Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiska centralbanken (ECB)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europeiska centralbanken (ECB)

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Protokoll (nr 4) – stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken

SAMMANFATTNING

Europeiska centralbanken (ECB) är en oberoende EU-institution och euroområdets centralbank. Den utgör kärnan i Eurosystemet, som används för att genomföra monetär politik i euroområdet, och i Europeiska centralbankssystemet (ECBS).

Eurosystemet består av ECB och de nationella centralbankerna i länderna inom euroområdet, medan ECBS består av ECB och de nationella centralbankerna i alla EU-länderna. Eurosystemet och ECBS kommer att finnas till och verka sida vid sida så länge det finns EU-länder som står utanför euroområdet.

Det främsta målet för ECB är att upprätthålla prisstabilitet, dvs. skydda eurons värde. Utan att åsidosätta sina främsta mål ska ECB även stödja den allmänna ekonomiska politiken i EU.

De grundläggande uppgifterna för ECB är att

utforma och genomföra den monetära politiken i euroområdet,

genomföra valutatransaktioner,

inneha och förvalta de officiella valutareserverna i länderna inom euroområdet,

främja väl fungerande betalningssystem.

ECB ska samla in statistiska uppgifter för att kunna utföra sina uppgifter, vilket ska göras i samarbete med de nationella centralbankerna. ECB har även ensamrätt att tillåta utgivning av eurosedlar inom EU.

Tillsammans med de nationella tillsynsmyndigheterna utför ECB också banktillsyn i euroområdet och andra länder som deltar i den gemensamma tillsynsmekanismen. Den tilldelades detta ansvarsområde 2014, för att kunna bidra till säkra och sunda kreditinstitutioner och ett stabilt finansiellt system.

ECB:s beslutsfattande organ är ECB-rådet, direktionen och det allmänna rådet. ECB-rådet, det viktigaste beslutsfattande organet, består av direktionsledamöter och cheferna för de nationella centralbankerna i euroområdet. Direktionen ansvarar för genomförandet av monetär politik och den dagliga verksamheten och består av en ordförande, en vice ordförande och fyra andra ledamöter. Det allmänna rådet utför de uppgifter som ECB måste utföra tills alla EU-länder har infört euron. Det består av en ordförande, en vice ordförande och cheferna för alla nationella centralbanker i euroområdet.

Tillsynsnämnden upprättades inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen och utför de uppgifter som rör banktillsyn. Den består av en ordförande, en vice ordförande, fyra ledamöter från ECB och en ledamot från varje nationell tillsynsmyndighet i de länder som deltar i den gemensamma tillsynsmekanismen.

ECB inrättades år 1998 och har sitt säte i Frankfurt am Main i Tyskland.

BAKGRUND

Europeiska centralbanken är en fullvärdig EU-institution som inrättades den 1 juni 1998. År 2009 beslutades det att den skulle vara en juridisk person (artikel 282.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).

Mer information finns på

RÄTTSAKT

Protokoll (nr 4) om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, som är fogad till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Protokoll nr 4 om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken

EUT C 326, 26.10.2012, s. 230–250

Senast ändrat 21.09.2015

Top