Help Print this page 
Title and reference
Godkännande av vätgasdrivna motorfordon

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Godkännande av vätgasdrivna motorfordon

Tillverkandet av vätgasdrivna motorfordon, som är mer miljövänliga, tenderar att sprida sig på den europeiska bilmarknaden. Europeiska kommissionen bedömer att det är nödvändigt att fastställa tekniska krav för typgodkännandet av denna kategori motorfordon för att gynna deras fria rörlighet på den inre marknaden.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 79/2009 av den 14 januari 2009 om typgodkännande av vätgasdrivna motorfordon och om ändring av direktiv 2007/46/EG (Text av betydelse för EES).

SAMMANFATTNING

Denna förordning innehåller lagstiftningen som rör godkännandet av vätgasdrivna motorfordon *.

Vilka fordon omfattas av denna förordning?

Denna förordning gäller för:

Den definierar också ett ramverk för installationen av vätgaskomponenter och vätgassystem.

Vilka är tillverkarens skyldigheter?

Tllverkarna är skyldiga att utrusta vätgasdrivna fordon med vätgaskomponenter och -system som uppfyller kraven i denna förordning. De ska också tillhandahålla godkännandemyndigheterna relevanta uppgifter om fordonens specifikationer och om provningsvillkoren.

Vilka är kraven på vätgaskomponenter och -system?

Vätgaskomponenter och -system ska uppfylla gemensamma krav:

  • tillförlitligt tåla elektriska, mekaniska, termiska och kemiska driftsförhållanden;
  • tåla förväntade temperaturer och tryck under sin livslängd;
  • tåla den serie driftsförhållanden som fastställs i genomförandebestämmelserna;
  • vara utformade så att de kan installeras i enlighet med kraven i bilaga VI;
  • vara utformade av material som är förenligt med vätgas;
  • på ett säkert sätt fungera tillsammans med stationer som levererar vätgas.

Vätgassystem ska vara skyddade mot övertryck, under det att vätgaskomponenterna ska märkas i enlighet med genomförandebestämmelserna.

Övergångsbestämmelser

Från och med den 24 februari 2010, anser nationella myndigheter inte längre att intyg om överensstämmelse för nya fordon gäller om inte fordonen i fråga uppfyller kraven i denna förordning. De nationella myndigheterna förbjuder också försäljning av nya vätgaskomponenter om inte dessa uppfyller kraven i denna förordning.

Bakgrund

Hållbar utveckling och skydd av miljön tillhör Europeiska unionens viktigaste mål. Vätgas som drivmedel skulle kunna vara ett intressant alternativ till dagens drivmedel. Det är därför viktigt att harmonisera de tekniska kraven som gäller denna typ av fordon för att undvika att nationella tekniska hinder begränsar utvecklingen av denna fordonstyp.

Rättsaktens nyckelbegrepp

  • Vätgasdrivet fordon: varje motorfordon som använder vätgas som bränsle för att driva fordonet.
  • Vätgaskomponent: vätgasbehållare och alla andra delar av det vätgasdrivna fordonet som står i direkt kontakt med vätgas eller som ingår i ett vätgassystem.
  • Vätgassystem: sammansättningar av vätgaskomponenter och anslutande delar som installeras i vätgasdrivna fordon, med undantag av framdrivningssystem eller reservkraftsaggregat.

Hänvisningar

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 79/2009

24.2.2009

-

EUT L 35, 4.2.2009

ANKNYTANDE RÄTTSAKT(ER)

Kommissionens förordning (EU) nr 406/2010 av den 26 april 2010 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 79/2009 om typgodkännande av vätgasdrivna fordon (Text av betydelse för EES)

Denna förordning kompletterar förordning (EG) nr 79/2009 genom att ge en exakt definition av vissa termer som”vätgasgivare”, ”tankningscykel”, ”don” eller ”vätgasfilter”. Den preciserar också administrativa bestämmelser som gäller EG-typgodkännande av ett fordon om det för vätgasdrivning, liksom de administrativa bestämmelserna om EG-typgodkännande av vätgaskomponenter och vätgassystem.

Senast ändrat den 16.06.2010

Top