Help Print this page 
Title and reference
EU:s regler om derivatkontrakt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:s regler om derivatkontrakt

OTC-derivat (over-the-counter, handel över disk) är i allmänhet privata kontrakt. Följaktligen är alla uppgifter endast tillgängliga för kontraktsparterna, vilket gör det svårt att bedöma arten och omfattningen av de risker som de är förenade med. Denna förordning syftar till att öka öppenheten, effektiviteten och säkerheten på OTC-derivatmarknader.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister.

SAMMANFATTNING

OTC-derivat (over-the-counter, handel över disk) är i allmänhet privata kontrakt. Följaktligen är alla uppgifter endast tillgängliga för kontraktsparterna, vilket gör det svårt att bedöma arten och omfattningen av de risker som de är förenade med. Denna förordning syftar till att öka öppenheten, effektiviteten och säkerheten på OTC-derivatmarknader.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I EU:s förordning om OTC-derivat, Emir, fastställs regler för OTC-derivatkontrakt, centrala motparter och transaktionsregister, i linje med G20-åtagandena i Pittsburgh i september 2009.

VIKTIGA PUNKTER

För att öka insynen i OTC-marknaden måste enligt förordningen all information om alla europeiska derivatkontrakt inrapporteras till transaktionsregister och göras tillgängliga för tillsynsmyndigheterna, däribland Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

För att minska motpartsrisken fastställs i förordningen organisation, affärsetik och tillsynskrav för centrala motparter och standardderivatkontrakt måste clearas via centrala motparter.

För att minska de operativa riskerna måste enligt förordningen elektroniska medel användas för att i tid godkänna villkoren i OTC-derivatkontrakt.

Clearing- och rapporteringsskyldigheterna gäller för

finansiella företag, t.ex. banker och försäkringsbolag,

icke-finansiella företag, t.ex. energiföretag och flygbolag.

Esma är ansvarig för att identifiera kontrakt som omfattas av clearingkravet, det vill säga som är standardiserade och måste gå via centrala motparter. Esma övervakar också ett transaktionsregister och avfattar bindande tekniska standarder för tillämpningen av förordningen.

Europeiska kommissionen har antagit ett antal åtgärder, bl.a. tekniska standarder för att genomföra och förstärka bestämmelserna i förordningen. Dessa tekniska standarder, som utarbetats av Esma, omfattar en rad ämnen, t.ex. kapitalkraven för centrala motparter och vilka uppgifter som minst ska rapporteras till transaktionsregistren. Kommissionen har också antagit likvärdighetsbeslut för regelverken för centrala motparter i vissa länder utanför EU.

Den 3 februari 2015 publicerade Europeiska kommissionen en rapport som rekommenderar att pensionsfonder beviljas två års befrielse från centrala clearingkrav på sina OTC-derivattransaktioner. Kommissionen drog slutsatsen att centrala motparter behöver denna tid för att hitta lösningar för pensionsfonder.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Från den 16 augusti 2012.

VIKTIGA BEGREPP

Ett derivat är ett finansiellt kontrakt, vars värde är kopplat till värdet på en underliggande tillgång, t.ex. aktier, aktieindex eller räntor.

Ett OTC-derivat är ett derivat som inte handlas på en börs utan i stället förhandlas fram privat mellan två motparter, t.ex. en bank och en tillverkare.

Motpartskreditrisk är risken att en motpart, dvs. den andra parten i en finansiell transaktion, inte betalar.

En central motpart är den part som finns mellan de två motparterna i en transaktion, och som alltså blir köpare till varje säljare och säljare till varje köpare. Den centrala motpartens främsta syfte är att hantera den risk som skulle kunna uppstå om en motpart inte kan betala på förfallodagen.

Operativ risk innebär en risk för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer eller yttre händelser, t.ex. bedrägerier, den mänskliga faktorn eller terrorism.

Clearing avser all verksamhet från den tidpunkt ett åtagande görs för en transaktion tills den har reglerats.

Ett transaktionsregister är en central datacentral dit uppgifter om derivattransaktioner rapporteras. Transaktionsregister är kommersiella företag. Det finns globala transaktionsregister för kredit-, ränte- och aktierelaterade OTC-derivat.

Ett aktiederivat är ett samlingsbegrepp för t.ex. optioner och terminer.

Mer information finns på sidorna om derivat/Emir på Europeiska kommissionens webbplats.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Tidsfrist för införlivande

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 648/2012

16.8.2012

-

EUT L 201, 27.7.2012, s. 1

Ändringsrättsakt(er)/kompletterande akt(er)

Dag för ikraftträdande

Tidsfrist för införlivande

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 153/2013

15.3.2013

-

EUT L 52, 23.2.2013, s. 41-74

Förordning (EU) nr 575/2013

28.6.2013Användning: från 1.1.2014, med undantag av vissa bestämmelser.

-

EUT L 176, 27.6.2013, s. 1-337

Förordning (EU) nr 1002/2013

8.11.2013

-

EUT L 279, 19.10.2013, s. 2-3

Direktiv 2014/59/EU

2.7.2014

31.12.2014

EUT L 173, 12.6.2014, s. 190-348

Förordning (EU) nr 591/2014

5.6.2014

-

EUT L 165, 4.6.2014, s. 31-32

Förordning (EU) nr 600/2014

2.7.2014

-

EUT L 173, 12.6.2014, s. 84-148

Förordning (EU) nr 1317/2014

15.12.2014

-

EUT L 355, 12.12.2014, s. 6-7

Direktiv (EU) 2015/849

25.6.2015

26.6.2017

EUT L 141, 5.6.2015, s. 73-117

Förordning (EU) nr 2015/880

12.6.2015

-

EUT L 143, 9.6.2015, s. 7-8

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 85.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, för att bedöma de framsteg och de ansträngningar som de centrala motparterna gjort för att utveckla tekniska lösningar för pensionssystemens överföring av icke-kontanta säkerheter som tilläggssäkerhet, liksom behovet av åtgärder för att underlätta en sådan lösning (COM (2015) 39 final av 3.2.2015).

Senast ändrat den 26.06.2015

Top