Help Print this page 
Title and reference
Spritdrycker

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Spritdrycker

Syftet med harmoniseringen av bestämmelserna om försäljning av spritdrycker på den europeiska marknaden är att stärka konsumentskyddet och utveckla sektorn genom främjande av tekniska innovationer samtidigt som traditionella framställningsmetoder skyddas.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89 [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Denna förordning innehåller bestämmelser om definition, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker samt om skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker. Den tillämpas på alla spritdrycker, oavsett om de är producerade inom Europeiska unionen (EU) eller i ett tredjeland.

Spritdrycker

Spritdrycker är alkoholhaltiga drycker som är avsedda att konsumeras av människor. Per definition har de särskilda organoleptiska egenskaper och en alkoholhalt på lägst 15 volymprocent. Spritdrycker tillverkas antingen direkt genom destillering, maceration och tillsats av aromämnen, eller genom att blanda en spritdryck med en annan dryck, etanol som framställts av jordbruksalkohol eller vissa destillat.

Bilaga II i förordningen innehåller en lista över spritdrycker klassificerade efter kategori (rom, sprit av fruktrester, vodka etc.).

Försäljningsbeteckning

Spritdrycker som uppfyller specifikationerna för produkter som definieras i en av de 46 kategorierna av spritdrycker i bilaga II , marknadsförs med en av beteckningarna som finns i denna bilaga. Spritdrycker som inte uppfyller alla specifikationer som krävs för att de ska ingå i en av de 46 kategorierna i bilaga II, marknadsförs med beteckningen "spritdryck".

Spritdrycker som uppfyller specifikationerna i flera kategorier i bilaga II kan säljas med en eller flera av beteckningarna för dessa kategorier.

Försäljningsbeteckningen kan kompletteras eller ersättas av en geografisk beteckning under förutsättning att detta inte vilseleder konsumenterna.

Märkning och presentation

De allmänna reglerna om märkning och presentation av livsmedel är tillämpliga för spritdrycker.

Denna förordning innehåller särskilda regler om märkning och presentation. Om det av märkningen framgår vilka råvaror som använts för att framställa jordbruksalkoholen ska varje typ av jordbruksalkohol anges i fallande ordning efter den kvantitet som använts.

Orden "blend", "blending" eller "blended" får bara användas om spritdrycken är en blandning av två eller fler spritdrycker som tillhör samma kategori. Dessa drycker skiljer sig endast från varandra genom mindre olikheter i sammansättningen till följd av metoden för beredning, destilleringsapparaterna som använts, hur länge de har lagrats eller det geografiska produktionsområdet.

Hur länge de har lagrats, eller åldern, får endast anges när den avser alkoholens yngsta beståndsdel och under förutsättning att spritdrycken har lagrats under officiell tillsyn eller motsvarande.

Blybaserade kapsyler eller blybaserad folie får inte användas för att försluta behållaren som innehåller spritdrycken.

De uppgifter som föreskrivs i denna förordning ska anges på ett eller flera av Europeiska unionens officiella språk för att på bästa sätt informera slutkonsumenten, utom:

  • ord i kursiverad stil i bilaga II.
  • De geografiska beteckningar som är registrerade i bilaga III.

Geografiska beteckningar

En geografisk beteckning är en beteckning som anger att en spritdryck har sitt ursprung i ett land, eller i en region eller en plats i ett land, där spritdryckens kvalitet, rykte eller andra egenskaper i allt väsentligt kan tillskrivas dess geografiska ursprung.

Registrering av en geografisk beteckning

Ansökan om registrering ska skickas till Europeiska kommissionen av den berörda medlemsstaten eller tredjelandet. Till ansökan bifogas en kravspecifikation som innehåller följande information:

  • spritdryckens beteckning och kategori, inklusive den geografiska beteckningen,
  • en beskrivning av spritdrycken,
  • en definition av det berörda geografiska området,
  • en beskrivning av framställningsmetoden,
  • uppgifter som påvisar sambandet med den geografiska miljön eller det geografiska ursprunget,
  • övriga uppgifter som föreskrivs av europeiska, nationella och/eller regionala bestämmelser,
  • den sökandes namn och adress och
  • tillägg till den geografiska beteckningen och/eller särskilda märkningsregler.

Kommissionen kontrollerar, inom tolv månader efter att ansökan har lämnats in, att den följer denna förordning innan kravspecifikationen publiceras i Europeiska unionens officiella tidning.

Alla fysiska och juridiska personer har sex månader på sig, från att kravspecifikationen har publicerats, att inkomma med invändningar mot registreringen av den geografiska beteckningen.

Upphävande av en geografisk beteckning

Kommissionen kan upphäva en registrering av en geografisk beteckning när spritdrycken inte längre uppvisar de kännetecken som beskrivits i kravspecifikationen som medföljer ansökan om registrering.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 110/2008

20.2.2008

-

EUT L 39, 13.2.2008

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1334/2008

20.1.2009

-

EUT L 354, 31.12.2008

Efterföljande ändringar och rättelser av förordning (EG) nr 110/2008 har inarbetats i grundförordningen. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 936/2009 av den 7 oktober 2009 om tillämpning av avtalen mellan Europeiska unionen och tredjeland om ömsesidigt erkännande av vissa spritdrycker [EUT L 264, 8.10.2009]. Enligt avtal mellan Europeiska unionen och USA och Mexiko ska användningen av beteckningarna för vissa spritdrycker (bl.a. ”Tennessee Whisky eller Tennessee Whiskey”, ”Bourbon Whisky eller Bourbon Whiskey eller Bourbon som beteckning för Bourbon Whiskey”, ”Tequila” och ”Mezcal”) överensstämma med lagstiftningen i dessa länder.

See also

Senast ändrat den 20.01.2011

Top