Help Print this page 
Title and reference
Minskning av koldioxidutsläppen för nya bilar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Minskning av koldioxidutsläppen för nya bilar

Vägtransportsektorn är en av de sektorer som släpper ut mest föroreningar i form av växthusgaser i Europeiska unionen (EU). För att minska utsläppen i denna sektor, fastställer denna förordning gränsvärden för nya personbilar.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 av den 23 april 2009 om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon (Text av betydelse för EES).

SAMMANFATTNING

I denna förordning fastställs regler för att hantera koldioxidutsläppen från nya personbilar. Det gränsvärde som fastställs av förordningen är 130 g CO2/km. Från 2020 och framåt ska denna nivå vara sänkt till 95 g CO2.

Fordonstyper som påverkas av förordningen:

Förordningen gäller fordon av typen M1 som definieras i bilaga II i direktivet om typgodkännande av motorfordon som registreras för första gången i Europeiska unionen, utan att tidigare ha varit registrerade i ett tredjeland.

Specifika utsläppsmål

Fordonstillverkarna har mål (formlerna beskrivs i bilaga I till denna förordning) i form av genomsnittliga utsläpp av CO2.

För varje tillverkare tas följande procentandelar av personbilarna med i beräkningen för att avgöra de specifika medelutsläppen av koldioxid:

 • 65 % under 2012,
 • 75 % under 2013,
 • 80 % under 2014,
 • 100 % från och med 2015.

Denna förordning medför särskilda bestämmelser för fordon som drivs av drivmedel innehållande 85 % etanol (E85). För att avgöra huruvida en tillverkare uppnår sitt mål när det gäller utsläpp av koldioxid, ska procenthalten för de specifika utsläppen för denna fordonstyp minskas med 5 % fram till den 31 december 2015. Detta minskningsmål gäller endast om minst 30 % av servicestationerna i den medlemsstat där fordonet cirkulerar kan tillhandahålla denna typ av drivmedel.

För att ge incitament till bilsektorn att investera i ny teknik, ska superkrediter uppmuntra utvecklingen av bilar som ger ifrån sig färre utsläpp än traditionella bilar. För att beräkna de genomsnittliga specifika utsläppen av koldioxid, ska varje ny personbil där koldioxidutsläppen är mindre än 50 g/km räknas som:

 • 3,5 bil under 2012,
 • 3,5 bil under 2013,
 • 2,5 bil under 2014,
 • 1,5 bil under 2015,
 • 1 bil från och med 2016.

Pooler av tillverkare

För att uppfylla sina skyldigheter om specifika utsläpp, har tillverkarna möjligheten att bilda en pool. För att göra detta skickar de till kommissionen information som innefattar de tillverkare som ska ingå i poolen, den tillverkare som ska fungera som poolansvarig och bevis för att denne kan uppfylla sina åtaganden.

Övervakning och rapportering av genomsnittliga utsläpp

För varje kalenderår ska medlemsstaterna samla in en hel serie uppgifter om varje ny personbil som registreras på deras territorium (däribland tillverkare, typgodkännandenummer, de specifika koldioxidutsläppen etc.) och skicka denna information till kommissionen. De ska också skicka följande till kommissionen senast den 28 februari:

 • de källor som använts för att samla in ovan nämnda uppgifter,
 • det totala antalet nya registreringar av nya personbilar som ska genomgå EG-typgodkännande,
 • det totala antalet nya registreringar av nya individuellt godkända personbilar,
 • det totala antalet nya registreringar av nya personbilar som godkänts nationellt i små serier,
 • procentandelen bränslestationer på deras territorium som tillhandahåller E85.

Kommissionen för ett centralt register, som är tillgängligt för allmänheten, över dessa uppgifter och beräknar provisoriskt för varje tillverkare följande:

 • genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp för föregående kalenderår,
 • specifika utsläppsmål för föregående kalenderår,
 • skillnaden mellan de genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen för föregående kalenderår och der specifika utsläppsmålet för samma år.

Avgift för extra utsläpp

Från och med 2012 ska en tillverkare betala en avgift för extra utsläpp om han överskrider sitt specifika utsläppsmål. Från och med 2019, kommer denna avgift att beräknas annorlunda.

Undantag för vissa tillverkare

En tillverkare kan lämna in en ansökan om undantag till kommissionen i följande fall:

 • tillverkaren producerar mindre än 10 000 nya personbilar som registreras i EU,
 • om tillverkaren inte ingår i en grupp av sammankopplade tillverkare,
 • tillverkaren ingår i en grupp av sammankopplade tillverkare som ansvarar för totalt mindre än 10 000 nya personbilar som registreras i EU,
 • tillverkaren tillhör en grupp av sammankopplade tillverkare men driver egna produktionsanläggningar och förfogar över egen designbyrå.

Kommissionen kan utfärda undantag för en period om max fem år.

Miljöinnovationer

Leverantörer och tillverkare har möjligheten att tillämpa innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen. Det totala bidraget från dessa tekniker får vara maximalt 7 g CO2/km.

Denna förordning upphäver beslut nr 1753/2000/EG.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 443/2009

8.6.2009

-

EUT L 140, 5.6.2009

Ändringsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning nr 397/2013

8.5.2013

-

EUT L 120, 1.5.2013

Förordning (EU) nr 333/2014

-

-

EUT L 103, 5.4.2014

ANKNYTANDE RÄTTSAKT(ER)

Kommissionens förordning (EG) nr 1014/2010 av den 10 november 2010 om övervakning och rapportering av uppgifter om registrering av nya personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 Text av betydelse för EES

I denna förordning fastställs riktlinjer om insamlande och kommunikation av uppgifter om varje ny personbil. Dessa uppgifter ska bidra till att bestämma det särskilda utsläppsmålet för koldioxid och göra det möjligt att bedöma om tillverkarna respekterar detta mål.

Dessa uppgifter grundar sig på information som finns i den berörda bilens överensstämmelseintyg. De rör också fordon som

 • genererar få utsläpp av koldioxid,
 • drivs med etanol,
 • är utrustade med innovativ teknik.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 396/2013 om ändring av förordning (EU) nr 1014/2010 vad gäller vissa krav för övervakningen av koldioxidutsläpp från nya personbilar.

Syftet med denna införandetext är att anpassa förordning (EU) nr 1014/2010 när det gäller övervakning och rapportering av uppgifter om registrering av nya personbilar, efter de ändringar som gjorts i bilaga II till förordning (EG) nr 443/2009.

Senast ändrat den 07.02.2014

Top