror omfattas av straffrätten måste han genast underrätta de nationella behöriga myndigheterna eller den gemenskapsinstitution som tjänstemannen eller den anställde i fråga hör till.

Ombudsmannen får under vissa förhållanden samarbeta med liknande nationella myndigheter för att utvidga deras utredningar och skydda de klagandes rättigheter på ett bättre sätt. Ombudsmannen får på samma sätt samarbeta med nationella institutioner som ansvarar för att skydda och främja grundläggande rättigheter.

Utnämning av EU-ombudsmannen

EU-ombudsmannen väljs av Europaparlamentet för hela dess mandatperiod, dvs. för fem år, med möjlighet till omval. Ombudsmannen utses bland personer som är unionsmedborgare, som har fullständiga medborgerliga och politiska rättigheter och som uppvisar alla erforderliga bevis för oavhängighet. Den person som utses måste uppfylla kraven för utövandet av det högsta domarämbetet i sitt land eller besitta erkänd kompetens för att utöva ombudsmannaämbetet.

Ombudsmannen är fullständigt oberoende och accepterar inga instruktioner från någon regering eller från något annat organ. Under ämbetsperioden får ombudsmannen inte åta sig någon annan politisk eller administrativ uppgift eller utöva någon annan verksamhet oavsett om den är avlönad eller oavlönad. Ombudsmannen biträds av ett kansli.

En ombudsman som inte längre uppfyller de krav som ställs för att han ska kunna utföra sina uppgifter eller som gör sig skyldig till allvarlig försummelse kan avsättas av Europeiska gemenskapernas domstol på begäran av Europaparlamentet.

Bakgrund till införandet av en ombudsman

EU-ombudsmannen inrättades genom FEU 1992.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom

4.5.1994

-

EGT L 113, 4.5. 1994

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2002/262/EG,EKSG,Euratom

9.4.2002datum för verkställande:1.1.2000

-

EGT L 92, 9.4.2002

Beslut 2008/587/EG,Euratom

31.7.2008

EGT L 189, 17.7.2008

See also

Mer information finns på följande internetadresser:

Senast ändrat den 09.11.2005

Top