Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:s regler om derivatkontrakt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

EU:s regler om derivatkontrakt

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • I förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer fastställs regler för OTC-derivatkontrakt (”over-the-counter”)*, centrala motparter* och transaktionsregister*, i linje med G20-åtagandena i Pittsburgh i september 2009.
 • Syftet med förordningen är att uppnå de lagstadgade målen om att minska systemriskerna, öka transparensen på OTC-marknaden och upprätthålla ekonomisk stabilitet.

VIKTIGA PUNKTER

 • För att öka insynen i OTC-marknaden måste enligt förordningen all information om alla europeiska derivatkontrakt inrapporteras till transaktionsregister och göras tillgängliga för tillsynsmyndigheterna, däribland Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).
 • För att minska motpartsrisken* fastställs i förordningen organisation, affärsetik och tillsynskrav för centrala motparter. Standardderivatkontrakt måste clearas via centrala motparter (se clearing*).
 • För att minska de operativa riskerna* måste enligt förordningen elektroniska medel användas för att i tid godkänna villkoren i OTC-derivatkontrakt.
 • Clearing-* och rapporteringsskyldigheterna gäller för
  • finansiella företag, t.ex. banker och försäkringsbolag,
  • icke-finansiella företag, t.ex. energiföretag och flygbolag.

Esma är ansvarig för att identifiera kontrakt som ska omfattas av clearingkravet, det vill säga som är standardiserade och måste clearas av centrala motparter. Esma övervakar också ett transaktionsregister*.Europeiska kommissionen har antagit ett antal åtgärder, bl.a. tekniska standarder som grundas på förslag från Esma, för att genomföra villkoren i förordningen. Dessa tekniska standarder, som utarbetats av Esma, omfattar en rad ämnen, t.ex. kapitalkraven för centrala motparter och vilka uppgifter som minst ska rapporteras till transaktionsregistren. Kommissionen har också antagit likvärdighetsbeslut för regelverken för centrala motparter i vissa länder utanför EU.

I augusti 2015 antog kommissionen en delegerad förordning i vilken man fastställde att vissa typer av OTC-derivatkontrakt för ränter ska clearas via centrala motparter. Förordningen gäller för räntesvappar denominerade i euro, brittiska pund, japanska yen eller amerikanska dollar med särskilda egenskaper, t.ex.:

 • Indexet som används som referens för derivatet
 • Dess löptid
 • Dess typ (d.v.s. det nominella belopp som används till att beräkna betalningar som görs på derivatet).

Den 5 juni 2015 antog Europeiska kommissionen en delegerad förordning i enlighet med artikel 85.2 i förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer. Genom förordningen förlängs tiden för det tillfälliga undantag från kraven på central clearing för pensionssystem till den 16 augusti 2017. Enligt gällande villkor behöver pensionssystem – som innefattar alla typer av pensionsfonder – hämta kontanter för central clearing. Med tanke på att pensionssystem inte innehar varken några större kontantbelopp eller mycket likvida tillgångar skulle införandet av ett sådant krav innebära att väldigt omfattande och kostsamma ändringar skulle behöva utföras i deras affärsmodell, vilket skulle påverka pensionärers inkomst i slutändan.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den trädde i kraft den 16 augusti 2012.

BAKGRUND

OTC-derivat (”over-the-counter”) är vanligen privata kontrakt. Informationen i och om kontrakten är således endast tillgänglig för kontraktsparterna, vilket kan göra det svårt att bedöma arten och omfattningen av de risker som de är förenade med.

VIKTIGA BEGREPP

* Ett derivat är ett finansiellt kontrakt, vars värde är kopplat till värdet på en underliggande tillgång, t.ex. aktier, aktieindex eller räntor.

* Ett OTC-derivat (”over-the-counter”) är ett derivat som inte handlas på en börs utan i stället förhandlas fram privat mellan två motparter, t.ex. en bank och en tillverkare.

* Motpartskreditrisk är risken att en motpart, dvs. den andra parten i en finansiell transaktion, inte betalar.

* En central motpart är den part som finns mellan de två motparterna i en transaktion, och som alltså blir köpare till varje säljare och säljare till varje köpare. Den centrala motpartens främsta syfte är att hantera den risk som skulle kunna uppstå om en motpart inte kan betala på förfallodagen.

* Ett transaktionsregister är en central datacentral dit uppgifter om derivattransaktioner rapporteras. Transaktionsregister är kommersiella företag. Det finns globala transaktionsregister för kredit-, ränte- och aktierelaterade* OTC-derivat.

* Clearing innebär all verksamhet från och med den tidpunkt då ett åtagande görs för en transaktion tills den har reglerats.

* Operativ risk innebär en risk för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer eller yttre händelser, t.ex. bedrägerier, den mänskliga faktorn eller terrorism.

* Ett aktiederivat är ett samlingsbegrepp för t.ex. optioner och terminer.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. 1–59)

Fortlöpande ändringar och korrigeringar för förordning (EU) nr 648/2012 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast referensvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2205 av den 6 augusti 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för clearingkravet (EUT L 314, 1.12.2015, s. 13–21)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1515 av den 5 juni 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förlängningen av övergångsperioderna i fråga om pensionssystemen (EUT L 239, 15.9.2015, s. 63–64)

Senast ändrat 14.01.2016

Top