Help Print this page 
Title and reference
Definition av mikroföretag, små och medelstora företag

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Definition av mikroföretag, små och medelstora företag

Definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag uppdateras för att bättre avspegla den ekonomiska verkligheten. Det är viktigt att kunna definiera företag utifrån personalstyrka och omsättning eller balansomslutning för att fastställa vilka företag som kan utnyttja EU:s program eller åtgärder som riktar sig speciellt till små och medelstora företag.

RÄTTSAKT

Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag [EUT L 124, 20.5.2003].

SAMMANFATTNING

Definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag uppdateras med hänsyn till den ekonomiska utvecklingen sedan 1996 (inflation och produktivitetsökning) samt de lärdomar man har dragit av definitionens tillämpning.

Genom den nya definitionen fastställs kriterierna för små och medelstora företag samt begreppet mikroföretag. EU:s program och åtgärder som riktar sig till dessa företag blir därmed ännu effektivare. Syftet är att förhindra att företag som är ekonomiskt starkare än små eller medelstora företag utnyttjar stöd som är särskilt avsedda för kategorin små och medelstora företag.

Mikroföretag samt små och medelstora företag

Mikroföretag samt små och medelstora företag definieras utifrån sin personalstyrka och omsättning eller årliga balansomslutning.

Ett medelstort företag definieras som ett företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år.

Ett litet företag definieras som ett företag som sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år.

Ett mikroföretag definieras som ett företag som sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år.

Fristående företag, partnerföretag och anknutna företag

I den nya definitionen av små och medelstora företag görs en uppdelning av olika företagstyper. Beroende på vilka slags relationer som företaget har med andra företag i fråga om andel av kapitalet, rösträtt eller rätt att utöva bestämmande inflytande skiljer man här mellan tre olika typer av företag:

  • Fristående företag
  • Partnerföretag
  • Anknutna företag

Fristående företag är det som är absolut vanligast. Med fristående företag avses samtliga företag som inte hör till någon av de båda andra företagstyperna (partnerföretag eller anknutna företag). Ett företag är fristående om det

  • inte äger 25 % eller mer av kapitalet i ett annat företag,
  • inte ägs direkt till minst 25 % av ett företag eller ett offentligt organ eller gemensamt av flera anknutna företag eller offentliga organ, förutom vissa undantag,
  • inte upprättar konsoliderade räkenskaper och inte tas upp i räkenskaperna för ett företag som upprättar konsoliderade räkenskaper och som därför inte är ett anknutet företag.

Ett företag kan fortsätta att betraktas som fristående även om tröskelvärdet på 25 % har uppnåtts eller överskridits i fråga om vissa kategorier av investerare, till exempel affärsänglar.

Partnerföretag är företag som ingår betydande finansiella partnerskap med andra företag utan att det ena företaget utövar någon effektiv direkt eller indirekt kontroll över det andra. Det här är företag som inte är fristående, men inte heller är närmare anknutna till varandra. Ett företag är "partner" till ett annat företag om

  • det äger ett kapital som omfattar minst 25 % men underskrider 50 % i företaget,
  • det andra företaget äger ett kapital som omfattar minst 25 % men underskrider 50 % i det aktuella företaget,
  • det berörda företaget inte upprättar konsoliderade räkenskaper som tar upp det andra företaget och inte är upptaget genom konsolidering i räkenskaperna i detta företag eller i ett företag som är anknutet till detta företag.

Anknutna företag är företag som utgör en del av en grupp genom direkt eller indirekt kontroll av majoriteten av kapitalet eller rösterna (det kan också vara via avtal eller i vissa fall genom fysiska personer som är aktieägare) eller genom kapaciteten att utöva ett bestämmande inflytande över ett företag. Den här företagstypen är mer sällsynt och skiljer sig i allmänhet ganska markant från de båda föregående typerna. För att undvika tolkningssvårigheter har Europeiska kommissionen i lämpliga fall definierat denna typ av företag i enlighet med bestämmelserna i artikel 1 i rådets direktiv 83/349/EEG om sammanställd redovisning, som tillämpas sedan många år tillbaka. Ett företag som enligt detta direktiv ska upprätta konsoliderade räkenskaper eller som tas upp genom konsolidering i räkenskaperna för ett företag som ska upprätta sådana konsoliderade räkenskaper vet därför i allmänhet omedelbart att det hör till kategorin anknutet företag.

Personalstyrkan sett till definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag

Personalstyrkan mäts i antalet årsarbetskrafter, det vill säga antalet personer som har heltidsarbetat i företaget eller för företagets räkning under hela det aktuella året. Personer som inte har arbetat hela året eller som har arbetat deltid ska beräknas som delar av årsarbetskrafter. Lärlingar, personer som genomgår yrkesutbildning eller föräldralediga personer ska inte räknas med.

Definitionens juridiska värde

Definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag behöver endast följas inom vissa områden, till exempel statligt stöd, strukturfonder och EU-program, däribland ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling.

Europeiska kommissionen uppmanar ändå medlemsstaterna, Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden att hänvisa till denna definition. Det leder i så fall till att de åtgärder som riktar sig till kategorin små och medelstora företag blir enhetligare och effektivare.

Tidsplan

För att underlätta en smidig övergång på EU- och medlemstatsnivå kommer den nya definitionen att användas från och med den 1 januari 2005.

På grundval av en genomgång av tillämpningen av definitionen från den 6 maj 2003 och med beaktande av eventuella ändringar av artikel 1 i direktiv 83/349/EEG vad gäller definitionen av anknutna företag enligt det direktivet, ska kommissionen vid behov anpassa definitionen, särskilt trösklarna för omsättning och balansomslutning, för att ta hänsyn till erfarenheter och ekonomisk utveckling i EU.

Bakgrund

Kommissionen antar en ny definition av mikroföretag samt små och medelstora företag som från och med den 1 januari 2005 ersätter definitionen som fastställdes genom rekommendation 96/280/EG.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Rekommendation 2003/361/EG

1.1.2005

-

EUT L 124, 20.5.2003

See also

Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats för SMÅ och medelstora företag.

Senast ändrat den 08.08.2007

Top