Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:s turiststatistik

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

EU:s turiststatistik

Eftersom turismen är en viktig sektor för Europeiska unionens ekonomi samlas turiststatistik in för att hjälpa både beslutsfattare och de som arbetar eller är verksamma i sektorn.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 692/2011 av den 6 juli 2011 om europeisk statistik om turism och om upphävande av rådets direktiv 95/57/EG

SAMMANFATTNING

Eftersom turismen är en viktig sektor för Europeiska unionens ekonomi samlas turiststatistik in för att hjälpa både beslutsfattare och de som arbetar eller är verksamma i sektorn.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen fastställs gemensamma regler och metoder för utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik om turism. Den är nära relaterad till förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik.

VIKTIGA PUNKTER

EU-länderna är skyldiga att samla in, utarbeta, bearbeta och översända harmoniserad statistik över tillgång och efterfrågan inom turism.

Uppgifter som ska samlas in

EU-länderna måste samla in uppgifter om intern (dvs. inhemsk och inkommande) turism som avser kapacitet vid logianläggningar för turister (dvs. att tillhandahålla korttidsinkvartering som en betaltjänst). Information som samlas in omfattar antalet

  • inrättningar,
  • sängar,
  • rum.

Vissa av dessa variabler samlas både på nationell och lokal eller regional nivå (nomenklaturen för statistiska territoriella enheter - NUTS - nivå 2) och gäller för:

  • typ av logianläggningar (hotell, turistanläggningar, campingplatser),
  • typ av ort (tätbefolkade, medelbefolkade eller glesbefolkade områden, kust- eller icke-kustområden),
  • storlek (små, medelstora eller stora anläggningar).

EU-länderna måste också samla in uppgifter om anläggningar med rum tillgängliga för personer med nedsatt rörlighet, däribland rullstolsburna.

Information om beläggning på anläggningar, såsom antalet övernattningar och invånares och icke-invånares ankomster samt beläggningsgrad för rum och bäddar samlas också in. Som i fallet med kapacitetsstatistik samlas vissa av dessa variabler också in på regional NUTS 2-nivå.

EU-länderna samlar in uppgifter om nationell turism (inrikes och utrikes turism). Dessa gäller efterfrågan på deltagande i turism och resornas karaktär. Uppgifterna baseras på variabler, bland annat längd och destination på resor för personliga ändamål, samt sociodemografiska variabler såsom åldersgrupp, utbildningsnivå (valfritt), sysselsättning (valfritt) osv.

Vart tredje år sammanställer EU-länderna även uppgifter som presenterar de främsta skälen för icke-deltagande i turism för personligt ändamål (ekonomiska skäl, brist på tid, hälsoskäl osv.).

Slutligen samlar EU-länderna in uppgifter om turismefterfrågan för dagsbesök inom själva landet eller utomlands. Uppgifterna baseras på variabler som avser

  • antalet dagsbesök (för personliga eller yrkesmässiga skäl),
  • utgifter,
  • destinationslandet (för besök i utlandet),
  • sociodemografiska variabler.

En gång om året skickar EU-länderna en rapport om kvaliteten på de uppgifter som samlats in till Eurostat. Eurostat skapar och uppdaterar sedan sin metodhandbok med riktlinjer för den statistik som framställs.

Datakällor

EU-länderna kan framställa de statistiska uppgifter som behövs genom att använda en kombination av följande olika källor: undersökningar, andra lämpliga källor (däribland administrativa uppgifter) och lämpliga förfaranden för statistisk skattning.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Från och med den 11 augusti 2011.

Mer information finns här:

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 692/2011

11.8.2011

-

EUT L 192, 22.7.2011, s. 17-32

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 253/2013

10.4.2013

-

EUT L 79, 21.3.2013, s. 5-6

Senast ändrat 06.08.2015

Top