Help Print this page 
Title and reference
Den europeiska systemrisknämnden

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Den europeiska systemrisknämnden

2008 års finansiella kris har blottlagt stora brister i den finansiella tillsynen. För att uppväga denna störning har Europeiska kommissionen vidtagit lagstiftningsåtgärder som ersätter det nuvarande systemet: ett europeiskt system för finansiell tillsyn (ESFS). Målet med ESFS är att återställa de europeiska medborgarnas förtroende och förhindra risken för destabilisering av det globala finansiella systemet.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd.

SAMMANFATTNING

Genom denna förordning inrättas den europeiska systemrisknämnden (ESRB). Den är en del av det åtgärdspaket som har införts för att ändra det europeiska systemet för finansiell tillsyn (ESFS) som inrättar tre myndigheter som ska övervaka finansiell verksamhet:

Genom paketet införs även en reform för den gällande lagstiftningen om finansiella frågor med Omnibus-direktivet och den innehåller Förordning om tilldelning till Europeiska centralbanken av särskilda uppgifter.

Övervakning av Europeiska unionens (EU:s) finansiella system förstärks ytterligare av:

 • den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna
 • behöriga myndigheter eller tillsynsmyndigheter i medlemsstaterna.

Målen för ESRB

ESRB ansvarar för makrotillsynen av det finansiella systemet i EU. Ett av dess främsta mål är att förhindra eller minska systemrisker som kan påverka EU:s finansiella stabilitet. Med hänsyn till detta måste ESRB främst:

 • fastställa och samla in alla uppgifter som är nödvändiga för att uppnå målen
 • identifiera och rangordna systemrisker
 • utfärda varningar och, vid behov, offentliggöra dessa varningar
 • utfärda rekommendationer för korrigerande åtgärder som svar på de risker som identifierats.

ESRB:s organisation

ESRB består av:

 • en styrelse som säkerställer att uppgifter fullgörs
 • en styrkommitté som bidrar till beslutsprocessen
 • ett sekretariat som ansvarar för den dagliga verksamheten
 • en rådgivande vetenskaplig kommitté och en rådgivande teknisk kommitté som ger råd och stöd.

Ordföranden för Europeiska centralbanken (ECB) ska vara ordförande i ESRB med en mandatperiod på fem år. Ordföranden ska utföra sitt uppdrag med hjälp av två vice ordföranden. Den förste ska väljas av och bland ECB:s allmänna råd medan den andre ska vara den gemensamma kommitténs ordförande.

Ledamöter i ESRB måste agera enligt principerna för opartiskhet och tystnadsplikt när de är i tjänst. Detta gäller även då deras uppdrag har upphört.

Styrelsemöten ska hållas fyra gånger om året. Styrkommittén ska hålla möten innan styrelsen. ESRB:s ordförande får sammankalla extra möten.

ESRB får även, vid behov, inhämta synpunkter från aktörer inom den privata sektorn.

Varningar och rekommendationer

ESRB får utfärda varningar och rekommendationer om korrigerande åtgärder som ska verkställas och även ge lagstiftningsinitiativ. Sådana rekommendationer kan riktas till:

 • EU
 • en eller flera medlemsstater
 • en eller flera europeiska tillsynsmyndigheter
 • en eller flera nationella tillsynsmyndigheter.

Rekommendationer som rör åtgärder som ska vidtas ska utfärdas enligt en färgkod som varierar enligt risknivån. Om ESRB observerar att rekommendationerna inte följs, ska ESRB informera mottagarna, rådet och vid behov även den berörda europeiska tillsynsmyndigheten, i enlighet med strikta regler om konfidentialitet.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 1092/2010

16.12.2010

-

EUT L 331, 15.12.2010

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets förordning (EU) nr 1096/2010 av den 17 november 2010 om tilldelning till Europeiska centralbanken av särskilda uppgifter angående Europeiska systemrisknämndens verksamhet (EUT L 331, 15.12.2010].

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten). Text av betydelse för EES. [EUT L 331, 15.12.2010].

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) [EUT L 54, 22.2.2014].

Senast ändrat den 20.05.2014

Top