Help Print this page 
Title and reference
Gemenskapens kontrollorgan för fiske

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Gemenskapens kontrollorgan för fiske

Rådet stadfäste 2005 inrättandet av gemenskapens kontrollorgan för fiske (GKOF). Detta organ har till uppgift att organisera den operativa samordningen i fråga om medlemsländernas inspektioner och kontroller av fisket och för att hjälpa dem att tillämpa reglerna i den gemensamma fiskeripolitiken (GFP) efter reformen av denna.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 768/2005 av den 26 april 2005 om inrättande av Gemenskapens kontrollorgan för fiske och om ändring av förordning (EG) nr 2847/93 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken. [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Kontrollorganets uppdrag och uppgifter

Kontrollorganet är ett tekniskt och administrativt EU-organ vars uppdrag består i att:

  • samordna medlemsstaternas kontroll- och inspektionsverksamhet;
  • samordna utnyttjandet av nationella medel för kontroll och inspektionsverksamhet som slagits samman av medlemsstaterna;
  • bistå medlemsstaterna med de meddelanden om fiskeverksamhet och om kontroller och inspektioner som ska skickas in till kommissionen och till intresserade parter;
  • bistå medlemsstaterna i fullgörandet av uppgifter och skyldigheter i enlighet med regelverket om GFP;
  • bistå medlemsstaterna och kommissionen med harmoniseringen av tillämpningen av GFP i hela unionen, i synnerhet de särskilda programmen för kontroll och program, programmen för kontroll av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och internationella kontroll- och inspektionsprogram;
  • bidra till medlemsstaterna och kommissionen insatser för forskningen om och utvecklingen av kontroll- och inspektionstekniker;
  • bidra vid utbildningen av inspektörer och utbytet av erfarenheter mellan medlemsstaterna;
  • samordna insatserna i kampen mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.

På kommissionens begäran ska kontrollorganet också fullgöra internationella skyldigheter som åligger unionen och dess medlemsländer. Den ska bistå dem i deras relationer med tredjeländer och med regionala och internationella fiskeriorganisationer i vilka unionen är medlem. Kontrollorganet får också samarbeta med behöriga myndigheter i tredjeländer inom ramen för regionala internationella organisationer eller för ömsesidiga överenskommelser om fiske. Det kan också, på medlemsländernas vägnar, fullgöra uppgifter enligt internationella överenskommelser om fiske.

Utöver detta kan kontrollorganet leverera tjänster på kontraktsbasis till medlemsländerna, t.ex. i fråga om chartring av övervakningsfartyg.

Operativ samordning

Kontrollorganet ska, genom planer för gemensamt utnyttjande, samordna verkställandet av kontroll- och inspektionsprogrammen.

Planerna för gemensamt utnyttjande upprättas av kontrollorganet efter samråd med medlemsländerna.

Kontrollorganets verkställande direktör ska delge berörda medlemsländer och kommissionen utkastet till planen. Om inga invändningar inkommit inom femton arbetsdagar, så antas planen. Om det inkommer invändningar ska direktören överlämna dem till kommissionen. Kommissionen kan då göra erforderliga justeringar för planens antagande.

I planerna för utnyttjande tillämpas de gemensamma kriterier, referensindikatorer, prioriteringar och inspektionsförfaranden som fastställts av kommissionen i kontroll- och inspektionsprogrammen. Där organiseras användningen av de nationella kontroll- och inspektionsresurserna samt utnyttjandet av personalresurser och materiella resurser i de perioder och områden som kommer att bli aktuella.

I planerna för det gemensamma resursutnyttjandet fastställs också de villkor som ska vara uppfyllda för att ett medlemslands kontroll- och inspektionsresurser ska kunna sättas in på farvatten som faller under ett annat medlemslands suveränitet.

Kontrollorganet ska göra en årlig utvärdering av varje enskild plans resultat samt, på grundval av tillgängliga underlag, bedöma om det finns risk för att fiskeverksamheten inte är förenlig med tillämpliga åtgärder för bevarande och kontroll.

I och med antagandet av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införandet av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, så får kontrollorganet nya befogenheter för att kunna arbeta mer effektivt.

Anskaffning, hyra, chartring

Kontrollorganet kan hädanefter anskaffa, hyra eller chartra den utrustning som är nödvändig för genomförandet av planerna för gemensamt utnyttjande och för kontroll- och inspektionsprogrammen.

Gemenskapens inspektörer

Utöver den personal som tillhandahålls av medlemsstaterna inom ramen för särskilda kontroll- och inspektionsprogram eller internationella kontroll- och inspektionsprogram, så får kontrollorganets tjänstemän utses till gemenskapens inspektörer i internationella vatten.

Krisenhet

På eget initiativ eller på förfrågan från medlemsstater, så kan kontrollorganet utse en krisenhet, om den gemensamma fiskeripolitiken är utsatt för svår risk som inte kan förhindras med existerande medel.

Krisenheten har till uppgift att samla in och utvärdera alla nödvändiga uppgifter och att avgöra vilka möjligheter som finns tillgängliga för att förhindra risken mot den gemensamma fiskeripolitiken så snabbt som möjligt.

Flerårigt arbetsprogram

Kontrollorganets fleråriga arbetsprogram fastställer hädanefter de allmänna mål, mandat, uppgifter, resultatindikatorer och prioriteringar som hör till alla dess åtgärder under en femårsperiod.

Samarbete i havsfrågor

Kontrollorganet ska bidra till genomförandet av EU:s integrerade havspolitik. Det är i synnerhet ansvarigt för att sluta administrativa avtal med andra organ, efter godkännande av styrelsen.

Struktur och arbetsformer

Kontrollorganet ska vara ett EU-organ med säte i Vigo, Spanien.

Personalen ska bestå av tjänstemän som utsetts eller utnämnts temporärt av kommissionen eller medlemsländerna och av andra anställda som vid behov rekryteras av kontrollorganet för att fullgöra dess uppgifter.

Kontrollorganet ska ha en styrelse som ska anta de förfaranden som krävs för att kontrollorganet ska kunna utföra sina uppgifter. Den ska bestå av sex företrädare för Europeiska kommissionen och en företrädare för varje medlemsland. Styrelseledamöterna ska utses på grundval av sin erfarenhet.

Styrelsen utser den verkställande direktören för en förnybar mandatperiod på fem år.

Den verkställande direktören ska leda organet och ansvara för tillämpningen av principerna för den gemensamma fiskeripolitiken. Styrelsen ska anta kontrollorganets arbetsprogram och den slutgiltiga budgeten för det kommande året samt den allmänna rapporten för föregående år.

Budget

Finansieringen av kontrollorganet kommer från tre håll: gemenskapsbudgeten; ersättning för tjänster som levereras till medlemsländerna; ersättning för publikationer, utbildning och andra tjänster som det tillhandahåller.

Utvärdering

En oberoende extern utvärdering av hur förordningen genomförts ska göras på begäran från styrelsen inom fem år efter det att kontrollorganets verksamhet kommit igång och därefter vart femte år.

I varje utvärdering ska man granska vilka effekter förordningen har fått liksom nyttan, ändamålsenligheten och effektiviteten i kontrollorganets verksamhet, för en enhetlig tillämpning av principerna i den gemensamma fiskeripolitiken.

Bakgrund

Genom GFP-reformen år 2002 blev en harmoniserad tillämpning av reglerna ett centralt inslag i den gemensamma fiskeripolitiken. För detta krävs det en permanent struktur för att garantera en samordning av medlemsländernas kontroller och inspektioner: Gemenskapens kontrollorgan för fiske.

I enlighet med rekommendationer från revisionsrätten (särskild rapport nr 7/2007), så har kontrollorganet efter hand blivit kraftigt förstärkt genom rådets förordning (EG) nr 1224/2009 som instiftar ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs. Det handlar sålunda om att förstärka kontrollorganets roll när det gäller kontroller och inspektion, i synnerhet när det gäller planer för gemensamt utnyttjande och kontroll- och inspektionsprogram.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 768/2005

10.6.2005

-

EUT L 128, 21.5.2005

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1224/2009

1.1.2010

-

EUT L 343, 22.12.2009

Senast ändrat den 27.05.2010

Top