Help Print this page 
Title and reference
Regionkommitténs arbetsordning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Regionkommitténs arbetsordning

Regionkommittén, som är ett rådgivande organ inom Europeiska unionen, inrättades genom Maastrichtfördraget. Den består av 353 ledamöter och lika många suppleanter, som väljs för en period på fem år. Under EU:s beslutsförfarande ska kommittén obligatoriskt rådfrågas när det gäller något av områdena ekonomisk och social sammanhållning, transeuropeiska infrastrukturnät, hälsa, utbildning och kultur, sysselsättningspolitik, socialpolitik, miljö, energi, yrkesutbildning eller transporter.

RÄTTSAKT

Regionkommitténs arbetsordning.

SAMMANFATTNING

Denna arbetsordning reglerar Regionkommitténs funktion och organisation. Befogenheten att utarbeta sina egna regler delegeras till kommittén genom artikel 306 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Denna utgåva av arbetsordningen trädde i kraft den 10 januari 2010.

SAMMANSÄTTNING

Regionkommittén består av företrädare för regionala och lokala organ. Både ledamöter och suppleanter skall vara valda till sina poster eller politiskt ansvariga inför en vald församling, i enlighet med artikel 300 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ledamöterna utnämns på förslag från sina medlemsstater, men det är rådet som antar förteckningen över ledamöter och suppleanter med kvalificerad majoritet. De får inte vara bundna av några instruktioner och de ska i unionens allmänna intresse utöva sina funktioner i fullständigt oberoende. Deras mandat är på fem år.

Suppleanternas uppgift är att företräda ledamöterna när dessa har förhinder.

Ledamöterna och suppleanterna från en och samma medlemsstat utgör en nationell delegation. Varje delegation leds av en ordförande, som väljs av sina medlemmar.

Regionkommitténs ledamöter och suppleanter kan bilda grupper efter politisk inriktning. Varje grupp ska bestå av minst 18 ledamöter som utgör minst en femtedel av medlemsstaterna. Minst hälften av gruppmedlemmarna vara ordinarie ledamöter.

Varje politisk grupp biträds av ett sekretariat vars medarbetare är anställda vid generalsekretariatet. De håller ordinarie sammanträden under plenarsessionerna. Därutöver kan grupperna hålla extraordinära sammanträden två gånger om året.

Även mellanregionala grupper kan inrättas, exempelvis gruppen Alpområdet.

Plenarförsamlingen

Kommittén sammanträder i plenarförsamling. Plenarförsamlingen har följande uppgifter:

 • Att anta yttranden, rapporter och resolutioner.
 • Att anta den preliminära budgeten för regionkommitténs inkomster och utgifter.
 • Att anta det politiska programmet i början av varje mandatperiod.
 • Att välja ordförande, förste vice ordförande och övriga presidiemedlemmar.
 • Att inrätta utskott.
 • Att anta och ändra kommitténs arbetsordning.
 • Att besluta om att väcka talan vid Europeiska unionens domstol.

Plenarförsamlingen sammankallas av ordföranden minst en gång varje kvartal. Om minst en fjärdedel av ledamöterna lämnar in en skriftlig begäran, är ordföranden skyldig att sammankalla ett extra plenarsammanträde. I begäran skall anges vilken fråga som ska behandlas och inga andra ämnen får tas upp på dagordningen.

Ordföranden ska överlämna förslaget till dagordning, på grundval av ett preliminärt utkast som utarbetats av presidiet, till ledamöterna och suppleanterna senast fyra veckor före plenarsessionen. Presidiet fastställer den slutgiltiga dagordningen under ett möte före plenarsessionens öppnande.

Plenarförsamlingens sessioner är offentliga, utom om församlingen beslutar annorlunda. Företrädare för Europaparlamentet, rådet och kommissionen får delta i plenarsessionerna och personer utifrån får bjudas in. Presidiet kan föreslå generalförsamlingen en debatt om aktuella frågor, för att dryfta aktuella politiska frågor av regional och lokal betydelse.

Plenarförsamlingen är beslutsmässig om fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

Plenarförsamlingen uttalar sig enligt majoriteten av de avgivna rösterna om inte annat föreskrivs i arbetsordningen.

Presidiet

Presidiet speglar kommitténs övergripande sammansättning . Den består av ordföranden, förste vice ordföranden, en vice ordförande per medlemsstat, ytterligare 28 ledamöter samt de politiska gruppernas ordförande. Presidiet väljs för två och ett halvt år av plenarförsamlingen. För närvarande utgörs presidiet av 63 ledamöter. Förutom ordföranden, förste vice ordföranden och ordförandena för de fem politiska grupperna fördelar sig mandaten på följande sätt:

 • Tre mandat: Tyskland, Förenade kungariket, Frankrike, Italien, Spanien och Polen.
 • Två mandat: Nederländerna, Grekland, Tjeckien, Belgien, Ungern, Portugal, Sverige, Österrike, Slovakien, Danmark, Finland, Irland, Kroatien, Litauen, Bulgarien och Rumänien.
 • Ett mandat: Lettland, Slovenien, Estland, Cypern, Luxemburg och Malta.

Presidiets huvudsakliga uppgifter är följande:

 • Utarbeta utkastet till politiskt program i början av varje mandatperiod samt bevaka dess genomförande.
 • Förbereda, organisera och samordna plenarförsamlingens och utskottens arbete.
 • Ansvara för ekonomiska, organisatoriska och administrativa frågor.
 • Tillsätta generalsekreteraren och vissa andra tjänstemän och övriga anställda.
 • Lägga fram den preliminära beräkningen av inkomster och utgifter inför plenarförsamlingen.
 • Vid behov inrätta arbetsgrupper för särskilda frågor.
 • När plenarförsamlingen inte har kunnat fatta beslut inom tidsfristen får presidiet väcka talan vid Europeiska unionens domstol för regionkommittén. Vid nästkommande session ska plenarförsamlingen höras om huruvida beslutet om att väcka talan ska fastställas.

Ordföranden

Ordföranden företräder kommittén och leder dess arbete. Han eller hon biträds av en förste vice ordförande och en vice ordförande per medlemsstat.

Utskotten

I början av varje mandatperiod inrättar plenarförsamlingen utskott som förbereder dess arbete. Utskottens uppgift är att utarbeta utkast till yttranden, rapporter och resolutioner och lägga fram dem inför plenarförsamlingen. För närvarande finns följande sex utskott:

 • CIVEX: Utskottet för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser.
 • COTER: Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik.
 • ECOS: Utskottet för EU:s ekonomiska politik och socialpolitik.
 • EDUC: Utskottet för utbildning, ungdomsfrågor, kultur och forskning.
 • ENVE: Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi.
 • NAT: Utskottet för naturresurser.

Utöver dessa sex utskott finns också en tillfällig kommitté för översynen av EU-budgeten. Denna inrättades 2010 för en begränsad period.

Utskottens sammansättning bör återspegla kommitténs sammansättning. Varje ledamot i kommittén ska tillhöra minst ett men högst två utskott. Presidiet kan bevilja undantag för ledamöter vars nationella delegationer har färre medlemmar än antalet utskott.

Utskottens sammanträden är offentliga utom om utskottet beslutar om motsatsen. Företrädare för Europaparlamentet, rådet och kommissionen kan närvara vid utskottens överläggningar och svara på frågor från ledamöterna. Offentliga hearingar och möten med sakkunniga kan organiseras för att belysa en eller flera punkter på dagordningen.

Regionkommitténs dokument

Regionkommittén utarbetar yttranden, rapporter och resolutioner, som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Regionkommittén antar yttranden i enlighet med artikel 307 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

 • efter remiss från kommissionen, rådet eller parlamentet i de fall som föreskrivs i EU-fördragen eller i alla andra fall när en institution anser det lämpligt,
 • på eget initiativ, eller
 • i de fall Europeiska ekonomiska och sociala kommittén hörs i enlighet med artikel 262 i EG-fördraget och Regionkommittén anser att särskilt regionala intressen berörs.

Yttrandena uttrycker kommitténs mening och innehåller rekommendationer eller konkreta förslag till ändringar. Varje yttrande åtföljs av en motivering i ett särskilt dokument.

I rapporterna redovisas analyser och rekommendationer i frågor som faller under kommitténs kompetensområde.

I resolutionerna behandlas aktuella ämnen med anknytning till EU:s verksamhet. De gäller frågor som är viktiga för regionala och lokala organ.

Generalsekretariat

Kommittén biträds av ett generalsekretariat under ledning av en generalsekreterare. Sekretariatet ansvarar för kommitténs praktiska verksamhet, bistår ledamöterna vid utövandet av deras mandat och för protokoll åt kommitténs olika organ. Generalsekreteraren ansvarar för verkställandet av de beslut som fattas av presidiet eller ordföranden. Han deltar utan rösträtt i presidiets sammanträden. Generalsekreteraren väljs av presidiet med två tredjedels majoritet och utnämns för en period på fem år.

TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

Alla medborgare i EU och varje fysisk eller juridisk person som är bosatt eller har sitt säte i någon av medlemsstaterna har rätt till insyn i kommitténs handlingar i enlighet med fördraget och förordning nr 1049/2001, och på de villkor som fastställts av presidiet.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Regionkommitténs arbetsordning

10.1.2010

-

EUT L 6, 9.1.2010

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Protokoll om samarbetet mellan Europeiska kommissionen och Regionkommittén av den 22 februari 2012.

Ett protokoll om samarbete mellan Europeiska kommissionen och kommittén antogs 2012 av båda institutioner i syfte att stärka och formalisera kommitténs obligatoriska och icke-obligatoriska rådgivande roll på de särskilt viktiga områden som fastställs i kommissionens årliga arbetsprogram. Protokollet syftar främst till att öka samverkanseffekterna mellan kommitténs och kommissionens olika aktiviteter inom ramen för Europa 2020-strategin, ekonomisk, social och territoriell sammanhållning samt gränsöverskridande samarbete.

Kommittén uppmanas också att stärka samråden med lokala och regionala myndigheter som en del av en strukturerad dialog.

Kommitténs roll när det gäller att kontrollera att subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna efterlevs i de förslag till EU-lagstiftning som den mottar stärks också.

Senast ändrat den 10.01.2014

Top