Help Print this page 
Title and reference
OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

OTC-derivat är vanligtvis privata kontrakt. Följaktligen är alla uppgifter endast tillgängliga för kontraktsparterna, vilket gör det svårt att bedöma arten och omfattningen av de risker som de är förenade med. För att råda bot på dessa brister och för att öka effektiviteten och säkerheten på OTC-derivatmarknader fastställer denna förordning bestämmelser om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister. Detta är i linje med de åtaganden som G20-ledarna kom överens om i september 2009 i Pittsburgh.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Text av betydelse för EES).

SAMMANFATTNING

Denna förordning syftar till att reglera vissa derivat, såsom OTC-derivatkontrakt, genom att föreskriva krav för clearing och bilateral riskhantering. I förordningen föreskrivs också rapporteringskrav för alla derivatkontrakt och enhetliga krav för centrala motparters och transaktionsregisters verksamhet.

Förordningen ska tillämpas på

 • centrala motparter och deras clearingmedlemmar,
 • finansiella och icke-finansiella motparter,
 • transaktionsregister,
 • handelsplatser i vissa fall.

Denna förordning omfattar inte följande:

 • Medlemmarna i Europeiska centralbankssystemet (ECBS).
 • Offentliga unionsorgan som deltar i förvaltningen av offentlig skuld.
 • Banken för internationell betalningsutjämning.

OTC-derivat: riskhantering

OTC-derivatkontrakt som anses vara lämpliga för obligatorisk central clearing omfattas av krav på clearing via en central motpart. För att bedöma om OTC-derivat bör omfattas av clearingkrav måste Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) även beaktavissa kriterier, såsom

 • standardiseringsgraden på kontraktsvillkor,
 • volym och likviditet för den berörda klassen av OTC-derivat,
 • tillgängligheten till skälig, tillförlitlig och accepterad prisinformation.

Esma ska föra ett offentligt register som innehåller uppdaterade uppgifter om klasserna av OTC-derivat, auktoriserade centrala motparter och löptiden för derivatkontrakt.

En handelsplats ska på begäran av en central motpart tillhandahålla denna motpart transaktionsuppgifter.

Finansiella motparter och icke-finansiella motparter ska mäta, övervaka och begränsa operativa risker och motpartskreditrisker genom formaliserade och stabila förfaranden.

Centrala motparter: krav och tillsyn

De centrala motparterna ska omfattas av följande krav:

 • Auktorisation: För att tillhandahålla clearingtjänster måste en central motpart auktoriseras av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den är etablerad. Den har möjlighet att utvidga sin verksamhet till andra tjänster och ska ha tillgång till ett startkapital på 7,5 miljoner euro.
 • Tredjeländer: En i ett tredjeland etablerad central motpart får tillhandahålla clearingtjänster till handelsplatser i unionen endast om den är godkänd av Esma.
 • Organisation: En central motpart ska inrätta en riskkommitté som ska bestå av företrädare för dess clearingmedlemmar, oberoende styrelseledamöter och företrädare för dess kunder. Denna kommitté ska ge råd till styrelsen om omständigheter som kan påverka den centrala motpartens riskhantering.
 • Registerhållning: En central motpart ska i minst tio år bevara alla uppgifter om de avtal som den har behandlat.
 • Mätning och bedömning: En central motpart kan mäta och bedöma sin likviditet och kreditexponering mot varje clearingmedlem och mot annan central motpart som den ingått samverkansöverenskommelse med, på nära realtidsbasis.
 • Marginalsäkerhet, förluster och obeståndsfond: En central motpart ska, för att begränsa sin kreditexponering, tillämpa, kräva och driva in marginalsäkerheter från sina clearingmedlemmar. Sådana säkerheter ska vara tillräckliga för att över en lämplig tidshorisont täcka förluster från minst 99 % av exponeringsrörelserna. En i förväg finansierad obeståndsfond ska inrättas för att täcka förluster som överskrider denna tröskel.

Samverkansöverenskommelser

Efter förhandsgodkännande från de behöriga myndigheterna ska centrala motparter som ingår en samverkansöverenskommelse göra följande:

 • Kartlägga, övervaka och hantera de risker som följer av överenskommelsen.
 • Avtala om sina respektive rättigheter och skyldigheter.
 • Kartlägga, övervaka och hantera kredit- och likviditetsrisker.
 • Kartlägga, övervaka och åtgärda ömsesidiga beroenden som kan uppkomma genom överenskommelsen.

Transaktionsregister

Ett transaktionsregister som är etablerat i EU ska registreras av Esma. Det ska ha stabila styrformer och en tydlig organisationsstruktur med en väl definierad ansvarsfördelning.

Rapporteringskrav

Ett enhetligt rapporteringskrav för uppgifter om derivat införs på unionsnivå. Alla motparter och centrala motparter måste rapportera uppgifter om OTC-derivatkontrakt till transaktionsregister. Dessa uppgifter måste rapporteras senast en arbetsdag efter att kontraktet har ingåtts, ändrats eller avslutats.

Informationsutbyte

För att främja öppenheten på OTC-derivatmarknaden ges behöriga myndigheter, Esma och andra relevanta myndigheter tillgång till transaktionsregistrens information.

För mer information: Finansmarknadens infrastruktur

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 648/2012

16.8.2012

-

EUT L 201, 27.7.2012

Ändringsrättsakter/Komplettering av lag

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 153/2013

15.3.2013

-

EUT L 52, 23.2.2013

Förordning (EU) nr 575/2013

28.6.2013.Tillämpas från och med 1.1.2014, med undantag av vissa bestämmelser.

-

EUT L 176, 27.6.2013

Förordning (EU) nr 149/2013

15.3.2013

-

EUT L 52, 23.2.2013

Förordning (EU) nr 150/2013

15.3.2013

-

EUT L 52, 23.2.2013

Förordning (EU) nr 151/2013

15.3.2013

-

EUT L 52, 23.2.2013

Förordning (EU) nr 152/2013

15.3.2013

-

EUT L 52, 23.2.2013

Förordning (EU) nr 153/2013

15.3.2013

-

EUT L 52, 23.2.2013

Förordning (EU) nr 876/2013

3.10.2013

-

EUT L 244, 13.9.2013

Förordning (EU) nr 1002/2013

8.11.2013

-

EUT L 279, 19.10.2013

Förordning (EU) nr 1003/2013

22.10.2013

-

EUT L 279, 19.10.2013

Senast ändrat den 12.03.2014

Top