Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Identifiering och registrering av får och getter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Identifiering och registrering av får och getter

Europeiska unionen (EU) har iordningställt system för identifiering och registrering av får och getter. Detta system är ett trumfkort för spårbarheten. Dett möjliggör i synnerhet att varje enskilt djur kan identifieras och att djurets födelseanläggning kan spåras.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av den 17 december 2003 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG [Se ändringsrättsakterna].

SAMMANFATTNING

Ett system med enskild spårbarhet gör att varje får och get kan följas från dess födelse och under den handel inom EU som djuret är föremål för.

Identifiering

Alla får och getter som föds på anläggningar inom EU kan identifieras genom

  • ett första identifieringsmärke, som är en elektronisk givare eller ett öronmärke som godkänts av behöriga nationella myndigheter. Det ska vara tillverkat av ett oföränderligt material, inte kunna manipuleras, vara lätt att avläsa under hela djurets livstid och inte orsaka skador. Märket ska vara synligt på avstånd och innehålla en kod för det medlemsland där anläggningen finns och en individuell kod,
  • ett andra identifieringsmärke, som kan vara en elektronisk givare för de djur som redan har ett öronmärke som första identifieringsmärke, eller ett öronmärke, ett märke på foten eller en tatuering, för de djur som redan har en elektronisk givare som första identifieringsmärke (tatuering får inte användas för djur som är föremål för handel inom EU).

Medlemsländerna kan tillåta ett alternativt system för djur som ska slaktas innan de uppnått tolv månaders ålder och som inte är avsedda för handel inom EU eller för export till tredjeländer. I så fall måste djuren endast ha ett öronmärke med landskoden och en kod som identifierar ursprungsanläggningen.

Identifieringen ska göras inom sex månader efter djurets födelse och innan det lämnar sin ursprungliga anläggning. Medlemsländerna kan förlänga den perioden till maximalt nio månader för djur som föds upp extensivt eller är frigående. Djur som importeras från tredje land ska identifieras på destinationsanläggningen inom 14 dagar.

Register, transportdokument och databaser

Varje person som ansvarar för djur, även tillfälligt, ska föra ett register som innehåller vissa uppgifter som återkommer i det transportdokument som ska åtfölja alla grupper av djur varje gång de förflyttas.

Transportdokumenten kan skilja sig åt från ett medlemsland till ett annat. Vissa länder kan t.ex. kräva ytterligare uppgifter som läggs till de obligatoriska uppgifter som definieras i detta dokument Transportdokumenten skall sparas i minst tre år. De är frivilliga ifall medlemslandet har en fullt fungerade centraliserad elektronisk databas. Alla förlagor till register och transportdokument ska översändas till kommissionen och de övriga medlemsländerna.

De behöriga nationella myndigheterna ska ha ett centralt register som innehåller uppgifter om alla anläggningar inom landets territorium. Uppgifterna rör anläggningen, vilka personer som ansvarar för djur, verksamhet, produktionstyp och vilka djurarter som hålls.

Från och med den 1 januari 2008 ska en elektronisk databas innehålla vissa uppgifter om anläggningarna och om förflyttningar av djur. Uppfödare ska meddela behöriga myndigheter om förflyttningar av djur inom sju dagar.

Från och med den 31 december 2009 ska ett system för elektronisk identifiering ovillkorligen ha införts. Denna skyldighet gäller dock inte djur som föddes innan det datumet och fram till den 31 december 2014. Medlemsländer som har minst 600 000 får eller getter kan göra de elektroniska systemen obligatoriska även för djur som inte berörs av handeln inom EU.

För att säkerställa att förordningen följs ska medlemsländerna och av kommissionen utsända experter göra kontroller. Påföljder ska dessutom tillämpas om förordningen överträds.

Kommitté

Kommissionen har hjälp av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

Sammanhang

Förordningen har alltså utarbetats för att göra EU-rätten effektivare när det gäller identifiering och registrering av får och getter. Liknande insatser har gjorts för nötkreatur, när man antog förordningen om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter.

REFERENSER

Rättsakt

Ikraftträdande

Tidsfrist för genomförande i medlemsländerna

EUT

Förordning (EG) nr21/2004

29.1.2004

-

EUT L 5, 9.1.2004

Ändringsrättsakt(er)

Ikraftträdande

Tidsfrist för genomförande i medlemsländerna

EUT

Förordning (EG) nr1791/2006

1.1.2007

-

EUT L 363, 20.12.2006

Förordning (EG) nr 1560/2007

22.12.2007

-

EUT L 340, 22.12.2007

Genomförandeförordning (EU) nr 45/2012

9.2.2012

-

EUT L 17, 20.1.2012.

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till förordning (EG) nr 21/2004 har integrerats i grundtexten. Den konsoliderade versionen har endast ett informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Tillämpningsföreskrifter Kommissionens beslut 2006/968/EG av den 15 december 2006 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 21/2004 avseende riktlinjer och förfaranden för elektronisk identifiering av får och getter [EUT L 401, 30.12.2006].

Kommissionens förordning (EG) nr 1505/2006 av den 11 oktober 2006 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 21/2004 när det gäller miniminivån för de kontroller som skall utföras för identifiering och registrering av får och getter [EUT L 280, 12.10.2006].

Kommissionens förordning (EU) nr 506/2010 av den 14 juni 2010 om ändring av bilagan till rådets förordning (EG) nr 21/2004 vad gäller får och getter som hålls i djurparker [EUT L 149, 15.6.2010].

Rådets förordning (EU) nr 517/2013 av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa förordningar och beslut på områdena fri rörlighet för varor, fri rörlighet för personer, bolagsrätt, konkurrenspolitik, jordbruk, livsmedelssäkerhet, veterinära och fytosanitära frågor, transportpolitik, energi, beskattning, statistik, transeuropeiska nät, rättsväsende och grundläggande rättigheter, rättvisa, frihet och säkerhet, miljö, tullunion, yttre förbindelser, utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt institutioner, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning [EUT L 158, 10.6.2013].

Senast ändrat den 21.04.2014

Top