Help Print this page 
Title and reference
Ökad internationell konkurrenskraft för Europas investeringsfonder - fondföretag

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ökad internationell konkurrenskraft för Europas investeringsfonder - fondföretag

Fondföretag (företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper) är omtyckta hos mindre investerare och finansiärer och kommer att utvecklas ytterligare tack vare att reglerna för dessa fonder har aktualiserats genom EU:s direktiv 2009/65.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (Text av betydelse för EES) [Se ändringsakter].

SAMMANFATTNING

EU:s direktiv 2009/65 om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) antogs den 13 juli 2009 och tillämpas sedan den 1 juli 2011. I direktivet fastställs EU-omfattande bestämmelser för etablering och drift av europeiska investeringsfonder.

Investeringsfonder inrättas i syfte att kollektivt investera investeringskapital genom en portfölj av finansiella instrument, till exempel aktier, obligationer och andra värdepapper. Fondföretagen infördes på 1980-talet, och 2009 uppgick tillgångarna för denna europeiska form av investeringsfond till ett värde av över 5 biljoner euro, vilket motsvarar halva EU:s BNP.

Genom direktivet aktualiseras bestämmelserna för fondföretagen. De främsta målen med direktivet är att

 • erbjuda investerare ett bredare produkturval till lägre priser genom en mer effektiv fondföretagsmarknad i EU, bättre information för investerare och mer ändamålsenlig övervakning av fonderna,
 • bevara konkurrenskraften hos Europas investeringssektor genom en anpassning av reglerna för marknadsutveckling.

Direktivet har medfört följande förändringar:

 • Bättre fakta för investerare, tack vare ett standardiserat sammanfattande faktadokument kallat basfakta för investerare, vars utformning syftar till att nå jämvikt mellan läsbarhet och den mängd fakta som krävs av investerarna.
 • Ett äkta EU-pass för fondföretagens förvaltningsbolag, utformat för att minska byråkratin, som gör det möjligt för ett förvaltningsbolag beläget i en EU-stat att förvalta fonder i andra länder.
 • Enklare för fondföretag att marknadsföra sig i andra länder, tack vare förenklade administrativa förfaranden.
 • Enklare för fondföretag att genomföra fusioner i andra länder, vilket möjliggör utökningar av den genomsnittliga storleken på europeiska fonder.
 • Enklare att förena olika tillgångar, vilket exempelvis leder till ett ökat skydd för investerare genom ett ramverk för systemet med master/feederstrukturer varigenom mer än 85 procent av en fonds tillgångar kan investeras i en annan fond.
 • Ökad tillsyn av fondföretag och deras förvaltningsbolag, tack vare ett utökat samarbete mellan tillsynsmyndigheterna.

EU:s direktiv 2009/65 är den fjärde versionen av lagstiftning för fondföretag och ersätter direktiv 85/611/EEG.

Den 1 juli 2010 infördes förbättringar av direktivet för fondföretag, då kommissionen antog fyra genomförandeakter. Dessa syftar till att förbättra skyddet för investerare, minska byråkratin och göra EU:s investeringsfonder ännu mer konkurrenskraftiga.

Direktivet om fondföretag har ändrats genom EU:s direktiv 2013/14/EU av den 21 maj 2013. Ändringarna syftar till att skydda investerare i kollektiva investeringar från att förlita sig alltför mycket på kreditbetyg. Till exempel uppmanas investeringsföretagen att göra sina egna bedömningar av företagens kreditvärdighet och inte ensidigt eller mekaniskt förlita sig på kreditbetyg som utfärdats av kreditvärderingsinstitut.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2009/65/EG

7.12.2009

30.6.2011

EUT L 302, 17.11.2009

Ändringsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2010/78/EU

4.1.2011

31.12.2011

EUT L 331, 15.12.2010

Direktiv 2011/61/EU

21.7.2011

22.7.2013

EUT L 174, 1.7.2011

Direktiv 2013/14/EU

20.6.2013

21.12.2014

EUT L 145, 31.5.2013

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till direktiv 2009/65/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Genomförandeförordningar

Kommissionens förordning (EU) nr 583/2010 av den 1 juli 2010 om villkor som ska uppfyllas när faktablad med basfakta för investerare eller prospekt tillhandahålls i pappersform [ Europeiska unionens officiella tidning L 176, 10.7.2010 ].

Denna förordning syftar till att standardisera basfakta för investerare och innehåller bestämmelser för

 • vilka fakta som måste tillhandahållas om placeringsinriktningens mål,
 • hur risker och avkastningar ska presenteras (genom en numerisk skala från 1 till 7), och
 • hur avgifter ska presenteras och förklaras.

Förordningen omfattar även särskilda fondföretagsstrukturer som består av två eller flera delfonder.

Kommissionens förordning (EU) nr 584/2010 av den 1 juli 2010 om den skriftliga anmälans och fondföretagsintygets form och innehåll, elektronisk kommunikation mellan behöriga myndigheter i samband med anmälan, förfaranden för kontroller på plats och utredningar samt informationsutbyte mellan behöriga myndigheter [ Europeiska unionens officiella tidning L 176, 10.7.2010 ].

Denna förordning syftar till att harmonisera förfarandet för att anmäla marknadsföring av andelar av fondföretag i en annan medlemsstat.

Den specificerar form och innehåll för den skriftliga anmälan som ska användas av fondföretagen. Förordningen fastställer också form och innehåll för det fondföretagsintyg som ska användas av medlemsstaternas behöriga myndigheter för att bekräfta att fondföretagen uppfyller villkoren i direktiv 2009/65/EG.

Förordningen beskriver även ingående förfarandet för elektronisk översändning av anmälningshandlingarna mellan de behöriga myndigheterna samt fastställer tillsynsförfarandena för fondförvaltarnas gränsverksamhet.

Direktiv

EU:s direktiv 2010/43/EU av den 1 juli 2010 om organisatoriska krav, intressekonflikter, uppföranderegler, riskhantering och innehållet i avtalet mellan ett förvaringsinstitut och ett förvaltningsbolag [ Europeiska unionens officiella tidning L 176, 10.7.2010 ].

EU:s direktiv 2010/44/EU av den 1 juli 2010 om vissa bestämmelser avseende fusioner mellan fonder, master/feederfondföretag och anmälningsförfarande [ Europeiska unionens officiella tidning L 176, 10.7.2010 ].

Förslag

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) när det gäller förvaringsinstitutsfunktioner, ersättningspolicy och sanktioner [COM(2012)010 final - ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Senast ändrat den 21.01.2014

Top